трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Ціна і прибутковість акцій


Питання оцінки акцій тісно пов'язаний з їх життєвим циклом, який охоплює випуск, первинне розміщення і звертання-ня акцій. Тому перша оцінка акцій по російському законодав-ством в період їх випуску є номінальною. Номінал акції - це вартість, зазначена при емісії акції та позначена на її лицьовій стороні. Номінальна вартість всіх звичайних акцій суспільства повинна бути однаковою і забезпечувати всім власникам акцій цього товариства рівний обсяг прав.
Підприємство, що випустило акцію із зазначенням її номінальної (номінальної) ціни, ще не гарантує її реальну цінність; таку цінність визначає ринок. Однак номінальна вартість виступає як деякий орієнтир цінності акції і тривалий час є базою для визначення подальших вартісних оцінок акції.
Потім вартісна оцінка акцій відбувається при їх первинному розміщенні, коли необхідно встановити емісійну
ціну. Це ціна акції, за якою її набуває перший тримач. За існуючим законодавством емісійна ціна акції єдина для всіх перших покупців, вона перевищує но-мінальної вартість або дорівнює їй. При установі суспільства оплата акцій здійснюється його засновниками за номінальною вартістю. При всіх наступних випусках реалізація акцій здійснюється за ринковою ціною.
Перевищення емісійної ціни над номінальною вартістю-стю називається емісійної виручкою (емісійним дохо-дом). Він не може бути використаний на цілі споживання і повинен бути приєднаний до власного капіталу АТ.
Емісійна ціна може бути нижче ринкової. Це можли-но з двох причин:
якщо акціонер використовує наявне у нього переважне право придбання акцій зі знижкою в 10% від ринкової ціни (емісійна ціна в цьому випадку становить 90% ринкової);
у разі розміщення додаткових акцій за участю посередника (емісійна ціна дорівнює ринковій ціні мінус винагороду посередника).
На ліквідному ефективному ринку цінних паперів ринкова ціна акції - це вартість у поточних цінах за угодами, укладеними в кожен момент часу. Ринкова (курсова) ціна - це ціна, за якою акція продається і купується на вторинному ринку.
Біржовий курс як результат біржового котирування визначаються-ється рівноважним співвідношенням попиту і пропозиції. Ціну пропозиції (можливості) встановлює продавець, ціну попиту (бід) - покупець. Ринкова ціна, тобто ціна реального продажу акцій, як правило, знаходиться між ними. Курсова ціна паперу при великому попиті може дорівнювати ціні пропозиції, а при надмірній кількості цінних паперів - ціною попиту. Таким чином, реальна курсова вартість складається під впливом очікувань продавця і покупця цінних паперів і розраховується за формулою:
d + Ad (t). Ппп. Скура =-ТТТ ^ х 100%,
Гс + в
де d - дивіденд, руб.;
Ad (t ) - приріст дивіденду за час t, руб.;
rc - ставка позичкового відсотка,%; в - плата за ризик,%.
Привабливість акцій для інвестора обумовлена ??двома моментами: можливістю отримання дивідендів та імовірністю отримання прибутку на різниці цін в момент купівлі та продажу.
Залежність ефективності вкладення в акції від цін і дивідендів можна виразити наступною формулою:
C - C0 + d
R = - '
де С0 - ціна покупки; С - ціна продажу;
d - дивіденди, отримані за час володіння акцією.
Дивіденди виплачуються з прибутку АТ, і їх сума визначається дивідендною політикою АТ. Під дивідендною політикою розуміється послідовність рішень, прийнятих зборами акціонерів про направлення певної частки прибутку на виплату дивідендів.
Більшість створених у процесі приватизації акціонерних товариств не тільки не можуть направити частину прибутку на виплату дивідендів у зв'язку з тим, що вони гостро потребують фінансових ресурсах для реконструкції виробництва, але багато з них є збитковими. Здавалося б, в подібній ситуації обгрунтувати привабливість акцій подібного АТ для інвестора виключно складно. Проте слід мати на увазі існування так званого парадоксу Модільяні-Міллера (ММ-парадоксу), який свідчить: в умовах конку-рентної економіки дивідендна політика не впливає на ефектив-ність інвестицій в акції.
У спрощеному вигляді сенс ММ-парадоксу виглядає наступним чином. Нехай у момент емісії акцій компанія мала уставний капітал К0, розділений на N акцій. Формально ціна акції С0 дорівнює доводиться на неї частці капіталу: С0 == К0 / N. За квартал компанія заробила прибуток П, складову частку rn від її початкового капіталу, П = rn K0 і виділила з неї частину g на виплату дивідендів, так, що на одну акцію довелося
g х rn х KQ
N 193
Капітал К1, що залишається в розпорядженні акціонерного товариства і здатний далі приносити прибуток, дорівнює:
K1 = KQ + ( 1 - g) П = [1 + (1 - g) rn] Ko.
Нова ціна однієї акції С: буде дорівнює:
C = K1 = 1 + (1 - g) х rn х K
C1 = NN х KQ -
Підставами тепер вираз для ціни та дивідендів у формулу розрахунку ефективності вкладень в акції і переконаємося, що вона не залежить від дивідендної політики і визначається тільки продуктивністю (рентабельністю) компанії:
п [1 + (1 - g) rn] х KQ + g х rn х KQ - KQ R == rn.
До n
Ціна акції введена в даному випадку формально, і, як правило, ринкова ціна акції не відповідає частці ринкової оцінки капіталу компанії. Навіть якщо розглядається ідеальна конкурентна економіка, ММ-парадокс має значення, оскільки, абстрагуючись при оцінці ефективності вло-жений в акції від дивідендної політики, можна зробити акцент на оцінці перспектив розвитку компанії.
На діючому фондовому ринку ціни на акції змінюються безперервно в результаті досягнення рівноваги між спро-сом і пропозицією. На рівень ринкових цін, безсумнівно, впливають прогнозні оцінки, засновані на обліку майбутніх доходів акціонерного товариства, його дивідендної політики і прогнозі ефективності альтернативних вкладений-ний.
Вище ми розглянули ситуацію з придбанням інвестором акцій однієї компанії, що в умовах неустояне ринку може виявитися збитковим для нього (в силу різних причин). Тому, як правило, розумна інвестиційна політика будується на придбанні цінних паперів різних компаній з неоднаковою прибутковістю (прибутковістю), але і з різним ризиком; тобто формується інвестиційний портфель корпоративних акцій (докладніше про портфельному інвестуванні див. далі). Ринкова ціна акції в розрахунку на 100 грошових одиниць но-минала називається курсом:
Рр
Ра = рр х 100,
Рн
де Ра - курс;
Рр - ринкова ціна;
Рн - номінальна ціна.
Крім названих, акція має також бухгалтерської (книжкової) вартістю, званої також балансовою вартістю. Бухгалтерська вартість акції визначається як відношення грошового вираження власних коштів компанії до числа акцій, що перебувають в обігу. Бухгалтерська вартість акції звичайно розраховується (аудитором) після закриття річного балансу і тому дискретно змінюється рік від року. Іноді розрахункова ціна акції ставиться в пряму залежність від її бухгалтерської вартості.
Розрахункова ціна акції виходить на підставі технічного аналізу її курсової вартості. Для цього будується тренд-вая модель, визначається математичний закон, згідно з яким розвивається тренд, враховуються среднеквадратическая помилка і відносна помилка апроксимації і знаходиться так званий «ціновий коридор», в якому через певний проміжок часу (з ймовірністю не менше 95%) знаходитиметься ринкова ціна акції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Ціна і прибутковість акцій "
 1. 10.3 Ціна і прибутковість депозитних сертифікатів і векселів
  За своїми основними характеристиками депозитні та ощадні сертифікати близькі до короткостроковими та середньостроковими облігаціями. По закінченні терміну дії сертифіката його власник отримує суму вкладу та відсотків. Якщо відома процентна ставка за сертифікатом терміном дії до одного року, то сума нарахованих відсотків (процентного доходу) може бути визначена за формулою: Rc х TD = N16T, де
 2. 11.4. РИНКОВИЙ ПОРТФЕЛЬ
  Раніше було сказано, що всі інвестори купують ринковий портфель на додаток до безризикових цінних паперів. Треба тільки мати на увазі, що ринковий портфель реально можуть придбати тільки дуже великі інвестори. Адже такий портфель складається з усіх акцій, що котируються па біржі. При сучасному стані обчислювальної техніки розрахувати цей портфель нескладно. Ця описана раніше завдання для
 3. ЗМІСТ
  Передмова 6 Глава 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙ 8 Поняття інвестицій 8 Види інвестицій. Взаємозв'язок фінансових і реальних інвестицій 13 Суб'єкти та об'єкти інвестицій 17 Альтернативні і незалежні проекти 19 Інвестиційний клімат 22 Глава 2. ЗМІСТ І ОСНОВНІ ЕТАПИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 28 Поняття інвестиційного процесу 28 Цілі і напрями інвестування 29
 4. 3.2. Перевірка правильності формування, зміни та відображення в обліку статутного капіталу банку
  У ході аудиторської перевірки правильності формування та зміни статутного капіталу банку аудитор повинен вивчити і проаналізувати такі основні документи: статут банку та установчі документи (установчий договір для банків у формі ТОВ, договір про створення АТ для акціонерних банків, список акціонерів, дані про засновників юридичних особах і т.д.); ліцензії на здійснення банківських
 5. 10.5 Співвідношення ризику і прибутковості цінних паперів
  Прибутковість і ризик - це параметри, що характеризують інвестиційні якості цінних паперів. При цьому прибутковість цінних паперів тісно пов'язана зі ступенем їх ризику. Термін дії цінного паперу є фактором, що робить істотний вплив на прибутковість. Коли термін дії фінансового інструменту збільшується, рівень прибутковості звичайно зростає. З точки зору інвестора це цілком зрозуміло,
 6. 35. Комплексні показники і показники ринкової активності
  Однією з версій комплексних показників є «Z рахунки», метод розрахунку яких вперше був запропонований Е. Альтманом. «Z рахунки» використовуються для вимірювання ймовірності банкрутства фірми. При обчисленні «Z рахунків» використовуються коефіцієнти Альтмана, введені автором даної методики. Z = 6,51 Х1 + 3,26 Х2 + 6,76 Х3 + 1,05 Х4, де Х1 = (Поточні активи - поточні пасиви) / Загальні активи; X2 = Сума
 7. При проведенні аудиторської перевірки в кредитній організації з іноземними інвестиціями
  аудитор повинен перевірити наявність у неї дозволу Банку Росії на створення кредитної організації за участю нерезидентів та на збільшення статутного капіталу за рахунок коштів нерезидентів. Кредитна організація зобов'язана отримати перед-ньо дозвіл Банку Росії і на відчуження своїх акцій (часток) на користь нерезидентів, так само як і на відчуження її учасниками-резидентами належних їм
 8. 2.4. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
  Раніше була розглянута суть поняття «середньозважена вартість капіталу». Проте точне значення WACC залежить від суми знову залучених коштів. Якщо протягом певного проміжку часу будуть залучати все більший обсяг капіталу, то починаючи з деякого моменту WACC зросте. Причина збільшення: Попит на цінні папери будь-якого підприємства не нескінченно еластичний. Таким чином, чим
 9. Аудитору необхідно звернути увагу на оцінку матеріальних активів
  прийнятих в оплату статутного капіталу. У акціонерної кредитної організації таку оцінку має здійснювати рада директорів (наглядова рада).-У кредитних організаціях, створених у формі товариства з обмеженою відповідальністю, грошова оцінка матеріальних вкладів до статутного капіталу повинна бути затверджена одноголосним рішенням загальних зборів учасників, але у випадку, якщо номінальна
 10. Оплата акцій комерційного банку при їх продажу першим власникам здійснюється за ринковою вартістю, але не нижче номінальної вартості.
  Оплата акцій банку при його установі здійснюється засновниками за їх номінальною вартістю. Перевірка аудитором дотримання даних вимог проводиться за платіжними дорученнями, прибутковими касовими ордерами, укладеними договорами купівлі-продажу акцій та іншим первинним документам. Розміщення акцій за ціною нижче ринкової вартості може відбуватися тільки в наступних випадках: розміщення
 11. 7.5. Розрахунок вартості організації як єдиного майнового комплексу
  Необхідність оцінки організації як єдиного майнового комплексу виникає в цілому ряді випадків, наприклад, при здійсненні операцій купівлі-продажу організації або її акцій (часток), реорганізації, додаткової емісії акцій , конвертації акцій, заставі акцій (часток) та ін Крім цього оцінка вартості організації дає істотну інформацію про фінансово-еко-ком стан бізнесу, як

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба