трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

100. Трудовий договір (контракт).


Працівник і роботодавець зобов'язані укласти угоду, в якій визначається характер роботи та умови праці, включаючи заробітну плату.
Договір укладається у письмовій формі.
Трудовий договір містить два види умов: необхідні і додаткові. Необхідними називаються такі умови, за яких сторони повинні домовитися, інакше договір вважається неукладеним. До них відносяться: місце роботи, дата початку роботи, трудова функція, права та обов'язки працівника, права та обов'язки роботодавця, характеристики умов праці, режим праці та відпочинку, режим оплати праці, види й умови соціального страхування.
До додаткових умов праці належать: випробувальний термін, питання службової та комерційної таємниці і т.п.
Працівник у трудових правовідносинах має ряд прав, зокрема:
право на вільний вибір праці, вільне розпорядження своїми здібностями до праці;
право обирати професію і рід занять;
право на захист від безробіття;
право на звільнення за власним бажанням;
право на трудовий договір і заборона на зміну договірних умов праці без згоди працівника;
право на рівну винагороду за рівну працю не нижче встановленого розміру законом розміру;
право на безпеку та гігієну праці;
право на відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на роботі;
право на відпочинок, на вихідні дні, відпустку;
право на об'єднання у профспілки;
право на соціальне забезпечення за віком, при втраті працездатності;
право на судовий захист своїх прав. В обов'язки працівника входить:
сумлінно виконувати свою роботу;
дотримуватися трудової дисципліни;
дбайливо ставитися до майна роботодавця;
виконувати встановлені норми праці.
Роботодавець надає роботу, організовує працю і керує ним. Він також має права і обов'язки, які знаходяться в зв'язці з обов'язками і правами працівника за схемою: праву працівника протистоїть обов'язок роботодавця.
Як роботодавця виступають: підприємство (організація) - державне чи приватне, кооператив, орган держави (наприклад, міністерство), а також громадяни, які наймають працівників для здійснення підприємницької діяльності або домашньої роботи.
Профспілки, хоча і є суб'єктами трудового права, не беруть участь безпосередньо стороною трудових відносин з працівником або роботодавцем. Профспілки - це об'єднання трудящих, створені з метою представництва та їх захисту.
Процес створення профспілок розпочався наприкінці ХIХ - початку ХХ в. У сучасних умовах профспілки виконують роль механізму соціального партнерства.
Основна їх функція - представляти трудящих у відносинах з державними і господарськими органами. По Федеральним законом "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", профспілки має право висловлюватися за проектами законом в частині прав працівників, погоджують у колективних договорах системи оплати праці та норми праці.
Профспілки борються з безробіттям, контролюють звільнення працівників, укладають колективні договори з роботодавцями, захищають трудові права працівників в суді, приймають рішення про проведення страйків і т.п.
Законодавство передбачає 2 основних види трудового договору:
1) договір, укладений на невизначений строк;
2) терміновий договір, що укладається на певний термін (не більше 5 років); вони укладаються за ініціативою однієї із сторін у передбачених випадках (з творчими працівниками; сезонні роботи тощо).
Існують і інші види договорів: договори про роботу за сумісництвом; трудові договори з тимчасовими і сезонними працівниками тощо, - які мають певні особливості.
Припиняю трудовий договір може з кількох підстав:
з ініціативи працівника; в цьому випадку працівник зобов'язаний у письмовій формі попередити адміністрацію про звільнення за 2 тижні; терміновий ж договір може бути розірваний працівником лише з поважних причин: через хворобу, інвалідності, при порушенні адміністрацією умов праці тощо;
з ініціативи адміністрації у випадках скорочення штату організацією (з попередженням працівника не менш ніж за 2 місяці), ліквідації підприємства, недостатньої кваліфікації, стану здоров'я, що перешкоджає роботі, вчинення працівником винних дій (при втраті довіри з боку адміністрації) та ін
Розірвання трудового договору оформляється наказом (розпорядженням) по організації.
Основним документом про трудову діяльність працівника є трудова книжка. За записами в трудовій книжці встановлюється загальний, безперервний і спеціальний трудовий стаж, від чого залежать певні пільги і переваги.
У трудову книжку вносяться, зокрема, такі відомості: про освіту, професії, спеціальності, прийомі на роботу, переведення, звільнення, нагородження та заохочення.
Адміністрація зобов'язана вести книжки на всіх працівників, які працювали понад 5 днів, і видати книжку в день звільнення із внесеним записом про звільнення. При затримці видачі книжки працівникові виплачується середній заробіток за весь час утримання книжки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 100. Трудовий договір (контракт). "
 1. 9.5. Зміст трудового контракту
  Контракт - строковий трудовий договір, укладений в письмовій формі. Він являє собою угоду між працівником і організацією, відповідно з яким той зобов'язується виконувати роботу з певної спеціальності, кваліфікації чи посади підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку (останнім трудовий контракт відрізняється від цивільно-правових договорів), а організація зобов'язується
 2. 10.3. Документальне оформлення робіт і виплата за договорами цивільно-правового характеру
  Договір цивільно-правового характеру (підряду, доручення, оренди, купівлі-продажу, контракції, міни, комісії, авторський договір тощо) укладається між організацією та працівниками, що залучаються зі сторони для виконання конкретних робіт, які організація не може виконати своїми силами. Зазначені договори складаються не менше ніж у двох примірниках: один з них видається
 3. 47. Види вивільнення персоналу
  Вивільнення персоналу - це вид діяльності, що передбачає сукупність видів діяльності щодо дотримання законодавства та підтримці з боку керівництва працівників при звільненні. Згідно спеціальній літературі з питань управління трудовими ресурсами поняття «вивільнення» і «звільнення» працівників різняться. Вивільнення є більш широким поняттям, що містить, як уже
 4. 7.16. Зобов'язання за контрактами
  Зобов'язання за контрактами - це вимоги, які можуть виникнути в процесі виконання контракту. Вони не мають вираження в обліку, оскільки просте укладення контракту, що підлягає виконанню, або замовлення на закупівлю не передбачає їх у результаті завершеної операції. Прикладами зобов'язань за контрактами є довгострокові контракти на купівлю товарів чи послуг за певною ціною або
 5. 8.1. Значення і завдання обліку праці та її оплати
  Право громадян на працю закріплено ст. 37 Конституції РФ, згідно з якою кожен громадянин має право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, вибирати рід діяльності чи професію. Основним збіркою законодавчих установлень з питань організації та оплати праці є Трудовий кодекс РФ від 30.12.01 р. № 197-ФЗ (ТК РФ). Трудовий кодекс РФ регулює трудові відносини всіх
 6. 104. Трудові спори.
  Трудові спори діляться на індивідуальні та колективні. Індивідуальний трудовий спір виникає між працівником і роботодавцем. Колективний трудовий спір - це розбіжності між працівниками та роботодавцями з приводу умов, які у колективному договорі. Індивідуальні трудові спори розглядаються судами. Однак є суперечки, які обов'язково повинні пройти досудовий порядок їх
 7. 12.2. Облік чисельності працівників, відпрацьованого часу і виробітку
  Для обліку особового складу, нарахування і виплат заробітної плати використовують уніфіковані форми первинних облікових документів, затверджені Постановою Держкомстату Росії від 6 квітня 2001 р. N 26. Наказ (розпорядження) про прийом працівника на роботу (форма N Т-1) і наказ (розпорядження) про прийом працівників на роботу (форма N Т-1а) застосовуються для оформлення та обліку прийнятих на роботу за
 8. Кретов, Ігор Іванович. Зовнішньоторговельне справа, 2006

 9. 5.3. ОБЛІК ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ, ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЧАСУ І ВИРОБКИ
  Для обліку особового складу, нарахування і виплат заробітної плати використовують уніфіковані форми первинних облікових документів, затверджені постановою Держкомстату Росії від 6 квітня 2001 р. № 26. Наказ (розпорядження) про прийом працівника (працівників) на роботу (форми № Т-1 і № Т-la) застосовується для оформлення та обліку, прийнятих на роботу за трудовим договором (контрактом). Складаються особою,
 10. 20.7. Черговість задоволення вимог кредиторів
  Черговість задоволення вимог кредиторів визначається ст. 64 ГК РФ і Законом про банкрутство. До задоволення вимог кредиторів, тобто позачергово, покриваються такі витрати: судові; виплати винагороди арбітражним керуючим; поточні комунальні та експлуатаційні платежі боржника; вимоги кредиторів за зобов'язаннями боржника, що виникли в ході спостереження, зовнішнього

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба