трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Системний підхід до аналізу господарської діяльності


Комплексний економічний аналіз являє собою всебічний аналіз господарської діяльності підприємства або будь-якої окремої, найбільш істотною боку його діяльності на основі системного підходу.
Системний підхід передбачає вивчення об'єкта аналізу як склад-ної системи, характеристика якої може бути представлена ??набором економічних показників, пов'язаних між собою визначеним чином. При застосуванні системного підходу ці взаємозв'язку оцінюються в динаміці, що дозволяє визначити групи показників та їх підпорядкованість.
Таким чином, системний підхід передбачає наявність певної послідовності проведення комплексного економічного аналізу з метою охоплення взаємопов'язаних і взаємообумовлених показників.
Комплексний економічний аналіз дозволяє отримати узагальнені знання про господарську діяльність об'єкта аналізу, в даному випадку - торгового підприємства, яке, безперечно, є складною економічною системою.
Комплексний аналіз являє собою сукупність певних принципів, методів і прийомів всебічного вивчення господарської діяльності підприємства.
Одна з основних його завдань - виявлення ефективності госпо-кої діяльності торгового підприємства. При цьому необхідно розрізняти такі економічні категорії: економічний ре-зультат, економічний ефект і економічну ефективність.
Економічний результат - це абсолютне значення якого-небудь показника, що характеризує діяльність підприємства. Результат може вимірюватися як у вартісному вираженні, наприклад обсяг товарообігу, так і в натуральному, наприклад приріст торгової площі або обсяг закуплених товарів у кількісному вираженні.
Економічний ефект - різниця між результатами економічної діяльності та витратами, виробленими для їх отримання. У торгівлі економічний ефект виражається через валовий дохід і прибуток.
Під економічною ефективністю розуміється соизмерение отриманого результату або ефекту у вартісному вираженні з наявними ресурсами (матеріальними, трудовими, фінансовими, інформаційними) і зробленими витратами по досягненню цих результатів.
Таким чином, для оцінки економічної ефективності використо-вуються показники, що характеризують і результати діяльності, і економічний ефект.
Комплексний аналіз проводиться поетапно на основі попередньо розробленої програми.
На I етапі уточнюються об'єкти дослідження, мета і завдання аналізу, складається план роботи.
На II етапі розробляється система синтетичних і аналітичних показників, за допомогою яких надалі буде дана характеристика досліджуваного підприємства.
На III етапі визначаються джерела інформації, здійснюється їх збір і перевірка на точність, у разі потреби показники наводяться в порівнянний вид і т. п.
На IV етапі здійснюється аналіз показників на основі використання тієї чи іншої обраної методики. На цьому етапі проводиться порівняння фактичних результатів діяльності з показниками плану, фактичними даними минулих періодів, виконується факторний аналіз - виділяються чинники і визначається їх вплив на результат, виявляються невикористані резерви підвищення ефективності діяльності підприємства.
При виборі методики проведення комплексного економічного аналізу можуть бути використані два підходи, яким відпо-вують дві групи методів комплексної оцінки ефективності господарської діяльності торговельного підприємства.
Без розрахунку єдиного інтегрального показника, але за умови, що результати господарської діяльності аналізованого підприємства можна представити у вигляді системи показників. Ці методи в економічній літературі відносять до евристичних. Застосування евристичних методів засновано, насамперед, на професійному досвіді аналітиків. Як приклади можна навести порівняння показників у динаміці (горизонтальний аналіз), структурні порівняння (вертикальний аналіз), угруповання показників за різними ознаками та ін Суть цих методів полягає в основному в порівнянні (по типу «краще» або «гірше» здійснювало свою діяльність торговельне підприємство) показників звітного періоду з показниками попередніх періодів або з розрахунковими (плановими) показниками. Але при цьому загальна кількісна оцінка діяльності не досягається.
З розрахунком єдиного інтегрального показника, коли результати господарської діяльності характеризуються одним зведеним комплексним показником.
Методи розрахунку єдиного інтегрального показника ефективності
господарської діяльності досить різноманітні:
метод сум, коли, наприклад, підсумовуються темпи зростання або приросту відібраних показників;
середня арифметична зважена; наприклад, виходячи з тих же темпів зростання або приросту, але з урахуванням заданої ваги кожного показника по якомусь принципом;
метод суми місць, коли підсумовуються місця, досягнуті підприємством за різними показниками; при цьому найменша сума місць означає перше місце у рейтингу підприємств. Цей метод ефективний при порівнянні діяльності підприємств, що входять в торговельні мережі;
метод бальної оцінки, коли кожному показнику надається ваговій бал і в балах ж оцінюються прирости показників за певною шкалою;
метод приросту показника, що становить економічний потенціал підприємства на 1% приросту товарообігу або при-були;
метод визначення частки впливу інтенсивних факторів на прирощення обсягу товарообігу, прийняте за 100%;
метод суми відносних економій з різних видів ресурсів підприємства;
метод «відстаней» для рейтингової оцінки об'єктів аналізу.
На практиці при проведенні комплексного аналізу найчастіше використовуються обидва підходи одночасно.
На V етапі відбувається оцінка отриманих результатів, на основі якої виробляються управлінські рішення щодо підвищення ефективності діяльності аналізованого підприємства.
Комплексне вивчення діяльності торгового підприємства передба-чає систематизацію показників, тобто їх органічну ув'язку між собою в єдиній системі.
Формування системи показників охоплює всі їх види: кількісні та якісні, абсолютні та відносні, прямі і зворотні, узагальнюючі і приватні, планові і звітні, аналітичні, інтенсивні та екстенсивні і т. п.
Систему показників, що використовуються при проведенні комплексного аналізу, доцільно побудувати за схемою:
Ресурси> Витрати> Результати (рзр).
Використання системного підходу при аналізі діяльності тор-гового підприємства може бути представлене в такий спосіб.
Показники, що характеризують ресурси підприємства і ефек-тивність їх використання, можна розділити на три підгрупи.
I підгрупа - показники, що характеризують фінансові ресурси підприємства:
основні засоби (їх сума, склад, показники ефективності використання);
оборотні кошти в цілому (загальна сума, склад і структура з точки зору покриття, показники оборотності і т. п.);
капітал (структура, показники ефективності використання).
Крім того, доцільно в цю підгрупу включити показники фінансового стану підприємства - стійкість, ліквідність, платоспроможність.
Рис. 10.1. Схема аналізу основних показників господарської діяльності торговельного підприємства на основі системного аналізу
підгрупа - показники, що характеризують трудові ресурси
підприємства:
чисельність працівників (загальна чисельність, структура, показники руху робочої сили, продуктивність праці тощо);
витрати на оплату праці (сума, рівень, структура, середня заробітна плата, ефективність використання витрат на оплату праці і т. п.).
Підгрупа - показники, що характеризують матеріальні ресурси підприємства:
основні фонди (склад, структура);
товарні запаси (сума, стан на дату, середні запаси, оборотність і т. п.).
Показники, що характеризують витрати підприємства та ефективність їх використання, включають дві підгрупи.
I підгрупа - показники по витратах обігу:
витрати обігу (сума, рівень, темп зміни рівня, структура, сума абсолютної (відносної) економії (перевитрати), вплив різних факторів, зокрема обсягу роздрібно-го товарообігу, цін, тарифів тощо, затратоотдача та інші показники ефективності використання витрат обігу).
II підгрупа - показники за витратами, що не врахованим в основних витратах звернення:
витрати на придбання товарів;
інші витрати (сума , напрями витрачання, в тому числі податки).
Показники, що характеризують результати господарської діяльності підприємства, поділяються на три підгрупи.
Підгрупа - показники обсягу і структури товарообігу:
товарообіг (обсяг, склад, показники динаміки, рівномірність виконання тощо);
структура (асортимент, асортиментні зрушення і т. п.).
Підгрупа - показники доходів:
валовий дохід (сума, рівень, фактори);
інші доходи (сума, структура).
Підгрупа - показники прибутку і рентабельності:
прибуток (сума, фактори, її визначальні);
рентабельність (система показників рентабельності) .
В якості узагальнюючого показника ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства можуть виступати комплексні показники оцінки ефективності торговельної діяльності (цей показник ще називають показником ефективності використання економічного потенціалу підприємства), оцінки фінансово-господарської діяльності, оцінки трудової діяльності і ін, а також різні інтегральні показники - ефективності господарю-вання торговельного підприємства, темпу економічного розвитку і т. д.
В якості основи для узагальнюючого показника оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності може бути використаний показник економічного потенціалу.
Під економічним потенціалом торговельного підприємства розуміється сукупність ресурсів - трудових, матеріальних, фінансових, природних та ін, наявних у його розпорядженні, а також здатності його працівників та управлінського персоналу використовувати ці ресурси відповідно до основною метою діяльності під-приємства та отриманням максимально можливого в конкретних економічних умовах доходу.
Економічний потенціал підприємства визначається:
реальними можливостями торгового підприємства, як реалізованими, так і нереалізованими. Нереалізовані з якихось причин можливості виявляються в результаті проведення всебічного аналізу;
обсягом ресурсів і резервів, як залучених, так і не залучених в основну діяльність;
здатністю управлінського персоналу використовувати можливості і ресурси для досягнення як поточних, так і перспективних цілей підприємства.
Економічний потенціал торгового підприємства визначається обсягом і якістю наявних у нього ресурсів, що проявляється через:
чисельність працівників підприємства та їх професійні здібності;
основні виробничі і невиробничі фонди;
оборотні фонди;
матеріальні запаси;
фінансові ресурси.
Розглянемо більш докладно з використанням прикладів методику проведення комплексного економічного аналізу торговельного підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Системний підхід до аналізу господарської діяльності "
 1. ПЕРЕДМОВА
  системного підходу. Логіка побудови підручника передбачає початкове розгляд концептуальних, методологічних логічних основ систем управління, аналізу і синтезу технічних, людино-машинних і організаційних систем управління, а також представлення системи як проблеми. Далі розглядаються евристичні, формалізовані і математичні методи дослідження систем управління. Підручник
 2. В. А. Гаги. Економіка і соціологія праці, 2008

 3. 8.1. Актуальність комп'ютерної обробки економічної інформації для цілей фінансово-економічного аналізу
  системності; комплексності; оперативності; точності; прогресивності; динамічності. Тільки на основі виконання цих вимог забезпечуються пізнання станів керованого об'єкта і тенденцій його розвитку, систематичне і цілеспрямоване підвищення ефективності господарської діяльності за результатами аналізу. Істотне значення для автоматизації має формалізований опис задач
 4. Мухін В.І. Дослідження систем управління, 2003

 5. ЗМІСТ
  системного підходу 59 Сутність системного підходу 61 Завдання аналізу та синтезу систем управління 66 Завдання аналізу систем управління 66 Завдання синтезу систем управління 73 Принципи аналізу і синтезу систем управління 87 Принцип фізичності і його постулати 88 Принцип модельованих і його постулати 89 Принцип цілеспрямованості і його постулати 92 Види аналізу та синтезу систем управління 94
 6. 2.1. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК общеметодіческого ПРИНЦИП ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
  системного підходу. Системний підхід - конкретно-науковий метод діалек-тіко-матерналістіческой методології, що має загальнонаукове значення. В.сілу високої спільності системний підхід грунтується на низці принципів діалектики: взаємозв'язок н розвиток, залежність (зв'язаність) і незалежність (автономність), якос-ственное відмінність частини і цілого. Однак системний метод навіть у реалізації цих принципів
 7.  Основна література
    аналіз. 2-е вид. М.: Вища освіта, 2006. 513 с. Гінзбург А. І. Економічний аналіз. СПб.: Питер, 2004. 480 с. Данилова Н.Ф., Сидорова Е. 10. Економічний аналіз діяльності підприємства: Курс лекцій. М.: Іспит, 2006. 188 с. Климова Н. В. Економічний аналіз (теорія, задачі, тести, ділові ігри). М.: Вузівський підручник, 2008. 287 с. Когденко В. Г. Економічний аналіз. М.: ЮНИТИ, 2006.
 8.  5 Метод економічного аналізу, його характерні особливості і класифікація
    системне комплексне вивчення, виявлення, вимірювання та узагальнення впливу факторів на результати діяльності організації шляхом обробки системи показників спеціальними прийомами. Він складається з ряду послідовно здійснюваних дій: спостереження за об'єктом, розрахунок абсолютних і відносних показників, приведення їх у порівнянний вид; систематизація, угруповання і деталізація факторів,
 9.  Система
    системні властивості), відсутні у кожного елемента в
 10.  7 Методика проведення комплексного економічного аналізу
    системності, взаємозв'язку між окремими блоками аналізу та єдності результатів розрахунків по кожному розділу. Взаємозв'язок між підсистемами комплексного економічного аналізу представлена ??на рис. 2. Загальноприйнятою вважається наступна послідовність проведення комплексного економічного аналізу фінансово-господарської діяльності організації. Оцінка складу і структури джерел коштів та
 11.  Література
    аналіз господарської діяльності: навч. / Л.Т. Гіляровський (та ін J. М.: ТК Be л бі; Проспект, 2006. Комплексний економічний аналіз господарської діяль-ності: навч. Посібник / під ред. Д.е.н., проф. М. А. Бахрушина. М .: Вузівський підручник, 2008. Любушіш If. П. Аналіз фінансового стану організації: навч. посібник. М.: Ексмо, 2006. Мельник М. В., Когденко В. Г. Економічний аналіз в аудиті:
 12.  3.2. Методи бухгалтерського обліку
    системному бухгалтерському обліку - оформлення їх первинними документами, що володіють певними характеристиками і відповідають пропонованим до них вимогам (вони повинні бути достовірними, ясними, об'єктивними та ін.) Інвентаризація - спосіб перевірки відповідності фактичної наявності майна в натурі даними бухгалтерського обліку. Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності
 13.  Зміст
    системний аналіз як інструмент аналізу економіки наркотиків. 186 «Опіумний виклик» Заходу 187 «Героїновий відповідь» Сходу 192 Результати мир-системного підходу до аналізу економіки наркотиків. 196 Глава 17. Економіка тероризму 197 Тероризм як елемент сучасної світ-системи 197 Фінансові джерела тероризму 199 Регіональні моделі економіки тероризму ... 202 Зміст 9 Частина VI. Боротьба з
 14.  Наталія Володимирівна Клімова. Економічний аналіз, 2010

 15.  1.6. Методи комплексного аналізу результатів господарської діяльності підприємств залізничного транспорту
    системного комплексного аналізу полягає в розгляді всіх факторів, що забезпечують досягнення встановленого критерію. Системний підхід до аналізу діяльності підприємства залізничного транспорту передбачає, що кожна одиниця являє собою складну систему елементів, об'єднаних безліччю зв'язків як один з одним, так і з зовнішнім середовищем. Не можна аналізувати той чи інший аспект
 16.  Зміст
    господарської діяльно ста Практикум Навчальний посібник Редактор А О. Нащекина Коректор А В. Волковіщкая Комп'ютерна верстка Я. В. Кондратьмой Оформлення серії Т. В. Іваншіной ЛР № 071620 від 20.04.98 Видавничий Дої «ФОРУМ> 101 990, Москва - Центр, Колпачний пров ., д, 9а
 17.  Додаткова література
    аналізу: Підручник / За ред. М.І. Баканова. 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2006. 536 с. Батракова Л.Г, Економічний аналіз діяльності комерційного банку: Підручник для вузів. 2-е вид. - М.: Логос, 2005. 365 с. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник для студентів вузів. - М.: ИНФРА-М, 2004. 215 с. Бочаров В.В.
 18.  1.3. Принципи та методи аналізу господарської діяльності
    системність, дієвість, чітке формулювання цілей і завдань. Методологія аналізу господарської діяльності визначається сукупністю прийомів і способів аналізу, що дозволяють встановити причинно-наслідкові зв'язки і дати кількісну характеристику впливу факторів на результати діяльності. У перекладі з грецької слово метод означає шлях до чого-небудь. Під методом у будь-якій науці розуміється
 19.  ВСТУП
    системних знань та професійної компетентності в сфері комерціалізації результатів НДДКР і технологій, навичок ис. користування результатів інтелектуальної діяльності та створення на їх основі нових або розвитку існуючих інноваційно-орієнтованих компаній, 2) базових знань, умінь і навичок у сфері технологічного аудиту (методів його проведення, використання його результатів для
 20.  Послуги, супутні аудиту
    аналізу фінансово-господарської діяльності, оцінці активів і пасивів економічного суб'єкта, консультування в питаннях фінансового, податкового, банківського та іншого господарського законодавства Російської Федерації, а також проведення навчання і надання інших послуг за профілем своєї діяльності. (Див. також: Аналіз; Аудитор; Діяльність аудиторська; Організація аудиторська; Звітність

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба