трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Зміст і функції фінансів підприємств


Фінанси підприємств (організацій) - це відносно самостійна сфера системи фінансів, що охоплює широке коло грошових відносин, пов'язаних з формуванням і використанням капіталу, доходів, грошових фондів підприємств у процесі кругообігу їх коштів і виражених у вигляді різних грошових потоків.
У процесі формування і використання всіх грошових джерел, що втягуються в оборот коштів підприємств та знаходять відображення в його грошових потоках, виникає широкий спектр грошових відносин, які виражають економічний зміст фінансів підприємств і одночасно є об'єктом безпосереднього фінансового управління .
У сфері фінансових відносин у даний час відбулися значні зміни. Так, введення нового цивільного законодавства суттєво розширило коло цих відносин.
Ці відносини виникають між:
. підприємством і його інвесторами (акціонерами, учасниками, власниками) з приводу формування та ефективного використання власного капіталу, а також виплати дивідендів і відсотків;
. підприємством, постачальниками і покупцями з приводу форм, способів і термінів розрахунків, а також способів забезпечення виконання зобов'язань (сплата неустойки, передача застави);
. підприємством-інвестором та іншими підприємствами і органі-заціями з приводу його короткострокових і довгострокових фінансових інвестицій та виплати по них дивідендів і відсотків;
. підприємством і фінансовими (кредитними) інститутами та іншими підприємствами з приводу залучення і розміщення вільних грошових коштів (отримання та погашення кредитів, позик, страхових платежів і страхових відшкодувань, отримання фінансу-вання під відступлення грошової вимоги, платежів у приватні пенсійного фонди і т . п.);
. підприємствами (дочірніми і материнськими) з приводу внутрішньокорпоративного перерозподілу коштів;
. підприємствами та засновниками довірчого управління майном, а також вигодонабувачами з приводу майна, отриманого в довірче управління, і передачі прибутку від такого управління;
. підприємствами та іншими товаришами з приводу вкладів відповідно до договорів простого товариства та розподілу прибутку, отриманого товаришами в результаті їх спільної діяльності;
. підприємствами та правовласниками з приводу виплати винагороди за договором комерційної концесії;
підприємством і його найманим працівником з приводу оплати праці і виплат з фонду споживання;
. підприємством і державою з приводу формування оподатковуваної бази для нарахування податків, зборів та здійснення цих платежів;
. підприємством і його працівниками при утриманні податку на дохід і сплати соціального податку (внеску), а також інших утримань і відрахувань;
. підприємством і державою при сплаті податків і зборів в бюджетну систему і внесків у позабюджетні фонди;
. державою і підприємствами при фінансуванні з бюджету та позабюджетних фондів на цілі, передбачені чинним законодавством.
Неважко помітити, що всі ці відносини в тій чи іншій мірі регламентовані державою і охоплюють процес розподілу і перерозподілу ВВП. При цьому останні дві групи відносин висловлюють перерозподільнівідносини і входять як до сфери фінансів підприємств, так і в сферу державних фінансів.
В умовах ринку з'являються і принципово нові групи фінансових відносин:
відносини, пов'язані з неспроможністю (банкрутством) підприємства, що виникає у зв'язку з призупиненням його поточних платежів. Ця специфічна сфера відносин жорстко регламентується державою і вимагає специфічних форм антикризового управління фінансами підприємств;
відносини, що виникають при злитті, поглинанні і поділі підприємств (корпорацій).
Всі перераховані вище фінансові відносини виникають у процесі формування та руху (розподілу, перерозподілу та використання) капіталу, доходів, фондів, резервів та інших грошових джерел коштів підприємства, тобто його фінансових ресурсів. Саме грошові потоки і фінансові ресурси є безпосередніми об'єктами управління фінансами підприємства.
Фінансові ресурси підприємства - це всі джерела грошових коштів, акумульованих підприємством для формування необхідних йому активів з метою здійснення всіх видів діяльності як за рахунок власних доходів і накопичень, так і за рахунок різного виду надходжень.
Тут слід відзначити ще один важливий момент з позиції управління фінансами підприємств. Фінансові відносини, що виникають в процесі утворення і використання фінансових ресурсів підприємства, формуються в процесі кругообігу його коштів, що, в свою чергу, опосередковується відповідними грошовими потоками.
Класифікація компонентів грошових потоків відповідно до міжнародного стандарту (GAAP) істотно відрізняється від рос-сийского стандарту звіту про рух грошових коштів (ф. 4 квар-ментальною та річної бухгалтерської звітності), тому останній, очевидно , скоро буде змінено (табл. 10.1.1).
Сукупність фінансових відносин підприємств може бути згрупована за трьома основними грошовим потокам і мати чіткі вартісні характеристики. Рух коштів цих грошових потоків впливає на всю структуру бухгалтерського балансу підприємства,
Таблиця 10.1.1 Класифікація компонентів грошових потоків Вид діяль-ності Міжнародний стандарт Російський стандарт Поточна Надходження:
реалізація товарів і послуг, отримання відсотків, роялті та дивідендів на інвестиції; компенсація за господарськими договорами
Витрати:
оплата рахунків постачальників за товари та послуги, що використовуються для виробництва; виплата податків, мит і зборів;
виплата зарплати; виплата відсотків за кредит Надходження:
виручка від реалізації товарів, продукції, робіт і послуг; аванси, отримані від покупців (замовника). Інші надходження
Витрати:
оплата придбаних товарів, оплата робіт, послуг; розрахунки з бюджетом. Інші виплати інвестиційної Надходження:
реалізація основних засобів та інших довгострокових активів; повернення боргів сторонніми організаціями
Витрати:
придбання необоротних активів;
інвестиції в акції та облігації інших підприємств Надходження: продаж основних засобів та нематеріальних активів; дивіденди, відсотки по фінансових вкладеннях. Інші надходження Витрати:
оплата пайової участі у будівництві; придбання основних засобів; довгострокові фінансові вкладення;
виплата дивідендів, відсотків Фінансова Надходження:
розміщення акцій і довгострокових облігацій; отримання довгострокових кредитів і позик від материнської компанії; інші джерела
Витрати:
погашення кредитів і позик; викуп власних акцій; виплата дивідендів Надходження:
продаж короткострокових цінних паперів;
розміщення власних короткострокових цінних паперів
Витрати:
придбання короткострокових цінних паперів; короткострокові (до 1 року) фінансові вкладення
його активи і пасиви, зміна величини всіх грошових фондів. «Відтік» частини грошового потоку підприємства у формі платежів до бюджетів та позабюджетні фонди означає безеквівалентного вилучення цих коштів з його індивідуального кругообігу. Ці кошти проходять фазу перерозподілу і приймають форму не грошового, а фінансового потоку.
Фінансовий потік - це перерозподіл частини грошових потоків (первинних доходів підприємств і домогосподарств), акумульованих у бюджеті чи в позабюджетних (централізованих) фондах, тобто у сфері державних фінансів. Синонімом поняття «фінансовий потік» є поняття «фінансові засоби» -. Це частина грошових потоків, що пройшли процес акумуляції в різних централізованих фондах держави (в бюджетній системі та у позабюджетних фондах) і спрямовуються на цільове фінансування. Фінансові кошти - це перерозподілені кошти.
Викладене дозволяє зробити кілька важливих для визначення вмісту фінансів підприємств висновків:
фінанси підприємства завжди пов'язані з реальним оборотом його грошових коштів, грошовими потоками, що виникають при здійсненні господарської діяльності та господарських операцій;
порядок ведення цих операцій в тій чи іншій мірі регла-ментіровать державою;
в результаті руху грошових і фінансових потоків формуються і використовуються різні грошові фонди (доходи ) підприємства (статутний і робочий капітал, фонди спеціального призначення, інші грошові фонди), які приймають форму фінансових ресурсів і можуть вкладатися (вивільнятися) в оборотні та необоротні активи підприємства. Звідси випливає і загальне визначення економічного змісту фінансів підприємств як системи грошових відносин, регламентованих державою, пов'язаних з реальним грошовим обігом коштів підприємства, його грошовими потоками, формуванням та використанням капіталу, доходів і грошових фондів.
Слід зазначити, що думки фахівців щодо функцій фінансів підприємств досить суперечливі і носять дискусійний характер. Досить поширена точка зору, що фінанси під-приємств, як і загальнодержавні фінанси, виконують розподільну і контрольну функції, деякі обгрунтовують для сфери фінансів підприємств і відтворювальну функцію. У гол. 3 цього підручника була приведена достатньо обгрунтована аргументація на користь того, що функції будь-якої економічної категорії представляють форму вираження її суспільного призначення і повинні виражати специфіку саме даної категорії. Такі ж функції, як відтворювальна, розподілу, забезпечення, регулювання, стимулювання, притаманні практично всім іншим економічним категоріям - ціною, прибутку, заробітної плати, податків і т.д.
Опції державних фінансів проявляються на макроекономічна рівні і пов'язані насамперед з формуванням і використанням централізованих (громадських) фондів, що забезпечують функціонування всього народногосподарського комплексу для створення і задоволення потреб у суспільних благах. Функції фінансів підприємств реалізуються на рівні мікроекономіки, вони безпосередньо засновані на формуванні та неналежного використання капіталу і грошових фондів підприємств в умовах їх економічного відокремлення і задоволення приватних благ на оплатній основі.
Тому цілком правомірно трактувати функції фінансів підприємств більш розширено в порівнянні з функціями державних фінансів. Це функції:
-> формування капіталу, грошових доходів і фондів; -> використання капіталу, грошових доходів і фондів; -> регулювання грошових потоків підприємства. Формування та використання фінансових ресурсів зумовлене умовами регулювання грошових потоків, які і проявляються в даній функції, іманентно властивою тільки фінансам підприємств, які і створюють громадські умови для здійснення цього процесу. Реалізація усіх цих трьох функцій у процесі управління фінансами підприємств супроводжується і здійсненням контролю як однієї з функцій будь-якого управлінського процесу. Можна заперечити, що функція регулювання, як і контрольна, є функцією управління. Але тут мова йде не про абстрактне регулюванні, а про регулювання грошових потоків підприємства, що притаманне в цілому тільки фінансам. Інші категорії - заробітна плата, ціна, кредит, прибуток і т.п. - Також пов'язані з грошовими потоками підприємства, але вони будуть або частиною цього потоку, або його результатом. Регулювання всієї сукупності грошових потоків забезпечується саме фінансами підприємств.
Деталізація функцій фінансів підприємств може бути представлена ??наступним чином (див. рис. 10.1.1). Функція
Формування капіталу, доходів і грошових фондів
Формування статутного капіталу Залучення джерел на фондовому ринку з метою розвитку
Залучення кредитів, позик та інших видів позикових джерел
Акумуляція грошових фондів, утворених у складі виручки від продажів
Формування нерозподіленого прибутку
Залучення спеціальних цільових коштів
Облік і контроль за формуванням капіталу, грошових доходів і фондів
Забезпечення збалансованості руху грошових і матеріальних потоків, фінансової незалежності та фінансової стійкості - Функція
Вибір організаційно-правової форми,
виду, сфери (сегмента) підприємницької діяльності
Визначення найбільш раціональних способів формування статутного капіталу
(у грошовій та негрошовій формі)
та залучення додаткових коштів в оборот підприємства
Формування організаційної структури
управління фінансами, що забезпечує оптимізацію грошових потоків
Регулювання грошових потоків
Формування облікової політики
Визначення умов господарських
договорів, пов'язаних зі способами і термінами
розрахунків, сплатою штрафних санкцій
Інкасація дебіторської заборгованості
Оптимізація податкових платежів
_ Впровадження системи фінансового планування, що відображає всі грошові потоки
Результат
Забезпечення збалансованості грошових і матеріальних речових потоків і формування фінансових ресурсів, необхідних для здійснення статутної діяльності, виконання всіх зобов'язань
Облік і контроль за грошовими потоками
Функція
Використання капіталу, доходів і грошових фондів
 Результат
 Оптимізація вкладення капіталу, залучених і позикових коштів в оборотні та необоротні активи Забезпечення податкових і неподаткових платежів до бюджету і позабюджетні фонди Вкладення вільних грошових коштів і фондів в найбільш ліквідні та прибуткові активи
 Використання грошових доходів і фондів на цілі розвитку і споживання Облік і контроль за використанням капіталу грошових доходів і фондів
 Забезпечення розвитку підприємства, інтересів трудового колективу і власників 1) Рис. 10.1.1. Деталізація функцій фінансів підприємств
 Природно, що дана деталізація функцій фінансів досить умовна, оскільки функція регулювання грошових потоків і функції формування та використання капіталу, грошових доходів і фондів тісно переплітаються і здійснюються практично одночасно. Конкретної реалізацією цих функцій займаються фінансові служби підприємств, фінансові менеджери, використовуючи при цьому широкий спектр спеціальних прийомів і методів, розроблених фінансовим менеджментом.
 (?) ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ для САМОКОНТРОЛЮ
 У чому полягають відмінності фінансів підприємств від державних фінансів?
 Наведіть визначення поняття «фінансовий потік».
 Дайте характеристику фінансових відносин підприємства в сучасних умовах.
 Перерахуйте функції фінансів і дайте їх деталізацію.
 Якими умовами зумовлено формування і використання фінансових ресурсів?
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.1. Зміст і функції фінансів підприємств"
 1.  Бібліографічний список
    Податковий кодекс Російської Федерації (в редакції Федеральних законів від 9 липня 1999 р. № 154-ФЗ, від 2 січня 2000 р. № 13-ФЗ). М.: Фінанси і статистика, 2001.Ч. 1. 150 с. Податковий кодекс Російської федерації. М.: Фінанси і статистика, 2001. Ч. 2. 230 с. Новицький Н. І. Організація виробництва на підприємствах: Навчальний метод. посібник. М.: Фінанси і статистика, 2001. 400 с. ЗМІСТ Передмова
 2.  Введення
    Сучасний етап економічного розвитку в Російській Федерації характеризується необхідністю радикальних перетворень в економічній та соціальній сфері в умовах фінансової кризи. Відповідно до Програми антикризових заходів Уряду РФ держава має намір активізувати використання всіх наявних інструментів економічної та соціальної політики в цілях
 3.  Зміст
    Ч а с т ь 1 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: ЗМІСТ І РОЛЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Глава 1 Державні фінанси в системі фінансових відносин 1. 1 Державний сектор економіки і його роль у розвитку національного господарства 15 Сутність і місце державних фінансів у фінансовій системі держави 27 Основні ланки і елементи державних фінансів 40 Недержавний
 4.  Список використаної літератури
    Цивільний кодекс РФ. - Ч. I і II. - М,: Проспект, 1998. Податковий кодекс РФ. - Ч. I і II. - М.: Юркніга, 2005. Про бюджет розвитку РФ. Федеральний закон від 26.11.98 N ° 181-ФЗ. Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним. Федеральний закон ог 21.07.97 № 122-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 05.03.01, 12.04.01, 09.06.03, 11.04.02). Про лізинг. Федеральний закон від
 5.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    Агапова, Т. А. Макроекономіка / Т. А. Агапова, С.Ф. Серьогіна. - М.: ДІС, 1997. Гальперін, В.М. Макроекономіка / В.М. Гальперін, П.І. Гребенников, А.І. Леусский, Л.С. Та-Расевич. - СПб. : Вид-во СПбГУЕФ, 1997. Вечканов, Г.С. Сучасна економічна енциклопедія / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. - СПб. : Лань, 2002. Долан, Е. Дж. Макроекономіка / Е. Дж. Долан, Д. Ліндсей. - СПб., 1994. Гроші,
 6.  1.3. ОСНОВНІ ЕТАПИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
    Фінансову політику підприємства можна ще охарактеризувати як певний алгоритм дій для досягнення головної мети підприємства, який передбачає реалізацію послідовних етапів і включає різні інструменти і механізми. Зміст фінансової політики багатогранно і має такі етапи: J. Визначення стратегічних напрямків розвитку. Планування: стратегічне; оперативне;
 7.  Виробничий капітал
    Грошові (фінансові) кошти підприємств та їх потоки мають певну структуру. Одні кошти використовуються для виплати зарплати, інші-для покупки матеріалів і т. п. Причому ця структуризація фінансових коштів важлива для держави, бо саме ця структура використовується для цілей оподаткування. В даний час структуризація корпоративних фінансів здійснюється за допомогою
 8.  1.2. Зміст дисципліни
    Мінімум змісту освітньої програми з курсу «Економічна теорія. Мікроекономіка »Економічні агенти (ринкові і неринкові), власність та господарювання: структура прав, передача прав, узгодження обов'язків, економічні інтереси, цілі та засоби, проблема вибору оптимального рішення, економічна стратегія та економічна політика, конкуренція та її види; економічні
 9.  21.2 Основні правила, функції і завдання казначейства, його структура та територіальні органи
    Комітет Казначейства Міністерства фінансів Республіки Казахстан є державним органом управління з правом юридичної особи, що здійснює спеціальні функції по виконанню республіканського бюджету та розрахунково-касового обслуговування державного бюджету та державних позабюджетних фондів та коштів. У своїй діяльності Казначейство керується Конституцією та Законами
 10.  3.2 Бюджет, як фінансовий план держави
    Як особлива область вартісного розподілу бюджет виконує специфічне суспільне призначення - служить задоволенню загальнодержавних потреб. За рахунок бюджетних коштів здійснюється фінансування витрат по розширенню виробництва, щодо прискорення науково-технічного прогресу і з удосконалення галузевої і територіальної структури суспільного виробництва; покриваються
 11.  1.1. ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА ПОЛІТІКАПРЕДПРІЯТІЯ», ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
    В останні 3-5 років проявилися помітні тенденції стабілізації російської економіки. Уповільнення темпів інфляції, відсутність різких коливань валютного курсу рубля, зниження ставки позичкового відсотка, підвищення купівельної спроможності населення та інші фактори сприяють поліпшенню зовнішнього економічного середовища для вітчизняних підприємств. Тому, коли зовнішні умови стають більш

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба