трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Система показників рентабельності та методиіх визначення. Рентабельність та її роль в оцінці ефективності господарської діяльності


Показники рентабельності є основними характерис-тиками ефективності господарської діяльності підприємства. Вони розраховуються як відносні показники фінансових результатів, отриманих підприємством за звітний період. Еко-номическое зміст показників рентабельності зводиться до прибутковості діяльності підприємства. У процесі аналізу рен-табельності досліджуються рівень показників, їх динаміка, оп-чається система факторів, що впливають на їх зміну, їх ко-кількісного оцінка.
Основні показники рентабельності можна об'єднати в три групи:
показники рентабельності капіталу (активів);
показники рентабельності продажів продукції;
показники, розраховані на основі потоків готівкових де-ніжних коштів.
Перша група показників рентабельності формується як відношення прибутку до різних показників авансованих коштів, з яких найбільш важливими є: всі активи під-приємства; інвестиційний капітал (власні кошти + довгостроковій зобов'язання); акціонерний (власний ) капітал. Наприклад,

Специфіка даних показників полягає вте, що вони от-вечают інтересам всіх учасників бізнесу підприємства. Наприклад, адміністрацію підприємства цікавить віддача (прибутковість) всіх активів (всього капіталу); потенційних інвесторів і кре-діторов - віддача на капітал, що інвестується; власників і уч-редітелей-прибутковість акцій і т.д.
Показники рентабельності активів розраховуються як відно-шення показників прибутку до показників середніх за звітний період активів підприємства. Рентабельність активів - найважливіший показник ефективності діяльності комерційної орга-нізації, основний норматив (тобто середня величина в ринковій економіці), з яким співвідносяться індивідуальні показники підприємств для обгрунтування їх конкурентоспроможності. Такий норматив рентабельності (або норма прибутку), як відношення бухгалтерського прибутку (прибутку до оподаткування) до обший величиною активів, є головним показником міжгалузевої конкуренції, основним показником для визначення ефектив-ності інвестиційних проектів. Норма рентабельності (або норма прибутку) має тенденцію до зниження і в даний час. Поданим зарубіжних інститутів економічного аналізу, вона становить приблизно 18-20%. Звідси у світовій ринковій еко-номіці для визначення ефективних проектів часто вико-ється коефіцієнті, 20.
Кожен з перерахованих показників легко моделюється по факторним залежностям. Розглянемо наступну залежність:
P ^ / KP ^ fNxN / K,
де РЧ - чистий прибуток;
К-всі активи ;
N-продажу.
Ця формула показує зв'язок між рентабельністю всіх ак-тивів, рентабельністю продажів і оборотністю активів. Фор-мула прямо вказує шляхи підвищення рентабельності: при низ-кой рентабельності продажів необхідно прагнути до прискорення обороту активів.
Розглянемо ще одну факторну модель рентабельності: *
Р / Сс = (P4 / N) х (N / K) ж <АГ / СС),
де Сс - власні кошти (капітал).
Як бачимо, рентабельність власного (акціонерного) ка-питала залежить від зміни рівня рентабельності продукції, швидкості обороту сукупного капіталу та співвідношення влас-ного і позикового капіталу. Вивчення подібних залежностей має велике значення для оцінки впливу різних чинників на показники рентабельності. З наведеної залежності сліду-ет, що за інших рівних умов віддача акціонерного капіталу підвищується при збільшенні частки позикових коштів у складі со-сукупного капіталу.
Чистий прибуток
Обсяг продажів Прибуток від Балансова Оподатковуваний реалізації прибуток прибуток Об'єм Обсяг Обсяг продажів продажів продажів Зауважимо, що стрілка вказує на логіку формування показника прибутку. Нагадаємо також, що показники рентабельності продажів були детально викладені в розд. 7.6.
Третя група показників рентабельності формується аналогічно першій і другій групам, проте замість прибутку приймається в розрахунку чистий приплив грошових коштів.

Дані показники дають уявлення став розсудливим можливості підприємства розплатитися з кредиторами, позичальниками і акціонерами грошовими коштами в зв'язку з використанням грошового припливу. Концепція рентабельності, що обчислюється на основі припливу грошових коштів, широко застосовується в країнах з розвиненою ринковою економікою. Вона пріоритетна, тому що операції з грошовими потоками, що забезпечують платежеспоВторая група показників формується на основі розрахунку рівнів рентабельності за показниками прибутку, відображаються у від-парності підприємств. Наприклад,
собность, є суттєвою ознакою "здоров'я" фінансового стану підприємства.
Різноманіття показників рентабельності визначає альтернативність пошуку шляхів її підвищення. Кожен з вихідних показників розкладається в факторну систему з різним ступенем деталізації, що задає кордону виявлення та оцінки про-виробничих резервів.
Розрахунок показників рентабельності активів і власного капіталу. Наступні основні показники розраховуються поданням бухгалтерської звітності, як правило, ф. № 1 та № 2 (див. Додаток 1).
Загальна рентабельність активів (авансованого капіталу) по бухгалтерського прибутку:
РБ / К, тобто стор 140ф. № 2 / [0,5 х (стор. 300 н.р + стор 300 к.г) ф. № 1],
де Р'- прібильдо оподаткування;
К-середня величина підсумку бухгалтерського балансу.
Рентабельність активів по чистому прибутку:
F '/ K, тобто стор 190ф. № 2 / [0,5 х (стор. 300 н.р + стор 300к.г) ф. № 1], де Рц - чистий прибуток.
Рентабельність виробничих активів (майна) за бухгалтерською (або чистої) прибутку:
рь / Кплі
де А11 *-середня величина виробничих активів (майна), включаючи основні виробничі засоби, нематеріальні активи та запаси. Всі три показника, звані економічною рентабельністю, використовуються для розрахунку економічної ефективності інвестицій і в цілому господарської діяльності.
Де Сс - середня величина власного капіталу як підсумку розділу III балансу «Капітал і резерви», чи уточненого реального власного капіталу (чистих активів).
Цей показник називають фінансовою рентабельністю, оскільки він визначається ефективністю не тільки використання ак-тивів, а й управління капіталом (власним і позиковим).
Проілюструємо порядок розрахунку основних показників рентабельності поданням звітності, взятої для наскрізного прикладу (див. Додаток I). Зауважимо, що показники рентабельності можна виразити в коефіцієнтах (стандартна точність - 4 знаки після коми) або у відсотках (стандартна точність - 2 знаки після коми).
Загальна рентабельність активів організації (а ва не й для рю вл н н ого капіталу) по бухгалтерського прибутку (дані в тис. руб.):
Бухгалтерський прибуток _
| х 100% = 707/2589, 5 * 100% = 27,30%.
Середня вартість всіх активів Рентабельність активів по чистому прибутку: Чистий прибуток
х 100% = 480/2589, 5 х 100% = 18,53%.
Середня вартість акти вов Рентабельність власного капіталу але чистого прибутку: Чистий прибуток
100% = 480/2200 х 100% = 21,82%,
Середня величина власного капіталу
Рентабельність виробничих активів по бухгалтерській прибутку:
х 100%.
Бухгалтерський прибуток
Середня вартість основних виробничих активів, нематеріальних активів та оборотних матеріальних активів
У російській практиці особливе значення має останній показник, або показник економічної ефективності виробничого майна. На жаль, в балансі немає даних про основні виробничих активах, тому порядок розрахунку даного показника показаний поданням Додатка 2 за два роки: відсоток рентабельності базового (першого) року:
9533 / (74350 + 16007) х 100% = 10,55%;
відсоток рентабельності звітного (другого) року:
10 566 / (78 581 + 16 241) х 100% = 11 , 14%.
- У
Різниця у відсотках рентабельності за два роки склала 0,59% (11,14%-г
- Ю .55%). Я1;
Як вже було сказано, показники рентабельності активів розраховуються як відношення показників прибутку до показників середніх за звітний період активів підприємства.
Як показник прибутку можуть використовуватися валовий прибуток, прібильот продажів, бухгалтерський прибуток (прибуток до оподаткування), чистий прибуток, чистий приплив грошових коштів.
Як показники активів можуть використовуватися величини всіх активів підприємства, необоротних активів, оборотних активів, чистих активів, окремих компонентів необоротних і оборотних активів. Ці показники характеризують ефективність функціонування активів підприємства (у цілому або за окремими складовими компонентами) з точки зору отримання прибутку.
Рентабельність всіх активів показує ефективність їх використання підприємством у звітному періоді. Зниження показника свідчить або про зниження ефективності використання активів підприємства, або про накопичення на підприємстві зайвих (невикористовуваних) активів. Зростання показника, що відображає підвищення ефективності використання активів, оцінюється позитивно як найбільш точне свідчення успішного розвитку підприємства, оскільки рентабельність активів - це один з основних, критеріальних показників фінансового благополуччя.
Розглянемо приватні показники рентабельності необоротних і оборотних активів.
Рентабельність необоротних активів:
Р стор 140 ф. № 2
0,5 (Л '+ / ї) 0,5 (стор. 190 н.р + стор 190 к.г) ф. № 1 '
іде F0 \ / - "/ - вартість необоротних активів на початок і ко-нец звітного періоду, в складі якої нематеріальні" L активи й основні засоби відображаються за залишковою вартістю;
0,5 (F0 '+ Ft') - середня вартість необоротних активів за звітний період.
Рентабельність необоротних активів показує ефективність їх використання підприємством у звітному періоді. Динаміка цього показника оцінюється шляхом зіставлення з динамікою рентабельності всіх активів і рентабельності оборотних активів.
Рентабельність необоротних активів взаємопов'язана з рентабельністю всіх активів через співвідношення всіх активів і необоротних активів:
Р'/ Р '= (Р'/ К) х {К / Р) , або Р'/ К '- (Р'/F1) х (Р / К). и
Порівняльна оцінка збільшення або зменшення частки необоротних активів у всіх активах повинна проводитися на основі аналізу достатності або надмірності внеоборотнихак-тивов для вирішення виробничих або фінансових завдань підприємства. Збільшення частки необоротних активів під всехактівах може бути пов'язано з істотним вдосконаленням або навіть радикальною зміною виробничих технологій, здійсненням фінансових вкладень в дочірні структури підприємства або придбанням значних нематеріальних активів у зв'язку з інноваційним характером стратегії підприємства. Разом з тим збільшення частки необоротних активів у всіх активах може відображати придбання зайвих з точки зору виробничих завдань основних засобів.
Зниження частки необоротних активів у всіх активах і відповідне зростання частки оборотних активів, з одного боку, може бути пов'язано з розширенням обсягів діяльності, здійснюваним шляхом більш повного завантаження наявних виробничих потужностей. З іншого боку, вказане зниження частки необоротних активів може відображати формування зайвих (невикористовуваних) запасів, затоварення складів готовою продукцією, яка не має попиту.
Залежно від того, якими причинами в ході аналізу буде пояснено зміну частки необоротних активів у всіх активах, слід формувати позитивну або негативну оцінку порівняльної динаміки рентабельності всіх активів і рентабельності необоротних активів.
Рентабельність оборотних активів:
| л
Р'__ стор 140 ф. № 2>
0,5 (? "+?,)" 0,5 (стор. 290 н.р + стор 290 к.г) ф. МІ '^
де Е0, Et - вартість оборотних активів на початок і кінець отч парного періоду; j
0,5 (? 0 + Et) - середня вартість оборотних активів за звітний період.
При розрахунку рентабельності оборотних активів (та інших показників фінансових результатів і фінансового стану) доцільно не включати всостав оборотних активів дебіторську заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати (у ф. № I «Бухгалтерський баланс» вона відображається у складі розділу 11 «Оборотні активи»). Зазначена дебіторська заборгованість для цілей проведення фінансового аналізу може розглядатися в якості внеоборотного активу, у зв'язку з чим відповідним чином коригується загальна величина необоротних активів.
Рентабельність оборотних активів показує ефективність їх використання підприємством у звітному періоді. Динаміка рентабельності оборотних активів оцінюється на основі зіставлення з динамікою рентабельності всіх активів і рентабельності необоротних активів. Рентабельність оборотних активів і рентабельність всіх активів взаємопов'язані через співвідношення всіх активів і оборотних активів:
рь / Е = (Рь / К) ж (* /?), або Р * / К = (Рв / Е) х (Е / К).
Як і в ситуації з позаоборотних активами, оцінка порівняй-котельної динаміки рентабельності оборотних активів і рентабельності всіх акти ть в повинна грунтуватися на ретельному аналізі причин зміни частки оборотних активів у всіх активах, з'ясування, чи пов'язано це зміна зі збільшенням масштабів діяльності або з утворенням зайвих (невикористовуваних) запасів, з прискоренням обороту оборотних активів або з недостатніми закупівлями сировини і матеріалів через дефіцит джерел фінансування.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.1. Система показників рентабельності та методиіх визначення. Рентабельність та її роль в оцінці ефективності господарської діяльності"
 1.  56. Аналіз рентабельності
    система показників рентабельності, яка подрузі-виділяється на дві групи: показники рентабельності вкладень у майно підприємства та його види; показники рентабельності продукції. До першої групи належать такі показники: рентабельність всього майна (капіталу або активів); рентабельність власних коштів; рентабельність виробничих фондів; рентабельність фінансових вкладень і
 2.  36. Показники ділової активності та рентабельності підприємства
    показники оборотності активів: 1) коефіцієнт загальної оборотності капіталу (ресурсоотдачи) - відображає швидкість обороту сукупного капіталу підприємства: Ресурсоотдачи = Виручка від реалізації / Сума активів; 2) коефіцієнт оборотності оборотних коштів - характеризує швидкість обороту всіх оборотних коштів підприємства: Коефіцієнт оборотності оборотних коштів = Виручка від
 3.  10.4. Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу
    систему показників рентабельності та дайте характеристику методів їх розрахунку. Як розрахувати величину чистих активів? Як аналізувати структуру реального власного капіталу? Охарактеризуйте зміст різноманітних моделей чинників рентабельності. Дайте характеристику методиці аналізу на базі двухфактор-ної мультипликативной моделі рентабельності активів. Дайте характеристику методики аналізу на
 4.  7.6. Розрахунок і факторний аналіз рентабельності продажів і витрат
    показниками прибутку як критеріїв ефективності господарської діяльності підприємства. Прирощення прибутку може бути пов'язане каксов інтенсивним, так і з екстенсивним використанням виробничих ресурсів. Тому показником справжньої ефективності може бути тільки рентабельність продажів, тобто відношення прибутку до виручки від продажів. Залежно від чисельника, що відображає певні
 5.  Питання 12Рентабельность, показники, методи обчислення
    систему показників рента-бельності: рентабельність виробництва - відношення прибутку до собівартості (витратам), що характеризує окупність витрат і що дозволяє планувати ціни і прибуток (валову і від продажів продукції); рентабельність продукції - відношення прибутку до обсягу продажів, що обчислюються на базі валового прибутку, прибутку від продажів продукції, робіт, послуг, чистого прибутку, прибутку до
 6.  ЗМІСТ
    показників 26 Кошторисна планування (бюджетування) та аналіз виконання кошторисів 34 Глава 3. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ 54 Цілі і зміст маркетингових досліджень 54 Об'єкти маркетингового аналізу 56 Методи маркетингового аналізу 57 Глава 4. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 67 Аналіз доходів організації 67 Аналіз показників обсягу продукції 73 Аналіз
 7.  51 Факторний аналіз показників рентабельності
    показниками, умовно виділяються в три групи: рентабельність функціонування організації, рентабельність основної діяльності (виробництва та реалізації), рентабельність використання ресурсів підприємства. Рентабельність функціонування організації обчислюється діленням прибутку до оподаткування, або чистого прибутку, на повну собівартість, результат множиться на 100%. Розрахункове значення
 8.  5.9. Аналіз рентабельності діяльності
    показників, що впливають на рентабельність. У цьому випадку показник рентабельності можна представити у вигляді такої моделі, що включає в себе рівні валового доходу (УВС), постійних і змінних витрат обігу (УІОпост, УІОперем). Р = УВС - УІОпост - УІОперем. У табл. 5.19 представлені показники рівнів валового доходу і витрат обігу (у відсотках до товарообігу). Ро = 27,1 - 9,93 -
 9.  55. Методика аналізу фінансових результатів роботи підприємства
    системи показників рентабельності підприємства з точки зору її достатності. Оцінку ступеня впливу наявних ресурсів на рівень рентабельності діяльності підприємства. Рентабельність являє собою прибутковість виробничо-торгового процесу. Її величина вимірюється системою показників рентабельності. Рівень рентабельності (Р) господарюючих суб'єктів, пов'язаних з виробництвом
 10.  Питання 3 Вплив позикових коштів на рентабельність власного капіталу
    показники діяльності підприємства в цілому. Ефективне управління позиковим капіталом збільшує рентабельність власних коштів. Ігнорування цих вимог при залученні позикових джерел може згубно позначитися на фінансовому стані підприємства, так як вимоги кредиторів повинні бути задоволені незалежно від результатів фінансово-господарської діяльності підприємства. У той
 11.  57. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
    показник), виражена у відсотках (або коефіцієнтом) і характеризує ефективність застосування у виробництві (авансованих) ресурсів матеріалізованої праці або поточних витрат виробництва. Рентабельність продукції - це показник ефективності виробництва, який визначається відношенням загальної (балансової) прибутку до середньорічної вартості основних виробничих і нормованих оборотних

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба