трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Вимоги до бухгалтерської звітності


10.1.1. Основні вимоги до бухгалтерської звітності
Всі організації мають здавати бухгалтерську звітність. Це положення встановлено Федеральним Законом РФ від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік».
Основні правила складання та подання бухгалтерської звітності, а також основні вимоги до звітності визначені як у цьому Законі, так і в Положенні ведення бухгалтерського обліку та звітності в РФ (затверджено Наказом Мінфіну РФ від 29 липня 1998 р. № 34н).
На підставі цих правил і вимог було розроблено Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБО 04/99). Воно було затверджене наказом Мінфіну Росії від 6 липня 1999 р. № 34н, а введено в дію починаючи зі звітності 2000 року, тобто зі звіту за 1 квартал 2000 року.
Бухгалтерська звітність - це єдина система показників, яка характеризують майнове і фінансове становище організації, а також відображають результати її господарської діяльності організації.
Складається бухгалтерська звітність за встановленими формами на основі даних бухгалтерського обліку.
На підставі ПБУ 04/99 організації можуть розробити свої форми бухгалтерської звітності або ж можуть скористатися вже затвердженими типовими формами.
10.1.2. Правила формування бухгалтерської звітності
Основне правило для бухгалтерської звітності таке. Бухгалтерська звітність повинна бути достовірною і повною.
У пункті 6 ПБУ 04/99 говориться, що бухгалтерська звітність є достовірною та повною, якщо вона сформована виходячи з правил, які встановлені нормативними актами з бухгалтерського обліку. При цьому бухгалтерська звітність формує у користувача правильне уявлення про фінансовий стан організації, про фінансові результати її діяльності та про зміни в її фінансовому становищі.
Якщо бухгалтер складає звітність за правилами, встановленими ПБО 04/99, але виявляється, що для повноти і достовірності бухгалтерської звітності даних і показників, передбачених цим ПБО, недостатньо.
Як у цьому випадку вчинити: порушити положення ПБО або знехтувати достовірністю та повнотою звітності?
Мінфін РФ вважає, що в кожному разі на першому місці повинні знаходитися достовірність і повнота звітності. Переслідуючи цю мету, пункт 6 ПБУ 04/99 дозволяє включати у звітність необхідні додаткові показники і пояснення, а також у виняткових випадках (наприклад, при націоналізації майна) відступати від правил, встановлених цим ПБО.
Щоб бухгалтерська звітність була повною, не забудьте включити в неї показники діяльності філій, представництв та інших структурних підрозділів, у тому числі і виділених на окремий баланс (п. 8 ПБО 04/99).
А для того, щоб річна звітність була достовірною, не забудьте провести інвентаризацію активів і зобов'язань перед її складанням. Адже кожна стаття бухгалтерської звітності повинна підтверджуватися результатами проведеної інвентаризації (п. 38 ПБО 04/99).
У ході інвентаризації перевіряються і документально підтверджуються наявність, стан і оцінка майна і зобов'язань.
Другим важливим якістю бухгалтерської звітності є її нейтральність, тобто незацікавленість.
Це означає, що при складанні звітності бухгалтер не повинен переслідувати мету задовольнити інтереси якоїсь групи користувачів.
Безумовно, якщо інформація відбирається і систематизується таким чином, щоб вона могла вплинути на рішення та оцінки користувачів інформації, то така інформація не може вважатися нейтральною. А бухгалтерська звітність, що містить таку інформацію, не відповідає вимогам ПБО 04/99.
Третьою необхідною умовою правильного формування бухгалтерської звітності є її спадкоємність.
Це означає, що протягом ряду років бухгалтерська звітність повинна складатися по одній і тій же формі і містити одні й ті ж показники.
В даний час підприємства мають право складати та подавати бухгалтерську звітність на бланках форм, розроблених ними самостійно, з урахуванням при цьому вимог ПБО 04/99. Однак, щоб зробити бухгалтерську звітність більш зрозумілою і порівнянною, потрібно зберігати структуру звітних форм і міні-мально необхідний склад показників звітності. У цьому випадку з бухгалтерської звітності можна простежити, як працює і розвивається організація.
Змінювати зміст і форму бухгалтерської звітності ПБО 04/99 дозволяє тільки у виняткових випадках. Причинами такої зміни можуть бути зміна виду діяльності, відкриття або закриття філій, вкладення капіталу в дочірні або залежні суспільства та ін При цьому в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки організація повинна вказати причину зміни звітності, а також обгрунтувати необхідність такої зміни .
Не останнє значення має така якість бухгалтерської звітності, як порівнянність.
Це означає, що до кожного показника в звітності наводиться аналогічний показник за минулий рік. ПБО 04/99 вимагає, щоб в бухгалтерській звітності показники наводилися за два роки - звітний і предшеству-ющий звітному році.
Організація може включати в звітність дані і за три, і за чотири роки.
Дані за минулий звітний період і за нинішній повинні бути порівняні. Тобто показники повинні розраховуватися по одним і тим же правилам.
А що робити, якщо дані непорівнянні? Які показники треба коригувати: за минулий або за звітний рік?
ПБО 04/99 на це питання відповідає однозначно. Корегуйте показники за минулий рік. А в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки вкажіть, що дані за минулий рік змінені і чому.
10.1.3. Вимоги до складання бухгалтерської звітності
Бухгалтерська звітність складається російською мовою.
Кожна звітна форма повинна містити найменування, звітну дату та відомості про організацію.
Крім цього, в бухгалтерському балансі вказується звітна дата, а в звіті про прибутки і збитки, в отче-ті про рух капіталу, у звіті про рух грошових коштів - звітний період.
Крім того, в кожному звіті необхідно вказати назву організації, її ІПН, організаційно правову форму (ТОВ, ВАТ, АТ і т. д.) і форму власності, основний вид діяльності, формат представлення числових показників (тис. або млн руб.). Місцезнаходження організації вказується в заголовній частині бухгалтер-ського балансу. Там же організація проставляє дату затвердження річної бухгалтерської звітності та дату відправки звітності за призначенням.
Показники звітності повинні бути виражені у валюті РФ, тобто в рублях.
Якщо який-небудь показник відсутній, то у відповідній сходинці типової форми звітності ставиться прочерк. А у звітних формах, які організація розробляє самостійно, рядки з відсутніми показниками не наводяться зовсім.
Оцінювати статті бухгалтерської звітності потрібно за правилами, які встановлені відповідними положеннями з бухгалтерського обліку.
Наприклад, порядок визначення первісної вартості, нарахування амортизації, переоцінки основних засобів ви знайдете в ПБО 06/01. Правила оцінки нематеріальних активів містяться в ПБО 14/2000, а правила оцінки матеріально-виробничих запасів - у ПБО 05/01. Положення з бухгалтерського обліку пропонують, як правило, кілька варіантів оцінки майна. У своїй діяльності організація використовує тільки один з них.
Вибираючи той чи інший спосіб оцінки майна, не забудьте його зафіксувати в обліковій політиці вашої організації. Як скласти облікову політику, ви дізнаєтеся, прочитавши ПБО 01/98.
А при складанні бухгалтерської звітності оцінюйте статті звітності відповідно до облікової політи-кою, встановленої вашою організацією.
Істотні показники відображаються в бухгалтерській звітності відокремлено.
Залік між статтями активів і пасивів, статтями прибутків і збитків виробляти не можна.
У першу чергу це відноситься до розрахунків з дебіторами і кредиторами. Дані про розрахунки з іншими організаціями та з фізичними особами треба розписувати докладно: по тих рахунках, де є дебетове сальдо, - в активі, а за рахунками з кредитовим сальдо - в пасиві.

ПРИКЛАД Іванов А. А. є засновником і генеральним директором ТОВ «Скаллі». Його заборгованість за внеском до статутного капіталу (дебіторська заборгованість) становить 5000 руб. У 2007 році Іванов А. А. надав грошову позику ТОВ «« Скаллі »у розмірі 10 000 руб. (Кредиторська заборгованість).
У цьому ж році йому під звіт було видано 8000 руб. (Дебіторська заборгованість). А також нараховано заробітну плату в розмірі 3 000 руб. (Кредиторська заборгованість).
Таким чином, сума дебіторської заборгованості Іванова А. А. перед ТОВ «« Скаллі »склала 13 000 руб. (5000 + 8000), а сума кредиторської заборгованості - 13 000 руб. (10 000 + 3000).
Бухгалтер вирішив, що дебіторська заборгованість дорівнює кредиторської. Тому в бухгалтерському балансі за відповідними статтями він поставив прочерки. Рівність між активом і пасивом при цьому порушено не було. Однак величина валюти балансу стала менше на 13 000 руб. При цьому бух-ГалТер порушив пункт 34 ПБУ 04/99.
Проте в деяких випадках залік між активами і пасивами не тільки не забороняється, але і передбачено відповідними положеннями з бухгалтерського обліку.
Це в першу чергу відноситься до фінансових вкладень.
Принцип обачності вимагає розкриття в річному бухгалтерському балансі інформації про фінансові вкладення за ринковою вартістю в тому випадку, якщо вона виявиться нижче їх облікової вартості.
Коригування оцінки фінансових вкладень в цінні папери проводиться за допомогою резервів під знецінення вкладень у цінні папери, які формується на рахунку 59.
Однак інформація про залишки резервів під знецінення вкладень у цінні папери не відображається в пасиві бухгалтерського балансу. Сальдо рахунку 59 лише коригує (зменшує) суму статті «Фінансові вкладення» в активі балансу, забезпечуючи тим самим оцінку часткових і боргових цінних паперів за ринковими цінами.
8. Числові показники включаються в бухгалтерський баланс в нетто-оцінці, тобто за вирахуванням регулюючих величин.
Наприклад, вартість основних засобів (крім земельних ділянок і об'єктів природокористування), нематеріальних активів, дохідних вкладень в матеріальні цінності відображаються за мінусом суми нарахованого зносу.
Бухгалтерська звітність підписується керівником і головним бухгалтером організації.
Якщо ж у штаті організації бухгалтерів немає, а бухгалтерський облік веде спеціалізована організація, то в звітності повинна стояти підпис керівника цієї спеціалізованої організації. Можливо, що бухгалтерський облік на підприємстві веде бухгалтер-спеціаліст або аудитор. У цьому випадку він-то і повинен підписувати бухгалтерську звітність.
На наш погляд, варто тут же згадати і про ті вимоги, які пред'являє до бухгалтерської звітності наказ Мінфіну РФ № 67н.
У звітних формах не повинно бути ніяких підчисток і помарок.
Негативні показники відображаються в бухгалтерській звітності в круглих дужках.
В деяких рядках типових форм бухгалтерської звітності вже проставлені круглі дужки. Однак, при заповненні рядків «Прибуток / збиток» показник може бути як позитивним, так і негативним. Суму збитку необхідно вказувати в круглих дужках.
Коди рядків для деяких статей форми затверджені спільним наказом Мінфіну РФ і Держкомстату РФ від 14.11.03 № 475/102н. Решта рядків бухгалтер організації кодує самостійно.
10.1.4. Визначення рівня суттєвості показників
Істотні показники окремих активів, зобов'язань, доходів, витрат або господарських операцій відображаються в бухгалтерській звітності відокремлено.

ПРИКЛАД ТОВ «Автолайн» має на балансі понад 200 автомобілів. При цьому в бухгалтерському балансі для відображення вартості основних засобів наведені тільки дві статті:
земельні ділянки і об'єкти природокористування;
будівлі, машини й устаткування.
Автомобілі не належать ні до об'єктів природокористування, ні до будівель, ні до машин, ні до обладнання. У тому же час вартість автомобілів є суттєвим показником для ТОВ «Автолайн».
Тому організація включила в баланс додатковий рядок - «Транспортні засоби». Таким чином, істотний показник основних засобів був відображений відокремлено.
Якщо показники про окремі види активів, зобов'язань, доходів, витрат і господарських операцій не істотні, то вони можуть відбиватися в звітності загальною сумою.
Як же визначити, який показник є «істотним», а який - ні?
На думку фахівців Мінфіну РФ, кожна організація повинна вирішувати це питання самостійно (лист Мінфіну РФ від 2 листопада 2004 року № 07-05-14/286). При цьому рівень суттєвості залежить від оцінки показника, його характеру і конкретних обставин виникнення.
Іншими словами, істотність при формуванні бухгалтерської звітності визначається сукупністю якісних і кількісних факторів (лист Мінфіну РФ від 7 лютого 2005 року № 07-03-01/93).
 Якщо показник має значення при оцінці фінансового положення організації або при оцінці фінансових результатів її діяльності, значить, це суттєвий показник.
 Якщо ж показник не має особливого значення і не може вплинути на оцінку звітності зацікавленими користувачами, значить, показник неістотний.
 Що стосується оцінки показника, то суттєвої визнається інформація про суму, ставлення якої до підсумку відповідних даних становить не менше 5% (наказ Мінфіну РФ від 22 липня 2003 року № 67н).
 Однак з метою формування достовірної звітності організація може встановити свій показник суттєвості (наприклад, 7% або 10%).

ш
 ПРИКЛАД Необоротні активи ТОВ «Клякса» складають 1000 000руб. А витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські та технологічно роботи, відображені за дебетом рахунка 08, складають 90 000 руб.
 Частка витрат на НДДКР становить 9% ((90 000 руб.: 1 000 000 руб.) Х 100%). Отже, цей показник є істотним.
 Тому в балансі бухгалтер в розділі «« Необоротні активи »виділити окремий рядок« «Витрати на НДДКР». По цьому рядку потрібно вказати суму 90 000 руб. 10.1.5. Звітний період
 Річна звітність включає в себе дані бухгалтерського обліку за календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно.
 Останньою звітною датою у разі складання річної бухгалтерської звітності буде 31 грудня.
 Для формування річної звітності бухгалтеру дається 3 місяці. Останнім днем ??подання звітності за рік є 31 березня року, наступного за звітним. До цього терміну річну звітність потрібно представити кожному засновнику, а також до податкових органів і в статуправління.
 Крім того, опублікувати річну звітність організація може не пізніше 1 червня наступного року.
 Для організацій, які створені в 2007 році, має значення дата їх державної реєстрації (ст. 14 Федерального закону «Про бухгалтерський облік»):
 Якщо організація була створена в період з 1 січня по 30 вересня 2007 року, то першим звітним роком для неї буде період з дати державної реєстрації по 31 грудня 2007 роки;
 Якщо організація була створена в період з 1 жовтня по 31 грудня 2007 року, то першим звітним роком для неї буде період з дати державної реєстрації по 31 грудня 2008 року. У цьому випадку показники за 4 квартал 2007 року мають бути включені до складу показників бухгалтерської звітності за наступний рік. Таким чином, складати річну бухгалтерську за 2007 року цією організації не потрібно.
 Однак на практиці справа йде трохи інакше.
 Організації повинні представляти бухгалтерську звітність до податкових органів. Якщо організація була зареєстрована після 1 жовтня і до кінця року вела господарську діяльність, то податківці вимагають подання бухгалтерської звітності організації за 4 квартал цього року.
 Крім того, якщо ж ви включите показники 4 кварталу в звітність за наступний рік, як це встановлено ПБО 04/99, у вас виникнуть розбіжності з податковими органами.
 Справа в тому, що організація повинна звітувати перед податковою інспекцією по податках. Основою для розрахунку сум податків, що підлягають сплаті до бюджету, є бухгалтерський облік (за винятком податку на прибуток). Звітними періодами з податків є місяць (ПДВ) або квартал (ПДВ, ЄСП, внески на обов'язкове пенсійне страхування, податок на майно).
 При камеральній перевірці податкових декларацій з цих податків податковий інспектор спирається на бухгалтерську звітність, яку представила організація.
 10.1.6. Склад бухгалтерської звітності
 До складу річної звітності комерційної організації включається:
 бухгалтерський баланс (форма № 1);
 звіт про прибутки і збитки (форма № 2);
 звіт про зміни капіталу (форма № 3);
 звіт про рух грошових коштів (форма № 4);
 додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5);
 пояснювальна записка;
 аудиторський висновок.

 Некомерційним організаціям рекомендовано включати до складу річної звітності звіт про цільове використання бюджетних коштів (форма № 6). А ось Додатки до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки (форми № 3, 4, 5) їм представляти не обов'язково. Правда, за умови, що відсутні відповідні дані.
 Деяким організаціям дозволено у складі річної звітності представляти тільки Бухгалтерський баланс (форма № 1) і Звіт про прибутки і збитки (форма № 2). До таких організацій належать:
 громадські об'єднання, які не здійснюють підприємницької діяльності і не мають оборотів з продажу товарів, робіт, послуг (крім вибулого майна);
 суб'єкти малого підприємництва, які не зобов'язані проводити аудиторську перевірку.
 Якщо ж мале підприємство зобов'язане проводити щорічну аудиторську перевірку достовірності бухгалтерського обліку відповідно до законодавства РФ, то не заповнювати вказані форми можна тільки за відсутності відповідних даних.
 Проміжна звітність складається тільки з бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки. Причому це стосується всіх організацій без винятку.
 10.1.7. Форми бухгалтерської звітності
 Існує диференційований підхід до обсягу інформації, який представляється у складі бухгалтерської звітності різними типами комерційних організацій (лист Мінфіну РФ від 18 лютого 2004 року № 16-00-10 / 3).
 Більшість організацій, які не є великими, можуть складати бухгалтерську звітність за типовими формами, які в Додатку до наказу Мінфіну РФ від 22.07.03 № 67н.
 Прийняти рішення про подання бухгалтерської звітності за типовими формами організація може тільки в тому випадку, якщо показники, наведені в типових формах, дозволяють представити всю необхідну інформацію про діяльність організації. При цьому в обліковій політиці організації необхідно вказати, що в якості форм бухгалтерської звітності підприємство використовує типові форми, затверджені наказом Мінфіну № 67н.
 Суб'єкти малого підприємництва та некомерційні організації можуть не включати до складу річної бухгалтерської звітності форми № 3, 4 і 5, якщо дані для заповнення цих форм відсутні (п. 85 Положення ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ).
 Більш того, якщо будь-які показники відсутні, то організації можуть виключати з типових форм окремі рядки.
 Кожна організація може на основі цих зразків розробити та затвердити як частина облікової політики свої власні форми звітності, які враховують особливості діяльності даної організації.
 Наприклад, великі комерційні організації, які ведуть декілька видів підприємницької діяльності, повинні збільшити обсяг інформації, що розкривається в бухгалтерській звітності, і включити більше показників, ніж організація, середня за величиною. Для цього вони можуть додати в бухгалтерську звітність інші форми, розроблені самостійно.
 Таким чином, будуть виконані загальні вимоги до бухгалтерської звітності, які встановлені законодавством: достовірності, повноти, суттєвості, нейтральності, послідовності, порівнянності та ін
 У ряду організацій бухгалтерська звітність має свої особливості. Наприклад, якщо організація знаходиться в стадії реорганізації або ж має дочірні або залежні суспільства.
 Крім того, особливості бухгалтерської звітності можуть бути залежати від виду діяльності, який веде підприємство. Це відноситься до страхових організацій, недержавним пенсійним фондам, а також професійно-ональних учасникам ринку цінних паперів. Для них Мінфін РФ затвердив особливі форми бухгалтерської звітності:
 страхові організації - наказом Мінфіну РФ від 8 грудня 2003 року № 113н «Про форми бухгалтерської звітності страхових організацій та звітності, що подається в порядку нагляду»;
 недержавні пенсійні фонди - наказом Мінфіну РФ від 21 лютого 2001 року № 15Н «Про форми бухгалтерської звітності недержавних пенсійних фондів»;
 професійними учасниками ринку цінних паперів - спільною постановою ФКЦБ і Мінфіну РФ від 11 грудня 2001 р. № 33 / № 109н «Про затвердження положення про звітність професійних учасників ринку цінних паперів», а також розпорядження ФКЦБ від 14 серпня 2002 року № 991 / р « Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм звітності професійних учасників ринку цінних паперів ».
 При складанні бухгалтерської звітності вказані організації зобов'язані керуватися положеннями ПБО 04/99.
 Кредитні та бюджетні організації складають бухгалтерську звітність в особливому порядку. Положення ПБУ 04/99 на них не поширюються.
 Для бюджетних організацій Мінфін РФ затвердив Інструкцію про річної, квартальної і місячної бухгалтерської звітності (наказ Мінфіну РФ від 21 січня 2005 року № 5н).
 Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності в кредитних установах визначає Центральний Банк РФ.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.1. Вимоги до бухгалтерської звітності"
 1.  Достовірність бухгалтерської звітності
    -Такий ступінь точності даних бухгалтерської звітності, яка дозволяє компетентному користувачу робити на її ос-нове правильні висновки про результати діяльності економічних суб'єктів і приймати засновані на цих висновках рішення. Думка аудитора про достовірність бухгалтерської звітності повинна виражати оцінку аудиторською організацією відпо-наслідком цієї звітності у всіх істотних
 2.  Рівень гарантій аудиторських
    суб'єктивна оцінка аудитором надійності своєї думки про достовірність окремих сторін бухгалтерської звітності еконо-мічного суб'єкта, з точки зору користувача цієї бухгалтерської звітності. (Див. також: Аудитор; Достовірність бухгалтерської звітності; Думка аудитора; Звітність бухгалтерська; Користувач бухгалтерської звітності; Суб'єкт економічний.) Рівень суттєвості граничне
 3.  Подання бухгалтерської звітності
    фактична передача бухгалтерської звітності економічного суб'єкта її користувачам або публікація цієї звітності у встановленому законодавством порядку. (Див. також. Дата подання бухгалтерської звітності; Звітність бухгалтерська; Користувач бухгалтерської звітності; Суб'єкт економічний.) Перевірка аудиторська захід, що полягає в зборі, оцінці і аналізі аудиторських
 4.  Дата складання бухгалтерської звітності
    - Останній календарний день у звітному періоді; дата, на яку закриваються рахунки, облікові регістри, складаються ба-ланс та бухгалтерська звітність. (Див. також. Звітність бухгалтерська; Період
 5.  Документація бухгалтерського обліку
    сукупність матеріальних носіїв інформації, составляемая економічним суб'єктом по встановленим вимогам в ході ведення ним бухгалтерського обліку та включає в себе: а) первинні облікові документи, б) зведені облікові документи; в) регістри бухгалтерського обліку; г) дані внутрішньої бухгалтерської звітності. (Див. також: Звітність бухгалтерська; Система бухгалтерського обліку; Суб'єкт
 6.  Висновок аудитора
    документ, що містить виражене у встановленій формі думку аудитора про достовірність бухгалтерської звітності та відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку вимогам, встановленим нормативними актами, що діють в Російській Федерації, що має юридичне значення для всіх юридичних і фізичних осіб, органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування та
 7.  Дії аудитора при виявленні спотворень бухгалтерськоїзвітності
    -Дії, що вживаються аудитором для формування обгрунтованого думки про наявність чи відсутність спотворень бухгалтерської звітності. (Див. також: Аудитор; Думка аудитора; Звітність бухгалтерська; Помилка в бухгалтерському звіті і звітності; Спотворення бухгалтерської
 8.  Аудиторська перевірка установчих документів підприємства
    Виконана робота При проведенні аудиту бухгалтерської звітності підприємства нами розглянуті установчі документи підприємства, зокрема: статут підприємства; відомості про занесенні підприємства до державного реєстру федерального майна відповідно до вимог постанови Уряду Російської Федерації від 03.07.98 № 696 (Відомості Верховної Ради України, 1998 , №
 9.  Помилка в бухгалтерському обліку та звітності
    ненавмисне порушення вірності даних обліку і звітності, вчинене в результаті арифметичних або логічних похибок в облікових записах, недогляду, неправильного уявлення фактів господарської діяльності, наявності та стану майна, розрахунків і зобов'язань. (Див. також: Спотворення бухгалтерської звітності; Звітність бухгалтерська; Облік бухгалтерський.) Помилка вибірки
 10.  17.2. Вимоги до інформації, формованої у бухгалтерській звітності
    Вимоги до інформації, формованої у бухгалтерській звітності, визначені Законом «Про бухгалтерський облік» (I) та ПБО 4/99 (9). Ці вимоги такі: достовірність і повнота, нейтральність, цілісність, послідовність, порівнянність, дотримання звітного періоду, правильність оформлення. Ці вимоги є додатковими до допущенням і вимогам, розкритим у ПБО 1/98 (6).
 11.  Користувач бухгалтерської звітності
    юридична або фізична особа, зацікавлена ??в інформації про економічний суб'єкт. Внутрішні користувачі бухгалтерської звітності включають в себе керівників, засновників, учасників і власників майна економічного суб'єкта. Зовнішні користувачі бухгалтерської звітності включають в себе в тому числі інвесторів, кредиторів, контрагентів економічного суб'єкта, а також
 12.  12.2. Підготовка консолідованої фінансової звітності
    Рада директорів і правління банку несуть відповідальність за підготовку консолідованої фінансової звітності у відповідності до вимог законодавства. При виконанні своїх обов'язків керівництво головного банку має гарантувати, що: бухгалтерський облік дочірніх банків є вірним і ведеться належним чином; звіти, отримані від дочірніх банків, можуть сформувати основу
 13.  Введення
    Розвиток ринкових відносин в Росії, поява нових форм підприємницької діяльності призвело до швидкого зростання числа господарюючих суб'єктів, в кожному з яких повинен бути організований бухгалтерський облік. Актуальною проблемою для сучасної російської економі-ки є приведення існуючої в Росії системи бухгалтерського обліку та звітності у відповідність до вимог ринкової
 14.  17.8. Поняття про консолідовану бухгалтерської звітності
    У разі наявності у організації дочірніх і залежних спільне? крім власного бухгалтерського звіту складається також звід готівка бухгалтерська звітність, що включає показники звітів такцх товариств, що знаходяться на території Росії і за її межами. Зведена бухгалтерська звітність - це система показників, від. ражаем фінансове положення на звітну дату і фінансові результати за звітний
 15.  Шахрайство
    злочин у сфері економіки, спрямоване проти власності, що представляє собою розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою. Шахрайство в бухгалтерському обліку - умисна дія або бездіяльність, спрямоване на викривлення бухгалтерської звітності. У тому випадку, якщо посадові особи економічного суб'єкта з корисливими
 16.  83. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
    Фінансова звітність являє собою єдину систему показників про майновий та фінансовий стан організації та про результати її господарської діяльності. Вона складається на основі даних бухгалтерського обліку. При складанні та поданні бухгалтерської звітності необхідно керуватися Федеральним законом від 21 листопада 1996 р. «Про бухгалтерський облік», Положенням по
 17.  Ризик (невід'ємний) внутрішньогосподарський
    суб'єктивно визначається аудитором ймовірність появи істотних викривлень у даному бухгалтерському рахунку, статті балансу, класі фактів господарської діяльності, бухгалтерської звітності економічного суб'єкта в цілому до їх виявлення системою внутрішнього контролю або при допущенні, що внутрішній контроль відсутній, характеристика ступеня схильності можливим спотворенням рахунки
 18.  11.1. Призначення аудиторського висновку
    Порядок підготовки аудиторського висновку регламентується ється Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 і МСА 700А, а також Федеральним законом «Про аудиторську діяльність» і Федеральним правилом (стандартом) аудиторської діяльності № 6 «Аудиторський висновок щодо фінансової (бухгалтерської) звітності». Відповідно до федерального закону про аудиторську діяльність в Російській Федерації аудиторський
 19.  Докази аудиторські
    інформація, отримана аудитором в ході перевірки від економічного суб'єкта і третіх осіб, або результат її аналізу, що дозволяють зробити висновки і висловити власну думку аудитора про достовірність бухгалтерської звітності. Аудиторські докази являють собою документальні джерела даних, документацію бухгалтерського обліку, висновки експертів, а також відомості з

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба