трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Облік касових операцій


Грошові кошти організацій знаходяться в касі у вигляді готівки і грошових документів на рахунках у банках, в акредитивних і відкритих рахунках, чекових книжках і т.д.
Ведення касових операцій покладено на касира. У касі можна зберігати невеликі грошові суми в МЕЖАХлах ліміту. Перевищення лімітів допускається лише в тече-ня 3 робочих днів у період виплати заробітної плати працівни-кам організації.
Надходження грошей до каси і видачу оформляють при-вихідними та видатковими касовими ордерами. Прийом і видав-ча грошей за касовими ордерами можуть проводитися тільки в день їх складання.
Після закінчення встановлених строків оплати праці, кас-сір повинен:
в платіжній відомості проти прізвищ осіб, не отримавши-ших заробітну плату, зробити відмітку «Депоновано»;
скласти реєстр депонованих сум;
зробити в кінці платіжної відомості напис про виплачений-них і підлягають виплаті сумах;
записати в касову книгу фактично виплачену суму і поставити номер видаткового ордера.
Грошові кошти, що зберігаються в касі, враховують на активному рахунку 50 «Каса».
У терміни, встановлені керівником організації і при зміні касира проводиться ревізія грошових коштів, що знаходяться в касі.
68
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.1. Облік касових операцій"
 1. Стаття 327. Порядок організації податкового обліку за строковими угодами при застосуванні касового методу
  Платники податків, які застосовують касовий метод визначення доходів і витрат, організовують податковий облік у відповідності з викладеними у цій главі принципами. Обчислення доходів та витрат за операціями з фінансовими інструментами термінових угод платники податків, які застосовують касовий метод визначення доходів і витрат, визначають на дату фактичного надходження (перерахування) грошових
 2. Стаття 327. Порядок організації податкового обліку за строковими угодами при застосуванні касового методу
  Платники податків, які застосовують касовий метод визначення доходів і витрат, організовують податковий облік у відповідності з викладеними у цій главі принципами. Обчислення доходів та витрат за операціями з фінансовими інструментами термінових угод платники податків, які застосовують касовий метод визначення доходів і витрат, визначають на дату фактичного надходження (перерахування) грошових
 3. 16.1. Організація касової роботи в комерційному банку
  Для здійснення касового обслуговування фізичних та юридичних осіб комерційні банки створюють касовий вузол за місцем свого розташування. Касовий вузол кредитної організації може включати такі приміщення: сховище цінностей; комору чи сейфовую кімнату; операційні каси {прибуткові, видаткові, прибутково-видаткові та ін); касовий зал для клієнтів; касу перерахунку; вечірню касу;
 4. 6.3.Аудіт операційних кас
  Аудитор зобов'язаний перевірити приміщення та оснащеність операційних кас. Касові приміщення повинні бути ізольовані. Готівкові гроші та документи необхідно зберігати у вогнетривкій шафі Поруч з касою слід розміщувати ізольоване від інших відділів банку приміщення для перерахування грошей клієнтами-У цьому приміщенні повинен знаходитися працівник банку, який здійснює консультування клієнтів. Аудитор повинен
 5. 11.2. Аудит операцій по прийому готівки в касу банку
  Для аудиту прибуткових касових операцій банку необхідно запросити: касовий журнал по приходу; книгу обліку прийнятих та виданих грошей; прибуткові касові документи; зразки підписів операційних і касових працівників, мають право підпису на расчетноденежних документах; оборотну відомість по рахунках кредитної організації; особові рахунки клієнтів; довідку касира прибуткової каси; документи дня
 6. 6.1. Цілі і завдання перевірки касових операцій
  Регламентують л репетуючи док перевірок касових операцій такі основні документи, як: Положення «Про правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Рос-сийской Федерації» від 05 12.2002 № 205-П; Положення «Про порядок ведення касових операцій у кре-дітних організаціях на території Російської Федерації * від 25.03.97 № 56, Інструкція Банку Росії гто
 7. 11.4. Аудит видаткових касових операцій
  Аудит видаткових касових операцій проводиться на основі наступних щих внутрішньобанківських документів: касові документи дня (грошові чеки, видаткові касові ордери); касовий журнал по витраті; книга обліку прийнятих та виданих грошей; зразки підписів операційних працівників кредитної організації; картки зразків підписів посадових осіб клієнтів; особові рахунки клієнтів; оборотна відомість по рахунках
 8. Глава 16. Касові операції комерційного банку
  Глава 16. Касові операції комерційного
 9. 11.6. Аналіз матеріалів внутрішнього контролю банку з перевірки касових операцій
  Однією з форм контролю за правильністю касових операцій є-. ється ревізія каси. Ревізія каси має проводитися: не рідше одного разу на квартал, а також за станом на 1 січня; при зміні посадових осіб, відповідальних за схоронність цінностей; в інших випадках на розсуд керівництва банку. Ревізія каси проводиться на основі наказу, в якому повинні бути зазначені мотиви ревізії та повний
 10. 11.1. Нормативне регулювання касових операцій банку
  Управління готівково-грошовим обігом і порядок здійснення касових операцій регулюються законодавчими актами органів державного управління та нормативними документами Банку Росії і Міністерства фінансів РФ. Основний перелік зазначених документів включає: Цивільний кодекс Російської Федерації; Закон РФ «Про Центральному банку Російської Федерації (Банку Росії)» в редакції Федерального
 11. Зміст
  Глава 1. Загальний порядок ведення бухгалтерського обліку в закладах охорони здоров'я (1-й ур.) Реєстрація та ліцензування діяльності медичних установ (2-й ур.) Облікова політика в медичних установах (2-й ур.) План рахунків бухгалтерського обліку в закладах охорони здоров'я (2 - й ур.) Форми первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку (2-й ур.) Глава 2. Облік нефінансових
 12. Особливості видаткового касового ордера
  У даному підрозділі перераховані деякі характерні особливості роботи з видатковими касовими ордерами. У вікні списку видаткових касових ордерів в підміню Дей-наслідком> Перейти замість команди Очікувані вхідні платежі компанії знаходиться команда Очікувані вихідні платежі компанії. У вікні редагування видаткового касового ордера в меню Операція можна вибрати один з наступних видів операцій.
 13. 10.1. Значення і завдання обліку грошових коштів
  Розрахунки між організаціями, а також між організаціями та фізичними особами можуть здійснюватися безготівковим шляхом і готівковими коштами. Готівкові розрахунки з юриди-тичними та фізичними особами здійснюються через каси організацій або операційні каси. Засобом платежу в розрахунках виступають грошові кошти. Основним нормативним документом, що встановлює правила обліку касових
 14. Зміст
  Глава 1. Правове регулювання страхової діяльності 1.1 Норми права в страховій діяльності 1.2 Договір страхування 1.3 Державне регулювання страхової діяльності Глава 2. Економічна сутність страхування 2.1 Основні поняття і терміни 2.2 Класифікація страхування 2.3 Страхова організація 2.4 Формування страхового фонду Глава 3. Бухгалтерський облік в страхових
 15. 6.3.1. Аудит операцій з надходження коштів
  Аудит цих операцій включає наступні кроки. 1. Перевірка прибуткових касових ордерів та оголошень на внесок готівкою, так як вони є підставою для прийому готівки в прибуткову касу. Тому якщо в ході перевірки виявляється, що гроші вносилися з якихось інших документів, то це вважається грубим порушенням, 2 * Перевірка порядку здійснення операцій з надходження грошей. Він
 16. 16.2. Порядок здійснення касових операцій з готівкою
  Приймання готівки в прибуткову касу банку проводиться за оголошеннями на внесок готівкою. Операційний працівник перевіряє правильність заповнення оголошення на внесок готівкою, відображає суму грошей в касовому журналі по приходу і передає його в касу. Касовий працівник підписує це оголошення, квитанцію і ордер до нього, ставить печатку на квитанції і видає її вносителю грошей. Оголошення
 17. 10.1. Облік касових операцій та грошових документів
  Грошові кошти організацій знаходяться в касі у вигляді готівки і грошових документів на рахунках у банках, у виставлених акредитивах і на відкритих особливих рахунках, у чекових книжках і т.д. Ведення касових операцій покладено на касира, який несе повну матеріальну відповідальність за збереження прийнятих цінностей. Для обліку касових операцій застосовуються такі типові
 18. 4.4. Книга обліку доходів і витрат господарських операцій
  Індивідуальні підприємці повинні вести не-переривчастість і достовірність обліку всіх отриманих доходів і господарських операцій при здійсненні своєї діяльності. Ці дані необхідні для податкової бази. Облік доходів і витрат і господарських операцій ведеться шляхом фіксування в Книзі обліку. У ній відбиваються результати підприємницької діяльності та імущі-ственное положення
 19. 3.1. ЗАКОНОДАВЧІ І НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
  При обліку та аудиті грошових коштів, поточних зобов'язань і розрахунків необхідно брати до уваги такі законодав-кові-нормативні документи: Кодекс України про адміністративні правопорушення; Федеральний закон від 22 травня 2003 р . № 54-ФЗ «Про застосування контрольно-касової техніки при здійсненні готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт»;

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба