трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. Документи з обліку особового складу, праці та її оплати


Для обліку особового складу, нарахування і виплат заробітної плати використовують уніфіковані форми первинних облікових документів, затверджені постановою Держкомстату Росії від 06.04.2001 р. № 26.
Наказ (розпорядження) про прийом працівника на роботу (форма № Т-1) і наказ (розпорядження) про прийом працівників на роботу (ф. № Т-1a) застосовуються для оформлення та обліку прийнятих на роботу за трудовим договором (контрактом). Складаються особою, відповідальною за прийом, на всіх осіб, прийнятих на роботу в організацію.
У наказах вказуються найменування структурного підрозділу, професія (посада), випробувальний термін, а також умови прийому на роботу і характер майбутньої роботи (за сумісництвом, в порядку переведення з іншої організації, для заміщення тимчасово відсутнього працівника , для виконання певної роботи та ін.)
204
Підписаний керівником організації або уповноваженим на це особою наказ оголошують працівнику (працівникам) під розписку. На підставі наказу в трудову книжку вноситься запис про прийом на роботу, заповнюється особиста картка, а в бухгалтерії відкривається особовий рахунок працівника.
Особиста картка працівника (форма № Т-2) і особиста картка державного службовця (форма № Т-2ГС) заповнюються на осіб, прийнятих на роботу на підставі наказу про прийом на роботу, трудової книжки, паспорта , військового квитка, документа про закінчення навчального закладу, страхового свідоцтва державного пенсійного страхування, свідоцтва про постановку на облік в податковому органі та інших документів, передбачених законодавством, а також відомостей, повідомлених про себе працівником.
Особиста картка державного службовця (ф. № Т-2ГС) застосовується для обліку осіб, що заміщають державні посади державної служби.
Штатний розклад (ф. № Т-3) застосовується для оформлення структури, штатного складу і штатної чисельності організації. Штатний розпис містить перелік структурних підрозділів, посад, відомості про кількість штатних одиниць, посадових окладах, надбавки і місячному фонді заробітної плати. Затверджується наказом (розпорядженням) керівника організації або уповноваженим ним особою.
Зміни до штатного розпису вносяться відповідно до наказу (розпорядження) керівника організації або уповноваженим ним особою.
Облікова картка наукового, науково-педагогічного працівника (ф. № Т-4) застосовується в наукових, науково-дослідних, науково-виробничих, освітніх та інших установах і організаціях, що здійснюють діяльність у сфері освіти, науки і технології, для обліку наукових працівників.
Заповнюється на підставі відповідних документів (диплома доктора наук і кандидата наук, атестата доцента і професора та ін), а також відомостей, повідомлених про себе працівником.
На кожного наукового та науково-педагогічного працівника ведеться також особиста картка (ф. № Т-2).
Наказ (розпорядження) про переведення працівника на іншу роботу (ф. № Т-5) і наказ (розпорядження) про переведення працівників на іншу роботу (ф. № Т-5а) використовуються для оформлення та обліку переведення працівника (ів) на іншу роботу в організації. Заповнюються працівником кадрової служби, підписуються керівником організації або уповноваженим ним особою, оголошуються працівнику (працівникам) під розписку. На підставі даного наказу робляться от205
мітки в особистій картці, особовому рахунку, вноситься запис у трудову книжку.
Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівнику (ф. М Т-6) і наказ (розпорядження) про надання відпустки працівникам (ф. М Т-ба) застосовуються для оформлення та обліку відпусток, що надаються працівнику (працівникам) відповідно до законодавства, колективним договором, нормативними актами організації, трудовим договором (контрактом).
Складаються працівником кадрової служби або уповноваженою особою, підписуються керівником організації або уповноваженим ним особою, оголошуються працівнику під розписку. На підставі наказу робляться відмітки в особистій картці, особовому рахунку і проводиться розрахунок заробітної плати, належної за відпустку, за формою № Т-60 «Записка-розрахунок про надання відпустки працівнику».
Графік відпусток (ф. № Т-7) призначений для відображення відомостей про час розподілу щорічних оплачуваних відпусток працівникам всіх структурних підрозділів організації на календарний рік за місяцями. Графік відпусток є зведеним. При його складанні враховуються чинне законодавство, специфіка діяльності організації та побажання працівника.
Графік відпусток візується керівником кадрової служби, керівниками структурних підрозділів, узгоджується з виборним профспілковим органом і затверджується керівником організації або уповноваженим ним особою.
При перенесенні терміну відпустки на інший час за згодою працівника і керівника структурного підрозділу у графік відпусток вносяться відповідні зміни.
Наказ (розпорядження) про припинення дії трудового договору (контракту) з працівником (ф № Т-8) і наказ (рас-поряжение) про припинення дії трудового договору (контракту) з працівниками (ф. М Т-8а) застосовуються для оформ-лення та обліку звільнення працівника (працівників). Заповнюються працівником кадрової служби, підписуються керівником організації або уповноваженим ним особою, оголошуються працівнику (працівникам) під розписку.
На підставі наказу робиться запис в особистій картці, особу-вом рахунку, трудовій книжці, проводиться розрахунок з працівником за формою № Т-61 «Записка-розрахунок при припиненні дії трудового договору (контракту) з працівником ».
Наказ (розпорядження) про направлення працівника у відрядження (ф. М Т-9) і наказ (розпорядження) про направлення пра-цівників у відрядження (ф. № Т-9а) застосовуються для оформлення та врахування напрямків працівника (працівників) у відрядження. Запол206
няются працівником кадрової служби, підписуються керівником організації або уповноваженим ним особою. У наказі про направлення у відрядження вказуються прізвища та ініціали, структурний підрозділ, професії (посади) відряджаються, а також цілі, час і місця відряджень.
При необхідності вказуються джерела оплати сум витрат на відрядження, інші умови направлення у відрядження.
Посвідчення про відрядження (ф. № Т-19) є документом, що засвідчує час перебування працівника у службовому відрядженні.
Виписується в одному примірнику працівником кадрової служби на підставі наказу (розпорядження) про направлення у відрядження.
У кожному пункті призначення робляться відмітки про час прибуття та вибуття, які завіряються підписом відповідальної посадової особи та печаткою.
Після повернення з відрядження в організацію працівником складається авансовий звіт з додатком документів, що підтверджують зроблені витрати.
Службове завдання для направлення у відрядження і звіт про його виконання (ф. № Т-10а) використовуються для оформлення та обліку службового завдання для направлення у відрядження, а також звіту про його виконання.
Службове завдання підписується керівником підрозділу, в якому працює відряджаються працівник. Затверджується керівником організації або уповноваженим ним особою і передається в кадрову службу для видання наказу (розпорядження) про направлення у відрядження.
Особа, що прибуло з відрядження, складає короткий звіт про виконану роботу, погоджує його з керівником структурного підрозділу і представляє в бухгалтерію разом з посвідченням про відрядження і авансовим звітом.
Наказ (розпорядження) про заохочення працівника (ф. № Т-11) і наказ (розпорядження) про заохочення працівників (ф. № Т-11 а) застосовуються для оформлення та обліку заохочень за успіхи в роботі.
Складаються на підставі подання керівника структурного підрозділу організації, у якому працює працівник.
Підписуються керівником організації або уповноваженим ним особою, оголошуються працівнику (працівникам) під розписку. На підставі наказу (розпорядження) вноситься відповідний запис до трудової книжки працівника.
Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (ф. № Т-12) і табель обліку використання робочого часу (ф. № Т-13) застосовують для здійснення табельного
207
обліку і контролю трудової дисципліни. Форма № Т-12 призначена для обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати, а ф. № Т-13 - тільки для обліку використання робочого часу. При використанні ф. № Т-13 оплату праці нараховують в особовому рахунку (ф. № Т-54), розрахункової відомості (ф. № Т-51) або розрахунок-але-платіжної відомості (ф. № Т-49).
Форма № Т-13 застосовується в умовах автоматизованої обробки даних. Бланки табеля з частково заповненими реквізитами можуть бути створені за допомогою засобів обчислювальної техніки. У цьому випадку форма табеля змінюється відповідно до прийнятої технологією обробки даних.
Табельний облік охоплює всіх працівників організації. Кожному з них присвоюється певний табельний номер, який вказується у всіх документах з обліку праці та заробітної плати. Сутність табельної обліку залежить від щоденної реєстрації явки працівників на роботу, звільнення з роботи, всіх випадків запізнень і неявок із зазначенням їх причин, а також годин простою і годин понаднормової роботи.
Табельний облік здійснюють бухгалтер, бригадир або майстер в табелі обліку використання робочого часу. Для спрощення табельного обліку можна обмежитися лише реєстрацією в ньому відхилень від нормальної тривалості робочого дня.
Позначку про неявку або запізнення роблять в табелі на підставі відповідних документів - довідок про виклик у військкомат, суд, листів про тимчасову непрацездатність та інші, які працівники здають табельнику; час простоїв встановлюють за листками про про -стое, а годинник понаднормової роботи - за списками майстрів.
Облік виробітку робітників в організаціях здійснюють майстри, бригадири та інші працівники, на яких покладено ці обов'язки. Для обліку вироблення застосовують різні форми первинних документів (наряди на відрядну роботу, відомості обліку виконаних робіт тощо).
Незалежно від форми первинні документи містять в собі, як правило, такі реквізити (показники): місце роботи (цех, дільниця, відділення), час роботи (дата); найменування та розряд роботи (операції) ; кількість і якість роботи; прізвища, ініціали, табельні номери і розряди робітників; норми часу і розцінки за одиницю роботи; суму заробітної плати робітників; шифри обліку витрат, на які відноситься нарахована заробітна плата; кількість нормо-годин по виконаній роботі.
Облік вироблення, а разом з тим і вибір тієї чи іншої форми первинного документа залежать від багатьох причин: характеру виробництва, особливостей технології виробництва, організації та оп208
лати праці , системи контролю та якості продукції, забезпеченості виробництва мірної тарою, вагами, лічильниками та іншими вимірювальними приладами.
Оформлені первинні документи з обліку виробітку та виконаних робіт разом з усіма додатковими документами (листками на оплату простою, на доплати, актами про шлюб та ін) передаються бухгалтеру.
Для визначення суми заробітної плати, що підлягає видачі на руки працівникам, необхідно визначити суму заробітку робіт-ників за місяць і виробити з цієї суми необхідні утримання. Ці розрахунки виробляють зазвичай в розрахунково-платіжної відомості (ф. № 49), яка, крім того, служить і документом для виплати заробітної плати за місяць.
У лівій частині цієї відомості записують суми нарахувань за-бітної плати за її видами (відрядно, погодинно, премії та різного роду оплати), а в правій - утримання за їх видами і суму до видачі. На кожного працівника у відомості відводять один рядок.
У ряді організацій (особливо великих) замість розрахунково-платіжних відомостей застосовують окремо розрахункові відомості (ф. № Т-51) і платіжні відомості (ф. № Т-53). У розрахунковій відомості містяться всі розрахунки з визначення сум заробітної плати, що підлягають виплаті працівникам. Платіжну відомість використовують лише для виплати заробітної плати. У ній вказують прізвища та ініціали працівників, їх табельні номери, суми до видачі та розписку в отриманні заробітної плати. Розрахунково-платіжні відомості або заміщають їх розрахункові та платіжні відомості застосовують для розрахунків з працівниками за цілий місяць.
Аванс за першу половину місяця зазвичай видають за платіжними відомостями. Суму авансу зазвичай визначають з розрахунку 40% заробітку по тарифних ставках або бкладам з урахуванням відпрацьованих працівниками днів.
Заробітну плату видають із каси протягом трьох днів. За исте-чении цього строку касир проти прізвищ працівників, які не отримали заробітну плату, робить відмітку «Депоновано», складає реєстр невиданий заробітної плати і на титульному аркуші відомості вказує фактично виплачену і не отриману працівниками суму заробітної плати. Суми не виплаченої вчасно зарплати після закінчення трьох днів здають в банк на розрахунковий рахунок.
На видану суму заробітної плати складається видатковий касовий ордер (ф. № КО-2), номер і дата якого проставляються на останній сторінці відомості.
У розрахункових відомостях, що складаються на машинних носіях інформації, склад реквізитів та їх розташування визначаються
209
залежно від прийнятої технології обробки інформації. При цьому форма документа повинна містити всі реквізити уніфікованої форми.
 Журнал реєстрації платіжних відомостей (ф. Лз Т-53а) застосовується для обліку та реєстрації платіжних відомостей з вироблених виплат працівникам організації. Ведеться працівником бухгалтерії.
 Виплати, що не збігаються з часом видачі заробітної плати (позапланові аванси, відпускні суми тощо), виробляють за видатковими касовими ордерами, на яких роблять позначку «Разовий розрахунок по заробітній платі».
 Розрахунково-платіжна відомість виконує кілька функцій - розрахункового документа, платіжного документа - і, крім того, служить регістром аналітичного обліку розрахунків з працівниками по заробітній платі.
 Однак на практиці використовувати розрахунково-платіжні відомості для підрахунку середньої заробітної плати за будь-який попередній період (наприклад, за шість місяців при оплаті відпустки) незручно, оскільки необхідно робити трудомісткі вибірки з різних відомостей.
 Тому в організації на кожного працівника відкривають особові рахунки (ф. № Т-54 нф.М Т-54а), в яких записують необхідні відомості про працівника (сімейний стан, розряд, оклад, стаж роботи, час вступу на роботу тощо) , всі види нарахувань і утримань із заробітної плати за кожен місяць. За цими даними легко розрахувати середній заробіток за будь-який період часу.
 Форма № Т-54 використовується для запису всіх видів нарахувань та утримань із заробітної плати на підставі первинних документів з обліку виробітку та виконаних робіт, відпрацьованого часу і документів на різні види оплат. На підставі даного особового рахунку складають розрахункову відомість за ф. № Т-51.
 Форма № Т-54а застосовується при обробці облікових даних із застосуванням засобів обчислювальної техніки і містить тільки умовно-постійні реквізити про працівника. Дані по розрахунку заробітної плати, отримані на паперових носіях, вкладаються щомісячно в особовий рахунок. Друга сторінка використовується для друкування кодів видів оплат та утримань.
 Записка-розрахунок про надання відпустки працівнику (ф. № Т-60) призначена для розрахунку належної працівникові заробітної плати та інших виплат при наданні йому щорічної оплачуваної чи іншого відпустки.
 Записка-розрахунок при припиненні дії трудового договору (контракту) з працівникам (Ф. № Т-61) застосовується для обліку
 210
  і розрахунку належної заробітної плати та інших виплат працівникові при припиненні дії трудового договору (контракту). Складається працівником кадрової служби або уповноваженою особою, розрахунок належної заробітної плати та інших виплат проводиться працівником бухгалтерії.
 Для отримання авансу за першу половину місяця в банк подають такі документи: чек, платіжні доручення на пере-хування грошових коштів до бюджету за утримані податки, на перерахування сум, утриманих за виконавчими документами та особистими зобов'язаннями, а також на перерахування платежів на соціальні потреби ( у фонди - пенсійний, соціального страхування, обов'язкового медичного страхування).
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.2. Документи з обліку особового складу, праці та її оплати"
 1.  8.3. Облік особового складу організації
    документах, до яких, зокрема, належать накази (розпорядження) про прийом, звільнення і переведення працівників на іншу роботу, про надання відпусток, а також табелі та особисті картки. Порядок обліку пра-цівників та робочого часу, відпрацьованого фізичними особами, які виконують для організації роботу за договорами цивільно-правового характеру (договір підряду, доручення тощо), визначається
 2.  ЗМІСТ
    становлять державну таємницю Додаткові надбавки та компенсаційні виплати в окремих галузях Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації Оплата праці при суміщенні професій і виконанні обов'язків тимчасово відсутніх працівників Особливості оплати праці осіб, які працюють вахтовим методом Оплата невідпрацьованого часу Встановлення виплат стимулюючого характеру
 3.  1.2. Помилки, пов'язані з документуванням господарських операцій
    документи можуть прийматися до обліку, якщо вони складені за формою, що міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, а документи, форма яких не передбачена в цих альбомах, повинні містити обов'язкові реквізити, такі як: найменування документа, дата складання документа; найменування організації; зміст господарської операції; вимірювачі господарської
 4.  4.3. Облік надходження і створення нематеріальних активів
    документів, що підтверджують виняткові права організації на об'єкти інтелектуальної власності. Сальдо за рахунком 08 «Вкладення у необоротні активи» показує величину вкладень організації в незавершені операції надходження (створення) нематеріальних активів. Облік наявності та руху нематеріальних активів організації ведеться на рахунку 04 «Нематеріальні активи». За дебетом рахунка відображається
 5.  Приклад 1. Працівник був направлений у службове відрядження на особистому автомобілі. За використання автомобіля працівник отримує щомісячну компенсацію. Витрати на ПММ організація включила до витрат, що зменшують базу оподаткування з податку на прибуток
    особистого легкового автомобіля, у тому числі витрат на придбання ПММ. Виходячи з вищевикладеного, організація е вправі включати в розрахунок податкової бази по податку на прибуток вартість ПММ, використаних працівником при поїздці на особистому автомобілі в службове відрядження. Для цілей оподаткування прибутку в даному випадку враховується тільки сума компенсації працівникові за використання особистого
 6.  Список нормативних актів
    обліку «Події після звітної дати» (ПБО 7/98) ». Наказ Мінфіну РФ від 06.05.1999 р. № 32н "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку« Доходи організації »ПБУ 9/99». Наказ Мінфіну РФ від 06.05.1999 р. № ЗЗн «Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку« Витрати організації »ПБУ 10/99». Наказ Мінфіну РФ від 06.07.1999 р. № 43н "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку
 7.  Література
    документальне оформлення їх руху 75 Синтетичний облік надходження і вибуття основних засобів 81 Облік амортизації основних засобів 95 Облік витрат на відновлення основних засобів 103 Контрольні питання 110 Глава 4. Облік нематеріальних активів 112 Поняття, класифікація та оцінка нематеріальних активів. Завдання обліку нематеріальних активів 112 Документальне оформлення та аналітичний облік
 8.  Перевіряючи джерела формування статутного капіталу кредитної організації
    документів, що підтверджують повну оплату статутного капіталу, проводиться банком у місячний термін з дати оплати останнього внеску. Аудитору за датою відправлення документів, свід-чить про повну оплату статутного капіталу банку (яка визначається по журналу реєстрації вихідних документів), і дату завершення оплати, зазначеної у виписці з відповідного балансової рахунком, необхідно
 9.  16. Діловодного забезпечення системи управління персоналом
    документами, складеними відповідно до вимог затверджених стандартів та інструкцій, створення і направлення документів структурним підрозділам компаній та іншим суб'єктам за межами організації. Основними діловодних функціями системи управління персоналом є: своєчасна обробка надходить і переданої документації; доведення документації до відповідних
 10.  4.1. Поняття, класифікація та оцінка нематеріальних активів. Завдання обліку нематеріальних активів
    документів, підтвер-ждающего існування самого активу і виняткові права організації на результати інтелектуальної діяльності (патенти, свідоцтва, інші охоронні документи тощо). Нематеріальні активи як об'єкти цивільних прав складають об'єкти інтелектуальної власності, які діляться на три групи: об'єкти промислової власності; об'єкти авторського права; кошти
 11.  Приклад 2. Формування первісної вартості
    обліку враховуються у складі первісної вартості. У податковому ж обліку відсотки за кредитами в первісну вартість основних засобів не передбачено Податковим Кодексом. Згідно подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ витрати у вигляді відсотків за борговими зобов'язаннями будь-якого виду, у тому числі відсотків, нарахованих з цінних паперів та іншими зобов'язаннями, випущеними (емітованими)
 12.  Глава 8 Облік праці та її оплати
    праці та його
 13.  Глава 10 Облік праці та її оплати
    праці та його
 14.  8.1. Значення і завдання обліку праці та її оплати
    документами - договорами про працю, які розробляються адміністрацією організації з участю представників трудового колективу. Договори про працю можуть укладатися: між роботодавцем і трудовим колективом в особі уповноважених ними осіб - колективний договір; між роботодавцем і окремими працівниками - трудовий договір (контракт), договір про повну матеріальну відповідальність і ін
 15.  Планування та аналіз використання коштів на оплату праці
    праці
 16.  Кондраков Н.П.. Бухгалтерський облік, 2007

 17.  12.3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками
    документи на які акцептовані і підлягають оплаті через банк; товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, розрахунки за якими здійснюються у порядку планових платежів; товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, на які розрахункові документи від постачальників або підрядчиків не надійшли (за так званим невідфактурованих постачання) та ін Всі операції, пов'язані з розрахунками за

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба