трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1 Зміст і методи планування


I

Рис. 10.1. Взаємозв'язок планування та управління виробничою діяльністю предпріятія10 Існує кілька методів планування: балансовий, розрахунково-аналітичний, економіко-математичні, графоаналітичний та програмно-цільові.
Балансовий метод планування забезпечує встановлення зв'язків між потребами в ресурсах і джерелах їх покриття, а також між розділами плану. Наприклад, балансовий метод пов'язує виробничу програму з

Волков О.І., Скпяренко В.К. Економіка підприємства: Курс лекцій - М.: ИНФРА-М, 2002.
Планування - це розробка і встановлення керівництвом підприємства системи кількісних і якісних показників його розвитку, в яких оп-ределяются темпи, пропорції і тенденції розвитку даного підприємства як у поточному періоді, так і на перспективу. Планування є центральною ланкою всієї системи господарського механізму управління виробничим процесом. Планування, адміністративне управління і контроль над діяльністю підприємства в зарубіжній практиці визначають одним поняттям - «менеджмент». Взаємозв'язок планування та управління можна представити у вигляді схеми, рис. 10.1.
Виробничою потужністю підприємства, трудомісткість виробничої програми з чисельністю працюючих. На підприємстві складаються баланси виробничої потужності, робочого часу, матеріальний, енергетичний, фінансовий та ін
Розрахунково-аналітичний метод використовується для розрахунку показників плану, аналізу їх динаміки і факторів, що забезпечують необхідний кількістю-жавного рівень. У рамках цього методу визначається базисний рівень основ-них показників плану та їх зміни в плановому періоді за рахунок количествен-ного впливу основних факторів, розраховуються індекси зміни планових показників порівняно з базисним рівнем.
Економіко-математичні методи дозволяють розробити економічні моделі залежності показників на основі виявлення зміни їх кількісних параметрів в порівнянні з основними факторами, підготувати не-скільки варіантів плану і вибрати оптимальний.
Гоафоаналітіческій метод дає можливість зобразити результати економічного аналізу графічними засобами. За допомогою графіків виявляється кількісна залежність між сполученими показниками, наприклад, між темпами зміни фондовіддачі, фондоозброєності і продуктивності праці. Мережеві графіки є різновидом графоаналітичних методів. З їх допомогою моделюється паралельне виконання робіт у просторі та часі по складних об'єктах, наприклад, реконструкція окремих приміщень готелю, освоєння нового обладнання та ін
Програмно-цільові методи дозволяють складати план у вигляді програми, т. е. комплексу завдань і заходів, об'єднаних однією метою і приурочених до визначених термінів. Характерна риса програми - її націленість на досягнення кінцевих результатів. Стрижнем програми є генеральна мета, конкретізіруемая в ряді підцілей і завдань. Цілі досягаються конкретними виконавцями, які наділяються необхідними ресурсами. На основі ранжування цілей (генеральна мета - стратегічні й тактичні цілі - програми робіт) складається граф типу «дерево цілей» - вихідна база для формування системи показників програми та організаційної структури управління.
По термінах розрізняють такі види планування: перспективне, поточне і оперативно-виробниче.
Перспективне планування грунтується на прогнозуванні, інакше його називають стратегічним плануванням. З його допомогою прогнозуються перспективна потреба в нових видах продукції / послуг, збутова стратегія підприємства по різних ринків збуту і т.д. Перспективне планування традиційно підрозділяється на довгострокове (10-15 років) і середньострокове (5 років), або п'ятирічне, планування. Розглянемо різні види планів і їх особливості.
Довгостроковий план, на 10-15 років, має проблемно-цільовий характер. У ньому формулюється економічна стратегія діяльності підприємства на тривалий період з урахуванням розширення кордонів діючих ринків збуту і освоєння нових. Число показників у плані обмежено.
Цілі і завдання перспективного довгострокового плану конкретизуються в середньостроковому (п'ятирічному) плані. Об'єктами середньострокового планування є організаційна структура, виробничі потужності, капітальні вкладення, потреби у фінансових коштах, маркетингові дослідження, збільшення частки ринку і т.п.
В даний час терміни виконання (розробки) планів не мають обов'язкового характеру, і ряд підприємств розробляють довгострокові плани строком на 5 років, середньострокові на 2-3 роки.
Поточне (річне) планування розробляється в розрізі п'ятирічного плану і уточнює його показники. Структура і показники річного планування різняться в залежності від об'єкта і поділяються на показники всього підприємства і його підрозділу.
Оперативно-виробниче планування уточнює завдання поточного річного плану на більш короткі відрізки часу (місяць, декада, зміна, годину) і по окремим виробничим підрозділам, наприклад в готелі або ресторані готелю: підрозділ (цех) - ^-ділянку - ^ бригада - ^-робоче місце. Такий план служить засобом забезпечення ритмічної і рівномірної роботи підприємства і доводить планове завдання до безпосередніх виконавців. Завершальним етапом оперативно-виробничого планування є змінно-добове планування.
В цілому перспективне, поточне і оперативно-виробниче планування взаємопов'язані і утворюють єдину систему. Основні параметри і показники за видами планування показані в табл. 10.1. Для координації та організації роботи з планування застосовують такі способи:
зверху вниз;
знизу вгору;
зустрічне планування.
Основні параметри і показники за видами планування в готелі
Таблиця 10.1 Основні показники за видами планування Довгострокове (стратегічне) Середньострокове Поточне Оперативно-Виробниче Найменування послуги Перелік найважливішого асортименту послуг Перелік і кількість всього асортименту послуг Детальний перелік і кількість всього асортименту послуг Орієнтовна, що підлягає уточненню сума витрат Сума витрачання ресурсів за видами Сума витрачання ресурсів за видами і асортименту предос-тавляемих послуг Детальні норми витрачання ресурсів за видами асортименту послуг, що надаються Орієнтовні терміни виконання Календарні строки виконання Точно встановлені терміни виконання Добові графіки ис-нання (прибирання номерів) Відповідальні испол нітелей Відповідальні використан-вача і співвиконавці по етапах і видам робіт Докладний перелік виконавців по ця-пам і видах робіт і асортименту послуг Детальний розподіл-ня робіт серед ис-повнювачів Ефективність досягнення мети, окупність витрат Перевищення доходу над витратами (при-бувальщина) Сума чистого доходу Своєчасність та повнота виконання плану за асортиментом послуг - В результаті планування передбачає використання системи показу
телей, що включає кількісні та якісні величини. Етапи процесу планування:
визначення локальних і глобальних цілей підприємства Игитов;
аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища;
пошук альтернатив;
складання прогнозу і оцінка найкращої альтернативи;
прийняття рішення, постановка планових завдань;
розробка плану.
В даний час не існує якоїсь суворої, офіційно затвердженої методології щодо складання плану економічного розвитку туристського підприємства.
Разом з тим приблизна структура плану може складатися з наступних розділів:
План маркетингу.
Програма розвитку підприємства.
Фінансовий план, включаючи план по доходах і витратам.
Бюджет.
План з праці і кадрів.
План соціального розвитку трудового колективу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1 Зміст і методи планування "
 1. А. Н. Соломатіна. Економіка, аналіз і планування на підприємстві торгівлі, 2009

 2. СПИСОК
  Басовский Л.Є. Прогнозування планування в умовах ринку. М.: ИНФРА-М, 1999. Владимирова Л.П. Прогнозування та планування в умовах ринку: Учеб. посібник. М.: Видавничий Дім «Дашков і Ко», 2001. Новикова Н.В., Поздеева О.Г. Прогнозування та планування макросістем. Учеб. посібник. Єкатеринбург: Изд-во Урал. держ. екон. ун-ту, Ч. 1. 2000. Парсаданов Г.А. Планування та прогнозування
 3. Питання 3 Розрахунково-аналітичний метод
  Сутність і зміст розрахунково-аналітичного методу планування показників полягає в тому, що на основі аналізу досягнутої величини фінансового показника, прийнятого за базу, та індексів його зміни у плановому періоді розраховується планова величина цього показника. Даний метод планування використовується при відсутності техніко-економічних нормативів, а взаємозв'язок показників
 4. Зміст
  Введення 7 Розділ I ФІНАНСИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Гпава 1. Фінанси та фінансова система 11 Сутність фінансів і їх функції 11 Фінансові ресурси 21 Фінансова система 27 Гпава 2. Фінансова політика 41 Зміст і значення фінансової політики .. 41 Фінансова політика Російської Федерації на сучасному етапі 49 Фінансовий механізм, його роль у реалізації фінансової політики
 5. 27. Фінансове планування на підприємстві
  Фінансове планування на підприємстві являє собою планування всіх його доходів і статей напрямки витрат коштів для сприятливого розвитку підприємства. Фінансове планування реалізовується за допомогою складання фінансових планів різного змісту та напрямки в залежності від об'єктів і завдань планування У зв'язку з цим фінансові плани можна розділити на
 6. 23. Кадрове планування
  Кадрове планування являє собою процес забезпечення потреб організації персоналом відповідної кваліфікації в необхідній кількості в певному часовому періоді. Розрізняють планування загальної потреби в персоналі, додаткової потреби і потреби у фахівцях і службовців. Напрями кадрового планування: розробка кадрової стратегії організації, в тому числі
 7. Питання 11Маржінальний метод планування прибутку
  Цей метод заснований на використанні показників маржинальної прибутку (GM), питомої маржинального прибутку (GMgm), коефіцієнта маржинального прибутку (KGM): Розрахунок питомої маржинального прибутку на одиницю продукції: GMgm = p - a, де p - ціна одиниці продукції; a - прямі витрати на одиницю продукції. Розрахунок маржинального прибутку по виду продукції: GM, Пр = GMgm х Q, де Q - обьем випуску. Розрахунок
 8. Глава 3. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ
  В умовах ринкової економіки підвищується значимість і актуальність фінансового планування. Очевидно, що від належної організації фінансового планування докорінно залежить благополуччя підприємства. Бізнес не може розраховувати на процвітання, чи не розробляючи фінансових планів і не контролюючи їх виконання. У розвинених країнах планування - один з найважливіших інструментів регулювання
 9. Питання 4Економіко-математичні методи фінансового планування
  Сутність і зміст економіко-математичного методу в плануванні фінансових показників полягає в тому, що воно дозволяє знайти кількісне вираження взаємозв'язків фінансових показників і факторів, їх визначальними. Цей зв'язок виражається через економіко-математичну модель, яка являє собою точне матема-тичні опис математичного процесу, тобто опис факторів,
 10. Зміст
  Передмова 14 РОЗДІЛ I Теоретичні основи і предмет економіки праці ГЛАВА 1 Праця як основа розвитку суспільства і найважливіший фактор виробництва 17 Зміст поняття і сутність економічної категорії «праця» 17 Роль праці у розвитку людини і суспільства 23 Зміст і характер праці 25 Методи управління економікою і суспільною працею ... 33 Потреби, інтереси, мотиви і стимули до праці 37
 11. ЗМІСТ
  ПрЄДІСЛОВІЄ * З Глааа 1. Основи фінансової політики підприємства 5 Поняття «фінансова полінця підприємства», се? значення в розвитку підприємства 5 Цілі, залачі і напрями формування фінансової політики 7 Основні етапи фінансової політики підприємства 10 Суб'єкти І об'єкти фінансової політики 11 Оріанідацін інформаційного забезпечення фінансової політики 13 Фінансова
 12. Питання 4Планірованіе собівартості реалізованої продукції
  Розмір прибутку - один з найважливіших критеріїв оцінки ефективності підприємницької діяльності - залежить від виручки і собівартості реалізованої продукції. Тому в процесі фінансового планування велику увагу приділяють прогнозуванню собівартості продукції. При цьому роль основного відправного документа грає кошторис витрат на виробництво. Слід зазначити, що в бухгалтерському обліку і
 13. 12.7. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
  Класифікація витрат на виробництво - угруповання витрат на виробництво і реалізацію продукції. За різними ознаками витрати поділяються на основні і накладні, прямі і непрямі, умовно-постійні та змінні. У плануванні та обліку собівартості продукції основну роль грає угруповання витрат за економічними елементами і за калькуляційними статтями. За елементами групуються всі
 14.  Зміст
    Ч а с т ь 1 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: ЗМІСТ І РОЛЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Глава 1 Державні фінанси в системі фінансових відносин 1. 1 Державний сектор економіки і його роль у розвитку національного господарства 15 Сутність і місце державних фінансів у фінансовій системі держави 27 Основні ланки і елементи державних фінансів 40 Недержавний
 15.  Питання 1Економіческое зміст і класифікація витрат і витрат підприємства
    Всі витрати підприємства можна класифікувати за різними напрямками в залежності від того, що покладено в основу тієї чи іншої класифікації. Наприклад, за натурально-речовинним змістом можна виділити витрати матеріальні, трудові, фінансові; за способом розподілу - прямі і непрямі (табл. 3.1). У фінансовому плануванні вельми значущим є підрозділ витрат на постійні
 16.  УПРАВЛІННЯ поточні витрати І ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА -
    У процесі своєї діяльності будь-яке підприємство здійснює витрати. Знання того, якими бувають витрати і як вони «поводяться», сприяє їх зниження. Аналіз витрат необхідний для прийняття багатьох управлінських рішень: визначення рівня беззбитковості і запасу фінансової міцності; оцінки можливих фінансових результатів при зміні продажної ціни; складання бюджету виробничих
 17.  72. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ
    Планування - це розробка і коректування плану, що включають передбачення, обгрунтування, конкретизацію і опис діяльності підприємства (об'єкта) на найближчу і віддалену перспективу. Плануванням на підприємстві поетапно охоплюється робота людей і рух ресурсів (матеріальних і фінансових), націлених на отримання заданого кінцевого результату. А. Файоль визначив чотири основних

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба