трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Види, форми і системи оплати праці, поредок її нарахування


Оплата праці - це система відносин, пов'язаних із забезпеченням встановлення і здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх працю відповідно до законів, іншими нормативними правовими актами, колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами та трудовими договорами.
Заробітна плата - це винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи, а також виплати компенсаційного і стимулюючого характеру.
Виплата заробітної плати зазвичай проводиться у грошовій формі у валюті Російської Федерації (в рублях). Відповідно до колективного пли трудовим договором за письмовою заявою працівника оплата праці може здійснюватися в інших формах, що не суперечать російському законодавству. Частка заробітної плати, що виплачується в негрошовій формі, не може перевищувати 20% від загальної суми заробітної плати.
Основними видами оплати праці є погодинна, відрядна і акордна. Перші два види оплати поділяються відповідно на просту погодинну, погодинно-преміальну, пряму відрядну, відрядно-преміальну, відрядно-прогресивну, непрямо-відрядну.
При погодинній оплаті оплата здійснюється за певну кількість відпрацьованого часу незалежно від кількості виконаних робіт.
Заробіток робітників визначають множенням годинної або денної тарифної ставки його розряду на кількість відпрацьованих ним годин або днів. Заробіток інших категорій працівників визначають сліду-ющим чином: якщо ці працівники відпрацювали всі робочі дні місяця, то їх оплату становитимуть встановлені для них оклади, якщо ж вони відпрацювали неповне число робочих днів, то їх заробіток визначають діленням встановленої ставки календарне кількість робочих днів і множенням отриманого результату на кількість оплачуваних за рахунок підприємства робочих днів.
При почасово-преміальною системою оплати праці від суми заробітку за тарифом додають премію в певному відсотку до та198
рифної ставки або до іншого вимірника. Первинними документами з обліку праці працівників при погодинній оплаті є табелі.
При прямій відрядній системі оплата праці робітників осуще
ствляется за число одиниць виготовленої ними продукції і виконан
ненних робіт з твердих відрядних розцінок, встановлених
з урахуванням необхідної кваліфікації. Відрядно-преміальна система
оплати праці робітників передбачає преміювання за пере
виконання норм вироблення і досягнення певних якісних
них показників (відсутність шлюбу , рекламації тощо). При сдельнопрогрессівной системі оплата підвищується за вироблення понад нор-
ми. При побічно-відрядній системі оплата праці наладчиків,
комплектувальників, помічників майстрів та інших робітників здійснюється у відсотках до заробітку основних робітників
ділянки.
Праця деяких працівників іноді оплачується і з відрядної, н по погодинній оплаті праці - наприклад, оплата праці керівника невеликого колективу, який поєднує керівництво колективом (погодинна оплата) з безпосередньою виробничою діяльністю, оплачуваної за відрядними розцінками.
Акордна оплата праці передбачає визначення сукупного заробітку за виконання певних стадій роботи або виробництво певного обсягу продукції.
Розрахунок заробітку при відрядній оплаті праці здійснюється за документами про вироблення.
Для більш повного врахування трудового внеску кожного робітника в результати праці бригади з відома її членів можуть використовуватися коефіцієнти трудової участі (КТУ).
Для правильного нарахування оплати праці робітникам велике значення має облік відступів від нормальних умов роботи, які вимагають додаткових витрат праці та оплачуються до-датково до діючих розцінок на відрядну роботу. Доплати оформляють такими документами:
- додаткові операції, не передбачені технологією виробництва, - нарядом на відрядну роботу, який звичайно містить будь-якої відмітний знак (наприклад, яскрава риса по діагоналі);
- відхилення від нормальних умов роботи - листком на доплату, який виписують на бригаду або окремого робітника. У ньому вказують номер основного документа (наряду, відомості та інших), до якого провадиться доплата, зміст додаткової операції, причину і винуватця доплат і розцінку. Розміри доплат і їх виплати організації встановлюють самостійно й більше фіксують в колективному або трудовому договорі;
199
- простої не з вини робітників - листком обліку простоїв, в якому вказують час початку, закінчення і тривалості простою, причини і винуватців простою і належну робочим за простий суму оплати. Час простою з вини роботодавця оплачується в розмірі не менше двох третин середнього заробітку працівника. Простої з вини робітників не оплачують і документами не оформляють.
Невиправний (або остаточний) шлюб оформляють актом про шлюб, чи декларації одруження; крім того, його відзначають у первинних документах з обліку виробітку. Виправний брак актом чи декларації одруження не оформляють.
Шлюб не з вини працівника оплачується нарівні з придатними виробами. Повний брак з вини працівника оплаті не підлягає. Частковий брак з вини працівника оплачується за зниженими розцінками залежно від ступеня придатності продукції.
Оплата годин нічної роботи (з 22 до 6 год). Година нічної роботи оплачується у підвищеному розмірі, передбаченому колективним договором організації, але не нижче розмірів, встановлених законодавством. Тривалість нічної роботи (зміни) скорочується на 1 год
Оплата годин понаднормової роботи. Понаднормові роботи допускаються у виняткових випадках. Робота в надурочний час оплачується за перші дві години не менш ніж у полуторному розмірі, а за наступні години - не менш ніж у подвійному, розмірі за кожну годину понаднормової роботи. Понаднормові роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.
До надурочних робіт і до роботи в нічний час не допускаються вагітні жінки, працівники молодше 18 років, працівники інших категорій, встановлених законодавством.
Оплата роботи у вихідні та святкові дні. Робота у вихідні та святкові дні компенсується працівнику наданням іншого дня відпочинку або, за згодою сторін, у грошовій формі. Робота у вихідні та святкові дні оплачується не менш ніж у подвійному розмірі:
а) відрядникам - не менше ніж за подвійними відрядними розцінками;
б) оплачуваним за годинними ( денними) ставками - в розмірі не менше подвійної годинної (денної) ставки;
в) одержують місячний оклад - у розмірі не менше однієї годинної (денної) ставки понад оклад, якщо робота проводилася в межах місячної норми робочого часу, і в розмірі не менше подвійної годинної (денної) ставки понад оклад, якщо робота проводилася понад місячну норму.
200
Оплата чергових відпусток. Право на відпустку працівникам надається після закінчення 6 місяців безперервної роботи на даному підприємстві. За працівником, які у відпустці, зберігають його середній заробіток.
Оплата перерв у роботі годуючих матерів. Працюючим жінкам, які мають дітей віком до 1,5 років, встановлені додаткові перерви. Час цих перерв зараховується в рахунок робочого часу і підлягає оплаті в розмірі середнього заробітку.
Допомоги по тимчасовій непрацездатності виплачують робітникам і службовцям за рахунок відрахувань на соціальне страхування. Підставою для виплати допомоги є лікарняні листи, видані лікувальними установами і підписані профспілковим органом. Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності залежить від стажу роботи працівника і його середнього заробітку: при безперервному стажі роботи до п'яти років - 60% заробітку; від п'яти до восьми років -80% заробітку, від восьми років і більше - 100% заробітку.
Незалежно від стажу роботи допомога видається у розмірі 100%:
- внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання;
- працюючим інвалідам ВВВ та іншим інвалідам, прирівняним по пільгах до інвалідів ВВВ;
- особам, які мають на своєму утриманні трьох дітей і більше, які не досягли 16 років (учні - 18 років);
- по вагітності та пологах.
Крім зазначених випадків (оплата перерв у роботі годуючих матерів, відпусток, допомоги з тимчасової непрацездатності (з урахуванням стажу роботи)) середній заробіток зберігається за:
- працівниками, які у медичній установі на обстеженні, зобов'язаними проходити таке обстеження;
- донорами в день обстеження і в день здачі крові, а також за наданий їм день відпочинку після кожного дня здачі крові і в ряді інших випадків, встановлених законодавством. Порядок розрахунку середньої заробітної плати встановлюється постановами Уряду Російської Федерації.
Для розрахунку середнього заробітку враховуються всі передбачені системою оплати праці види виплат, застосовувані у відповідній організації незалежно від джерел цих виплат:
- заробітна плата, нарахована працівникам за тарифними ставками (посадових окладів) за відпрацьований час, за виконану роботу за відрядними розцінками; за виконану роботу у відсотках від виручки від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг), або комісійну винагороду;
- заробітна плата, видана в негрошовій формі;
201
- надбавки та доплати до тарифних ставок (посадових окладів) за професійну майстерність, класність, кваліфікаційний розряд, вислугу років (стаж роботи) та ін;
- виплати, пов'язані з умовами праці;
- премії та винагороди, включаючи винагороду за підсумками роботи за рік і одноразова винагорода за вислугу років;
- інші передбачені системою оплати праці види виплат.
Розрахунок середнього заробітку працівника провадиться виходячи з фактично нарахованої йому заробітної плати і фактично відпрацьованого ним часу за 12 місяців, що передують моменту виплати.
Середній заробіток для оплати відпусток і виплати компенсації за невикористані відпустки обчислюється за останні три календарних місяці (з 1-го до 1-го числа).
При обчисленні середнього заробітку з розрахункового періоду виключаються час, а також нараховані за цей час суми, якщо:
а) за працівником зберігався середній заробіток відповідно до законодавства Російської Федерації;
б) працівник отримував допомогу з тимчасової непрацездатності або допомога по вагітності та пологах;
в) працівник не працював у зв'язку з простоєм з вини роботодавця або з причин , не залежних від роботодавця і працівника;
г) працівник участі у страйку, але у зв'язку з цим страйком не мав можливості виконувати свою роботу;
д) працівникові надавалися додаткові оплачувані вихідні дні для догляду за дітьми-інвалідами та інвалідами з дитинства;
е) працівник в інших випадках звільнявся від роботи з повним або частковим збереженням заробітної плати або без оплати відповідно до законодавства Російської Федерації ;
ж) працівникові надавалися дні відпочинку (відгулів) у зв'язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі організації робіт і в інших випадках відповідно до законодавства Російської Федерації.
Середній заробіток працівника визначається множенням середнього денного заробітку на кількість днів (робочих, календарних) у періоді, що підлягає оплаті.
Середній денний заробіток, крім випадків визначення середнього заробітку для оплати відпусток і виплати компенсацій за невикористані відпустки, обчислюється діленням суми заробітної плати, фактично нарахованої за розрахунковий період, на кількість фактично відпрацьованих у цей період днів.
При встановленні працівникові неповного робочого часу (неповного робочого тижня, неповного робочого дня) середній денний зара202 бок обчислюється діленням суми фактично нарахованої заробітної плати на кількість робочих днів за календарем 5-денний (6-денної) робочої тижня, що припадають на час, відпрацьований у розрахунковий період.
Середній денний заробіток для оплати відпусток, що надаються в календарних днях, і виплати компенсації за невикористані відпустки обчислюється діленням суми заробітної плати, фактично нарахованої за розрахунковий період, на 3 і на середньомісячне число календарних днів (29, 6).
У разі коли один або кілька місяців розрахункового періоду відпрацьовані не повністю або з нього виключалося час, протягом якого працівник не працював (пп. «а» - «ж»), середній денний заробіток обчислюється діленням суми фактично нарахованої заробітної плати за розрахунковий період на суму, що складається з середньомісячного числа календарних днів (29,6), помноженого на кількість повністю відпрацьованих місяців, і кількості календарних днів в неповністю відпрацьованих місяцях.
Кількість календарних днів в неповністю відпрацьованих місяцях розраховується шляхом множення робочих днів за календарем
5-денного робочого тижня, що припадають на відпрацьований час, на коефіцієнт 1,4.
Середній денний заробіток для оплати відпусток, що надаються в робочих днях, а також для виплати компенсації за невикористані відпустки обчислюється діленням суми фактично нарахованої заробітної плати на кількість робочих днів за календарем
 6-денного робочого тижня.
 Кількість робочих днів в неповністю відпрацьованих місяцях при наданні відпусток в робочих днях розраховується множенням робочих днів за календарем 5-денного робочого тижня, що припадають на відпрацьований час, на коефіцієнт 1,2.
 При визначенні середнього денного заробітку з розрахункового періоду виключаються святкові неробочі дні, встановлені федеральним законом.
 При визначенні середнього заробітку працівника, якому встановлено підсумований облік робочого часу, використовується середній годинниковий заробіток, який обчислюється діленням суми заробітної плати, фактично нарахованої за розрахунковий період, на кількість годин, фактично відпрацьованих у цей період.
 Середній заробіток працівника визначається множенням середнього годинного заробітку на кількість робочих годин на періоді, що підлягає оплаті.
 Середній заробіток працівника для оплати відпустки визначається Множенням середнього годинного заробітку на кількість робочого вре203
  мени (в годинах) на тиждень, залежно від встановленої тривалості робочого тижня і на кількість календарних тижнів відпустки.
 При визначенні середнього заробітку премії та винагороди, фактично нараховані за розрахунковий період, враховуються в наступному порядку:
 - щомісячні премії та винагороди - не більше однієї виплати за одні й ті ж показники за кожний місяць розрахункового періоду;
 - щомісячні премії та винагороди за період роботи, що перевищує один місяць, - не більше однієї виплати за одні й ті
 ж показники в розмірі місячної частини кожний місяць розрахунок
 ного періоду;
 - винагорода за підсумками роботи за рік, одноразова винагорода за зислугу років (стаж роботи), інші винагороди за 1 підсумками роботи за рік, нараховані за попередній календарний рік, - у розмірі 1/12 за кожен місяць розрахункового періоду незалежно від часу нарахування винагороди. У всіх випадках середній місячний заробіток працівника, відпрацьованого повністю в розрахунковий період норму робочого часу і виконав норми праці (трудові обов'язки), не може бути менше встановленого федеральним законом мінімального розміру оплати праці.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.1. Види, форми і системи оплати праці, поредок її нарахування"
 1.  ЗМІСТ
    системи оплати праці Загальні положення Законодавчі і нормативні акти, що регулюють перехід бюджетних установ на нові системи оплати праці Встановлення систем оплати праці Встановлення систем оплати праці в бюджетній установі Глава 2. Система оплати праці в бюджетній установі Основні положення Посадові оклади Компенсаційні виплати Особливості встановлення заробітної плати
 2.  ОПОДАТКУВАННЯ вихідної допомоги
    оплату праці (п. 9 ст. 255 НК РФ). При методі нарахування зазначені витрати визнаються в розмірі нарахованих сум (п. 4 ст. 272 ??НК РФ). Дані виплати не обкладаються: - ПДФО (п. 3 ст. 217 НК РФ); - ЄСП (пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ); - страховими внесками на обов'язкове пенсійне страхування (п. 2 ст. 10 Федерального закону від 15.12.2001 N 167-ФЗ "Про обов'язкове пенсійне страхування в
 3.  8.2. Форми і системи оплати праці
    види оплати праці: тарифні ставки; нормування праці, форми оплати праці. ТК РФ (ст. 129) визначає тарифну систему як сукупність нормативів, за допомогою яких здійснюється диффе-ренціація заробітної плати працівників різних категорій. Тарифна система містить інформацію про розмір оплати праці працівників залежно від виду та якості робіт. Детальні характеристики робіт, а також
 4.  8.7. Середній заробіток
    види виплат, застосовувані у відповідній організації незалежно від джерел цих виплат. Розрахунок середнього заробітку працівника незалежно від режиму його роботи проводиться виходячи з фактично нарахованої йому заробітної плати і фактично відпрацьованого ним часу за 12 місяців, що передують моменту виплати. Середній заробіток для оплати відпусток і виплати компенсації за невикористані
 5.  12.7. Облік розрахунків із засновниками та акціонерами
    оплату праці »і дебетом рахунку 84« Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ». При нарахуванні дивідендів з юридичних і фізичних осіб утримують податок на дохід. Нараховані суми податку відображають за дебетом рахунка 75 «Розрахунки з засновниками» або 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кредитом рахунку 68 «Розрахунки з податків і зборів». Виплата учасникам організації доходів відображається за кре-диту
 6.  8.1. Значення і завдання обліку праці та її оплати
    система відносин, пов'язаних із забезпеченням встановлення і здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх працю відповідно до законів, іншими нормативними правовими актами, колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами та трудовими договорами. Так, згідно зі ст. 135 ТК РФ системи заробітної плати, розміри тарифних ставок, окладів, різного виду виплат
 7.  8.8. Відпустки
    форми організації підприємства та ступеня зайнятості працівника, а також місця виконання трудових обов'язків, форми оплати праці, займаної посади, терміну трудового договору. Відпустки для відпочинку поділяються на основні та додаткові. Відмінність між ними полягає в тривалості, підстави та порядок надання. Основний відпустку гарантовано працівникові незалежно від того, де він
 8.  Приклад 2. Формування первісної вартості
    форми їх оформлення. При цьому витратою визнаються відсотки за борговими зобов'язаннями будь-якого виду незалежно від характеру представленого кредиту або позики (поточного або інвестиційного). Витратою визнається тільки сума відсотків, нарахованих за фактичний час користування позиковими засобами (фактичний час перебування зазначених цінних паперів у третіх осіб) і прибутковості, встановленої
 9.  31. Склад витрат на оплату праці
    види виплат: 1) оплата за відпрацьований час у тому числі: а) заробітна плата за тарифними ставками, окладами відрядними розцінками; відсоток від вартості наданих послуг, виручки; б) компенсаційні виплати у зв'язку з режимом роботи та умовами праці; в) оплата керівникам і фахівцям, які залучаються до підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів і відволікає від основної роботи; г)
 10.  ОПОДАТКУВАННЯ компенсації за невикористану відпустку
    оплату праці (п. 8 ст. 255 НК РФ, Лист УФНС Росії по м. Москві від 02.11.2007 N 21-11/105398 @). Причому до витрат включаються всі суми виплачуваної компенсації (включаючи суми компенсації за минулі роки) (див. Лист Мінфіну Росії від 20.05.2005 N 0303-01-02/2/90). При методі нарахування зазначені витрати визнаються щомісяця в нарахованої сумі (п. 4 ст. 272 ??НК РФ). З суми компенсації
 11.  5.7. Особливості організації праці та її оплати в НКО
    форми і системи оплати праці. У некомерційних організаціях оплата праці залучених осіб в основному здійснюється на погодинній основі, при цьому мінімальний розмір годинної тарифної ставки визначається виходячи з мінімальної заробітної плати та середньомісячної тривалості робочого часу (середньомісячного фонду робочого часу). Зверніть увагу, що величина фонду оплати праці
 12.  42. Моделі та системи заробітної плати
    форми заробітної плати - відрядну і погодинну. При відрядній - грошові компенсації залежать від обсягу виконаної роботи. При погодинній - рівень оплати зв'язується з витраченим на роботу часом. На основі цих форм створюються різні варіанти і комбінації оплати праці. Ставка + надбавка за високі індивідуальні результати (у вигляді премій, комісійних та ін.) Ставка + надбавка на групу
 13.  Медичні огляди
    форми професійних захворювань, або захворювань, що є медичними протипоказаннями для продовження роботи. Попередні та періодичні медогляди зобов'язані проходити: працівники, прийняті на важкі роботи і на роботи з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці; працівники, діяльність яких пов'язана з рухом транспорту; працівники організацій харчової промисловості,
 14.  Приклад 10. Застосування нелінійного методу нарахування амортизації до будівель, що входять в десяту амортизаційну групу.
    оплательщік може вибрати метод нарахування амортизації: лінійний; нелінійний. Тим часом при виборі методу нарахування амортизації по окремих об'єктах основних засобів необхідно враховувати особливості, передбачені ст. 259 НК РФ. При цьому п. 3 цієї статті передбачено, що платник податків застосовує лінійний метод нарахування амортизації до будівель, споруд, передавальним пристроям,
 15.  11.3. Облік відсотків за позиковими коштами
    види зобов'язань, передбачені Цивільним кодексом РФ. Назвіть основні способи забезпечення зобов'язань за кредитним договором. Назвіть предмети договору позики. Якими цінними паперами організація може здійснювати залучення позикових коштів? Як класифікуються кредити і позики? Які рахунки бухгалтерського обліку призначені для обліку зобов'язань за отриманими кредитами і позиками?
 16.  Глава 8 Облік праці та її оплати
    оплати
 17.  Глава 10 Облік праці та її оплати
    оплати
 18.  5.5. Перевірка правильності нарахування та стягнення відсотків за розміщеними коштами та їх відображення в обліку
    систему внутрішнього контролю за цим процесом. Результати перевірки відобразити в табл.
 19.  Глава 4. РИНОК ПРАЦІ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ, ВИДИ І МОДЕЛІ
    Глава 4. РИНОК ПРАЦІ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ, ВИДИ І
 20.  5.4. Оцінка вартості аудиторських послуг
    види оцінки вартості аудиторських послуг можна умовно розділити на такі групи: акордна оплата; погодинна оплата; відрядна оплата; комбінована оплата. При аккордной оплати сума оплати заздалегідь визначається і фіксується в договорі на проведення аудиторської перевірки до її початку. Деякі аудиторські фірми визначають її довільно, залежно від фінансових можливостей клієнта,

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба