трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Цілі і завдання фінансового планування та прогнозування на підприємстві


В даний час активізується роль фінансів, посилюється значення фінансових показників в оцінці діяльності підприєм-тий. Особливої ??актуальності набуває фінансове планування - одна з головних функцій фінансового менеджменту на підприємстві. Її можна визначити, як уміння передбачати цілі підприємства, результати його діяльності і те, які ресурси необхідні для досягнення певних цілей. Фінансове планування охоплює найважливіші сторони фінансово-господарської діяльності підприємства, забезпечує необхідний попередній контроль за утворенням і використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, створює умови для зміцнення фінансового стану підприємства.
У нашій країні склалося двояке ставлення до фінансового планування на підприємстві. Директивне планування, властиве командно-адміністративній економіці, виробило досить негативне ставлення до процесу планування. Перетворення в економіці і побудова ринкових відносин, нестабільність економічної кон'юнктури не дозволяли оцінити значимість і необхідність фінансового планування для діяльності будь-якого господарюючого суб'єкта. Водночас саме невизначеність посилює ризик підприємницької діяльності і, отже, необхідність планування та прогнозування в умовах ринку зростають.
Головною метою фінансового планування на підприємстві є обгрунтування стратегії його розвитку з позиції компромісу між прибутковістю, ліквідністю і ризиком, а також визначення необхідного обсягу фінансових ресурсів для реалізації даної стратегії.
Фінансове планування як функція управління охоплює весь комплекс заходів з вироблення і реалізації планових завдань. Фінансове планування вирішує наступні завдання:
конкретизує перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку;
виявляє резерви збільшення доходів і способи їх мобілізації;
забезпечує відтворювальний процес необхідними джерелами фінансування;
визначає найбільш ефективне використання фінансових ресурсів;
забезпечує дотримання інтересів інвесторів, кредиторів і держави;
здійснює контроль за фінансовим станом підприємства.
Основою фінансового планування на підприємстві є складання фінансових прогнозів. Прогнозування являє собою визначення на тривалу перспективу змін фінансового стану об'єкта в цілому і його частин. Прогнозування со-зосереджено на найбільш ймовірних подіях і результатах і на відміну від планування не ставить завдання здійснити безпосередньо на практиці розроблені прогнози. Склад показовий прогнозу може значно відрізнятися.
Сформована в даний час система планування має ряд недоліків. Процес планування на підприємстві в сучасних умовах є дуже трудомістким і мало передбачуваним. В умовах нестабільності російської ЕКОНОМІКИ неможливо ІЮ-стоверно проводити сценарний аналіз та аналіз фінансової стійкості підприємства в мінливих умовах господарювання. У практиці російських підприємств відсутні управлінський облік, поділ витрат на постійні та змінні, що не дозволяє в процесі планування використовувати показник маржинального прибутку, оцінювати ефект операційного важеля, проводити аналіз беззбитковості, визначати запас фінансової міцності. Процес плани-вання за традицією починається з виробництва, а не зі збуту продукції. При плануванні обсягу продажів переважає витратний механізм ціноутворення. Ціна формується виходячи з повної собівартості і нормативу рентабельності без урахування конкуруючих ринкових цін. Це призводить до створення неконкуре ні оспособ-ної продукції, а отже, до необ'єктивно запланованим показникам обсягів реалізації, які свідомо будуть відрізнятися від фактичних результатів діяльності підприємства. Процес планування затягнуть у часі, що робить його не придатним для прийняття оперативних управлінських рішень. Фінансові, бухгалтерської та планові служби діють роздільно, що не дозволяє створити єдиний механізм управління фінансовими ресурсами і грошовими потоками підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Цілі і завдання фінансового планування та прогнозування на підприємстві "
 1. СПИСОК
  Басовский Л.Є. Прогнозування планування в умовах ринку. М.: ИНФРА-М, 1999. Владимирова Л.П. Прогнозування та планування в умовах ринку: Учеб. посібник. М.: Видавничий Дім «Дашков і Ко», 2001. Новикова Н.В., Поздеева О.Г. Прогнозування та планування макросістем. Учеб. посібник. Єкатеринбург: Изд-во Урал. держ. екон. ун-ту, Ч. 1. 2000. Парсаданов Г.А. Планування та прогнозування
 2. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  1. Соціально-економічне прогнозування в системі державного регулювання економіки. Планування і ринкова економіка. 2. Основні поняття та визначення науки «Про-прогнозування національної економіки». 3. Завдання, функції та принципи прогнозування 4. Класифікація соціально-економічних прогнозів. 5. Класифікація об'єктів прогнозування 6. Завдання і принципи аналізу об'єктів
 3. ВСТУП
  Становлення ринкових відносин супроводжується формуванням нового господарського механізму, в якому важлива роль відводиться прогнозування та планування економічних процесів на різних територіальних рівнях. Дисципліна «Прогнозування національної економіки» має особливу актуальність і яскраво виражений проблемний характер внаслідок невирішеності багатьох пи-тань. Даний навчальний курс
 4. ЗМІСТ
  ПрЄДІСЛОВІЄ * З Глааа 1. Основи фінансової політики підприємства 5 Поняття «фінансова полінця підприємства», се? значення в розвитку підприємства 5 Цілі, залачі і напрями формування фінансової політики 7 Основні етапи фінансової політики підприємства 10 Суб'єкти І об'єкти фінансової політики 11 Оріанідацін інформаційного забезпечення фінансової політики 13 Фінансова
 5. Глава 10. Прогнозування та планування фінансовому управлінні підприємством
  Глава 10. Прогнозування та планування фінансовому управлінні
 6. Передмова
  В умовах ринкової економіки, жорсткої конкуренції підвищуються значимість і актуальність довгостроковій і короткостроковій фінансової політики. Очевидно, що від належної організації фінансової політики докорінно залежить бла-гополучіе підприємства. Головна проблема більшості вітчизняних підприємств полягає в нездатності менеджменту управляти підприємством відповідно до сучасних
 7. ЗМІСТ
  ДО ЧИТАЧІВ 9 Розділ I ВСТУП У ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Глава 1. Фінанси підприємств і фінансовий менеджмент 11 Ринкова середу і керування фінансами підприємств 11 Основні напрямки фінансової діяльності підприємств 14 Основні завдання та обов'язки фінансового менеджера на підприємстві 17 Розділ II ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Глава 2. Принципи організації фінансового
 8. 4.1. Система планування на підприємстві
  Система планування на підприємстві охоплює такі види планування: стратегічне, тактичне (техніко-економічне), оперативно-календарне, бізнес-планування та бюджетне планування. Стратегічне планування визначає основні напрями розвитку господарюючого суб'єкта. Основна мета стратегічного планування полягає у створенні потенціалу для виживання підприємства в
 9. 28. Прогнозування в галузі фінансового планування
  Значну роль для фінансового планування грає та інформація, яка дає уявлення про стан справ у подальшому, тобто прогностична інформація. Процес отримання цієї інформації називається прогнозуванням Фінансове прогнозування - це перш за все обгрунтування показників фінансових планів, передбачення фінансового становища на той чи інший часовий період. У теорії і на
 10. Питання 5Організація фінансового планування
  Систематичне фінансове планування на підприємстві, як правило, ведеться за трьома напрямками: перспективне фінансове планування; поточне фінансове планування; оперативне фінансове планування. Всі види фінансового планування знаходяться у взаємозв'язку і здійснюються в певній послідовності. Вихідним етапом планування є прогнозування основних напрямків
 11. 1.2. Предмет, завдання і види економічного аналізу
  Предметом АФХД є причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ і процесів, об'єктами АФХД - економічні результати господарської діяльності, а саме: виробництво та реалізація продукції; використання матеріальних, трудових і фі -нансових ресурсів; фінансові результати виробництва; фінансовий стан. Основна мета проведення аналізу - підвищення ефективності функціонування
 12. 4.4. Інструментарій прогнозування
  Спочатку прогнозування в рамках фірми виникло як прогноз її економічного стану в залежності від впливу як зовнішніх по відношенню до фірми, так і внутрішніх факторів. Пізніше фірми освоїли технологічне та соціально-політичне прогнозування. В основі прогнозування лежать три взаємодоповнюючих джерела інформації про майбутнє: оцінка перспектив розвитку на основі досвіду, частіше
 13. Питання 6Перспектівное фінансове планування
  Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показники, пропорції і темпи розширеного відтворення, воно є головною формою реалізації цілей підприємства. Перспективне фінансове планування в сучасних умовах охоплює період від 1 року до 3 (рідко до 5) років. Однак такий часовий інтервал носить умовний характер, оскільки залежить від економічної стабільності в
 14. 19.4. Головні цілі використання ROI
  Економічна діяльність - перша і головна мета роботи підприємства. Це причина його існування. Ефективність виробничої діяльності визначає здатність підприємства вціліти у фінансовому відношенні, залучити грошові кошти постачальників і відшкодувати їм в достатній мірі їх витрати. ROI є кращим показником економічної діяльності. Аналітик використовує його як:

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба