трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. СУТНІСТЬ І ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІЯк новий вид власності інтелектуальна власність з'явилася в Росії порівняно недавно, на початку 90-х рр.. XX в. Вона стала основою утворення ринку своїх об'єктів, який в даний час швидко розвивається. Вихідна база фор-мування даного ринку - величезний науково-технічний потенціал країни. Особлива ринкова значущість інтелектуальної власності полягає в тому, що її реалізація - єдиний спосіб законної монополізації виробництва товарів і послуг з найвищими споживчими властивостями. Інтелектуальний капітал як об'єкт власності має низку переваг перед фізичними засобами виробництва: він не схильний фізичній відчуженню, після продажу або передачі інформації іншим людям або організаціям самі знання зберігаються у безпосередніх власників. Така особливість інтелектуального капіталу викликає до життя широкий діапазон інвестицій у навчання найманих працівників розумової праці. Тому в наші дні одна з найважливіших характеристик інтелектуальної праці - це володіння або спільне володіння ним. У нього вкладають кошти державні і муніципальні організації, приватні фірми та громадські фонди. Існуючі закони гарантують їм певний прибуток у формі надходжень від прямих і непрямих податків, відсотків і т.д. Вплив інтелектуального капі на доходи його володарів простежується вельми чітко. Поскольу ку власник і розпорядник основної частини невешних засобів виробництва за законами ринку виступає власником або сособствснніком специфічної товарної продукції, він життєво зацікавлений у перевищенні попиту над пропозицією його продукції. Будь-яка ж монополія в особі держави чи чиновників на такий попит порушує нормальний хід простого відтворення, і тоді цей капітал починає втеча за кордон. Зазвичай подібна ситуація властива країнам із слабким ринковим господарством. У розвинених же країнах об'єктивні закономірності самої технології формування інтелектуального капіталу, його накопичення, застосування, а також строки фізичного і морального зносу породжують високі масштаби інвестицій в цей капітал. Основним критерієм ефективності інвестицій в даному випадку служить висока норма прибутку на використовуваний капітал.
На сьогоднішній день загальновизнано, що стабільне економічне зростання країни може бути досягнутий лише на інноваційній основі. Тільки в цьому випадку і Росія може реалізувати свої шанси на високу якість зростання, ресурсозбереження, ефективність виробництва, випуск конкурентоспроможної продукції. Однак російська статистика стверджує, що в нашій країні мало створюється зразків нової техніки з використанням ліцензій, патентів та інших засобів правового захисту об'єктів інтелектуальної власності, сповільнюється зростання інноваційно-активних підприємств. Поданим Міністерства науки РФ, в Росії накопичено інтелектуальної власності на 400 млрд руб. і наукою займаються 12% вчених усього світу. Однак плідної інноваційною діяльністю за-ються лише 15% підприємств. Доходи Росії від експорту наукомісткої продукції складають всього 1 млрд дол., В той час як доходи США, які контролюють 43% наукоємної продукції, перевищують 800 млрд дол. Як стверджують експерти, якщо в Росії не будуть створені умови для створення та реалізації об'єктів інтелектуальної власності, то вони рано чи пізно опиняться там, де їх використання дійсно заохочується державою.
Сучасна економіка спирається на застосування високих технологій, які передбачають використання певних об'єктів інтелектуальної власності. Комерціалізація інтелектуального потенціалу дозволяє забезпечити умови для високоприбуткового сектора економіки, що використовує поновлювані інтелектуальні ресурси.
1
Інтелектуальна власність є виключне пра во використання результату інтелектуальної творчої діяльності у вигляді предметного відтворення зробленого і зоб-рстенія або у вигляді копій художнього твору, зроблених в будь-якій формі, що дозволяє згодом відновити ці твори.
Використання прав володіння об'єктом інтелектуальної власності означає перш за все отримання реальних або патентних доходів від його копіювання (повторення, відтворення). За рахунок відтворення технічного або художнього рішення і подальшої реалізації виробів утворюється джерело доходів, що володіє явними ознаками монополії. Право інтелектуальної власності і є монопольне право її власника. Весь сенс виключних майнових прав на інтелектуальну власність полягає в монополізації потенційного прибутку.
Як поняття «інтелектуальна власність» існує з 1967 р. відповідно до рішення Стокгольмської конференції. Саме тоді була створена Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) (World Intellectual Ігорі, Organization, WIPO). Мета створення ВОІВ - додання інтелектуальної власності екстериторіального, наднаціонального характеру шляхом визнання єдиних норм у сфері інтелектуальної власності, угоди з ними основних норм національних законодавств. Склад інтелектуальної соб ственности визначений Конвенцією про заснування цієї організації.
Згідно зі статтею 2 Конвенції інтелектуальна власність включає права, які стосуються:
літературним, художнім і науковим зображенням;
виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо-і телепередач;
винаходів у всіх галузях людської діяльності;,
науковим відкриттям;
промисловим зразкам;
товарним знакам, знакам обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень;
захист від недобросовісної конкуренції.
Згідно з російським і міжнародним правом интеллек-! льну власність складається з двох частин:
а) права на промислову власність;
б) права на твори художньої творчості.
Об'єкти промислової власності:
патенти на винаходи;
свідоцтва на корисні моделі;
патенти на промислові зразки;
свідоцтва на товарні знаки (знаки обслуговування);
фірмові найменування (свідоцтва про реєстрацію юридичної особи);
свідоцтво на право користування найменування місця походження товару;
ноу-хау.
Об'єкти авторського права:
наукові публікації, в тому числі дисертації, монографії, статті, звіти про науково-дослідних, конструктор-сько-технологічних і проектних роботах;
літературні, драматичні і музично-драматичні, сценарні твори;
хореографічні твори і пантоміми;
музичні твори з текстом і без нього;
аудіовізуальні твори, твори живопису, скульптури, графіки, дизайн та інші твори образотворчого мистецтва;
твори декоративно-прикладного мистецтва;
твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
фотографічні твори і твори, одержані способами, аналогічними фотографії;
географічні, геологічні та інші карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до географії, топографії;
програми для ЕОМ, бази даних;
топологія інтегральних мікросхем.
Об'єкти промислової власності. Патентний закон РФ визначив види об'єктів промислової власності та їх правову зашиту.
I. Винаходи. До них відносяться: пристрої, речовини; способи; штам мікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин; застосування зазначених об'єктів за новим призначенням. Винаходи покликані забезпечити високий технічний рівень і якість виробу шляхом здійснення їх на основі наукових ідей, втілених у нові технічні рішення.
Корисна модель характеризується справжнім законом як) «конструктивне виконання засобів виробництва і предметів споживання, а також їх складових частин».
Промисловий зразок - «художньо-конструкторське рішення, що визначає його зовнішній вигляд». Поряд з технічним рівнем виробництва зовнішній вигляд виробу - його становить елемент, що визначає рівень конкурентоспроможності продукції.
Товарний знак. Відповідно до Закону РФ «Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів» «товарний знак» і «знак обслуговування» - це позначення, що відрізняють відповідно товари і послуги одних юридичних (або фізичних) осіб від однорідних товарів і послуг інших юридичних осіб.
Товарний знак служить гарантом і відмінною рекламою про-дукції фірми, якій він належить. Володіння таким знаком дає великі переваги в конкурентній боротьбі, сприяє збільшенню ринку збуту. Можна володіти, розпоряджатися товарним знаком і забороняти його незаконне використання.
Найменування місця походження товару. Під найменуванням місця походження товару розуміється назва місця будь-якого географічного назви - країни, населеного пункту, місцевості, - використовується для позначення товару. Сюди включаються не тільки сучасні, а й старі географічні назви, що стали вже історичними.
Товарний знак і найменування місця походження товару виступають об'єктами інтелектуальної власності, близькими за своїми функціями, тобто використовуються для маркування продукції і дозволяють споживачеві орієнтуватися відносно виробничого та географічного походження товару. Проте вони мають певні отли-чия:
право на товарний знак носить винятковий характер; це означає, що інші виробники - претенденти на такий же товарний знак не можуть використовувати його для маркування свого товару;
право на використання найменування місця походження товару належить в рівній мірі всім виробникам, які у даної місцевості і виробляють специфічний для даної місцевості товар, для виготовлення якого використовуються особливі природні та людські ресурси.
6. Ноу-хау. В даний час ноу-хау визначається як тих-нічних знання і практичний досвід технічного, комерційного, управлінського, фінансового та іншого характеру, які представляють комерційну цінність, застосовні у виробництві і в професійній практиці і не забезпечені правовим захистом (зашита прав власника ноу-хау здійснюється засобами цивільного права). Охорона ноу-хау вітчизняними законодавчими нормами регулюється дуже слабо і здійсню-ється, як правило, відповідно до умов Ліцензійні угод в договірному порядку.
Як об'єкт промислової власності ноу-хау не має чітких меж і не потребує державної реєстрації.
Ноу-хау технічного і технологічного характеру можуть ставитися до запатентованому винаходу, товарному знаку або промисловому зразку. У цьому випадку в обсяг патентних прав входять і права на ноу-хау. Однак у цьому випадку права на ноу-хау можуть передаватися за окремою угодою.
Як знання ноу-хау може існувати в матеріальній і нематеріальній формі. У першому випадку воно представлено у вигляді креслень, документів, фотографій, програм для ЕОМ і т.д. Подібні види ноу-хау називають технічною інформацією або технічною документацією.
Нематеріальна форма ноу-хау також являє собою знання, і їх передача здійснюється у вигляді навчання персоналу, консультацій фахівців, спостереження і допомоги в налагодженні виробничого обладнання тощо Такі форми ноу-хау отримали назву технічної допомоги, технічних послуг, управлінських послуг і т.д.
Об'єкти авторського права.
Літературні твори: охоплюють не тільки літературно-мистецькі, а й наукові, навчальні, публіцистичні та інші роботи. До них можна віднести промови, лекції, доповіді, усні виступи, листи, щоденники, особисті нотатки, інтерв'ю, дискусії, переклади, листи до редакції, програми для ЕОМ.
Драматичні твори - у всіх жанрових різновидах і формах сценічного втілення.
Музичні твори з текстом і без тексту, музи-кально-драматичні твори. Такими визнаються твори, в яких художні образи виражаються за допомогою звуків.
Сценарні твори - сценарії, за якими ставляться фільми, балетні вистави, масові уявлення і т.д.
Аудіовізуальні твори - кіно-, теле-і відеофільми, слайд-фільми, діафільми, інші кіно-і телетвори.
Твори образотворчого та декоративного мистецтва - твори живопису, скульптури, графіки, дизайну, комікси, графічні розповіді, твори монументального та декоративно-прикладного мистецтва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. СУТНІСТЬ І ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ "
 1. 6.2. Цілі, принципи та інформаційна база оцінки об'ектовІС і НМА
  об'єктів інтелектуальної власності і включення їх до складу нематеріальних активів підприємства, дозволяє: Зменшити податок на прибуток. Регулювати обсяг амортизаційних відрахувань і створювати фонди на придбання нових об'єктів інтелектуальної власності (тобто гроші залишаються на підприємстві). Збільшити ринкову вартість підприємства. Визначити розмір частки при внеску в статутний капітал
 2. Зміст
  об'єктів оцінки 21 Тема 3. Обов'язковість проведення оцінки та правовий режим різних цілей оцінки 24 Тема 4. Державне регулювання оціночної діяльності 32 Розділ 2. Теоретичні основи оціночної діяльності 39 Тема 1. Основні поняття оцінки 39 Тема 2.Математіческіе основи оціночної діяльності. Шість функцій грошової одиниці 48 Розділ 3. Оцінка вартості нерухомості 54 Тема 1.
 3.  ЗМІСТ
    об'єкт інноваційного менеджменту 45 Поняття, мета і завдання системи інноваційного менеджменту 50 Національна система державного регулювання інноваційної діяльності 56 Механізми державного регулювання інноваційної діяльності 65 Основні функції інноваційного менеджменту 72 Особливості і зміст внутрішньофірмового планування інноваційної діяльності 79 Глава 4
 4.  Інтелектуальна власність
    об'єкти інтелектуальної власності, що залежить від виду придбаваються платником податку прав, їх вартості і терміну використання для виробництва продукції (управлінських потреб). Організації для здійснення господарської діяльності можуть набувати як виняткові, так і невиключні права на об'єкти інтелектуальної власності. При цьому відповідно до ст. 138 ГК РФ винятковість
 5.  Розділ 6. Основи оцінки вартості нематеріальних активів та інтелектуальної власності
    інтелектуальної
 6.  6.4. Експертиза і її види. Перевагу застосування підходів до оцінки об'єктів ІВ і НМА
    об'єктів ІВ і нематеріальних активів 39 підприємства проводяться наступні види експертизи: Експертиза об'єктів інтелектуальної власності. Перевіряється факт наявності об'єктів інтелектуальної власності, а також факт їхнього використання. Експертиза охоронних документів (патентів і свідоцтв) проводиться насамперед територією і термінами дії. При експертизі охоронного документа по
 7.  1.1.5.1. Реєстрація топології
    інтелектуальної власності шляхом подачі заявки на офіційну реєстрацію топології інтегральної мікросхеми (ст. 9 Закону про охорону топологій інтегральних мікросхем). Термін подачі заявки на реєстрацію обмежений двома роками з дати першого використання топології, якщо воно мало місце. Заявка на реєстрацію повинна стосуватися однієї топології і містити: заяву на офіційну реєстрацію
 8.  6.3. Державне регулювання оціночної діяльності та еко-номічного відносин в області ІВ в РФ
    об'єкти інтелектуальної (промислової) власності: видача примусових ліцензій, надання прав на використання об'єктів промислової власності в режимі відкритої ліцензії та ін; правові санкції за порушення прав патентовласників та авторів. Напрями розвитку законодавства в області ІВ: регулювання відносин з загальних питань інтелектуальної власності; регулювання
 9.  Зміст
    сутність і структуру організації 10 Глава 3. Поняття та сутність організації 28 Глава 4. Життєвий цикл організації 35 Глава 5. Організаційна культура 40 Частина II. СТРУКТУРИ 44 Глава 6. Структурний підхід до організації 44 Глава 7. Централізація і децентралізація 52 Глава 8. Формування горизонтальних зв'язків 57 Глава 9. Лінійно-функціональні та дивізіональні структури 61 Глава 10. Проектне та
 10.  ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
    сутність, об'єкт прогнозірова-ня 40. Класифікація галузевих прогнозів 41. Принципи розробки галузевих економічних прогнозів 42. Методологія галузевого економічного прогнозування 43. Поняття і призначення міжгалузевого балансу країни 44. Сутність державного прогнозування соціально-економічного розвитку країни 45. Державне прогнозування соціально-економічного
 11.  6.8 Облік надходження нематеріальних активів
    об'єкту на картках (ф. № НМА-1). При внеску нематеріальних активів в якості внеску до статутного капіталу складається проводка: Д 08 К 75. Безоплатне отримання нематеріальних активів за ринковою вартістю відображається за: Д 08 К 98. При безоплатному надходженні нематеріальних активів, по мірі нарахування амортизації суми, враховані на 98 рахунку, списуються по: Д 98 До 91. Постановка створених,
 12.  А.В. Сурін, О.П. Молчанова. Інноваційний менеджмент, 2008

 13.  Людський капітал
    інтелектуальні здібності людини, що дозволяють йому працювати з певною
 14.  Козирєв А.Н., Макаров В.Л. Оцінка вартості нематеріальних активів і интеллектуальнойсобственности, 2003

 15.  84. Право власності.
    інтелектуальної власності. Під інтелектуальною власністю в російському законодавстві розуміються права особистого і майнового характеру на результати інтелектуальної діяльності - винаходи, художні, музичні, літературні, наукові твори, товарні знаки, фірмові найменування, програми для ЕОМ і т.п. Якими способами можна придбати право власності, тобто
 16.  1.2. Сутність банку 1.2.1. Дискусія про сутність банку
    сутності банку є дискусійним. Виділяють такі основні аспекти. Банк - це: сховище грошей (повсякденна точка зору); установа, організація (найбільш масове подання); орган економічного управління; посередницька організація; агент біржі; кредитне підприємство. Це різноманіття точок зору з приводу сутності банку можна звести до двох найважливіших: банк - установа і банк -
 17.  § 2.1. Створення НМА
    інтелектуальної діяльності, отримані в порядку виконання службових обов'язків або по конкретному завданням роботодавця, належить організації-роботодавця; якщо виключне право на результати інтелектуальної діяльності, отримані автором (авторами) за договором із замовником, що не є працедавцем, належить організації-замовнику; якщо свідоцтво на товарний знак або на
 18.  1.1.3.1. Реєстрація товарного знака та найменування місця походження товару
    об'єкта); опис особливих властивостей товару Заявка подається російською мовою і обов'язково повинна бути підписана заявником, а в разі подання заявки через патентного повіреного - заявником або патентним повіреним. До заявки повинні бути додані: документ, що підтверджує сплату мита за подання заявки у встановленому розмірі, а також щодо товарного знака - статут колективного знака,
 19.  Питання 1 Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства
    об'єктів інвестицій виділяють прямі (реальні) інвестиції в об'єкти галузей реального виробництва, портфельні інвестиції в цінні папери, інтелектуальні інвестиції в науку, придбання патентів і т. д.; за призначенням розрізняють виробничі інвестиції (виробнича сфера), інвестиції соціального призначення (соціальна сфера) , інвестиції природоохоронного та екологічного призначення

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба