трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Сутність продуктивності праці і значення її підвищення


Сучасні підходи до поняття «продуктивність праці»
Будь-яка нова організаційна форма виробництва стверджується, якщо забезпечує більш високу в порівнянні з попередньою формою продуктивність праці. Відповідно, збільшений рівень продуктивності є критерієм прогресивності організаційної форми та управлінських рішень. Що ж розуміється в економічній науці та практиці під продуктивністю праці? Відповідь на це питання далеко неоднозначний.
У найзагальнішому вигляді продуктивність праці - показник, що характеризує його результативність, віддачу кожної одиниці використовуваного ресурсу праці. Однак що розглядати в якості результату трудової діяльності? Створений продукт, його вартісне (цінова) вимір, реально отриманий в результаті його реалізації на ринку дохід (прибуток)? Доцільно виділити два підходи до розуміння сутності продуктивності праці.
Перший характеризує її як продуктивність трудової діяльності, співвідношення виміряного тим чи іншим способом до-личества продукції, виробленої системою (підприємством, фірмою, галуззю і т.п.), і зажадали для цього витратами ресурсу праці , виміряними в кількості відпрацьованих людино-годин, людино-днів або середньорічною чисельністю. Зростання продуктивності праці в цьому її розумінні є одним з визначальних факторів збільшення реального обсягу виробниц-ства:
^ О.П ^ П.Т 'А.З'
де / о п - індекс реального обсягу виробництва; / п т-індекс продуктивності праці (середньогодинної, середньоденний, середньорічний); / тз - індекс трудовитрат (відпрацьованих людино-годин, людино-днів, середньорічної кількості).
Другий підхід визначає сутність продуктивності праці як ефективність його використання, співвідношення економічного результату діяльності системи (виручка від реалізації виробленої продукції, робіт, послуг; дохід; прибуток) і витрат, пов'язаних із залученням і використанням ресурсу праці (насамперед, витрат на заробітну плату, соціальні виплати, підбір і підготовку кадрів, охорону праці та інш.). По суті, в даному випадку продуктивність характеризує ефективність, економічну віддачу кожної одиниці витрат на працю.
У цьому розумінні зростання продуктивності праці є фактором збільшення фінансового результату діяльності, зни-ження собівартості і підвищення рентабельності, інакше кажучи, фактором зростання маси і норми прибутку, конкурентоспроможності фірми.
При такому підході до оцінки продуктивності праці, якщо збільшується виробництво продукції, не знаходить збуту (застарілою, не потрібною споживачеві, низької якості), це, навіть при незмінних або скорочуються трудозатратах, що знижуються витратах на одиницю продукції , не може розглядатися як зростання продуктивності. Якщо випускається затребувана на ринку продукція, але при зростанні продуктивності трудової діяльності (продуктивності праці в першому розумінні) сукупні витрати по виробництву продукції не забезпечують її цінову конкурентоспроможність і в силу цього вона не може бути повністю і в необхідні терміни реалізована, ми не можемо ут- верждать, що продуктивність праці зростає.
У той же час, припустимо, що трудовитрати на одиницю продукції зростають (а значить, продуктивність праці в першому її розумінні знижується) внаслідок різкого підвищення се якості, споживчих властивостей, новизни. Одночасно з цих же причин обсяг реалізації, дохід, прибуток зростають швидше, не-Желі сукупні витрати на ресурс праці. Тоді, оцінюючи вироб-віл даткови праці як показник ефективності його вико-вання, ми можемо стверджувати, що вона зростає.
Таким чином, в умовах ринкової економіки вірогідні ситуації, коли зміни продуктивності праці як його про-дуктивность та продуктивності праці як ефективності за-трат на працю різноспрямовано.
В умовах сучасної ринкової економіки продуктивність праці вже недостатньо розглядати як здатність виробляти максимальний обсяг продукції в одиницю часу. Істотно більш важливою може з'явитися здатність швидше конкурентів призвести більш якісну або принципово нову продукцію (показниками продуктивності в цих умовах можуть стати такі, як «кількість нових товарів в одиницю часу», «час, що витрачається на просування нового товару на ринок»).
Разом з тим і другий підхід до розуміння сутності продуктивності не може бути абсолютизувати, бо задовольняє критерію економічної ефективності виключно з позиції роботодавця, для якого витрати на працю є елемент загальних витрат. За інших рівних умов низький рівень, зниження цих витрат (а значить, і зростання показника продуктивності як ефективності використання ресурсу праці) може бути обумовлений низькими ставками заробітної плати.
Яскравим прикладом цього є використання російськими роботодавцями, наприклад, у будівництві, праці працівників-ми-грантів з ближнього зарубіжжя, в тому числі нелегалів. Істотним стимулом для цього є можливість виплати їм значно нижчою порівняно з російськими працівниками заробітної плати.
Виходячи з вищесказаного, приходимо до висновку про двоїсту сутності продуктивності праці як характеристики його про-дуктивность та ефективності його використання, про необхідно-сти розуміння і врахування цієї подвійності в економічних оцінках, розрахунках, прогнозах. Термін «продуктивність» у сучасній економічній науці застосовується не тільки стосовно залученому в про-ництво в якості одного з його чинників ресурсу праці (за Марксом - «живому праці»). Виходячи з положень сучасної економічної теорії виділяються чотири основних фактори виробництва - праця, земля, капітал, підприємництво, поєднання яких і забезпечує виробництво продукції, Д. С. Синк таким чином трактує обшее поняття продуктивності: «У систему вводяться витрати у формі праці (людські ресурси ), капіталу (фізичні та фінансові активи), енергія, матеріали та інформація. Ці ресурси перетворюються на продукцію (товари та послуги). Продуктивність - це відношення кількості продукції, виробленої даною системою за даний період іремені, до кількості ресурсів, спожитих для створення або виробництва продукції за той же період »1.
Таким чином, поряд з продуктивністю праці, можна говорити про продуктивність капіталу, матеріалів, енергії, запасів, обладнання тощо, а також про загальну продуктивності, що характеризує ефективність використання всіх залучених у виробництво факторів . Тому розраховуючи і аналізуючи власне показник продуктивності праці, слід мати на увазі, що це лише один з показників, що характеризують результативність виробництва, що не тільки праця є джерелом результату виробничої діяльності.
Зростання продуктивності праці та її значення
Продуктивність праці, інших факторів виробництва, загальна продуктивність можуть характеризуватися:
результатом в розрахунку на одиницю витрат того чи іншого ресурсу (продуктивність);
зворотним показником - витратами на одиницю отриманого результату (ресурсомісткість).
Відповідно, зростання продуктивності може бути охарактеризований і як зниження ресурсоємності.
5 Синк Д. С. Управління виро зводі тельностью: планування, вимірювання та оцінка, контроль і підвищення / пер. з англ. / Підлога ред. В. І. Данилова-Дан мул ья на. М., 1989. С. 29.
Зростання продуктивності може бути обумовлений:
зростанням результату при незмінних витратах ресурсу йди їх зниженні;
одночасним зростанням результату і витрат при випереджаючому темпі зростання результату;
»зниженням витрат при незмінному або зростаючому ре-док;
одночасним зниженням результату і витрат при випереджаючому темпі зниження витрат.
Виходячи з викладених вище положень про сутність продуктивності праці можна сказати, що на рівні підприємства її зростання знайде свій прояв у:
збільшенні кількості продукції, створюваної при використанні одиниці ресурсу праці;
зниженні витрат праці (трудомісткості) на одиницю продукції;
зниженні витрат заробітної плати на 1 рубль продукції;
зниженні частки витрат на працю в собівартості продукції;
підвищенні якості продукції;
скороченні часу виробництва і обігу товарів;
збільшенні кількості нової продукції і скороченні часу просування її на ринок;
збільшення маси і норми прибутку.
Зростання продуктивності обумовлює зниження витрат і отримання прибутку, необхідного для розвитку виробництва. Природно, зростають і особисті доходи підприємця. Поряд з цим зростання продуктивності є основою підвищення реальної заробітної плати та доходів працівників: лише за цієї умови вони можуть зростати без збільшення або навіть при зниженні витрат на одиницю (рубль) продукції. Інакше кажучи, тільки зростання продуктивності праці забезпечує узгодженість економічних інтересів роботодавця і працюючих за наймом.
Слід зазначити, що високий рівень реальної заробітної плати, можливість забезпечити працівникам додаткові соціальні пільги та виплати з прибутку роблять підприємця більш конкурентоспроможним як покупця на ринку праці: він може залучити й утримати кваліфіковані кадри, провести їх якісний відбір, заклавши тим самим базу для подальшого розвитку фірми.
Іноді зростання продуктивності праці розцінюють як фактор, що негативно впливає на зайнятість населення, маючи на увазі, Продуктивність праці

Рис. 10.1. Класифікація поназагелей продуктивне ™ праці
що для випуску того ж обсягу продукції потрібно менша чисельність працівників. Однак, якщо з деякою мірою умовності це положення і можна визнати вірним для короткострокового періоду, то, розглядаючи загальну тенденцію, слід зазначити, що підвищення продуктивності створює передумови для розширеного відтворення, економічного зростання, що підвищує гарантії зайнятості і покращує умови найму.
Загально визнана провідна роль продуктивності праці в забезпеченні економічного зростання та підвищенні добробуту населення країни. По-перше, економічне зростання в умовах обмежених ресурсів забезпечується насамперед за рахунок більшої ефективності їх використання. По-друге, досягнення економічного зростання вимагає збільшення витрат на накопичення в структурі валового внутрішнього продукту (ВВП), з тим щоб оновлювати зношені і розширювати основні виробничі фонди.
| Збільшення споживання на душу населення одночасно із зростанням накопичення можливо лише при виході на новий, більш високий рівень продуктивності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Сутність продуктивності праці і значення її підвищення "
 1. Зміст
  сутність економічної категорії« праця »17 Роль праці у розвитку людини і суспільства 23 Зміст і характер праці 25 Методи управління економікою і суспільною працею ... 33 Потреби, інтереси, мотиви і стимули до праці 37 Висновки 44 Питання для самоперевірки 45 ГЛАВА 2 Формування і розвиток економіки праці як науки, її зв'язок з іншими дисциплінами, що вивчають працю 46 Предмет «Економіка
 2. Зміст
  сутність ринку та ринкових відносин у сільському господарстві 66 Поняття, роль і передумови функціонування ринку 66 Попит, пропозиція і цінова еластичність на ринку 71 Конкуренція на ринку: поняття, види та економічне значення 76 Класифікація ринків 78 Ринки факторів виробництва для сільського господарства 81 Економічне регулювання ринкових відносин у сільському господарстві 86 Глава VI.
 3. І. Поняття і сутність продуктивності праці
  сутність підвищення продуктивності праці полягає в тому, що при виробництві продукту частка живої праці скорочується, а частка минулої (уречевленої) праці зростає, але збільшується таким чином, що загальна сума праці на виробництво продукту зменшується. При утом кількість живої праці скорочується більше, ніж збільшується кіль-кість минулого (уречевленої) праці. Облік сукупних
 4. 3. Фактори та шляхи підвищення продуктивності праці в сільському господарстві
  сутність продуктивності і матеріального стимулювання праці. На жаль, в умовах переходу криночной відносин цей важливий принцип господарювання порушується і рівень оплати праці в багатьох сільськогосподарських підприємствах значно випереджає рівень продуктивності праці. Питання для самоконтролю та обговорення на семінарських і практичних заняттях Що собою являє
 5. 12Аналіз і планування продуктивності праці
  продуктивності
 6. ЗМІСТ
  сутність, основні компоненти, види та моделі § 1. Сутність ринку праці 35 § 2. Особливості функціонування ринку праці 36 § 3. Основні компоненти ринку і механізм їх взаємодії 37 § 4. Сучасні види та моделі ринку праці 40 § 5. Російська модель ринку праці 42 § 6. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 47 Глава 5. Зайнятість і безробіття в економіці Росії:
 7. 11Фактори і резерви зростання продуктивності праці
  продуктивності
 8. РАЗДЕЛVПроізводітельность трудаГЛАВА 10Економіческая природа продуктивності праці
  продуктивності
 9. ц.5. Соціально-економічні резерви зростанняпродуктивності праці
    продуктивності праці. Зміни властивостей і якостей працівників під атіяніем вдосконалення матеріально-технічної бази виробництва і про-виробничих відносин утворюють соціально-економічні резерви зростання продуктивності праці. Вони включають ми такі групи: недовикористання в процесі праці потенційних властивостей і якостей працівників (рівня кваліфікації, професійної
 10.  Центральний закон фінансової економіки країн, що розвиваються
    продуктивністю праці. Якщо прийняти продуктивність праці високорозвинених країнах за одиницю, то можна визначити показник продуктивності національної праці (ПНТ). Показник ПНТ - величина, що показує відношення продуктивності національної праці в країнах третього світу до продуктивності праці у високорозвинених країнах. Значення ПНТ для цих країн менше одиниці. У
 11.  Глава 7. Мотивація праці: сутність, методи та напрямки розвитку
    сутність, методи та напрямки
 12.  7.1. Зміст і значення організації праці
    продуктивності праці і зниження витрат виробництва. У широкому значенні під організацією праці розуміють «приведення трудової діяльності в певну систему, характери-зує внутрішньої впорядкованістю, узгодженістю і на-правлінь взаємодії людей для реалізації спільної програми або мети» 1. Організація праці в суспільстві - комплекс заходів з розподілу фонду
 13.  4. Економічна ефективність науково-технічного прогресу і методичні основи її визначення
    сутність науково-технічного прогресу в сільськогосподарському виробництві? , 5. Яка взаємозв'язок між технічним прогресом, науково-технічним прогресом і науково-технічної революцією? Назвіть особливості науково-технічного прогресу в сільському господарстві. Дайте характеристику основних напрямках науково-технічного прогресу в рослинництві. Назвіть головні завдання щодо прискорення

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба