трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

101. Як оплачується матеріал виконавця?


Відповідно до ст. 34 Закону «Про захист прав споживачів» матеріал виконавця оплачується споживачем при укладенні зазначеного договору повністю або в розмірі, зазначеному в договорі про виконання роботи, з умовою остаточного розрахунку при отриманні споживачем виконаної виконавцем роботи, якщо інший порядок розрахунків за матеріал виконавця не передбачений угодою сторін .
Разом з тим, у випадках, передбачених договором про виконання роботи, матеріал може бути наданий виконавцем споживачеві в кредит. Наступна зміна ціни наданого в кредит матеріалу виконавця не тягне за собою перерахунку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 101. Як оплачується матеріал виконавця? "
 1. КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. І. Н. Чуєв, Л. Н. Чуєва, 2006

 2. Стаття 329.Оспаріваніе рішень і дій (бездіяльності) судового пристава - виконавця
  1. Рішення і дії (бездіяльність) судового пристава - виконавця можуть бути оскаржені в арбітражному суді у випадках, передбачених цим Кодексом та іншим федеральним законом, за правилами, встановленими главою 24 цього Кодексу. 2. Заява про оскарження рішень і дій (бездіяльності) судового пристава - виконавця державної митом не
 3. Шумілов В.М.. Правознавство, 2009

 4. Стаття 328.Отложеніе виконавчих дій
  1. За наявності обставин, що перешкоджають здійсненню окремих виконавчих дій, арбітражний суд за заявою стягувача, боржника або судового пристава - виконавця може відкласти виконавчі дії по виконавчому виробництву, порушеній на підставі виконавчого листа, виданого арбітражним судом. 2. Відкладення виконавчих дій виробляється арбітражний суд,
 5. 10.3. Документальне оформлення робіт і виплата за договорами цивільно-правового характеру
  Договір цивільно-правового характеру (підряду, доручення, оренди, купівлі-продажу, контракції, міни, комісії, авторський договір тощо) укладається між організацією та працівниками, що залучаються зі сторони для виконання конкретних робіт, які організація не може виконати своїми силами. Зазначені договори складаються не менше ніж у двох примірниках: один з них видається
 6. Стаття 327.Пріостановленіе, відновлення та припинення виконавчого провадження
  1. Арбітражний суд за заявою стягувача, боржника, судового пристава - виконавця може призупинити або припинити виконавче провадження, порушену судовим приставом - виконавцем на підставі виконавчого листа, виданого арбітражним судом, у випадках, передбачених федеральним законом про виконавче провадження. 2. Зупинення або припинення виконавчого
 7. Стаття 330.Ответственность за невиконання або неналежне виконання судовим приставом - виконавцем своїх обов'язків
  1. Шкода, заподіяна судовим приставом - виконавцем в результаті невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків по виконанню виконавчого листа, виданого арбітражним судом, підлягає відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством. 2. Вимога про відшкодування шкоди розглядається арбітражним судом за загальними правилами позовного провадження, передбаченим
 8. 78. Чи може змінюватися розмір неустойки?
  Мінімальний розмір неустойки - 3% від ціни роботи (послуги). Якщо в договорі зазначено більший розмір, то неустойка розраховується, як зазначено в договорі. Сплати неустойки у розмірі менше, ніж 3% виконавець вимагати не вправі, навіть якщо це зазначено в договорі. У тому випадку, якщо робота (послуга) вже повинна бути виконана, але виконавець ще навіть не почав її виконувати, споживач маєте право на
 9. 9.5. Аналіз прямих матеріальних витрат
  За способом включення до собівартості витрати поділяються на прямі і непрямі. Прямі витрати безпосередньо пов'язані з виробництвом конкретного виду продукції (робіт, послуг) і можуть бути враховані у собівартості даного виду продукції (сировина, ма-теріали, напівфабрикати, комплектуючі, зарплата робітників). Прямі витрати діляться на дві групи: прямі трудові та прямі матеріальні. Прямі матеріальні
 10. Стаття 324.Отсрочка або розстрочка виконання судового акта, зміна способу і порядку його виконання
  1. За наявності обставин, що ускладнюють виконання судового акта, арбітражний суд, який видав виконавчий лист, за заявою стягувача, боржника або судового пристава - виконавця вправі відстрочити або розстрочити виконання судового акта, змінити спосіб та порядок його виконання. 2. Заява про відстрочку або про розстрочку виконання судового акта, про зміну способу і порядку його
 11. 16.5. Тара одноразового використання
  Тара може здійснювати одноразовий і багаторазовий оборот (тара багаторазового). Тара одноразового використання (паперова, картонна, поліетиленова тощо), а також мішки паперові та з полімерних матеріалів, використані для упаковки товарів, як правило, включаються в собівартість затареної продукції і покупцем окремо не оплачуються. Іноді вартість тари одноразового використання не 96. Як складається кошторис на будівництво?
 12. Кошторис є невід'ємною частиною договору і тому набуває чинності з моменту її узгодження обома сторонами. Кошторис - документ, в якому відображається вартість всіх видів робіт, виконуваних за договором, необхідних матеріалів, обладнання та інших технічних засобів і т. п. Кошторис може бути твердою і приблизною і встановлюється договором. Згідно ст. 709 ГК РФ вимагати зміни
  ГЛАВА 4. ЯКІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ
 13. Література Основна: Еренберг Р., Сміт Р. Сучасна економіка праці. Теорія і державна політика. М., 1996. Гол. 9. Додаткова: McConnell CR, Brue SL Contemporary labor economics. 1992. Ch. 4. P. 82-117. Filer R.K., Hamermesh D.S., Rees A.E. The economics of work and pay. 1996. Ch. 3. P. 84-134. Gunderson M., Riddell W.C. Labour market economics. 1988. Ch. 18. P. 364-385. Elliott
  Стаття 199.Требованія до заяви про визнання ненормативного правового акта недійсним, рішень і дій (бездіяльності) незаконними
 14. 1. Заява про визнання ненормативного правового акта недійсним, рішень і дій (бездіяльності) незаконними має відповідати вимогам, передбаченим частиною 1, пунктами 1, 2 і 10 частини 2, частиною 3 статті 125 цього Кодексу. У заяві повинні бути також зазначені: 1) найменування органу або особи, які взяли оспорюваний акт, рішення, вчинили оскаржувані дії
  ГЛАВА 5. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
 15. Література Основна: Еренберг Р., Сміт Р. Сучасна економіка праці. Теорія і державна політика. М., 1996. Гол. 8, 12, 15. Додаткова: McConnell CR, Brue SL Contemporary labor economics. 1992. Ch. 12, 13. p. 345-413. Filer R.K., Hamermesh D.S., Rees A.E. The economics of work and pay. 1996. Ch. 10, 14, 15. P. 372-410, P. 525-612. Gunderson M., Riddell W.C. Labour market economics.
  79. В який термін стягується неустойка?
 16. Якщо термін виконання роботи (послуги) указанв днях, то неустойка береться з кожного дня прострочення і тривалість прострочення визначається в днях, якщо термін указанв годинах, то неустойка береться з кожної години прострочення і тривалість прострочення визначається в годинах. Неустойка стягується з дня (години), наступного за днем ??(годиною), зазначеного в договорі терміну. Неустойка стягується аж до дня
  38. НОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
 17. Норма оборотних коштів на сировину і матеріали складається з наступних елементів: - часу перебування оплачених підприємством матеріальних цінностей в дорозі (транспортний запас); - часу, необхідного для вивантаження, доставки матеріалу на підприємство, приймання та складування; - часу для підготовки матеріалів до виробництва; - часу перебування матеріалів у складі поточного та страхового
  Н.Г. Сапожнікової. ПРАКТИКУМ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, 2006
 18. Ієрархія

 19. - спосіб координації всередині економічної системи, що представляє собою систему наказів і доручень, що йдуть зверху вниз, від якогось «центру» до виконавця (такий спосіб організації в первісній общині, при командно-адміністративної
  - способ координации внутри экономической системы, представляющий собой систему приказов и поручений, идущих сверху вниз, от некоего «центра» к исполнителю (таков способ организации в первобытной общине, при командно-административной

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба