трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Формування та використання фінансових ресурсів індивідуальних підприємців


Нарівні з фінансами комерційних і некомерційних орга-нізацій в складі фінансової системи виділяють фінанси інді художніх текстів підприємців.
Відповідно до Цивільного кодексу РФ громадяни мають право займатися підприємницькою діяльністю без утворення ня юридичної особи з моменту державної реєстрації як індивідуального підприємця. Так, глава кресть янського (фермерського) господарства, здійснює діяч ність без утворення юридичної особи, визнається підпри приємець з моменту державної реєстрації селянського (фермерського) господарства. Для деяких видів діяльності необхідно мати ліцензію.
За статистикою на 1 січня 1990 р. в Радянському Союзі бьйю трохи більше 90 тис. осіб, що займалися індивідуальною трудовою діяльністю, а на 1 липня 2008 р. в Росії було зорі стровані 3,4 млн приватних підприємців. В даний час доходи від підприємницької діяльності составлякн приблизно 13% всіх грошових доходів населення.
Фінанси індивідуальних підприємців - це особлива ланка фінансової системи, пов'язане з формуванням і використанням фінансових ресурсів громадян з метою забезпечення їх предпринима тельской діяльності.
Індивідуальний підприємець вступає у фінансові відносини з державою, страховими організаціями, іншими індивідуальними підприємцями, комерційними та некомерційними організаціями, найманими працівниками, інвесторами і співвласниками, а також бере участь у внутріхозяй-дарських відносинах при формуванні та використанні фінансових ресурсів самого господарства. Особливістю фінансовим-іих відносин індивідуального підприємця є їх іесная зв'язок з формуванням і використанням сімейного гноджета підприємця.
Підприємницька діяльність громадян, осуществляе-травня без утворення юридичної особи, регулюється громадян-ським законодавством. При цьому на громадян, які здійснюють ну діяльність, поширюються норми цивільного права, що регулюють діяльність комерційних організацій, якщо інше не випливає з правових актів. Тому фінанси індивідуальних підприємців багато в чому схожі з фінансами ком-мерческих організацій.
Фінансові ресурси індивідуальних підприємців - це грошові доходи, надходження і накопичення, що знаходяться в распо-ряжении фізичної особи, ведучого підприємницьку діяль-ність, і призначені для виконання фінансових зобов'язань перед державою для здійснення витрат по роз- ренному відтворенню і економічному стимулюванню кращих результатів діяльності.
257
| f 1432
Результати вибіркових обстежень свідчать, що основними фінансовими ресурсами для індивідуального припускає-рінімательства і малого бізнесу не є зовнішні надходження, а грошові доходи і накопичення, тобто їх власні кошти. За результатами дослідження, проведеного Національ-ним інститутом системних досліджень проблем підприємництва іельства, основним видом фінансових ресурсів цих суб'єктів нозяйствованія в даний час є власний прибуток (про це заявили 84,8% всіх опитаних підприємців). Ііторое місце в структурі фінансових ресурсів займають накопи-лення в вигляді особистих заощаджень самих керівників підприєм-іій (31,7%) і (або) їх засновників (30,9%).
Зовнішні надходження в складі фінансових ресурсів індивідуальних підприємців мають значно меншу питому вагу. Тільки кожне четверте-п'яте підприємство використовує у своїй поточній діяльності банківські кредити. Багаторічні опитування різних науково-дослідних організацій свідчать про те, що рік від року частка індивідуальних підприємців та малих підприємств, що залучають для здійснення поточної діяльності банківський кредит, стабільна і варіюється незначно. Як джерело фінансових ресурсів індивідуальних підприємців вис-тупа кошти, отримані в борг у інших фізичних осіб (друзів, знайомих і т.д.). Про використання цього джерела заявили близько 17% опитаних суб'єктів малого підприємництва. Банки неохоче йдуть на кредитування індивідуальних підприємців. У цьому випадку необхідні неформальні зв'язки або поручительства авторитетних бізнесменів.
Найбільш доступні в даний час кредити Ощадбанку Росії. Підприємець може отримати кредит на неотлож-ні потреби; кредит на придбання нерухомості; зв'язаний кредит на покупку конкретного товару. Для оформлення кредиту індивідуальний підприємець повинен представити разреше-ня на заняття підприємницькою діяльністю, копію ліцензії, податкову декларацію про отримані доходи та витрати, книгу обліку доходів та витрат і касову книгу за останні 6 місяців, довідку про залишки на розрахункових рахунках і про наявність вимог до ним, довідку банків про сумарних щомісячних оборотах по рахунках за 6 місяців.
Кошти кредитних кооперативів (товариств взаємного кре-диту), інших небанківських організацій з кредитування підприємців (включаючи фонди підтримки малого підприємництва різних рівнів), кошти регіональних і місцевих бюджетів у структурі джерел кредитування малого бізнесу практично відсутні - про їх наявність говорить від 0,3 до 1,5% опитаних по всій вибірці.
Основним джерелом фінансових ресурсів підприемців ля є підприємницький дохід, до складу якого включаються всі види доходів, отриманих від підприємницької діяльності. Сукупний дохід підприємця зменшується на суми фактично вироблених та документально підтвер д же витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням
доходу (до складу витрат входять матеріальні витрати, амортизат-ційних відрахування, знос нематеріальних активів, витрати на оплату праці, інші витрати). При цьому склад виробничих витрат може істотно відрізнятися від витрат комерційних організацій із статусом юридичної особи. Більшість індивідуальних підприємств є сімейними господарствами, де не використовується наймана робоча сила і не формується фонд оплати праці. Оплата праці членів сім'ї включається в припускає-рінімательскій дохід нарівні з прибутком. При використанні житлового приміщення та іншого майна сім'ї для виробничої діяльності ремонт і знос частини основних фондів, комунальні платежі і деякі інші виробничі витрати можуть покриватися за рахунок сімейного бюджету.
Фінансові ресурси індивідуальних підприємців використовуються на розширення справи, на платежі в бюджет і поза-бюджетні фонди, на благодійні внески і пожертвування-ня, на особисті (сімейні) заощадження і особисте споживання. Підприємницька діяльність у будь-який момент може бути припинена за бажанням підприємця, в цьому випадку всі отримані доходи використовуються на формування особистих сбе-реження і на особисте споживання.
Так само, як і інші суб'єкти господарювання, індивідуальний підприємець здійснює управління фінансами свого підприємства. Ця робота включає щорічне розроблення фінансових планів, ведення фінансового обліку та звітності, аналіз фінансових показників діяльності за поточний і про-йшли періоди, контроль за надходженням і витрачанням фінансових ресурсів, виконанням фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господарювання. У ході управління фінансами використовуються елементи фінансового менеджменту, розробленого для великих і середніх підприємств, у тому числі управління оборотними коштами, фінансовими ризиками, виробничими витратами, інвестиційними вло-жениями.
17 *
259Індівідуальний підприємець, який не в змозі задовольнити вимоги кредиторів, пов'язані із здійсненням нею підприємницької діяльності, може бути визнаний неплатоспроможним (банкрутом) за рішенням суду. Підстави і порядок визнання судом індивідуального підприємця банкрутом або оголошення ним про своє банкрутство устанавли-
вають законом про неспроможність (банкрутство). З моменту винесення рішення суду про визнання підприємця банкрутом втрачає силу його реєстрація як індивідуального підприємця. Законодавством встановлена ??наступна черговість задоволення фінансових вимог:
вимоги громадян, перед якими підприємець несе відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров'ю, шляхом капіталізації відповідних почасових платежів, а також вимоги про стягнення аліментів;
розрахунки з виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором (у тому числі за контрактом), і з виплати винагород за авторськими договорами;
вимоги кредиторів, забезпечені заставою належить індивідуальному підприємцю майна;
заборгованість по обов'язкових платежах до бюджету і поза-бюджетні фонди;
розрахунки з іншими кредиторами відповідно до закону.
За своїми зобов'язаннями індивідуальний підприємець
відповідає як фізична особа всім своїм майном, рухомим і нерухомим, за винятком списку речей, стягнення на які за виконавчими документами не дозволяється. До таких речей належать:
житлове приміщення або його частину, якщо для підприємця і членів його сім'ї воно є єдиним придатним для постійного проживання приміщенням;
земельні ділянки, використання яких не пов'язане із здійсненням громадянином-боржником підприємницької діяльності;
предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку, речі індивідуального користування, за винятком предметів розкоші;
майно, необхідне для професійних занять боржника, вартість якого не перевищує 100 мінімальних розмірів оплати праці;
племінна, молочна і робоча худоба, олені, кролики, птиця, бджоли, використовувані для цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності; корми, необхідні для їх утримання, а також господарські будівлі та споруди;
насіння, необхідні для чергового посіву;
продукти харчування та гроші на загальну суму не менше трикратної величини прожиткового мінімуму громадянина - боржника та осіб, що знаходяться на його утриманні, а в разі їх непрацездатності - шестиразовій величини прожиткового мінімуму;
паливо, необхідне для приготування їжі та опалення;
засоби транспорту та інше необхідне громадянину-боржнику у зв'язку з його інвалідністю (якщо така є) майно;
призи, державні нагороди, почесні та пам'ятні знаки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Формування і використання фінансових ресурсів індивідуальних підприємців "
 1. 3.4. Внески на обов'язкове пенсійне страхування
  Згідно з Федеральним законом від 15.12.2001 р. № 167-ФЗ «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації» страхувальниками з обов'язкового пенсійного страхування є: 1) особи, що виробляють виплати фізичним особам, у тому числі: а) організації, б) індивідуальні підприємці; в) фізичні особи 2) індивідуальні підприємці, адвокати, нотаріуси, які займаються приватною
 2. 10.3. Державна фінансова підтримка індивідуальних підприємців
  Необхідність державної фінансової підтримки індивідуальних підприємців обумовлена ??відсутністю у них можливості на рівних конкурувати з іншими суб'єктами господарювання (наприклад, комерційними організаціями) за такими параметрами, як доступ до ресурсів на фінансових ринках і державним інвестиціям, придбання нових технологій і нового технологічного обладнання,
 3. Зміст
  Введення 7 Розділ I ФІНАНСИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Гпава 1. Фінанси та фінансова система 11 Сутність фінансів і їх функції 11 Фінансові ресурси 21 Фінансова система 27 Гпава 2. Фінансова політика +41 Зміст і значення фінансової політики .. 41 Фінансова політика Російської Федерації на сучасному етапі 49 Фінансовий механізм, його роль у реалізації фінансової політики
 4. 7.5. ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМЦЯ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ФУНКЦІЇ
  Теорія підприємництва займає особливе місце в економічній теорії, оскільки вона погано вписується в структуру домінуючого напрямку в економічній теорії, заснованого на концепціях загальної рівноваги, застосуванні методу порівняльних статики. Дійсно, один з основоположників теорії підприємництва французький економіст Р. Канті-льон розглядав підприємця як
 5. Глава 1Терміни, визначення та основні положення, є основою ТУРИСТСЬКОГО БІЗНЕСУ
  В даний час в різних нормативних документах, що мають відношення до туризму, дається цілий ряд відмінних один від одного термінів і визначень. Відповідно до положень Федерального закону «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації * від 24 листопада 1996 р, № 132-ФЗ і не суперечать йому положеннями Державного стандарту Росії 50690-2000« Туристські послуги. Загальні
 6. 3.1. МОДЕЛЬ ЛЮДИНИ І МОДЕЛЬ ВИБОРУ В неокласична теорія
  У неокласичної економічної теорії, основу якої складає теорія індивідуального вибору, необхідно проводити розходження між моделлю вибору і моделлю людини. Це можливо, якщо врахувати, що людина визначений як функція корисності, або впорядкований набір переваг. Іншими словами, модель людини є компонентом моделі вибору поряд з різного роду обмеженнями. Далі буде
 7. 7.1. Фінанси та фінансова система.
  Фінанси виникли вперше в XIII-XV століттях в Італії, міста якої - Флоренція, Генуя, Венеція - з'явилися великими центрами торгівлі, грошових розрахунків і банківської справи. Надалі термін став вживатися як поняття, пов'язане з системою грошових відносин, утворенням грошових ресурсів, що мобілізуються державою для виконання своїх функцій. Термін "фінанси" походить від латинського
 8.  Аналіз
    метод дослідження, що полягає в розгляді окремих сторін, властивостей, складових частин предмета аналізу. В аудиті метою аналізу бухгалтерської звітності економічного суб'єкта є надання можливості аудитору на основі аудиторських процедур констатувати, чи є така бухгалтерська звітність достовірною у всіх істотних відносинах. (Див. також: Достовірність
 9.  1.2. Фінансові ресурси
    Фінанси є частиною економічних відносин в суспільстві, однак на практиці ми маємо справу не з абстрактними відносинами, а з реальними грошовими коштами. Розбраті-поділ і перерозподіл вартості за допомогою фінансів супроводжується рухом грошових коштів у формі доходів, надходжень і накопичень, що становлять у сукупності фінансові ресурси, які є матеріальними носіями
 10.  3. Конкуренція на ринку: поняття, види і економіческоезначеніе
    Поняття конкуренції на ринку. Ринкова система базується на прагненні людей задовольняти особистий інтерес. Зіткнення інтересів у сфері обміну товарів і продуктів на ринку породжує конкуренцію. Ри-нічні структури відрізняються між собою не тільки видами і призначенням товару, але і ступенем конкуренції між виробниками та споживачами. Конкурентність ринку визначається можливостями
 11.  Глава 4НЕОКЛАССІЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ
    Модель індивідуального вибору в умовах невизначеності є логічним продовженням вивчення проблематики прийняття індивідуальних рішень в умовах обмеженості ресурсів. Дана глава буде побудована за тим же принципом, що і попередня: основна увага буде приділена вихідним положенням (аксіомам), які будуть розглядатися через призму наслідків, а також заснованої на
 12.  10.1. Значення і завдання обліку грошових коштів
    Розрахунки між організаціями, а також між організаціями та фізичними особами можуть здійснюватися безготівковим шляхом і готівковими коштами. Готівкові розрахунки з юриди-тичними та фізичними особами здійснюються через каси організацій або операційні каси. Засобом платежу в розрахунках виступають грошові кошти. Основним нормативним документом, що встановлює правила обліку касових
 13.  § 18. Навіщо створюються фірми
    Життя будь-якої людини у світі ринкової економіки пов'язана з постійною взаємодією з різноманітними фірмами. Фірми наймають людей на роботу, виробляють товари та услут. Нарешті, результати діяльності фірм позначаються на природному середовищу, в якій ми живемо. Не дивно, що вивчення проблем діяльності фірм займає одне з центральних місць в економічній теорії. Ми вже з'ясували, що фірма
 14.  10.2. Особливості оподаткування індивідуальних підприємців
    Фінансові відносини індивідуальних підприємців з державою в основному пов'язані зі сплатою адміністративних зборів за реєстрацію та ліцензування їх діяльності, податків та штрафних санкцій за порушення чинного законодавства. Податковим законодавством передбачені два підходи до оподаткування доходів індивідуальних підприємців: загальний порядок оподаткування (податок на
 15.  1. Витрати виробництва в сільському господарстві
    Поняття та економічна сутність витрат виробництва. У процесі матеріального виробництва витрачається як живий, так і матеріалізовану (минулий) праця. При цьому кожне підприємство прагне отримати якомога більшу суму прибутку від своєї діяльності. Досягнення цієї мети можна здійснити або за рахунок підвищення ціни реалізації продукції або шляхом зниження витрат виробництва. Витрати
 16.  1.12. Права та обов'язки аудитора, керівництва та інших посадових осіб аудируемой організації
    Взаємовідносини аудитора та економічного суб'єкта засновані на добровільності та цінну. Конфлікти між ними вирішуються в суді або арбітражному суді. Економічний суб'єкт і аудитор має право вибирати один одного самостійно. Аудиторська послуга оплачується згідно з договором. Федеральний закон «Про аудиторську діяльність» визначає права та обов'язки аудиторських організацій і
 17.  § 16. Індивідуальне, ринкове і сукупна пропозиція
    Отже, саме цілі діяльності фірм визначають повсякденну де-ятельность останніх на ринку. Іншими словами, цілі фірми визначають, скільки товарів фірма готова буде запропонувати до продажу за тих чи інших рівнях ціни, тобто її індивідуальну пропозицію. Таблиця 4.3 Найбільш важливі цілі для менеджерів британських фірм в 1981 р. Запропоновані на вибір варіанти відповідей Названо на якості головної
 18.  10.1 Елементи державного регулювання економіки.
    Регулювання економіки - система заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних правовими державними установами та громадськими організаціями, націлена на підвищення ефективності суспільного відтворення і задоволення потреби суспільства. Державне регулювання економіки має об'єктивну основу: а) узагальнення виробництва як у

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба