трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1 ЛОГІКА ФОРМУВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯМ


Контроль - невід'ємний компонент системи градорегулірованія. Слово «контроль» походить від латинського contra - проти. Ситуація контролю - це така ситуація, коли одна особа діє, а інше, иа-проти, оцінює з певних позицій ці дії та їх результати - контролює.
На яких логічних підставах формується система контролю за здійсненням містобудівної діяльності? Спробуємо, як ми це вже робили неодноразово, вибудувати логічний ланцюжок.
Суб'єкти, які здійснюють містобудівну діяльність, діють не стільки «для себе», скільки «для інших». Навіть дії «для себе» (наприклад, будівництво індивідуального житлового будинку для власного проживання) можуть перетворитися на дії «для інших» (індивідуальний житловий будинок може стати об'єктом обороту на ринку нерухомості і перейти у власність іншої особи).
Дії «для інших» мають на увазі й відповідальність перед іншими: дійова особа бере на себе відповідальність за те, що результат його діяльності не буде небезпечний для інших.
Що значить бере на себе відповідальність? Це означає, що дійова особа дорожить своєю професійною репутацією і тому виробляє якісну, безпечну продукцію, призначену для використання іншими особами. Дорожити професійною репутацією необхідно в силу економічної доцільності. Адже «інші» - це клієнтура, це майбутні замовлення-чики, від яких залежить економічне благополуччя діючої особи. Якщо серед потенційної клієнтури пошириться думку про те, що робота проводиться неякісно, ??це може привести до зменшення кількості замовлень і, зрештою, до втрати самої роботи. Тому відповідальність - це перш за все економічна категорія. Вона обумовлена ??в першу чергу внутрішніми мотиву-ціями (психологічними та економічними) діючої особи і лише потім - нав'язаним ззовні примусом працювати добре (зовнішнім контролем). Однак відповідальність може бути поставлена ??в обов'язок. Стосовно до містобудівної діяльності може бути перетворюється на повинно бути.
Чому в цьому випадку відповідальність стає імперативною обов'язком? Тому що містобудівна діяльність за своїми результатами і наслідками завжди потенційно небезпечна для широкого кола осіб, і в силу цього у суспільства і влади, діючої від імені громадян, неминуче виникає нагальна необхідність зобов'язати суб'єктам, які здійснюють містобудівну діяльність та її регулювання, нести відповідальність за таку діяльність і за таке регулювання.
За допомогою чого це може бути забезпечено? Тільки за допомогою закону та контролю за його виконанням.
Перший крок у побудові системи контролю за містобудівною діяльністю - вичерпне визначення її компонентів (тих, які вже є, і тих, які необхідно створити) і зв'язків між ними. Забуття-якого компонента призведе до ущербності та неефективності системи.
Стосовно до системи контролю за містобудівною діяльністю вибудовується наступний ряд складають цю систему компонентів:
- встановлення вимог до документів, підготовлюються в системі містобудівної діяльності, і до суб'єктів, що здійснюють містобудівну діяльність, а також діяльність з градорегулірованія;
визначення порядку здійснення контролю (внутрішнього і зовнішнього);
визначення відповідальності за невиконання встановлених вимог, а також наслідків, що наступають як результат невиконання встановлених вимог.
8 Згідно із законодавством, під контролем за містобудівною діяльністю мається на увазі:
зовнішній контроль, здійснюваний органами публічної влади та у відповідних випадках «нав'язуваний» суб'єктам містобудівної діяльності та градорегулірованія;
внутрішній контроль, до якого законодавство спонукає, наприклад, шляхом встановлення норм про саморегульовані організації, про громадянську (майнової) відповідальності осіб, які здійснюють проектування і будівництво.
Контролюючий або затверджує відповідні документи орган публічної влади несе забезпечену бюджетом відповідальність за результати перевірки або за безпеку затверджених документів містобудівного проектування.
Стосовно до різних компонентів містобудівної діяльності (містобудівне проектування, інженерні вишукування та архітектурно-будівельне проектування, будівництво) існує своя логіка побудови системи контролю - забезпечення безпеки.
9. Предмет контролю у сфері містобудівного проектування - технічні регламенти безпеки в області містобудівного проектування, що підлягають обов'язковому виконанню. Крім того, проекти документів містобудівного проектування, затверджувані органами місцевого самоврядування, можуть перевірятися на відповідність регіональним і місцевим нормативам містобудівного проектування.
Вимоги до суб'єктів, що здійснюють адміністративну діяльність по градорегулірованія, встановлюються законодавством про державну та муніципальної службі, а вимоги до суб'єктів, що підготовляє проекти документів містобудівного проектування, можуть встановлюватись законодавством про містобудівну діяльність і законодавством про саморегульовані організації, а також документами цих організацій. В даний час такі вимоги відсутні, а доцільність їх встановлення неочевидна з трьох причин.
По-перше, на відміну від осіб, що підготовляють проектну документацію, фахівці містобудівного проектування не можуть нести майнову відповідальність (масштаб можливих наслідків непорівнянний з майновими можливостями не тільки юридичних осіб, але і їх об'єднань).
По-друге, майнову відповідальність, забезпечену со-повідним бюджетом, завжди повинен нести орган публічної влади, який затвердив відповідний документ містобудівного проектування (ч. 1 і 2 ст. 59 ГрК РФ).
По-третє, в силу наявності такої відповідальності орган публічної влади «примушується» законом до того, щоб бути зацікавленим: - в проведенні якісної перевірки поданих проектів документів на відповідність технічним регламентам безпеки (така перевірка може бути забезпечена різними способами: уповноваженим органом градорегулірованія - в обов'язковому порядку, залученими недержавними експертами - при необхідності, шляхом направлення проектів документів територіального планування на державну експертизу - при необхідності);
в такій організації конкурсів на розміщення державних або муніципальних замовлень на підготовку проектів документів містобудівного проектування, щоб переможцями ставали фахівці, результати роботи яких як мінімум гарантуватимуть відповідність вимогам технічних регламентів безпеки.
За якістю документів містобудівного проектування здійснюється як внутрішній, так і зовнішній контроль.
Внутрішній контроль здійснюється:
розробниками проектів документів містобудівного проектування;
представниками органу публічної влади, який затверджуватиме документ територіального планування (уполно -важеним органом градорегулірованія - в обов'язковому порядку через наявність забезпеченої бюджетом майнової відповідальності).
Зовнішній «необов'язковий» контроль здійснюється за ініціативою органу публічної влади, який затверджуватиме документ територіального планування (шляхом залучення недержавних експертів, як вітчизняних, так і зарубіжних, і шляхом направлення проекту документа територіального планування на державну експертизу - при необхідності).
Зовнішній обов'язковий контроль здійснюється:
у вигляді узгодження проекту документа територіального планування з іншими органами публічної влади з предметів контролю у строки та в порядку, визначені ГрК РФ;
у вигляді публічних слухань стосовно до проектів доку-ментів містобудівного проектування, певним ГрК РФ1.
За невиконання встановлених вимог, а також за наслідки, які настали в результаті невиконання встановлених вимог, передбачена:
а) адміністративна відповідальність;
б) кримінальна відповідальність;
в) майнова відповідальність, забезпечена відповідним бюджетом, у разі заподіяння шкоди, що з'явилася в результаті реалізації:
затвердженого документа містобудівного проектування, яке не відповідає технічним регламентам безпеки. Таку відповідальність несуть органи влади, що ухвалили документ;
затвердженого документа територіального планування, який не відповідає технічним регламентам безпеки, але на який було представлено позитивний висновок державної експертизи. Таку відповідальність несуть Російська Федерація і суб'єкти РФ в залежності від компетенції.
10. Предметом контролю - забезпечення безпеки стосовно до інженерних вишукувань, а також архітектурно-будівельного проектування є дотримання:
технічних регламентів безпеки в області інженерних вишукувань і архітектурно-будівельного проектування, що підлягають обов'язковому виконанню;
вимог, визначених містобудівним планом відповідного земельної ділянки, - стосовно до підготовки проектної документації відповідно з таким планом.
Вимоги, що визначають можливість допуску до діяльності суб'єктів, що здійснюють інженерні вишукування, а також архітектурно-будівельне проектування, можуть регламентується-тися законодавством про ліцензування окремих видів діяль-ності, законодавством про містобудівну діяльність, законодавством про саморегульовані організаціях. Можливість допуску відповідних суб'єктів до діяльності визначається:
наявністю ліцензії;
наявністю страхування, що забезпечує обов'язкове відшкодування в повному обсязі збитків третім особам, якщо настає страховий випадок;
членством в саморегулівної організації, яка встановлює стандарти професійної діяльності, а також має компенсаційний фонд (на випадок, якщо страхова організація не може в повному обсязі відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам внаслідок діяльності члена саморегулюючої організації).
За ефективно організованій системі контролю перший спосіб (ліцензування) не може існувати і застосовуватися окремо за відсутності двох інших способів. Це означало б, що суб'єкта можна притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності, а до майнової - ні. Ні з боку потерпілих, ні з боку держави, яке покликане захищати інтереси своїх громадян, таке положення не може бути визнано адекватним реальності. Виходить, що суб'єктів професійної діяльності можна покарати штрафами і навіть тюремним ув'язненням (при особливо тяжких порушеннях), але при цьому фактично заперечується їх обов'язок відшкодувати постраждалим завдану шкоду. Це, безумовно, квазісістема, яка не може забезпечити необхідний рівень безпеки і відповідальності. Відзначимо, однак, що при обов'язковій наявності другого і третього способів перший спосіб (ліцензування) стає надлишковим стосовно більшості видів професійної діяльності.
Вимоги, що визначають порядок діяльності, а також тре-бования до результатів діяльності встановлюються законодавець-ством про містобудівну діяльність, законодавством про техні-зації регулюванні (стосовно до результатів діяльності), законодавством про саморегульовані організації.
За якістю підготовлюваних документів здійснюється:
внутрішній контроль - в силу наявності майнової відпові-дальності (страхування відповідальності);
зовнішній « необов'язковий »контроль за ініціативою особи, яка здійснила інженерні вишукування, який підготував проектну документацію. Він припускає можливість залучення приватних осіб (експертів) до перевірки якості підготовлених документів;
зовнішній обов'язковий контроль у вигляді державної експертизи результатів інженерних вишукувань і проектної документації (у встановлених випадках);
зовнішній обов'язковий контроль на стадії видачі дозволу на будівництво - перевірка проектної документації на відповідність вимогам містобудівного плану земельної ділянки.
За невиконання встановлених вимог, а також за наслідки, які настали в результаті їх невиконання, передбачена:
а) адміністративна відповідальність,
б) кримінальна відповідальність,
в) майнова відповідальність. Це:
відповідальність, забезпечена майном особи, відповідальної за підготовку відповідних документів;
субсидіарнавідповідальність саморегулівної організації, членом якої є винна особа, забезпечена компенсаційним фондом такої організації;
субсидіарну відповідальність органів державної екс-пертизи результатів інженерних вишукувань і проектної до-кімнатці;
субсидіарну відповідальність осіб, які проводять недержавну експертизу результатів інженерних вишукувань і проектної документації.
11. Предметом контролю - забезпечення безпеки стосовно до будівництва є технічні регламенти безпеки в галузі будівництва, що підлягають обов'язковому виконанню, а також відповідність споруджуваного, що реконструюється об'єкта проектній документації.
 Вимоги, що визначають можливість допуску до діяльності суб'єктів, що здійснюють будівництво, можуть визначатися законодавством про ліцензування окремих видів діяльності, законодавством про містобудівну діяльність, законодавством про саморегульовані організації. Можливість допуску відповідних суб'єктів до діяльності визначається:
 наявністю ліцензії;
 наявністю страхування, що забезпечує обов'язкове відшкодування в повному обсязі збитків третім особам, якщо настає страховий випадок;
 членством в саморегулівної організації, яка встановлює стандарти професійної діяльності, а також має компенсаційний фонд (на випадок, якщо страхова організація не може в повному обсязі відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам внаслідок діяльності члена саморегулюючої організації).
 Вимоги, що визначають порядок діяльності, а також тре-бования до результатів діяльності встановлюються законодавець-ством про містобудівну діяльність, законодавством про тих-ническом регулюванні, законодавством про саморегульовані організації.
 За якістю будівництва здійснюється: внутрішній контроль - в силу наявності майнової відповідальності (страхування відповідальності). Здійснюється він шляхом будівельного контролю, завершуємо актом приймання об'єкта капітального будівництва, який підписується забудовником (замовником) і підрядником (у тому числі після завершення необхідних випробувань, що підтверджують готовність об'єкта до початку експлуатації);
 зовнішній «необов'язковий» контроль за ініціативою особи, здійсню-ється будівництво. Він припускає можливість залучення приватних осіб (експертів) до проведення контролю під час будівництва;
 зовнішній обов'язковий контроль у вигляді державного будівельного нагляду (у встановлених випадках);
 зовнішній обов'язковий контроль на стадії видачі дозволу на введення об'єкту в експлуатацію - перевірка проектної документації на відповідність вимогам містобудівного плану земельної ділянки.
 За невиконання встановлених вимог, а також за наслідки, які настали в результаті їх невиконання, передбачена:
 а) адміністративна відповідальність,
 б) кримінальна відповідальність,
 в) майнова відповідальність. Це:
 відповідальність, забезпечена майном особи, яка відповідає за будівництво, реконструкцію;
 субсидіарнавідповідальність саморегулівної організації, членом якої є винна особа, забезпечена компенсаційним фондом такої організації;
 субсидіарну відповідальність органів державного будівельного нагляду
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.1 ЛОГІКА ФОРМУВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯМ"
 1.  3.4 _____ МОДЕЛЬ СИСТЕМИ градорегулірованія
    формування цієї системи. Модель системи градорегулірованія - модель функцій-повноважень та органів гра-дорегулірованія на різних рівнях - представлена ??в довідкових матеріалах до теми 3, позиція 3.4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ Назвіть основні характеристики унітарною та трирівневої системи градорегулірованія. Публічні суб'єкти градорегулірованія - хто це? Як розподіляються функції-повноваження між
 2.  11.1 ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    формування системи її інформаційного забезпечення. Перший принцип - принцип «багатоадресне ™» і багатоцільового призначення. У ч. 3 ст. 56 ГрК РФ визначено, що метою ведення інформаційних систем є забезпечення діяльності не тільки органів влади, а й фізичних і юридичних осіб (в якості останніх виступають також юридичні особи, які представляють інтереси публічної влади). Причому
 3.  1.4. ФІЛОСОФСЬКА І РОБОЧА МОДЕЛІЧЕЛОВЕКА
    логіку моделі, а також системи моделей. По-кільки теоретична система не створюється кожним исследовате-лем заново, в той час як його світогляд може володіти більшою ступенем індивідуальності і свободи від траєкторії розвитку системи професійного знання, виникає невідповідність між світоглядної та робочої моделями людини. Причому в більшості випадків ці невідповідності неможливо
 4.  8.2 ІНСТИТУТ містобудівного зонування, МІСТОБУДІВНІ РЕГЛАМЕНТИ, ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС І СТРУКТУРА
    містобудівного зонування був введений в практику російського законодавства (точніше, вос-становлен) ГрК РФ від 07.05.98. Були введені три базові норми, які раніше в законодавстві про містобудівну діяльність відсутні: виділення серед різних видів зонування особливого, раніше не існувало у вітчизняній практиці як соціалістичного, так і постсоціалістичного
 5.  2.3. РОБОЧА МОДЕЛЬ ЛЮДИНИ В ТЕОРІЇ Давида Рікардо
    логіки моделі і логіки економічної дійсності ^ є важливою підставою для критики існуючих госпо-f дарських відносин, відображених в особливостях економічної людини. Особливо сильній критиці піддавався егоїзм еконо-мічного людини, поки його не змінив більш нейтральний теза прямування власним інтересам. Вперше послідовне розрізнення людини в моделі і в,
 6.  Література
    логіки. Т.1. М., 1970. Гегель. Наука логіки. Т.З, М., 1972. Гегель. Енциклопедія філософських наук. Т. I. М., 1974. Гегель. Політичні твори. М., 1978. Маркс К., Енгельс Ф. Вибрані листи. М., 1948. Маркс К. Капітал. Т.1, М., 1978. Маркс К. Капітал. Т.2, М., 1974. Маркс К. Капітал. Т.З, М., 1955. Маркс К. Капітал. Т.4, ч.І. М., 1948. Щедровицький Г.П. Вибрані праці. М., 1995. Анісімов
 7.  7.5 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПОРЯДКУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ІНШИХ КОРДОНІВ
    містобудівні регламенти (землі лісового фонду; землі водного фонду, вкриті поверхневими водами; землі запасу; землі особливо охоронюваних природних територій, за винятком земель лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів; сільськогосподарські угіддя в складі земель сільськогосподарського призначення; земельні ділянки, розташовані в межах особливих економічних зон), встановлюється
 8.  Формальна логіка
    - Наука, що вивчає думка з боку її структури, форми, необхідних для раціонального
 9.  43. Перспективи розвитку митно-банківського контролю Росії
    логіку і цілісність побудови системи митно-банківського контролю. Майбутнє розвитку митно-банківського контролю в Росії можна пов'язати з ідеєю лібералізації механізму валютного контролю. Як не парадоксально на перший погляд, власне лібералізація валютного законодавства здатна зупинити відтік капіталу за межі країни. На думку керівників Федеральної служби з експортного та
 10.  Математична логіка
    - Наука, яка застосовує математичні методи і досліджує мислення за допомогою
 11.  2.7. СПРОБИ СИНТЕЗУ В РОБОТАХ ПРЕДСТАВНИКІВ кембріджської школи. ! А. МАРШАЛЛ
    логіки індивідуального вибору і безлічі емпіричних, значною мірою фрагментарних спостережень за діями, що здійснюються різними людьми. Таким чином, в роботі Маршала «Принципи економічної науки» знайшли відображення спроби з'єднання абстрактних законів поведінки на основі оптимізаційних моделей і реалістичного опису поведінки реального господарюючого суб'єкта.
 12.  І.В. Липсиц .. Економіка, 2006

 13.  6.1 ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ МІСТОБУДІВНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
    логіку відповіді на поставлене вище питання як як, спираючись на яку модель, яким розрахунковим способом визначити величину і структуру сукупного замовлення на технічну і соціальну інфраструктуру, з одного боку, і яким має бути відповідь на це замовлення у вигляді диференційованих показників потужності, місткості, пропускній здібності технічної та соціальної інфраструктури міста - з іншого?
 14.  Принцип рівноваги і закони збереження в економіці
    логіку промислового циклу, вже не припускають збереження вартості; це циклічні моделі, в яких і сукупна величина всієї створеної в суспільстві вартості, і величина вартості додаткового продукту осцилюють. Як приклади можна вказати на класичні моделі Дж.Форрестера і модель ділового циклу Дж.Хікса - Е.Хансена. Всі ці моделі в підсумку виходять на якусь конструктивну
 15.  Додаток 1МОДЕЛІ СВІТОВОЇ ДИНАМИКИ
    моделей, розроблених в інтересах моделювання і прогнозування світової розробка. Представлені моделі, що мають як базовий, так і імітаційний характер (т. Е. призначені для якісного вивчення розглянутих процесів і для проведення кількісних оцінок і прогнозів). Опис моделей наведено в наступній послідовності: призначення моделі, основні припущення моделі і методи

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба