трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. Аудит дотримання порядку проведення операцій за кореспондентськими счетамкредітних організацій


і
На початковому етапі аудиту розрахункових операцій перевіряється дотримання нормативних вимог, що пред'являються до порядку оформлення кореспондентських відносин між банками, які мають бути засновані на двосторонньому договорі один з одним. Це повинно мати місце як при встановленні банками прямих кореспондентських від-носіння, так і при встановленні кореспондентських відносин комерційного банку та РКЦ ЦБ РФ.
Предметом договору, що укладається про кореспондентські ставлення-пах є встановлення умов відкриття кореспондентських рахунків та здійснення за ним операцій відповідно до договору і законодавством Російської Федерації і нормативними актами Банку Росії. При укладенні договору про кореспондентські відно-шеніях банк-респондент в обов'язковому порядку представляє банкукорреспонденту наступні документи, які згодом зберігаються в досьє банку-респондента:
заяву на відкриття кореспондентського рахунку, завірена керівником;
нотаріально завірені копії установчих документів та статуту;
картку із зразками підписів уповноважених посадових осіб і відбитка печатки банку-респондента, завірених у встановленому порядку в територіальному установі (ГУ ЦБ РФ);
довідки про взяття на облік в податковому органі, в Пенсійному фонді РФ, у Фонді обов'язкового медичного страхування РФ.
Договір про кореспондентські відносини не має строго регламентованої форми, але повинен бути оформлений з дотриманням вимог, що пред'являються до такого роду документам ГК РФ (глави 9, 27,28,29). У договорі повинні бути такі ознаки: номер, дата складання, повне найменування сторін, що уклали договір, їх реквізити (банківські та юридичні адреси), умови договору. У договорі, як правило, передбачаються наступні умови:
порядок направлення документів і використовувані технічні засоби;
правила контролю та вивірки розрахунків;
оплата за постійний незнижуваний залишок по коррахунку ЛОРО;
використання кореспондентського рахунку НОСТРО для проведення платежнихдокументов інших кредитних організацій;
досягнення одночасності проведення операцій з ЛОРО, НОСТРО рахунках в банках з урахуванням ДПП;
своєчасність відправлення виписок (іншої документації) з банку-кореспондента в банк-респондент;
обов'язки та відповідальність сторін.
При аудиті необхідно звернути увагу на те, що договір повинен бути підписаний особами, що мають відповідні повноваження, і завірений печатками двох сторін. Печатки повинні бути чіткими. Форма заповнення договору-будь-яка (написаний від руки на заздалегідь підготовленість бланку або повністю машинописний текст), при цьому в договорі не повинно бути підчисток, а виправлення, якщо такі мають місце, повинні бути і підписано особами, що мають відповідні повноваження. Додаткові угоди до договорів про кореспондентські відносини повинні відповідати тим самим вимогам, що й самі договори.
Далі проводиться аудит дотримання порядку відкриття кореспондентських рахунків, який включає:
перевірку наявності в юридичних справах банків-респондентів всіх перерахованих вище документів, обов'язкових для відкриття кореспондентського рахунку;
зіставлення кількості укладених угод про корреспон-дентских відносинах з записами в Книзі реєстрації договорів;
перевірку в договорах правильності оформлення договорів (до виконавчих угод до них) і наявність у них основних умов, передбачених законодавством Російської Федерації;
оцінку правового ризику кредитної організації (наявність в договорах про кореспондентські відносини: номери і дати складання, повного найменування із зазначенням організаційно-правових форм сторін, що уклали договір, їх банківські реквізити та юридичні адреси);
перевірку відповідності умов, що містяться в договорах про кореспондентські відносини, п. 12 глави 1 частини III «Положення про безготівкові розрахунки в Російській Федерації» від 08.09.2000 № 120-П та п. 1.6 частини III розділу I «Правил ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації» від 18.06.97 № 61;
сопоутавленіе даних, зазначених у довідках про відкриття корреспондентскіхсчетов та залишках коштів на них, з даними Книги реєстрації договорів, Книги відкритих рахунків клієнтів і особовими рахунками кореспондентських рахунків.
За тим кореспондентськими рахунками, які на дату складання аудируемой звітності вже закриті, проводиться перевірка дотримання порядку закриття кореспондентських рахунків, яка включає:
виявлення банків-респондентів, рахунки яких є закритими на дату складання звітності, на підставі записів у Книзі реєстрації відкритих рахунків клієнтів і в Книзі реєстрації до-говорів;
з'ясування, з чиєї ініціативи здійснювалося закриття кореспондентського рахунку;
перевірку наявності картотеки до позабалансовому рахунку 90903 з даного банку-респонденту;
наявність письмової заяви банка-респондента про закриття кор-респондентських рахунки ЛОРО, у разі його закриття за ініціативою банку-респондента або на підставі отриманого приписи Банку Росії про обмеження (заборону) на здійснення операцій через кореспондентські рахунки НОСТРО У заяві перевіряється наявність підпису керівника, печатки, підтвердження залишку коштів на рахунку, реквізитів для перерахування залишку коштів, а потім дані, ука-занние в заяві, зіставляються з даними особового рахунку банкареспондента;
перевірку наявності невикористаних грошових чекових книжок банків-респондентів. Номери чекових книжок звіряються з номерами, зазначеними в заяві та картці зразків підписів і відбитка печатки;
з'ясування наявності фактів відображення операцій по особовому рахунку в день прийняття заяви;
перевірку правильності та своєчасності перерахування залишків коштів із закривається особового рахунку кореспондентського рахунку ЛОРО. Для цього зіставляються номер платіжного доручення, дата, сума, реквізити одержувача, зазначені в платіжному дорученні банку-респондента, з особовим рахунком банку-респондента і з випискою по кореспондентському рахунку з підрозділу розрахункової мережі Банку Росії (банку-кореспондента);
наявність копій замовних листів-повідомлень в кредитну організацію за місцем знаходження стягуються коштів за наявності кар-Тотека неоплачених розрахункових документів через відсутність коштів на кореспондентському рахунку ЛОРО.
При аудиті операцій по кореспондентських рахунках слід враховувати наступне. Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в кредитних організаціях Російської Федерації (Правила від 18.06.97 № 61 із змінами та доповненнями) облік операцій за кореспондентськими рахунками кредитних організацій, відкритих в Банку Росії, здійснюється на рахунку 30102. При відкритті філії кредитної організації кореспондентського субрахунка облік операцій ведеться аналогічно на балансовому рахунку 30102. Облік операцій по кореспондентським відносинам кредитних операцій один з одним відбивається на балансових рахунках 30109 ЛОРО і зоно НОСТРО. Порядок проведення операцій по вказаних рахунках регламентується Положенням ЦБ РФ від 08.09.2000 № 120-П.
Всі платежі з кореспондентських рахунків кредитної організації здійснюються в межах залишку коштів на цих рахунках. У разі необхідності проведення операцій понад наявні по кореспондентському рахунку коштів оплата проводиться з рахунків 32001, 32101 кредит, наданий при нестачі коштів на рахунку («овердрафт»). Дані умови повинні бути обумовлені договором про кореспондентські відносини між банками. Надання таких кредитів може передбачатися в порядку відкриття кредитної лінії або встановленого на банк ліміту кредитування.
Аудитор при перевірці повинен врахувати, що кредитні організації та їх філії, які мають кореспондентські рахунки (субрахунка) в уч-нов Банку Росії, не має права проводити переклади з податкових та інших обов'язкових платежах клієнтів і власним платежах до бюджетів усіх рівнів та державних позабюджетних фондів, а також робити перерахування коштів в оплату часткою в статутному капіталі через кореспондентські рахунки НОСТРО, відкриті в інших кредитних організаціях (Лист ЦБ РФ від 19.04.96 № 277).
Аудит обгрунтованості та своєчасності здійснення операцій по кореспондентському рахунку в підрозділі розрахункової мережі Банку Росії включає:
перевірку своєчасності перерахування коштів, списаних з рахунків клієнтів. Для цього зіставляються номер доку-мента, дата проведення операцій, номери рахунків клієнтів, суми у платіжних дорученнях клієнтів і особових рахунках клієнтів з даними у виписці по кореспондентському рахунку з підрозділу розрахункової мережі Банку Росії, зведеному платіжному дорученні;
з'ясування сум, списаних з кореспондентського рахунку кредитної організації, не віднесених на відповідні рахунки, шляхом зіставлення виписки по кореспондентському рахунку з підрозділу розрахункової мережі Банку Росії і зведеного платіжного доручення;
перевірку своєчасності зарахування виявлених сум на балансовий рахунок 47417 «Суми, списані з кореспондентських рахунків до з'ясування». Для цього зіставляються дата списання та сума, зазначені у виписці по кореспондентському рахунку з підрозділу розрахункової мережі Банку Росії і відомості-розшифровці до балансового рахунку 47417;
перевірку своєчасності зарахування на відповідні рахунки коштів, що надійшли на кореспондентський рахунок кредитної організації в підрозділі розрахункової мережі Банку Росії;
зіставлення даних виписки по кореспондентському рахунку з підрозділу розрахункової мережі Банку Росії з даними платіжних доручень та відповідних особових рахунків. При наявності рас-ходінь (невідповідності будь-яких платіжних реквізитів), що тягне за собою неможливість своєчасного зарахування таких сум, перевіряється своєчасність їх зарахування на балансовий рахунок 47416 «Суми, що надійшли на кореспондентські рахунки до з'ясування». Для цього зіставляються дата зарахування і сума, зазначені у виписці по кореспондентському рахунку з підрозділу розрахункової мережі Банку Росії і відомості-розшифровці до балансового рахунку 47416. Перевіряється відповідність терміну знаходження сум на балансовому рахунку 47416 «Суми, що надійшли на корреспонден-тскій рахунки до з'ясування» терміну, встановленого нормативними актами Банку Росії (не більше п'яти робочих днів) і підстава їх списання.
При аудиті обгрунтованості та своєчасності здійснення операцій по кореспондентських рахунках по банкам-кореспондентам перевіряється своєчасність списання коштів з кореспондентських рахунків ЛОРО. При цьому виконуються наступні аудиторські процедури:
зіставляються дата проведення платежу і сума, зазначені в платіжному дорученні банку-респондента і в особовому рахунку коррес-пондентского рахунки ЛОРО;
перевіряється відповідність дати перерахування платежу в платіжному дорученні банку-респондента умов, що вказані у договорі про кореспондентські відносини;
по картотеці неоплачених розрахункових документів, що утворилися через відсутність коштів на кореспондентських рахунках ЛОРО, перевіряється відповідність розрахункових документів, пред'явлених стягувачами, чинному законодавству;
перевіряється своєчасність повернення коштів з корреспондентс-кого рахунку ЛОРО банком-кореспондентом шляхом зіставлення дати і суми зазначених у випуску по кореспондентському рахунку ЛОРО і позабалансовому рахунку 90903 «Розрахункові документи клієнтів, що не оплачені через відсутність коштів на кореспондентських рахунках кредитної організації »відповідним даними особового рахунку балансового рахунку 47418« Кошти, списані з рахунків клієнтів, але не проведені по кореспондентському рахунку кредитної організації изза недостатності коштів », особовому рахунку позабалансового рахунку 99999;
уточнюється призначення платежу в розрахункових документах клієнтів балка-респондента, виявляються платіжні доручення на перерахування коштів у позабюджетні фонди, які повинні бути сплачені;
проводиться перевірка своєчасного зарахування сум, списаних з кореспондентських рахунків ЛОРО, на рахунки одержувачів коштів шляхом зіставлення дати і суми, зазначених у платіжному дорученні клієнта-відправника, зведеному платіжному дорученні банку-респондента, особовому рахунку кореспондентського рахунку ЛОРО, особовому рахунку отримувача коштів;
при отриманні готівки грошей з кореспондентського рахунку, відкритого в іншому банку, зіставляються дата і сума, зазначені у виписці по кореспондентському рахунку ЛОРО з відповідними даними в особовому рахунку балансового рахунку 20202 «Каса кредитних організацій»;
за платіжними дорученнями банку -респондента виявляються платежі, які проходять транзитом через проверяемую кредитну організацію;
для перевірки своєчасності зарахування транзитних сум на балансової рахунок 30222 «Незавершені розрахунки банку» зіставляються дати, суми, зазначені в платіжному дорученні банку- респондента, особовому рахунку кореспондентського рахунку ЛОРО, особових рахунках балансового рахунку 30222. Одночасно перевіряється відповідність дати перерахування платежу, зазначеної у платіжному дорученні банкареспондента, умовами, що вказані в договорі з банком-респон-дентом;
перевіряється своєчасність списання сум з балансового рахунку 30222 «Незавершені розрахунки банку». Зіставляються дата і сума, зазначені у виписках по кореспондентському рахунку з підрозділу розрахункової мережі Банку Росії (банку-кореспондента), з відповідними даними в особових рахунках балансового рахунку 30222. Одночасно перевіряється відповідність дати перерахування платежу умовам, регламентованим договором про кореспондентські від-відносинах, укладеним з банком-кореспондентом;
 в договорі про кореспондентські відносини перевіряється наявність угоди на переоформлення платіжних доручень банку-респондента при проведенні транзитних платежів.
 При перевірці своєчасності зарахування коштів на кор-респондентських рахунки ЛОРО проводяться аудиторські процедури:
 на підставі платіжних доручень зіставляються дата зарахування коштів на кореспондентські рахунки ЛОРО з умовами проведення платежів, зазначеними у договорі про кореспондентські відносини;
 при збігу дати списання коштів з рахунків клієнтів з датою відображення по кореспондентському рахунку ЛОРО зіставляються номер, дата і сума в розрахункових документах клієнтів, особових рахунках клієнтів, зведених платіжних дорученнях кредитної організації, реєстрі майбутніх платежів, виписці по кореспондентському рахунку ЛОРО, а також перевіряються сума і своєчасність її віднесення на балансовий рахунок 30220 «Кошти клієнтів по незавершених розрахункових операціях» в платіжному дорученні клієнта, особовому рахунку клієнта, особовому рахунку балансового рахунку 30220;
 для перевірки своєчасності списання коштів з балансового рахунку 30220 зіставляються дата і сума в особовому рахунку балансового рахунку 30220, особовому рахунку кореспондентського рахунку ЛОРО, підтвердженні про проведену операцію від банку-респондента;? 30221 при підкріпленні банком-респондентом свого рахунку, відкритого в перевіреній кредитної організації, уточнюється дата перерахування платежу з умовами, обумовленими в договорі про кореспондентські відносини з банком-респондентом;
 при збігу дати перерахування платежу з датою зарахування підкріплення на кореспондентський рахунок у підрозділі розрахункової мережі Банку Росії зіставляється сума у ??виписці по корреспон-дентскій рахунку з підрозділу розрахункової мережі Банку Росії, особовому рахунку кореспондентського рахунку ЛОРО;
 при розбіжності дати перерахування платежу з датою зарахування коштів на кореспондентський рахунок у підрозділі розрахункової мережі Банку Росії зіставляється сума по виписці до кореспондентському-м рахунком з сумою в особовому рахунку балансового рахунку 30222. Перевіряється своєчасність списання коштів з балансового рахунку 30222 «Незавершені розрахунки банку». Зіставляються сума і дата в особовому рахунку балансового рахунку 30222 з сумою і датою в особовому рахунку кореспондентського рахунку ЛОРО і підтвердженням від банкареспондента.
 Перевірка своєчасності та обгрунтованості операцій по кореспондентських рахунках НОСТРО проводиться в порядку, зворотному порядку перевірки за кореспондентськими рахунками ЛОРО.
 При виявленні у кредитної організації рахунків банків-корес-пондентом, на яких є грошові кошти, але операції по яких не здійснювалися, з'ясовуються заходи, прийняті кредитною організацією з повернення своїх коштів. Перевіряються наявність відомості перевірки стану розрахунків за кореспондентськими рахунками з підрозділами розрахункової мережі Банку Росії (іншими кредитними організаціями) і своєчасність віднесення сум розбіжностей.
 273
 18-ігтв
 Особлива увага повинна приділятися дотриманню кредитними організаціями черговості списання коштів з кореспондентських рахунків. При цьому при недостатності коштів на корреспон-дентскій рахунку кредитної організації перевіряється відповідність черговості списання засобів з рахунку згідно ст.855 ЦК РФ; по кожній групі черговості списання засобів з рахунку в порядку календарної черговості, дотримання черговості здійснення платежів з рахунків клієнтів в межах наявних на їх рахунках коштів, правильність формування розрахункових документів по групах черговості, а всередині групи за строками платежів, правильність проставлення терміну платежу і черговості у зведених платіжних дорученнях. 
 При перевірці відкриття і правильності ведення поточних рахунків в рублях нерезидентам Російської Федерації необхідно перш за все встановити, чи дотримуються основні правила, з-лежання в інструкції ЦБ РФ «Про порядок відкриття та проведення уповноваженими банками банківських рахунків нерезидентів у валюті Російської Федерації та проведення операцій за цими рахунками »від 12.10.2000 № 93-І. Крім того, необхідно враховувати такі особливості оформлення платіжних доручень за розрахунками по карбованцевих рахунках банків-нерезидентів, як:
 необов'язкове вказівка ??в платіжному дорученні ІПН клієнта банку-нерезидента;
 необов'язкове вказівку розрахункового рахунку платника (у разі, якщо платіж йде від клієнта банку-нерезидента);
 при вихідних і при вхідних платежах клієнтів банків-нерезидентів не потрібно вказівки щодо ПДВ, що має місце при проведенні платежів банків-резидентів;
 обов'язкова наявність контракту між клієнтами банку-резидента і банку-нерезидента при списанні та зарахуванні коштів по карбованцевих рахунках нерезидента відповідно до Закону РФ «Про ва-лютні регулювання та валютний контроль»;
 нерезидент не має права здійснювати платежі за резидентів.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.2. Аудит дотримання порядку проведення операцій за кореспондентськими счетамкредітних організацій"
 1.  ЗМІСТ
    Введення 3 ГЛАВА I. Організація аудиторської діяльності в сфері банківського аудиту в Російській Федерації 3 Сутність, необхідність і види аудиту 3 Цілі і завдання банківського аудиту. Класифікація банківського аудиту 8 Правові основи банківського аудиту в Росії II Нормативне регулювання банківського аудиту 11 Атестація та ліцензування на право здійснення ауді-Торський
 2.  10.1. Нормативне регулювання проведення кредитної організацією розрахункових операцій у валюті Російської Федерації
    До до законодавчих і нормативних актів, які регулюють проведення розрахункових операцій, відносяться: Цивільний кодекс Російської Федерації; Положення ЦБ РФ «Про організацію внутрішнього контролю в банках" or 28.08.97 № 509 (в ред. Вказівок ЦБ РФ or 30.11.98 № 427-У і від 01.02.99 № 493-У); Положення ЦБ РФ «Положення про безготівкові розрахунки в Російській Федерації» від 08.09.2000 № 120-П; Інструкція ЦБ
 3.  4.2.1. Аудит депозитів юридичних осіб
    Аудиту піддаються переважно термінові депозити. На предмет відповідності чинному законодавству аналізується Положення про депозитні операції юридичних осіб, а виходячи з нормативних актів ЦБ РФ Інструкція про порядок вчинення в банку депозитних операцій. Для перевірки правильності оформлення депозитних операцій та відображення їх в обліку, дотримання законності при їх здійсненні
 4.  10.3. Аудит проведення розрахункових операцій, здійснюваних філіями кредитних організацій
    При аудиті цих розрахункових операцій необхідно, насамперед, виходити з основних правил проведення кредитними організаціями розрахунків з філіями. До них, зокрема, належать такі: 1) філії кредитних організацій можуть проводити розрахунки як у валюті Російської Федерації, так і в іноземній валюті, але толь-ко на підставі довіреності, виданої керівнику філії го-ловний організацією
 5.  15.1. Планування перевірки оборотних активів
    Аудиторська перевірка оборотних активів включає перевірку: виробничих запасів; витрат на виробництво для цілей бухгалтерського обліку; витрат майбутніх періодів; незавершеного виробництва; інших запасів і витрат; податку на додану вартість (ПДВ) по придбаних цінностей; грошових коштів; готової продукції (товарів, робіт , послуг); інших оборотних активів. План аудиторської перевірки
 6.  Планування аудиту
    один з обов'язкових етапів аудиту, що полягає у визначенні стратегії і тактики аудиту, обсягу аудиторської перевірки, складання загального плану аудиту, розробки аудиторської програми і конкретних аудиторських процедур. (Див. також: Аудит; Обсяг аудиторської перевірки; План аудиту загальний; Програма аудиту; Процедура
 7.  4.2.2. Аудит вкладів фізичних осіб
    Приступаючи до перевірки вкладних операцій банку, необхідно устано \ вити, чи має банк право залучення у внески грошових коштів фізичних осіб. Відповідно до Федерального закону «Про банки і банківську діяльність» воно надається банкам, з дати державної реєстрації яких пройшло не менше двох років (з офор-млення відповідної ліцензії). Для перевірки правильності оформлення
 8.  Правила (стандарти) аудиторської діяльності
    нормативні документи, що регламентують єдині вимоги до здійснення та оформлення аудиту та супутніх йому послуг, а також до оцінки якості аудиту, до порядку підготовки аудиторів і до оцінки їх кваліфікації. (Див. також: Аудит; Аудитор; Діяльність аудиторська; Контроль якості аудиту; Послуги, супутні аудиту.) Підприємства чинного принцип см. Безперервності діяльності
 9.  План аудиту загальний
    -Логічний опис передбачуваного обсягу та характеру проведення аудиту, особливостей економічного суб'єкта, специфіки передбачуваної аудиторської перевірки і використовуються в процесі аудиту методів і технічних прийомів. (Див. також-. Аудит; Обсяг аудиторської перевірки; Перевірка аудиторська; Суб'єкт
 10.  15.2. Програма перевірки оборотних активів
    Програма аудиту оборотних активів включає в себе деталь-ную перевірку окремих статей оборотних активів. При цьому використовуються робочі документи двох видів: розпорядчі, в яких вказані деталі виконання спеціальних процедур і які обов'язкові для виконання, і вільні, які заповнюються аудитором довільно, виходячи з ситуації. Розглянемо аудиторські процедури і робочу
 11.  11.6. Аналіз матеріалів внутрішнього контролю банку з перевірки касових операцій
    Однією з форм контролю за правильністю касових операцій є-. ється ревізія каси. Ревізія каси має проводитися: не рідше одного разу на квартал, а також за станом на 1 січня; при зміні посадових осіб, відповідальних за схоронність цінностей; в інших випадках на розсуд керівництва банку. Ревізія каси проводиться на основі наказу, в якому повинні бути зазначені мотиви ревізії та повний
 12.  Аудиторська перевірка витрат для цілей оподаткування
    Виконана робота Аудиторські процедури, пов'язані з перевіркою витрат для цілей оподаткування, проводяться в ході аудиту розрахунків з бюджетом. В ході аудиту були перевірені: правильність обчислення матеріальних витрат, передбачених ст. 254 НК РФ; правильність обчислення витрат на оплату праці, передбаченої ст. 255 НК РФ; правильність формування складу амортизується майна і
 13.  13.3. Аудиторська перевірка організації системи бухгалтерського обліку і звітності та дотримання принципу безперервності діяльності
    Організація системи бухгалтерського обліку та звітності - важливий момент у проведенні аудиту; це обов'язкова вимога як міжнародних, так і російських стандартів аудиту. Дана робота включається як в план, так і в програму аудиторської перевірки. У план включаються основні питання, необхідні для перевірки, а програма містить детальний перелік необхідних процедур і робочу документацію

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба