трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Основи інвестиційної діяльності організації


Під інвестиційною діяльністю розуміється процес, що включає в себе: а) маркетингові дослідження ринку інвестицій; б) вкладення коштів з метою збереження і збільшення капіталу; в) проек-тирование, будівництво і пуск або придбання готового об'єкта інвестицій; г) отримання прибутку. Для фінансових інвестицій пункт «в» відсутня.
Метою інвестицій є отримання будь-якими шляхами прибутку від вкладених коштів, а метою інновацій - поліпшення об'єкта інвестування. Тому інноваційна діяльність переслідує більш високі цілі, ніж інвестиційна. Інвестиції - це кошти інновацій. Звідси можна зробити наступні висновки:
інвестиційна діяльність є менш складною сферою вкладення капіталів порівняно з інноваційною діяльністю;
для інноваційної організації пріоритетним має бути вкладення капіталів в інновації. Інші форми інвестицій - придбання (оренда) землі, основних фондів, оборотних коштів, нематеріальних активів, цінних паперів і т. п. - повинні здійснювати тільки при їх стратегічної економічної доцільності або необхідності;
для інноваційної організації інвестиційна діяльність є частиною, функцією інноваційної діяльності;
держава повинна здійснювати законодавчу підтримку і фінансування інноваційних проектів, орієнтованих на конкретне розвиток окремих сфер діяльності суспільства в цілому, зростання добробуту населення;
оскільки для інноваційної організації інвестиційна діяльність є частиною інноваційної діяльності, то для неї обов'язкові наукові підходи, принципи і методи менеджменту, розглянуті в темі.
Організаційно-економічні питання інвестиційної діяльності розглядаються в різних джерелах, а також в «Ме-методичних рекомендаціях оцінці ефективності інвестиційних проектів»: Друге видання. Офіційне видання, 2000 р.
Відповідно до «Методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів» створення і реалізація проекту включає наступні етапи:
а) формування інвестиційного задуму ( ідеї);
б) інвестиційних можливостей;
в) техніко-економічне обгрунтування проекту;
г) підготовку проектної документації;
д) будівельно-монтажні роботи;
е) експлуатацію об'єкта, моніторинг економічних показників.
Розглянемо короткий зміст перерахованих етапів.
Формування інвестиційного задуму (ідеї) передбачає:
вибір і попереднє обгрунтування задуму;
інноваційний, патентний та екологічний аналіз технічного рішення ( об'єкта, техніки, ресурсу, послуги), організація виробництва якого передбачена наміченим проектом;
перевірку необхідності виконання сертифікаційних вимог;
попереднє погодження ня інвестиційного задуму з федеральними, регіональними та галузевими пріоритетами;
попередній відбір підприємства, організації, здатної реалізувати проект;
підготовку інформаційного меморандуму реципієнта (організації, що здійснює проект).
Передпроектна дослідження інвестиційних можливостей включає:
попереднє вивчення попиту на продукцію та послуги з урахуванням експорту та імпорту;
оцінку рівня базових, поточних і прогнозних цін на продукцію;
підготовку пропозицій з організаційно-правову форму реалізації проекту і складом учасників;
оцінку передбачуваного обсягу інвестицій по укрупнених нормативів і попередню оцінку їх комерційної ефективності;
підготовку початково-дозвільної документації;
підготовку попередніх оцінок по розділам ТЕО проекту;
затвердження результатів обгрунтування інвестиційних можливостей;
підготовку контрактної документації на проектно-розвідувач-ські роботи;
підготовку інвестиційної пропозиції для потенційного інвестора (або рішення про фінансування робіт з підготовки ТЕО проекту).
ТЕО проекту передбачає:
проведення повномасштабного маркетингового дослідження (попит і пропозиція, сегментація ринку, ціни, еластичність попиту, основні конкуренти, маркетингова стратегія, програма утримання продукції на ринку і т. п.);
підготовку програми випуску продукції;
підготовку пояснювальної записки, що включає в себе дані попереднього обгрунтування інвестиційних можливостей;
подготовкуісходпо-дозвільної документації;
розробку технічних рішень, в тому числі генерального плану, технологічних рішень, з організаційно-технічного розвитку виробництва та його забезпечення;
містобудівні, архітектурно-планувальні та будівельні рішення;
інженерне забезпечення;
заходи з охорони навколишнього природного середовища та цивільної оборони;
опис організації будівництва ;
опис системи управління;
кошторисно-фінансову документацію, в тому числі: оцінку витрат виробництва; розрахунок капітальних витрат; розрахунок річних надходжень; розрахунок потреби в оборотному капіталі; проектуються та рекомендовані джерела фінансування проекту (розрахунок); передбачувані потреби в іноземній валюті; умови інвестування; вибір конкретного інвестора; оформлення угоди;
оцінку ризиків, пов'язаних із здійсненням проекту;
планування термінів здійснення проекту;
оцінку комерційної ефективності проекту;
формулювання умов припинення реалізації проекту.
Підготовка контрактної документації включає:
підготовку тендерних торгів і за їх результатами контрактної документації;
проведення переговорів з потенційним інвестором;
тендерні торги на подальше проектування об'єкта і розробку робочої документації.
Підготовка робочої документації включає:
підготовку документації поТЕО проекту;
визначення виробників і постачальників нестандартного технологічного обладнання;
підготовку та затвердження іроектно-конструкторської, будівельної та технологічної документації.
Будівельно-монтажні й налагоджувальні роботи передбачають:
будівельно-монтажні роботи, налагодження обладнання;
навчання персоналу;
підготовку контрактної документації на поставку сировини, матеріалів, комплектуючих та енергоносіїв;
підготовку контрактів на поставку продукції;
випуск дослідної (лидерной) партії продукції. Моніторинг економічних показників, зокрема, передбачає:
сертифікацію продукції;
створення дилерської мережі;
створення центрів ремонту;
поточний моніторинг економічних показників проекту.
На стадії здійснення проекту окремі елементи організаційно-економічного механізму можуть закріплюватися і конкретизуватися в договорах між учасниками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Основи інвестиційної діяльності організації "
 1. Н.І. Лахметкіна. Інвестиційна стратегія підприємства, 2006

 2. Додаток 1. Навчально-тематичний план курсу «Інвестиційна політика муніципального освіти»
  основи інвестицій та інвестицій-ної діяльності 16 4 4 8 2 Особливості функціонування інвестиційного ринку 16 4 4 8 3 Специфіка інвестиційної діяль-ності на рівні муніципального утворення 16 квітня 8 квітня 4 механізми управління інвестицій-ної діяльністю на рівні муни-ціпального освіти 22 червня 10 Червня 5 Інвестиційна клімат муници-пального освіти і технологія його оцінки 16 квітня 8 квітня
 3. Е.А. Олейников. Інвестиційний менеджмент, 2005

 4. Саак А. Е., Колчина О. А.. Інвестиційна політика муніципального освіти., 2010

 5. 4,1. Поняття та структурні елементи механізму управління інвестиційною діяльністю
  інвестиційною діяльністю на рівні муніципального освіти. Механізм управління інвестиційною діяльністю - це сукупність методів, форм, інструментів і прийомів формування та регулювання відносин »які складаються в системі інвестиційної діяльності муніципального освіти з метою узгодження інтересів суб'єктів інвестиційного процесу та реалізації пріоритетів
 6. Розділ IVАналіз і оцінка інвестиційної діяльності в організаціяхГлава 15Теоретіко-методологічні основи інвестиційного аналізу
  основи інвестиційного
 7. Глава 8. Аналіз інвестиційного клімату та розробка концепції інвестиційної політики на прикладі м. Таганрога
  інвестиційного клімату та розробка концепції інвестиційної політики на прикладі м.
 8. Зміст
  основи інвестицій та інвестиційної діяльності 9 Інвестиції: поняття, сутнісні ознаки і функції 9 Сутність і економічний зміст інвестиційної діяльності 11 Класифікація інвестицій, 16 Нормативно-правова регламентація здійснення інвестиційної діяльності в Росії 26 Контрольні питання 34 Глава 2. Особливості функціонування інвестиційного ринку 35 Механізм
 9. Додаток 4. Теми рефератів
  основи ведення інвестиційної діяльності. Питання безпеки при реалізації муніципальної інвестиційної політики. Сутність і механізм презентації муніципального освіти. Ініціативи місцевих органів влади щодо залучення інвестицій. Порівняльна характеристика методів відбору інвестиційних проектів в інвестиційну програму муніципального освіти. Аналіз програмних засобів,
 10. 7.1. Декомпозиція інвестиційної політики муніципального освіти по цілям і завданням
  інвестиційної політики муніципального освіти, формування механізмів управління її реалізацією і освоєння конкретних методів та інструментів управління фахівцями органів місцевого самоврядування - ключові фактори при вирішенні проблеми підвищення інвестиційної привабливості та активізації інвестиційної діяльності в конкретному муніципальній освіті. Інвестиційна політика

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба