трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Оцінка ефективності участі підприємства у проекті


фінансують, організації відмовляться від вашої пропозиції, якщо його результати не будуть відомі заздалегідь.
Лемма Рокі
10.1.1. Загальні положення
Ефективність проекту з точки зору підприємств-учасників проекту характеризується показниками ефективності їхньої участі в проекті (стосовно акціонерним підприємствам - показниками ефективності акціонерного капіталу). При їх визначенні приймається, що можливості використання грошових коштів не залежать від того, що ці кошти собою представляють (власні, позикові, прибуток і т. д.). Тому тут враховуються грошові потоки від усіх видів діяльності (інвестиційної, операційної та фінансової) і використовується схема фінансування проекту. Зокрема, в притоки включаються позикові кошти, в відтоки - платежі за позиками. У розрахунках даного типу підприємство не відділяється від його акціонерів. Тому під власними коштами підприємства розуміються кошти його акціонерів, а розрахунки між підприємством і акціонерами (виплати дивідендів акціонерам) не враховуються. Для перевірки фінансової реалізованості проекту використовується інший грошовий потік, де в притоках враховані вкладення власних коштів (тобто додаткові надходження від акціонерів або від "позапроектні" діяльності підприємства), а з їх відтоків виключені виплати дивідендів.
При розробці проектів часто зустрічаються дві ситуації:
обсяг вступників зовнішніх засобів (наприклад, позик) більше, ніж потрібно для фінансування проекту на даному кроці;
на деякому кроці потрібно здійснити витрати, що не покриваються одержуваними на цьому кроці доходами. У той же час ці затра-ти можуть бути покриті доходами, отриманими на попередніх кроках.
В обох ситуаціях частина коштів підприємства повинна бути "зарезервована". У цих цілях необхідно створити "додаткові фонди", в які повинні вкладатися надлишкові кошти з метою їх витрачання на наступних кроках (зазвичай передбачається, що такі фонди являють собою термінові депозити). У цьому випадку в грошових потоках враховуються відтоки у вигляді вкладень в додаткові фонди і притоки (надходження з додаткових фондів, включаючи, наприклад, відсотки за депозитами при їх закриття). Зауважимо, що кошти, вкладені в додаткові фонди, зазвичай використовуються менш ефективно, ніж вільні кошти підприємства: наприклад, відсоток за депозитами менше, ніж норма дисконту. Тому вкладення в додаткові фонди знижують ефективність проекту.
На етапах розробки ТЕО і економічного моніторингу розрахунки рекомендується проводити в змінних цінах (при попередніх розрахунках можна обмежитися прогнозом загальних темпів інфляції, припускаючи інфляцію однорідної; для більш точних розрахунків бажано прогнозувати динаміку цін за видами ресурсів). В якості вихідних форм тут рекомендуються:
таблиця звіту про прибутки і збитки підприємства;
таблиця грошових потоків і показників ефективності;
таблиця для фінансового планування;
- - таблиця прогнозних фінансових показників.
Звернемо увагу, що оцінювати ефективність участі в проекті слід лише по відношенню до тих потенційним учасникам проекту, які ще не прийняли рішення про свою участь - відповідні розрахунки допоможуть переконати їх дати свою згоду. Однак якщо якісь підприємства (наприклад, банки або постачальники сировини) вже дали свою згоду на участь у проекті на певних умовах, виконувати для них ці розрахунки немає необхідності - достатньо лише врахувати доходи і витрати інших учасників, пов'язані з виконанням зазначених умов.
Для акціонерних підприємств - учасників проекту ефективність проекту може бути оцінена також з точки зору акціонерів цих підприємств. У таких цілях визначаються показники ефектив-ності проекту для акціонерів. Кожному типу акцій (наприклад, обик новения або привілейованими акціями) відповідає свій індивідуальний грошовий потік, на основі якого розраховуються показники ефективності проекту за відповідними групами акціонерів. В елементах цього грошового потоку відображаються витрати і доходи акціонерів, пов'язані з їх вкладеннями в розглянутий тип акцій. Такі розрахунки носять орієнтовний характер, по-скільки дивідендна політика встановлюється правліннями акціонерних підприємств і зборами акціонерів, а не проектними матеріалами. Водночас розрахунки ефективності проекту для акціонерів необхідні як один з інструментів залучення потенційних акціонерів до участі в проекті, і їх рекомендується проводити при наступних припущеннях:
враховуються притоки і відтоки грошових коштів, що відносяться тільки до акцій , але не до їх власників. Зокрема, не враховуються грошові потоки, що виникають при обороті акцій на вторинному ринку, оскільки при цьому змінюється лише власник акції, але не припадають на неї доходи;
в притоках грошових коштів відображаються виплачені по акціях дивіденди, а також (у кінці розрахункового періоду) сума раніше нерозподіленого прибутку і яка припадає на ці акції частина виручки від реалізації майна ліквідованого підприємства за вирахуванням витрат на ліквідацію;
в відтоках грошових коштів враховуються витрати на придбання акцій (у початок реалізації проекту), податки на дивіденди по акціях і на дохід від реалізації майна ліквідованого підприємства;
норма дисконту для власників акцій приймається рівною нормі дисконту для акціонерного підприємства;
на виплату дивідендів прямує вся чистий прибуток після розрахунків з кредиторами і здійснення передбачених проектом інвестицій, а також після створення додаткових фондів, фінансових резервів і відрахувань до резервного капіталу, призначених, зокрема, для забезпечення фінансової реалізованості проекту і досягнення нормального рівня фінансових показників підприємства ( див. п. 8.4.2) в наступний період. Відповідний розмір дивідендів (див. також табл. 6.1) є максимально можливим і при реалізації проекту може бути зменшений акціонерами;
при припинення реалізації проекту майно підприємства розпродається, а отриманий дохід та інші активи підприємства розподіляються між акціонерами .
При наявності інших вимог з боку акціонерів у розрахунки вносяться відповідні корективи.
10.1.2. Методика розрахунків
Розрахунки еффектівностіучастія підприємства у проекті іменуються також розрахунками комерційної ефективності проекту або розрахунками ефективності власного (акціонерного) капіталу. Методично вони виробляються в чому аналогічно п. 9.2.3, однак при цьому, по-перше, враховуються тільки грошові потоки конкретного підприємства - учасника проекту, а по-друге, змінюється склад врахованих грошових потоків. Насамперед на відміну від розрахунків ефективності проекту в цілому тут додатково враховується грошовий потік від фінансової діяльності - отримання і погашення позик (що, до речі, впливає і на розміри податку на прибуток). Вкладення власних коштів і виплати дивідендів у цьому грошовому потоці не враховуються.
Примітка Такий метод оцінки ефективності точно відповідає загальному принципу обліку реального руху грошових коштів і відомий у західній літературі під назвою "метод equity" [51, 141, 142, 161, 162]. Поряд з ним є й інші пропозиції щодо формування грошових потоків, однак вони методично складніше, менш наочні і зазвичай дають близькі результати
У разі якщо реалізація проекту передбачає довгострокове використання власного майна підприємства (наприклад, внесеного акціонерами в статутний капітал підприємства), в грошові відтоки по інвестиційній діяльності (у складі інвестицій у придбання майна) включається альтернативна вартість вкладеного майна (одноразові альтернативні витрати). У момент припинення використання цього майна його (залишкова) альтерна-тивна вартість включається у приплив коштів від інвестиційної діяльності - тим самим вкладається майно на відміну від грошових коштів розглядається як об'єкт інвестицій. У разі якщо проектом передбачається короткочасне (не більше 1-2 років) використання власного майна, його доцільно враховувати інакше - через потік поточних альтернативних витрат (як правило, у розмірі орендної плати за аналогічним майну за відповідний відрізок часу). Принципи та порядок оцінки альтернативних витрат за власним майну підприємства більш детально розглядаються в розділі 13.2 і п. 16.4.4.
При визначенні оборотного капіталу враховуються всі види поточних активів і поточних пасивів, для чого можна використовувати формули додатка 5 до Рекомендацій [77]. Зокрема, тут може віз-никнути необхідність врахувати ту обставину, що отримання і погашення позик здійснюються у фіксовані моменти часу, а не синхронно з виробництвом продукції. При використанні методу "прив'язки до виробництва" розмір активів або пасивів за відповідною статтею "Розрахунки за позиками" визначається виходячи із суми платежу та розриву в часі між середнім моментом виробництва продукції (зазвичай середина кроку) і моментом відповідного платежу (або середнім моментом, якщо таких платежів на кроці декілька). Водночас у бухгалтерському балансі заборгованість по позиці буде відображена в повному обсязі - це ще раз підтверджує розбіжність методів проектного аналізу та бухгалтерського обліку.
Приблизна форма подання розрахунків ефективності участі підприємства у проекті дана в табл. 10.1.
Таблиця 10.1
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УЧАСТІ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЕКТІ Показники Значення показника по кроках розрахункового періоду 0 1 ... 1. Грошовий потік від операційної діяльності Ф ° (/ п) = ряд 2 - стор 9 РОЗДІЛ 2. Грошові притоки - всього (сума р. 3-8) 3. Виручка від реалізації кінцевої продукції 4. Виручка від реалізації вибуває майна 5. Виручка від продажів патентів, ліцензій та інших нематеріальних активів, створених у ході реалізації проекту 6. Надходження з додаткових фондів, повернення коштів, раніше внесених на депозит і вкладених у цінні папери 7. Відсотки по депозитах і раніше придбаними цінними буму-гам 8. Відшкодування ПДВ на придбане обладнання 9. Грошовий відтік - всього (сума р. 10-13) 10. Матеріальні витрати на реалізацію проекту (оплата мате-ріалів, робіт і послуг сторонніх організацій) 11. Оплата праці з відрахуваннями (комерційна оцінка) 12. Вкладення коштів в додаткові фонди, цінні папери і на депозити 13. Податки, включаючи і податки на прибуток 14. Грошовий потік від інвестиційної діяльності ф "(/ п) = ряд 19 - сума р. 15-18
Продовження табл. 10.1
Показники Значення показника по кроках розрахункового періоду 0 1 ... 15. Вкладення в придбання основних засобів (виключаючи відсотки по кредиту, виплачені в ході будівництва) без урахування альтернативної вартості вкладеного майна * 16. Витрати на викуп майна, отриманого за договором лізингу 17. Збільшення (+) або зменшення (-) оборотного капіталу 18. Альтернативна вартість вкладеного майна на момент початку його використання в проекті 19. Те ж на момент припинення його використання в проекті 20. Грошовий потік від фінансової діяльності Ф ° (/ я) = ряд 21 - стор 24 21. грошові притоки - всього (стор. 22 + стор 23) 22. Субсидії (дЬтаціі) 23. Взяття позик, отримання коштів від випуску боргових цінних паперів 24. грошовий відтік - всього (стор. 25 + стор 26) 25. Погашення раніше отриманих позик і відсотків по них 26. Інші витрати з обслуговування позик 27. Чистий дохід від участі підприємства в проекті (чистий дохід на власний капітал, комерційний ефект) Ф "(Л») + Ф ° (Я ») + Фф ( / і) = р. 1 + р. 14 + р. 20 28. Чистий дохід (комерційний ефект) в дефлірованних цінах ** 29. Те ж накопиченим підсумком 30. Коефіцієнт дисконтування ат 31. Коефіцієнт розподілу ут 32. Дисконтований комерційний ефект (стор. 28 х стор 31 х х стор 30) 33. Те ж накопиченим підсумком 34. Внутрішня норма ефективності участі в проекті (внутрішня норма комерційної ефективності, ефективності власного капіталу) 35. Індекс прибутковості дисконтованих інвестицій (ІДД) 36. Індекс прибутковості дисконтованих витрат * Іноді за умовами інвестиційного кредиту банк оплачує певні роботи або послуги безпосередньо їх виконавцям, кредитор ж розраховується тільки з банком. У цьому випадку по рядку 15 інвестиційні витрати, сплачені банком, не враховуються. ** При розрахунку в постійних цінах збігається з рядком 27.
ЧД і ЧДД підприємства від участі в проекті знаходяться відповідно в рядках 29 і 33 останнього стовпця таблиці. Момент окупності при цьому визначається тим кроком, після якого накопичений чистий недисконтований дохід (рядок 29) стає і залишається-негативним.
На закінчення звернемо увагу на наступну важливу обставину. Припустимо, що при деякому організаційно-економічному механізмі реалізації проекту ми розрахували грошові потоки для всіх учасників проекту (включаючи і банки). Виявляється, якщо ми підсумуємо всі ці грошові потоки, ми не отримаємо грошового потоку по проекту в цілому (однією з причин цього є нелінійність системи оподаткування і відмінність у ставках одних і тих же податків у різних учасників). Саме з цієї причини ефективність проекту в цілому ще не гарантує можливості забезпечити його ефективності для кожного учасника, а неефективні в цілому проекти можуть виявитися ефективними для всіх учасників при правильному підборі системи взаємовідносин між ними (інша справа, що такі випадки на практиці майже не зустрічаються) .
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.1. Оцінка ефективності участі підприємства у проекті"
 1.  2.4. Оцінка ефективності проекту на різних стадіях його розробки та реалізації
    оцінка, оцінка фактичної ефективності). Принципи оцінки ефективності проектів однакові на всіх ця-пах. Оцінка може відрізнятися за видами розглянутої ефективності, а також по набору вихідних даних і ступеня подробиці їхнього опису. На етапі розробки інвестиційної пропозиції ефективність проекту можна оцінювати без схеми фінансування або намітивши її в найзагальніших рисах (у тому
 2.  11.3. Галузева ефективність інвестиційних проектів
    ефективність інвестиційних проектів розраховується для окремих галузей народного господарства, фінансово-промислових груп, об'єднань підприємств і холдингових структур. Розрахунки показників галузевої ефективності виробляються аналогічно розрахункам показників ефективності участі підприємств у проекті. При цьому беруться ті ж самі допущення, а саме: можливість використання грошових
 3.  Віленський ПЛ., Лівшиць В.М., Смоляк С.А.. Оцінка ефективності інвестиційних проектів, 2002

 4.  1.9. Навіщо оцінюють інвестиційні проекти?
    оцінка конкретного проекту; обгрунтування доцільності участі в проекті; порівняння декількох проектів (варіантів проекту) і вибір кращого з них. Оцінка конкретного проекту передбачає: оцінку фінансової реалізованості проекту; оцінку вигідності реалізації проекту або участі в ньому з точки зору учасників проекту, держави і суспільства. Відповідні розрахунки носять назву розрахунків
 5.  5.3 Індекс прибутковості
    ефективність вкладень. Нехай, наприклад, доходи В і витрати З двох проектів (1) і (2) відповідно рівні: В (1) = $ 1000, С (1) = $ 990; В (2) = $ 100, С (2) = $ 90 . Тоді без урахування дисконтування NPV (1) = NPV (2) = $ 10, але PI (1) = 1% і PI (2) = 10%. Проекти з великим значенням індексу прибутковості володіють більшою стійкістю. Так, у розглянутому прикладі зростання витрат на 5% робить перший проект
 6.  11.6. Особливості оцінки інвестиційних проектів за лізинговими операціями
    оцінці еф-бництва подібних ІП до складу припливу реальних грошей від операційної діяльності замість ціни продукції, реалізованої на умовах лізингу, включаються лізингові платежі з реалізованої продукції. На кроці, в якому закінчується термін лізингового договору, до складу припливу включається сума, отримана від лізингоодержувача в якості викупу. До складу собівартості виробленої
 7.  57 Оцінка ефективності інвестицій
    оцінки ефективності інвестицій відноситься розрахунок строку окупності інвестицій СОІ (РР), норми прибутку і коефіцієнта ефективності інвестицій КЕІ (ARR). Вони базуються на допущенні рівної значимості доходів і витрат за проектом в різні проміжки часу. Розрахунок коефіцієнта ефективності інвестицій (ARR): ARR = ((С1 - С2) х К2) / І, де С1, С2 - собівартість одиниці продукції до і після
 8.  11.1 Оцінка інвестиційних проектів, що передбачають виробництво продукції для державних потреб
    оцінка ефективності ІП, що передбачають виробництво продукції для державних потреб і водночас потребують державної підтримки, полягають в наступному: Для розрахунку комерційної ефективності, ефективності участі підприємств у проекті та ефективності інвестування в акції підприємства необхідно використовувати різні ціни на продукцію, що реалізується на ринку і що поставляється
 9.  Аналіз грошового потоку при прийнятті інвестиційних рішень
    оцінці інвестиційних проектів нас цікавить вибір оптимального варіанту з усіх можливих рішень. Такий підхід часто пов'язаний з необхідністю використання концепції альтернативних витрат і відображенням цих витрат у грошовому потоці інвестиційного проекту. Розглянемо випадок, коли підприємство використовує власну будівлю для здійснення інвестиційного проекту. Чи слід відобразити вартість
 10.  5.6. Бухгалтерська норма прибутковості
    оцінка також повинна бути врахована. Дана величина надає інформацію про вплив інвестицій на бухгалтерську звітність компанії. Показники бухгалтерської звітності є найважливішими при аналізі інвесторами та акціонерами інвестиційної привабливості компанії. 0,5 x (IC - RV) Переваги цього методу включають простоту розрахунків. Крім того, оцінюється прибутковість проекту. Однак
 11.  Передмова 7Глава 1. Економічна сітуаціяі інвестиційний клімат в Росії 9Економіческіе реформи в Росії та їх результати 9Кон'юнктура російського інвестиційного ринку 12Інвестіціонний клімат в Росії 17Контрольние питання 20Глава 2. Інвестиції в системі ринкових відносин 21Економіческое зміст інвестицій 21Суб'екти і об'єкти інвестицій. Джерела інвестицій 26Тіпи і класифікація інвестицій 29Інвестіціонний проект 34Контрольние питання 41Глава 3. Бізнес-план інвестиційного проекту 42
    оцінки. Однак, особливо складним і трудомістким є оцінка інвестиційних проектів у реальцие інвестиції. Інвестиційна привабливість того чи іншого проекту вимагає детального аналізу безлічі показників і прийняття правильного рішення під впливом таких факторів, як ризик, невизначеність, інфляція. Будь-яке інвестиційне рішення грунтується на: оцінці власного фінансового стану
 12.  3.3 Життєвий цикл інвестиційного проекту
    оцінка здійсненності інвестиційного проекту. Різниця між рівнями передінвестиційної дослід-ваний досить умовно, і глибина опрацювання кожного рівня залежить від складності проекту, тимчасових обмежень, ви-мог потенційного інвестора і безлічі інших фак-торів. Інвестиційна стадія полягає у проведенні торгів і укладання контракту, організації закупівель та поставок, виробництві
 13.  Бузова І. А., Маховікова Г. А., Терехова В. В. Комерційна оцінка інвестицій, 2004


bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба