трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. аналіз позиції продавця


Векселі, отримані продавцем в якості оплати за проданий товар, після їх обліку в банку повинні забезпечити йому отримання суми, що дорівнює вартості товару! Отже, перед продавцем стоїть завдання - визначення суми кожного векселя і їх сумарної величини.
Сума кожного векселя (К ;) складається з двох величин: суми, що забезпечує погашення основного боргу (вартості товару), і відсотків за кредит.
Відсотки за кредит (процентні платежі) визначаються двома способами:
а) відсотки нараховуються на залишок заборгованості, при цьому термін, за який вони нараховуються, визначається з моменту погашення попереднього векселя;
б) відсотки нараховуються на суму боргу, включену в вексель; в цьому випадку термін визначається від початку угоди і до моменту погашення векселя.
Розглянемо обидва способи за умови, що борг погашається рівними виплатами.
Введемо позначення: п - число періодів, на кожен з яких видано вексель (число виданих векселів); ??/ = 1,2,3 ...; л-номер періоду; т - число періодів в році; / - річна ставка про-стих відсотків, під яку проводиться кредитування; j - '/ ", - процентна ставка, по якій проводиться кредитування в каж-дом періоді; d-річна проста облікова ставка, яка використовується бан-~ м d
ком для обліку векселів; а = - облікова ставка, яка використовується в кожному періоді; Р-вартість товару (сума основного боргу); при виплаті авансу його слід відняти з вартості товару, й у подальших розрахунках він до уваги не береться, а сума, що залишилася після вирахування авансу, вважається сумою основного боргу.
Варіант «а». Погашення основного боргу проводиться рівними уплаГрЛ тами
- У суму, що підлягає сплаті за векселем, кро ме суми, призначеної для погашення основного боргу, включені і відсотки за кредит на залишок основного дол га.
Процентні платежі за кредит утворюють ряд, що представляє арифметичну прогресію: 1-І
... lz = P j
! X = P-J \ I2 = Pj ... ln = P j
я-ії Pj
- останній член ряду. Загальну суму процентних платежів розрахуємо, використовуючи формулу для визначення суми п - перших членів арифметичної прогресії: PJ
Pj +
t-1
П + 1
(10.1)
| n = P j
t = n п r = I 1 Сума векселя, що погашається в момент t, дорівнює: / -1
= - [1 + (1 + «-0-у].
(10.2)
Р Р
1V, = - + /, = - + PJ п п Сума всього комплекту векселів складе: п +1
1 + J
(10.3)
I Vt = P + Pj-^ - = P Варіант «б». Процентний платіж в періоді t визначається за формулою: (Ю.4)
(Ю.5)
It = Pj-. п
Сума одного векселя в періоді t дорівнює:
Vt = P + It = l + PjL = r ^ ± lJl.
п п п 11 Вексельні суми представляють арифметичну професію, перрі + Л - і / PQ + nj) шиї член який дорівнює У \ = -, а останній - К "= -.
Тому сумарне значення всіх векселів одно:
P (\ + j) {P (\ + nj)
IV, =
P [V + j) + (\ + nj)} P-[2 + j {n +1)]
(10.6)
2 лютого
(Ю.7)
Р [2 + j (п +1)],
Загальна сума нарахованих процентних платежів знаходиться як різниця:
або як сума
p-jt
Так як процентні платежі також складають арифметичну Pj
прогресію, де перший член / (= їх сума визначиться за формулою:
а останній / = P | / ', то
ее J 'Pj
+ PJ
(10.8)
II, = |
P j (n + 1) Приклад 10.1. Оплата за товар вартістю Р = 2,0 млн руб. проводиться векселями. Видано чотири векселі, що погашаються кожне півріччя. Процентна ставка за наданий кредит 10% річних (простих). Визначити процентні платежі та суми , проставлені у векселях, двома методами.
Розрахункові параметри: Р = 2; т ??= 2; / = 0,1; у = ^ - = 0,05; я = 4. t Сума погашення Варіант «а» Варіант «б» основного боргу Р / п, тис. руб. Процентні Сума Процентні Сума платежі тис. руб. векселя 1 / (, тис. руб. платежі / г, тис. руб. векселя Vt, тис., руб. 1 500 100 600 25 525 2 500 75 575 50 | 550 3 500 50 550 75 575 4 500 25 525 100 600 Разом 2000 250 2250 250 2250
Варіанти «а» і «б» забезпечують рівність вексельних сум (22 500 тис. руб.).
Як зазначалося раніше, при здійсненні форфейтинговой операції для продавця важливо, щоб сума, отримана після врахування всіх векселів, дорівнювала вартості проданого товару. Це досягається в результаті регулювання декількох параметрів: вартості товару Р, кредитної річної процентної ставки / ', річний дисконтної ставки сі, кількості виданих векселів п. Розглянемо методи цього регулювання.
В результаті обліку комплекту векселів продавець отримує суму А . При використанні простої облікової ставки вона дорівнює: (10.9)
A = ZVr (\-t-d '), 1 де d' - облікова ставка, по якій проводиться дисконтування в кожному /-м періоді.
Величина А є наведеної величиною всіх вексельних платежів. Так як вексельна сума визначалася двома способами, то і величину А також необхідно визначати для кожного з них. Варіант «а»
A = j: - [\ + (nt + l) j] (\-td ') =
= i-[(\ + jn + j) (\-td' )-j (\-td ')] - Р_
п
(10.9а)
(\ + jn + j) Z (\-td') - j-Zt {\-td ')
I 1 У виразі (10.9а) визначимо суми: п + 1
"п + I
1-d'Х (1-t d ') = nd' п - = п-2 січня h ^-td ^ h-b2-d ^ n ^-d'-n ^ t "^ - і і n + 1
2n + \
= n |
1-d '|
V Підставивши отримані суми у вираз (10.9а) і зробивши ряд перетворень, отримаємо: п + 2
п +1
I = / М 1 +
(10.10)
(j-d ')-jd' Вираз у фігурних дужках позначимо через Z,. Ця вели-чину може приймати значення: Z, = 1; Z, <1; Z,> I.
Якщо величина Z, = 1, то наведена величина А = Р, тобто після врахування векселів продавець отримає спочатку призначену за свій товар суму;
при Z, <1 він отримає меншу суму; при Z,> 1 він може отримати більшу суму. Отже, якщо Z, <1, то для того щоб продавець міг по-лучити первісну ціну товару, її необхідно збільшити в '/ /, раз, тобто ввести коригуючий множник. Після коректування ціни необхідно знову визначити суми векселів виходячи з нової вартості товару.
Приклад 10.2. Використовуючи дані прикладу 10.1, розрахувати коригувальний множник за умови, що при обліку векселів використовується облікова ставка 11% річних.
Так як часовий проміжок між погашенням кожного векселя становить півроку, то використовується d \ = ^ - ^ - = 0,055. Тоді » . 4 + 1 Z. = 1 + |
0,05 - 0,055 - 0,05 - 0,055 - | = 0,97375.
2
Звідки
А = 2000 - 0,97375 = 1947,5 тис. руб.
Як бачимо, за даних умов продавець в результаті обліку векселів отримає суму, трохи меншу, ніж він призначив при продажі. Щоб компенсувати втрати, він повинен підвищити початкову суму до величини
Р | - = 2000 - '= 2000 - 1,0269 = 2053,9 тис. руб.
0j9/375
Після визначення нової вартості товару знову розрахуємо суми векселів за варіантом «а».
Розрахункові параметри:
Р = 2053,9 тис. руб.; т = 2; у = ^ - = 0,05; d '= ^ - = 0,055; п = 4. t Сума погашення основного боргу Р / п, тис. руб. Процентні платежі / (, тис. руб. Сума векселя Vt, тис. руб. Сума, отримана дисконтуванням векселя за ставкою d '= 0,055, тис. руб. 1 513,48 102,696 616,176 582,28632 2 513,48 77,022 590,502 525,54678 3 513,48 51,348 564,828 471,63138 4 513.48 25.674 539,154 420,54012 Разом 2053,92 256,74 2310,66 2000,0046
Облік векселів за ставкою 5,5% за півріччя забезпечує отримання продавцем суми, що дорівнює спочатку призначеної. Невелике розходження між дисконтованою сумою і первісною пояснюється заокругленнями в процесі обчислень.
Варіант «б». У цьому варіанті коригувальний множник при нарахуванні відсотків на основну суму боргу розраховується дещо по- іншому. Наведена величина визначається за формулою: (10.11)
и п
де t = 1, 2 ... п.
Перетворивши це вираз, отримаємо: 2/1 +1
«+ 1
А = Р-1 +
(10.12 )
(j-d ')-jd' Вираз у фігурних дужках позначимо через Z2; його значення аналогічно Zr
Як і в попередньому випадку, є коригувальним множником.
Приклад 10.3. Використовуючи дані прикладу 10.1 (варіант «б»), розрахувати коригувальний множник за умови, що d = 11% річних.
'0,11 Л d '= - = 0,055 2
Згідно (10.12) 4 + 1
= 0,9669;
2-4 + 1
Z2 = 1 +
0,05-0,055-0,05 0,055 - 1
Z2 0,9669 = 1,0343 Отримані значення величин Z (приклади 10.2 та 10.3) знаходять
ся в співвідношенні: Z> Z "а множники> | Очевидно, що при 12 z2 z \
використанні варіанту «а» ціна товару потребує меншої коригуванню.
Якщо коригування ціни залежить від величини Z, то сама величина залежить від основних параметрів угоди - j, d ', n. Для аналізу
їх впливу на підставі формули (10.10) розрахуємо значення Z при різних j, d 'і п (табл. 10.1).
Таблиця 10.1
ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ г, п d '= 0,055 У = 0,05 і = 0,05 j = 0,06 і ??= 0,07 d' = 0,055 d '= 0,06 d' = 0,07 1 0 , 9923 1,0017 1,0112 0,9923 0,9870 0,9765 2 0,9870 1,009 1,0148 0,9870 0,9790 0,9507 3 0,9808 0,9975 1,0172 0,9808 0,9700 0,9483 4 0,9738 0,9960 1,0183 0,9738 0,9600 0,9325 5 0,9657 0,9933 1,0181 0,9657 0,9457 0,9155 10 0,9120 0,9549 0, 9978 0,9120 0,8790 0,8130
Як видно з даних таблиці, зростання ставки j при незмінності інших параметрів викликає збільшення величини Zj. Зростання ж ставки при збереженні тих же умов веде до зниження величини Zr
При співвідношенні j В силу перерахованих взаємозалежностей між параметрами угоди при j Розглянемо методи знаходження оптимального співвідношення процентної і облікової ставок при розрахунку вексельних сум, що дозволяють уникнути зміни ціни товару.
При нарахуванні відсотків за варіантом «а»
У виразі (ЙШЛО) при Z, = I величина А = Р, отже, існує рівність:
. ,,.,, п + 2
з якого можна визначити процентну О ") і облікову (d ') ставки за період I:
/ = J |
j-(n + 2) | l (Ю.ІЗ)
При використанні d * і у "продавець після врахування векселів отримує суму, не меншу спочатку призначеної.
Приклад 10.4. На яку облікову ставку може погодитися продавець, щоб, не змінюючи умови кредиту (дані прикладу 10.1), отримати при дисконтуванні векселів суму, рівну ціні товару, що продається?
/ ° 0.05. (40 +52) | | ° 0-0455 (4-5ВД3 +
Річна облікова ставка дорівнює 0,0455 - 2 = 0,091 (9,1%). Перевіримо отриманий результат: t Сума векселя, тис. руб. Сума, отримана дисконтуванням векселя по ставкес / = 0,0455 1 600,0 S 572,5 2 575,0 522,68 3 550,0 474,92 4 525,0 429 , 45 Разом 2250,0 1999,55 (2000)
При нарахуванні відсотків за варіантом «б»
У виразі (10,12) за наявності рівності
можна визначити оптимальні для продавця значення процентної
ставки (/ '*) та облікової ставки (d') \%
d '
I-2 n + Xd> (Ю.15)
d = 1 + 2л + '. у (10-16)
Приклад 10.5. Оплата за партію товару вартістю Р = 2 млн руб. проводиться векселями. Контрактом передбачається видача чотирьох векселів, що погашаються кожне півріччя. Нарахування відсотків на основну суму боргу проводиться за варіантом «б». Продавець погодив з банком розмір облікової ставки - d = 11% при дисконтуванні векселів. Визначити мінімальну кредитну процентну ставку, при якій продавець, не змінюючи ціни, не понесе збитки.
Розрахункові параметри:
Р = 2000 тис. руб.; т = 2; і = 4; d '= ~ = 0,055;; =?
- т-= 0,06 59 (6,59% - полугодовал процентна ставка ).
| -! г - 0,55
По (ЮЛ 5) визначаємо кредитну процентну ставку: *
j = - I
Використовуючи дану ставку за варіантом «б», розрахуємо величину процентних платежів і суму векселів в кожному періоді, а також їх дисконтовану величину. t Сума погашення основного боргу Р / п, тис. руб . Процентні платежі lt, тис. руб. Сума векселя Vt, тис. руб. Сума, отримана дисконтуванням векселя за ставкою d1 = 0,055 тис. руб. 1 500,0 32,95 532,95 503,637 2 500,0 65,90 565 , 90 503,651 3 500,0 - 98,85 598,85 500,039 4 500,0 131,80 631,80 492,804 Разом 2000,0 329,50 2329,50 2000,13
Як бачимо , ставка / = 6,59% забезпечує продавцю одержання після дисконтування векселів суму, не меншу суми основного боргу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.2. аналіз позиції продавця"
 1. Бонуси
  продавцем і покупцем може бути передбачено додаткову умову оплати продавцем дій покупця щодо виконання заздалегідь обговорених умов за обсягами придбаних у продавця товарів. Адже покупець спочатку за договором купівлі-продажу не зобов'язаний вибирати певний об'єм. Для продавця такі суми тоді можна буде розглядати як витрати з оплати послуг, споживаних у зв'язку зі
 2.  8.4. КЛІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
    позиції. Якщо ж вимоги менше зобов'язань, то передбачається платіж з боку даного учасника, так як він займає коротку позицію. Якщо вимоги дорівнюють зобов'язанням, то вважається, що позиція закрита. Процес визначення позицій учасників торгівлі називається нейтинг (netting), який здійснюється як під час біржової сесії, так і після її завершення. У таблиці 8.1
 3.  13.2. Відповідальність за якість і безпеку товарів
    продавці) несуть відповідальність. Якщо надання недостовірної або недостатньої інформації про товар (роботу, послугу), а також про підприємство-виробника спричинило придбання товару, який не має потрібних споживачеві властивостей, споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків. За неможливість використання придбаного товару за призначенням
 4.  8.2. Прибутки та збитки по опціонним контрактами
    позиціями по опціонах. Колл-опціони Тримач колл-опціону виконає опціон, якщо поточна ціна базисного активу перевищить ціну використання опціону. Якщо цього не відбудеться, опціон не буде виконано. Однак прибуток від сдел-ки буде отримана тільки в тому випадку, коли ціна акції буде вище ціни виконання, складеної з ціною колл-опціону. Покупець Продавець Рис. 8.1. Графік виплат для
 5.  13.4. Контрольний запитальник «Збір інформації про конкурентів»
    продавців і торгових представників підприємства обов'язково повинна фігурувати рубрика «Спостереження і інформація про дії конкурентів». Джерелами такої інформації є: актуальна інформація банків та довідкових агентств; електронні бази даних; конкретні і цілеспрямовані доручення продавцям і торговим представникам по збору певної інформації про конкурентів. Найбільш підходящим
 6.  Крива пропозиції
    продавці хочуть запропонувати на
 7.  11.1.Аналіз і керування позаоборотними активами
    аналізу за допомогою системи аналітичних коефіцієнтів були викладені в розділах 5.9 і 7.1. Крім того, по кожному виду активів цієї групи можна проводити стандартний аналіз їх руху, схема якого представлена ??в розділі 3 звітної форми «Додаток до бухгалтерського балансу». У переважній більшості випадків основна питома вага у необоротних активах займають основні засоби, тому з
 8.  7.4. Види операцій за безготівковими розрахунками
    продавцю узгоджену суму угоди від імені покупця при дотриманні певних умов, 2) інкасові операції, при проведенні яких банк отримує наказ від продавця отримати від покупця суму угоди, 3) перекладні операції, при яких банк покупця переводить суму угоди з рахунку клієнта за його дорученням на рахунок продавця; 4) клірингові операції, при проведенні яких між
 9.  Баканов М. І., Мельник М. В., Шеремет А. Д.. Теорія економічного аналізу, 2005

 10.  Зовнішні ефекти
    продавцями, ніяк не відображено в ціні цього
 11.  § 35. Як досягається ринкова рівновага
    аналізуємо рис. 10.2. Рис. 10.2. Причини виникнення дефіциту або надлишку товарів На цьому малюнку видно всі три ситуації, які можливі на ринку: 1) ринкова рівновага (воно досягається при ціні Р * і обсязі покупок Q *); надлишок товарів (затоварення), що виникає при ринковій ціні вище рівноважної ціни Р \; дефіцит (нестача) товарів, що виникає при ринковій ціні нижче рівноважної ціни
 12.  В. А. Гаги. Економіка і соціологія праці, 2008

 13.  11.3. Опціон на дату
    позицій учасників по кожному опціонного контракту. Тобто учасник торгів може купити один контракт, і якщо він продає аналогічний контракт, то його позиція закривається. Розрахункова палата біржі є протилежною стороною для кожної сторони опціонного контракту. За біржовими опціонами існує також механізм справляння маржевих зборів (зазвичай сплачується тільки продавцем опціону).
 14.  4.3. Міжнародні правила тлумачення торгових термінів «ІНКОТЕРМС»
    продавцем-російською компанією і покупцем-російською компанією всередині Російської Федерації. З 1936 р., моменту першої публікації Інкотермс переглядався в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 рр.. У справжньому в зовнішньоторговельній діяльності діє Інкотермс 2000 (публікація № 560 Міжнародної торгової палати), який набув чинності з 1 січня 2000 р. За твердженням Міжнародної торгової палати,

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба