трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Стандарти обліку та звітності


У світовій спільноті, при сучасному зростанні міжнародної ділової активності і особливо іноземних інвестицій, проблема порівняння бухгалтерських стандартів набуває великого значення. Різноманітність стандартів може скоротити ін-тернаціональние потоки капіталу і таким чином перешкодити економічному розвитку, а також поставити в глухий кут можли-ність ефективного розподілу ресурсів. Хоча відмінності в стандартах існують, важливо розглядати і глобальну економіку, в якій товари, інвестиції та капітал переме-щаются з країни в країну. Але часто рішення про аллокации ресурсів приймаються на основі різнорідної бухгалтерської інформації. В рамках даної проблеми вирішується питання фор-мування оптимальних міжнародних стандартів фінансової звітності, за відсутності яких фінансові звіти, складені в одній країні, недоступні адекватному розумі-нію їх іноземцями.
Загальновідомо, що наявні на сьогоднішній день відмінності US GAAP і МСФЗ не так вже істотні для російських підприємств: обидві ці бухгалтерські системи досить складні, детальні, націлені на задоволення потреб інвесторів, досить істотно відрізняються від російської системи обліку. Не випадково найбільші організатори торгівлі цінними паперами - ММВБ і РТС - вітають (а РТС навіть вимагає, починаючи із звітності за 1999 рік) подання емітентами, поряд зі звітністю за російськими правилами, також звітності за правилами МСФЗ або US GAAP, не проводячи між двома останніми яких значних відмінностей.
Крім того, в нинішніх ринкових умовах питання про стандарти обліку та звітності, на перший погляд, виглядає вже зовсім неактуальним: малоймовірно, що навіть у разі разового ходу російських емітентів цінних паперів на міжнародні стандарти обліку (що за теперішніх часів звучить вже зовсім фантастично) іноземні інвестиції рікою хлинуть в
333
Росію. У країні, в якій інвестор, купуючи папір в першу чергу прораховує ситуацію дефолту, введення самих передових бухгалтерських технологій, на жаль, не зможе надати значного впливу на ринок.
Проте все вищесказане зовсім не означає, що Росія повинна стояти осторонь тих тенденцій, які оп-ределяют на сьогоднішній день розвиток ринку капіталів. Ні в одній країні світу фінансовий ринок не може сьогодні розвиватися і навіть просто існувати у відриві від ринку міжнародного. У першу чергу, це відноситься до країн з перехідною економікою, в яких ринки капіталу спочатку створювалися багато в чому завдяки іноземним інвестиціям. Тому цим країнам, до яких належить і Росія, необхідно думати про те, щоб умови інвестування, в тому числі розкриття фінансової інформації, відповідали міжнародним нормам. Загальна економічна та політична стабілізація вже не є достатньою умовою для забезпечення привабливості ринку. Фінансові кризи кінця XX століття, що вибухнули в країнах з ринком, що розвивається, багато чому навчили і інвесторів. Тільки чисто спекулятивний капітал може «зіграти» на непрозорому ринку, проте в цьому випадку занадто великий ризик для національної економіки: спекулятивний інвестор не робить серйозних інвестицій і завжди готовий «піти» з ринку, в результаті чого може відбутися різке «стиснення» ринку, яке небезпечно для економічної ситуації в країні в цілому.
Однак для того, щоб брати участь в боротьбі за інвестора на фінансовому ринку, правила гри, в тому числі і розкриття інформації, російські підприємства повинні дотримуватися на загальних підставах. Практично від того, наскільки вдасться Росії створити розвинену і прозору систему фінансової звітності на ринку капіталу залежить якість тих інвестицій, які він потенційно може отримати: тільки високоризиковий спекулятивний капітал (він же - короткостроковий, що вимагає надприбутки в якості віддачі) може грати на ринку-в умовах відсутності якісної інформації.
На сьогоднішній день ряд російських підприємств, які залучають кошти іноземних інвесторів, вже подає звітність за міжнародними стандартами або по GAAP, що є для них додатковим, досить важким тягарем, оскільки вони змушені готувати бухгалтерську звітність двох типів - за російськими правилами і по міжнародним - і, крім того, спеціальну податкову від-парність. Реформа бухгалтерського обліку відповідно до меж334
дународного стандартами буде цікава цим підприємствам в тому випадку якщо вони зможуть скоротити свої витрати на під-готування звітності. Це може відбутися за рахунок на-дання підприємствам права готувати звітність тільки по між-народним стандартам. В останньому випадку, щоб уникнути труд-ностей з оподаткуванням, необхідно розробити спеціаль-ні форми за розрахунком податків для підприємств, що ведуть облік і представляють звітність за МСФЗ.
З ІНШОГО боку, в Росії існують тисячі відкритих акціонерних товариств, які не збираються найближчим часом залучати кошти на міжнародному ринку капіталу. Тим не менше, ці компанії мають сотні тисяч акціонерів, які для захисту своїх інвестицій потребують об'єктивної та зрозумілої фінансової інформації (у тому числі відповідних пояснень до фінансової звітності), підготовленим за правилами цивілізованого ринку. На ці компанії і була більшою мірою націлена реформа бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів.
У той же час в Росії, як і в інших країнах, що розробляють свої стандарти обліку на основі МСФЗ, залишається відкритим питання про те, якою мірою міжнародні стандарти можуть бути основою для національних правил обліку. Можливість і доцільність відходу від принципів МСФЗ при розробці національних стандартів повинна дуже ретельно обговорюватися розробниками спільно з професійним співтовариством, включаючи представників користувачів фінансової звітності. Розробники національних стандартів нерідко не враховують потреб користувачів в порівнянній фінансової інформації. Це, насамперед, означає перевагу стандартних, загальноприйнятих правил і принципів подання інформації будь-яким іншим, навіть найякіснішим, але відрізняється від стандартних, рішенням. Міжнародні стандарти обліку - це результат міжнародного компромісу, досягнутого в ході складних обговорень основних питань обліку та звітності представниками бухгалтерської професії і користувачами звітності з багатьох країн світу. Тому відхід від принципів обліку та звітності МСФЗ в будь-яку сторону - навіть у бік підвищення якості стандартів - може мати негативні наслідки для користувачів звітності у разі, якщо він приведе до непорівнянності інформації, що міститься в бухгалтерській звітності російських підприємств, з даними фінансової звітності компаній з інших країн.
335
Мета даної роботи полягає у виділенні та аналізі ос-новних проблем переходу російської системи бухгалтерського обліку на МСФЗ. Основними завданнями роботи є розгляд основних західних систем бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів, а також аналіз російської системи з точки зору подібності та відмінності з ними. Передбачається провести порівняння вітчизняної та міжнародної систем стандартів, зіставляючи ПБО аналогу з МСФЗ. Крім того, будуть проаналізовані елементи бухгалтерської звітності з точки зору інформативності її показників для користувача і термінологічного аспекту.
Перша частина роботи присвячена виділенню найважливіших фак-торів, що визначають формування системи бухгалтерського обліку конкретної держави, і класифікації існуючих систем обліку відповідно запропонованим характеристикам. Представляється важливим спочатку звернути увагу на дану класифікацію тому, що в даний період в нашій країні для розгляду проблем реформування системи обліку актуально скористатися досвідом інших країн. Важливо порівняти різні і схожі риси для подальшого вибору з них відповідних для створення нової системи, до якої увійшли б і колишні і запозичені елементи. І ці взаємопов'язані і взаємодоповнюючі компоненти склали б ефективно функціонуючу систему. Вивчення зарубіжного досвіду та аналіз можливостей його застосування в Росії може значно полегшити процес реформування вітчизняного бухгалтерського обліку та підвищити його ефективність.
При аналізі проблем реформування системи бухгалтерського обліку в Росії необхідно висвітлити і процес гармонізації стандартів шляхом створення та впровадження міжнародних стандартів у цілому в світовій економіці. Що і зроблено в наступному розділі роботи, де викладається місце і роль Міжнародних стандартів фінансової звітності в уніфікації-ції бухгалтерської практики. Крім того, зачіпається аспект, пов'язаний з роллю GAAP у створенні єдиної системи стандартів.
Третя глава присвячена російській системі бухгалтерського обліку, її порівнянні з раніше описаними моделями обліку і впливу на неї зарубіжних аналогів. Саме тут вже можна виділити основні проблеми, які можуть виникнути при реформуванні та уніфікації відповідно до МСФЗ, які розглянуті та систематизовані в останній главі роботи.
336
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.1. Стандарти обліку та звітності"
 1. Мощенко Н.П.. Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності, 2007

 2. Литнева Н. А., Малявкіна JI. І., Федорова Т. В. Бухгалтерський облік, 2006

 3. Глава 2Стандарт фінансової звітності GAAP. Побудова системи управлінського обліку на основі GAAP. Порівняльний аналіз стандартів фінансової звітності МСФЗ, GAAP і РСБУ
  Глава 2Стандарт фінансової звітності GAAP. Побудова системи управлінського обліку на основі GAAP. Порівняльний аналіз стандартів фінансової звітності МСФЗ, GAAP і
 4. 3.5. Міжнародні стандарти фінансової звітності
  Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) - це документи, що визначають загальний підхід до складання фінансової звітності та пропонують варіанти оцінки та обліку активів, зобов'язань та операцій по їх зміні. Кожен стандарт складається з наступних елементів: номер стандарту, його назва, цілі, сфера застосування, порядок обліку, основні визначення, розкриття інформації, дата вступу
 5. ВСТУП
  Максимальне зближення (конвергенція) Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) з національними стандартами звітності є однією з цілей діяльності Консультативної ради з стандартам (КСС) при Правлінні Комітету з МСФЗ (КМСФО) згідно з його нової конституції. Досягнення цієї мети пов'язане з рядом труднощів: концептуального не вирішена сама ідея зближення з національними
 6. Міжнародні аудиторські стандарти
  Міжнародні аудиторські стандарти покликані регулиро-вать єдність організації, порядку та оформлення процедур, а також результатів аудиторської діяльності в усьому світі. Розробкою таких стандартів займається Комітет з міжнародної аудиторської практики Міжнародної федерації бухгалтерів. В основу міжнародних стандартів аудиту покладено такі концептуальні положення: фінансова
 7. Федеральні аудиторські стандарти
  Аудиторські стандарти в Росії розробляються на основі міжнародних стандартів. Усі стандарти розглядаються і затверджуються на засіданнях комісії з аудиторської діяльності при Президенті Російської Федерації. Вони поділяються на: 90 Тема 15. Міжнародні та вітчизняні стандарти аудиторської діяльності федеральні стандарти, які є обов'язковими для аудиторських організацій,
 8. 2.1. Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку та звітності в Росії
  Ведення бухгалтерського обліку здійснюється у відповідності з нормативними документами, що мають різний статус. Одні з них обов'язкові до застосування (Закон "Про бухгалтерський облік", положення з бухгалтерського обліку), інші носять рекомендаційний характер (План рахунків, методичні вказівки, коментарі). Залежно від призначення і статусу нормативні документи доцільно представити у вигляді
 9. 1.1. Необхідність і цілі реформування бухгалтерського обліку в Росії
  До переходу на ринкову економіку була створена система бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам планової економіки. Основним споживачем інформації, що формується в бухгалтерському обліку, була держава в особі галузевих міністерств і відомств, які планують, статистичних та фінансових органів. Зміна системи суспільних відносин, користувачів інформації, цивільно - правового середовища,
 10. 11.1. Призначення аудиторського висновку
  Порядок підготовки аудиторського висновку регламентується ється Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 і МСА 700А, а також Федеральним законом «Про аудиторську діяльність» і Федеральним правилом (стандартом) аудиторської діяльності № 6 «Аудиторський висновок щодо фінансової (бухгалтерської) звітності ». Відповідно до федерального закону про аудиторську діяльність в Російській Федерації аудиторський
 11. 1.6. Міжнародні організації бухгалтерів
  Склад міжнародних організацій, що займаються питаннями обліку та фінансової звітності, їх гармонізації та стандартизації, досить представницький. До міжнародних і міжурядових професійним організаціям бухгалтерського обліку належать: Управління з міжнародними стандартами (колишній Між-народний комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності - КМСФО). Міжнародна
 12. Стандарти аудиторської діяльності можна представити у чотирьох взаємопов'язаних частинах:
    основні постулати відповідність стандартам, доступність і узгодженість стандартів, неупередженість суджень, відповідальність керівництва, засоби внутрішнього контролю, доступ до інформації, контроль діяльності, поліпшення техніки перевірки, зіткненні-вение інтересів тощо; загальні правила (стандарти); вони являють собою звід професійних вимог щодо кваліфікації аудитора,
 13.  Закріплення стандартів якості надання державних послуг
    Закріплення стандартів якості надання державних послуг служить меті гарантування отримання громадянином послуг заданого якості в мінімально необхідний для цього термін, в умовах комфортності і доступності. Загальні вимоги до державних послуг, види державних послуг, зміст стандартів якості, порядок компенсації громадянам і організаціям у разі надання послуг
 14.  Приклад викладу інформації в частині, яка описує обсяг аудиту:
    «Ми провели аудит у відповідності з: Федеральним законом« Про аудиторську діяльність »; федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності (вказати найменування та дату затвердження); внутрішніми правилами (стандартами) аудиторської діяльності (вказати акредитоване професійне об'єднання); правилами (стандартами) аудитор -ської діяльності аудитора; нормативними актами органу,
 15.  1.2. Програма реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
    Основними напрямами реформування бухгалтерського обліку є: законодавче та нормативне регулювання (на рівні Президента та Уряду Російської Федерації); формування нормативної бази (стандартів); методичне забезпечення (інструкції, методичні вказівки, коментарі); кадрове забезпечення (формування бухгалтерської професії, підготовка та підвищення кваліфікації
 16.  Введення
    Розвиток ринкових відносин в Росії, поява нових форм підприємницької діяльності призвело до швидкого зростання числа господарюючих суб'єктів, в кожному з яких повинен бути організований бухгалтерський облік. Актуальною проблемою для сучасної російської економі-ки є приведення існуючої в Росії системи бухгалтерського обліку та звітності у відповідність до вимог ринкової

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба