трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Трудові ресурси: сутність і склад


Трудові ресурси - це працездатне населення, що володіє фізичними та інтелектуальними можливостями для участі у трудовій діяльності. Чисельність населення Росії представлена ??в табл. 10.1.
Таблиця 10.1 Чисельність постійного населення Роки Все населення, млн в тому числі У загальній чисельності Людина населення,% міське сільське міського сільського 1979 137,4 94,9 42,5 69 31 1989 147,0 108 , 0 39,0 73 27 1993 148,3 108,5 39,8 73 27 1994 148,0 108,0 40,0 73 27 1995 147,9 107,9 40,0 73 27 1996 147,6 107,7 39,9 73 27 1997 147,1 107,3 ??39,8 73 27 1998 146,7 107,1 39,6 73 27 1999 146,3 106,8 39,5 73 27 2000 145,6 106,1 39, 5 73 27 2001 144,8 105,6 39,2 73 27
Джерело: У таблиці наведено дані: за 1979 р. - за переписом населення на 17 січня, за 1989 р. - за переписом населення на 12 січня, за 1993 - 2001 рр.. - Оцінка на 1 січня відповідного року. Росія в цифрах: Короткий статистичний збірник / Держкомстат Росії. - 2001.
З цього визначення випливає, що трудові ресурси включають в себе, з одного боку, людей, зайнятих економічною діяльністю, а з іншого - не зайнятих, але які можуть трудитися. Таким чином, трудові ресурси складаються з реальних і потенційних працівників.
Необхідні фізичні та інтелектуальні здібності залежать від віку, тобто вік виступає свого роду критерієм, що дозволяє виділити з усього населення трудові ресурси.
Вікові межі та соціально-демографічний склад трудових ресурсів визначаються державними законодавчими актами. У Росії працездатним віком вважається: у чоловіків - 16-59 років включно, у жінок - 16-54 роки.
У Росії законодавча влада неодноразово розглядала питання про необхідність збільшення вікового порогу для призначення пенсії за віком: для чоловіків - з 60 до 65 років, для жінок - з 55 до 60 років.
Є прихильники і противники даного рішення. Держава змушена відкласти вирішення цього питання у зв'язку з нестабільним економічним становищем країни, високою смертністю працюючого населення в працездатному віці.
Склад трудових ресурсів можна представити таким чином (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Склад трудових ресурсів
Економічно активне населення - це частина населення, яка забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг, що включає зайнятих і безробітних (див. табл. 10.2).
Громадяни вважаються зайнятими:
працюють за наймом на умовах повного і неповного робочого часу, включаючи сезонні та тимчасові роботи;
займаються підприємницькою діяльністю;
самостійно забезпечують себе роботою;
зайняті в підсобних промислах і реалізують продукцію за договорами;
виконують роботу за цивільно-правовими договорами, а також члени виробничих кооперативів.
Таблиця 10.2 Чисельність економічно активного населення
1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Тис. людина Економічно актив-ве населення - всього У тому числі: 74 946 70 488 70 861 69 660 68 079 67 339 72 392 71 085 зайняті в економі-ці
безробітні 71068 3877 64785 5702 64 149 6712 62 928 6732 60 021 8058 58 437 8902 63 298 9094 64 686 6999 Чоловіки - всього У тому числі: 39 171 37 165 37 336 36 749 35 925 35 379 37 643 37 156 зайняті в економі-ці
безробітні 37 145 2026 34 091 3074 33 720 3616 33 087 3662 31 554 4371 30 587 4793 32 842 4801 33 375 3781 Жінки - всього У тому числі: 35 774 33 323 33 525 32 911 32 154 31 960 34 749 34529 зайняті в економі-ці
безробітні 33 923 1851 30 695 2628 30 429 3096 29 841 3070 28 467 3687 27 850 4110 30 456 4293 31 310 3219% до підсумку Економічно актив-ве населення - всього У тому числі: 100 100 100 100 100 100 100 100 зайняті в економі-ці
безробітні 94,8 5? 2 91,9 8,1 90,5 9,5 90,3 9 , 7 88,2 11,8 86,8 13,2 87,4 12,6 90,2 9,8 Чоловіки - всього У тому числі: 100 100 100 100 100 100 100 100 зайняті в економі-ці
безробітні 94,8 5,2 91,7 18,3 90,3 9,7 90,0 10,0 87,8 12,2 86,5 13,5 87,2 12,8 89, 8 10,2 Жінки - всього У тому числі: 100 100 100 100 100 100 100 100 зайняті в економі-ці
безробітні 94,8 5Д 92,1 7,9 90,8 9,2 90,7 9,3 88,5 11,5 87,1 12,9 87,6 12,4 90,7 9,3
Джерело: За матеріалами вибіркових обстежень населення з проблем зайнятості: 1992-1995, 1997-1998 рр.. - На кінець жовтня; 1996 р. - на кінець березня; 1999, 2000 рр.. - На кінець листопада. Росія в цифрах: Короткий статистичний збірник / Держкомстат Росії. - 2001.
Безробітні - це працездатні громадяни, що не мають роботи і заробітку, зареєстровані в службі зайнятості з метою пошуку підходящої роботи. Рівень економічної активності населення розраховується за формулою
у = ^ е.а.н у е.а.н і 9 Нн
де Уе.а.н - рівень економічної активності населення;
<УЕ а н - частка в загальній чисельності економічно активного населення;
Чн - загальна чисельність населення.
Економічно неактивне населення - це населення, яке не входить до складу економічно активного населення і включає наступні категорії:
учні та студенти, слухачі та курсанти, аспіранти та докторанти денної форми навчання;
особи, які отримують пенсії по старості і на пільгових умовах, а також отримують пенсії з нагоди втрати годувальника при досягненні ними пенсійного віку;
особи, які отримують пенсії по інвалідності (1, 2, 3 групи);
особи, зайняті веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми, хворими родичами тощо;
особи, зневірені знайти роботу, тобто припинили пошук роботи;
особи, у яких немає необхідності працювати, незалежно від джерела доходу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Трудові ресурси: сутність і склад "
 1. Зміст
  трудового потенціалу .... 60 Населення та трудові ресурси 67 Трудові ресурси: демографічний, освітній, професійно-кваліфікаційний аспекти 76 Висновки 82 Питання для самопроверні 83 ГЛАВА Демографічні чинники і їх вплив на трудові ресурси 84 Завдання і принципи демографічної політики 84 Показники і чинники оцінки демографічного розвитку. . 88 Демографічний розвиток
 2. ЗМІСТ
  трудових ресурсів підприємства 4 Визначення потреби підприємства в трудових ресурсах 11 Продуктивність праці та методи її вимірювання 13 Глава 2. Основні фонди підприємства 15 Склад і структура основних фондів 15 Оцінка та облік основних фондів 18 Знос основних фондів 19 Амортизація основних фондів 21 Оновлення основних фондів 23 Показники використання основних фондів 27
 3. ЗМІСТ
  трудові ресурси 39 Трудовий потенціал людини і суспільства 39 Формування, розподіл і використання трудових ресурсів 42 Глава 5. Ринок праці: поняття, види, моделі 45 Сутність ринку праці 45 Сегменти і моделі ринку праці 48 Глава 6.Занятостьнбезработіца 51 Соціально-економічна сутність зайнятості населення 51 Сутність, причини та види безробіття 56 Державна політика у
 4. Зміст
  трудових ресурсів 142 Ринок праці в сільському господарстві 147 Зайнятість і безробіття в сільському господарстві 152 Шляхи поліпшення використання трудових ресурсів у сільському господарстві 158 Глава IX. Продуктивність праці в сільському господарстві 162 Поняття і сутність продуктивності праці 162 Методика визначення продуктивності праці та її показники 164 Фактори і шляхи підвищення продуктивності
 5. 1.1. Предмет економіки праці
  трудових відносин, що складаються на різних рівнях економіки. Предметом економіки праці є система соціально-економічних відносин, що складаються в процесі трудової діяльності, між роботодавцем, найманим працівником і державою з приводу організації праці. Трудова діяльність людини характеризується безліччю якісних параметрів. Так, організовуючи процес праці,
 6. П р е д і з л о в і е
  трудових ресурсів підприємства. Ця тема входить у структуру навчального курсу "Комплексний еконо-мічного аналіз господарської діяльності", який вивчається у відповідності з вимогами Державного освітнього стандарту до підготовки економістів-бухгалтерів. У навчальному посібнику розкрито завдання, які вирішуються в процесі аналізу трудових показників. Показано, яка інформаційна база
 7. ЗМІСТ
  трудової діяльності 6 § 2. Формаційний підхід в дослідженнях трудової сфери 7 § 3. Системний підхід: трудові відносини як складна система 11 § 4. Діяльність та дієвий підхід. 12 § 5. Когнітивно-ценостний підхід: світ праці як соціокультурна реальність 16 Глава 2. Ранні теоретико - методологічні положення економіки та соціології праці § 1. Відтворювальний підхід до
 8. Бібліографічний список
  трудових ресурсів підприємства 4 Аналіз забезпеченості робочою силою і аналіз використання трудового потенціалу. Система узагальнюючих показників ефективності використання трудових ресурсів 13 Аналіз впливу інтенсивних факторів на підвищення ефективності використання трудових ресурсів 30 Аналіз впливу використання робочого часу на ефективність праці 45 Аналіз впливу інших факторів
 9. 2. Аналіз забезпеченості робочою силою і аналіз використання трудового потенціалу.
  Трудових
 10. 10,2. Структура трудових ресурсів
  трудових ресурсів багатогранна і включає різні компоненти і характеристики трудових ресурсів. Трудові ресурси 1 г 1 ЧГ | Ч Г 1 Пол Вік Освіта Громадські групи Місце проживання V Г 11 Професія Національність і мова Релігія Зайнятість за сферами Рис. 10.2. Структура трудових ресурсів 210 Показник трудових ресурсів за статтю має важливе значення для формування
 11. 4.2. Формування, розподіл і використання трудових ресурсів
  трудове населення складається з реальних і потенційних працівників. У рамках дослідження Трудових ресурсів необхідно визначити і поняття «економічно активне населення». Економічно активне населення - це частина населення країни, забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і надання послуг. До складу економічно активного населення включаються зайняті і безробітні.
 12. Є. Г. Жуліна. Економіка праці, 2010

 13. 38. Сутність мотивації трудової діяльності
  трудового потенціалу для якнайшвидшого досягнення цілей організації. З одного боку, мотивація - це процес спонукання себе та інших людей до дії, що припускає можливість задоволення особистих потреб при досягненні цілей організації. З іншого боку, мотивація - це процес свідомого вибору людиною того чи іншого типу поведінки внаслідок зовнішніх і внутрішніх впливів. В
 14. ЗМІСТ
  трудова діяльність? 17 У чому сутність різних трудових концепцій? 18 Як впливає праця на життєдіяльність людини і сучасного суспільства? 20 У чому виражається суспільна форма праці? 22 Що виражають характер і зміст праці? 23 Що розуміється під умовами праці і як вони формуються? 24 Які поняття використовуються в Росії та інших країнах для позначення людських ресурсів? 27 Що
 15. ЗМІСТ
  ресурси підприємства 17 6.2. Обмеженість і взаємозамінність ресурсів 18 ТЕМА 7. ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ І ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ІМ ПІДПРИЄМСТВА 20 7.1. Сутність і склад основного капіталу 20 7.2. Облік і оцінка основних фондів 20 7.3. Амортизаційні відрахування 21 7.4. Ефективність використання основного капіталу 22 ТЕМА 8.Обеспеченіе ПІДПРИЄМСТВА оборотним капіталом 23 8.1. Сутність і структура
 16. торгівлі в умовах ринку 9Глава 2. Теоретичні основи аналізу та планірованіядеятельності 53Глава 3. Товарообіг 99Глава 4. Товарні ресурси торгового підприємства 146Глава 5. Доходи і прибуток 176Глава 6. Трудові ресурси та оплата праці працівників 241Глава 7. Основні засоби торговельного підприємства 325Глава 8. Витрати обігу 393Глава 9. Фінанси торгового підприємства 441Глава 10. Комплексна оцінка ефективності господарськоїдіяльності 519СодержаніеГлава 1. Підприємство як основний х
  трудових ресурсів 246Проізводітельность праці працівників і визначають її фактори. . . 252Аналіз чисельності працівників 260Аналіз продуктивності праці працівників 269Економіческое зміст і функції заробітної плати 281Організація заробітної плати 283Состав витрат на оплату праці працівників 296Аналіз витрат на оплату праці працівників 2996.10. Планування показників по праці і
 17. 24 Мета і завдання аналізу стану і використання трудових ресурсів
  трудових ресурсів є: оцінка забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів трудовими ресурсами, в тому числі за категоріями працівників і якісному складу; розрахунок і аналіз показників руху робочої сили; визначення рівня використання робочого часу та резервів скорочення його втрат; проведення факторного аналізу продуктивності праці; аналіз формування та

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба