трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. Економічні питання організаційно-технологічної підготовки виробництва


У перелік економічних питань організаційно-технологічної підготовки виробництва (ОТПП) входять:
аналіз ефективності використання ресурсів;
аналіз організаційно-технічного рівня виробництва з метою визначення його прогресивності та відповідності вимогам «входу» системи, конкурентоспроможності;
аналіз дотримання принципів раціональної організації управлінських і виробничих процесів; економічне обгрунтування інвестиційних проектів з розвитку ОТПП ;
економічне обгрунтування придбання ліцензій на право користування винаходами, промисловими зразками, корисними моделями, ноу-хау і т. д.;
економічне обгрунтування показників технологічності нових об'єктів виробництва ;
нормування потреби в матеріалах, сировину, паливно-енергетичних ресурсах, обладнанні, трудових та інших ресурсах;
нормування параметрів організації виробництва, праці та менеджменту;
економічне обгрунтування інструментальної підготовки виробництва;
розробка та обгрунтування організаційних проектів (організаційні структури, планування цехів, дільниць і робочих місць, кооперація і т. п.).
Показателіеффект івності Про ТПП:
ефективність інвестицій у ОТПП;
тривалість ОТПП по окремих об'єктах;
показники дотримання принципів раціональної організації виробничих процесів (пропорційності, паралельності, прямо точності, безперервності, ритмічності тощо);
показники уніфікації елементів технологічного оснащення;
показники типізації технологічних процесів;
рівень автоматизації виробництва;
наявність автоматизованої системи ОТПП;
показники ефективності використання ресурсів;
конкурентоспроможність технологій.
Витрати па ОТПП поділяються на початкові (капітальні), поточні та ліквідаційні.
В початкові витрати входять:
витрати на придбання ліцензій, ноу-хау;
вартість проектно-вишукувальних робіт;
витрати на проведення будівельно-монтажних робіт;
витрати на придбання, монтаж і апробацію обладнання;
витрати на утримання дирекції споруджуваної організації (перед- ємства);
витрати на підготовку персоналу;
витрати на створення технологічної та соціальної інфраструктури тури;
витрати на подолання негативних соціальних та екологічних наслідків реалізації проекту;
страхові внески до передвиробничий період;
капітальні вкладення у створення і приріст оборотних коштів для реалізації проекту та ін
Поточні витрати ОТПП включають:
матеріальні витрати;
витрати на оплату праці та відрахування до соціальних фондів;
витрати на ремонт та обслуговування обладнання і транспортних засобів;
адміністративні накладні витрати;
заводські накладні витрати;
позавиробничі витрати.
Ліквідаційні витрати складаються з витрат на ліквідацію об'єкта, тобто на його демонтаж, розбирання, злам, знищення, утилізацію.
Основними умовами ефективного використання ресурсів є: застосування наукових підходів (див. тему 4); уніфікація випускається і засобів технологічного оснащення з метою реалізації ефекту масштабу; підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, технології та інших об'єктів виробництва.
Одним з питань ОТПП є вибір критичної програми, при якій два варіанти технологічних процесів виготовлення деталей равноеффектівно. Критична програма визначається поформуле
?
<(їь: Про
пост. 1 іюст.2
з де Nk - критична програма - програма равноеффектівно двох технологічних процесів; 311ост1 і Зжк.т2 - відповідно умовно-посто-янние витрати по 1-му і 2-му варіантам технології, умовно постійні при зміні програми (загальноцехові, загальнозаводські і т. і. витрати); 3 |] р , м - змінні, пропорційні програмі витрати (матеріали, заробітна плата основних рабоччіх і т. п.).
Схематично це співвідношення можна представити таким чином (рис. 10.1).
А - зона ефективності
го варіанта технології; Б - зона ефективності
го варіанта технології
зі значними одноразовими витратами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Економічні питання організаційно-технологічної підготовки виробництва "
 1. Тема 9 Основи організаційно-технологічної підготовки виробництва нововведень
  Тема 9 Основи організаційно-технологічної підготовки виробництва
 2. 19.3. Підготовка нового виробництва на підприємстві
  Підготовка виробництва нової продукції - це комплекс нормативно-технічних заходів, що регламентують конструкторську, технологічну підготовку виробництва та систему постановки продукції на виробництво. Комплекс нормативно-технологічних заходів включає наступні стадії. Стадія дослідно-конструкторських робіт - розробка і вдосконалення технологічних процесів, креслень на
 3. 7.2. Показники ресурсномістке-™ товару
  Рівень розвитку суспільства визначається ефективністю використання природних ресурсів, праці і капіталу. ресур-соемкость товару є найважливішим чинником досягнення його конкурентоспроможності. Показники ресурсоємності окремих видів товарів поділяються на: абсолютні, структурні; відносні; питомі. Ці показники ресурсоємності повинні прогнозуватися й аналізуватися як в
 4. 18.9. Управління проектом технічної підготовки виробництва
  Управління проектом включає наступні етапи: I) планування розробки проекту; 2) організація та контроль виконання плану; 3) коригування плану і оперативне регулювання робіт. При цьому всі три етапи управління включають: пошук та укладання договорів з виконавцями за елементами і етапах проекту; визначення термінів виконання проекту за елементами і конкретним виконавцям; розрахунок вартості
 5. 9.4. Реінжиніринг як інструмент підвищення організаційно-техніческогоуровня виробництва
  Реінжиніринг в якійсь мірі є синонімом виразу «технічне переозброєння» з радянської економіки. Коль Росія прийняла умови гри за законами ринку, то в багатьох сферах діяльності нам доводиться переходити на міжнародну ринкову термінологію. Оскільки поняття «реінжиніринг» за аналогією з системами вимірювань, статистики, управління якістю, екологічної безпеки, бухобліку
 6. 2.1. Аналіз організаційно-технічного рівня та ефективності використання ресурсів
  В основі всіх фінансових показників діяльності підприємств залізничного транспорту лежить організаційно-технічний рівень виробництва, тобто обсяг і якість продукції (перевезень), прогресивність технологічних процесів; якість використовуваної техніки; технічна та енергетична озброєність праці; ступінь концентрації, спеціалізації, кооперування виробництва, рівень організації
 7. 10.1. Основи інвестиційної діяльності організації
  Під інвестиційною діяльністю розуміється процес, що включає в себе: а) маркетингові дослідження ринку інвестицій; б) вкладення коштів з метою збереження і збільшення капіталу; в) проек-тирование, будівництво і пуск або придбання готового об'єкта інвестицій; г) отримання прибутку. Для фінансових інвестицій пункт «в» відсутня. Метою інвестицій є отримання будь-якими шляхами прибутку
 8. 8.7. Виробничий і організаційний плани
  Цей розділ готується тільки тими підприємцями, які займаються виробництвом товарів. При написанні варто відповісти на такі питання: де будуть виготовлятися товари - на діючому або знову створюваному підприємстві; наскільки вдало вибрано місце розташування фірми виходячи з близькості до ринку, постачальникам, доступності робочої сили, транспорту і т.д.; які виробничі потужності
 9. Стаття 133.Задачі підготовки справи до судового розгляду
  1. Арбітражний суд першої інстанції після прийняття заяви до провадження виносить ухвалу про підготовку справи до судового розгляду і вказує дії, які належить вчинити особам, бере участі у справі, і строки їх вчинення. На підготовку справи до судового розгляду може бути зазначено в ухвалі про прийняття заяви до провадження. 2. Підготовка справи до судового
 10. § 1. Етапи і зміст організаційно-технічної підготовки до будівництва
  Будівництво нових об'єктів дозволяється починати тільки після проведення всієї необхідної підготовки до будівництва. Під підготовкою будівельного виробництва розуміється комплекс заходів організаційного та технічного характеру, що сприяє розгортанню і здійсненню будівництва в терміни, встановлені проектом. Підготовка до будівництва здійснюється до початку
 11. 9.2. Завдання, особливості та стадії організаційно-технологічної підготовки виробництва
  Організаційно-технологічна підготовка виробництва (ОТГШ) як стадія життєвого циклу продукції (ЖЦП) включає технологічну підготовку виробництва (ТПП) та організаційну підготовку виробництва Метою ОТППявляется підготовка технологічної та організаційної документації для виготовлення нової продукції. Завдання ОТПП: аналіз технологічності нової продукції; аналіз існуючих технологій,
 12. 13.3. Облік втрат при підготовці товарів
  до продажу в роздрібній торгівлі У Правилах продажу окремих видів товарів, затверджених Постановою Уряду РФ від 19.01.1998 N 55, зокрема, йдеться: - у п. 33: "Товари до їх подачі в торговий зал або інше місце продажу повинні бути звільнені від тари, обгорткових і увязочная матеріалів, металевих кліпс. Забруднені поверхні або частини товару повинні бути видалені "; - у п. 34:
 13. Аширов Д.А.. Організаційна поведінка, 2006

 14. 5. ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА
  Будь-яке підприємство можна представити як виробничу систему, в якій здійснюється трансформація факторів виробництва в готовий продукт (виріб або послугу). Фактори виробництва - це основні компоненти, що використовуються в процесі виробництва продукції, робіт, послуг. Праця - це внесок в процесі виробництва, зроблений людьми у формі безпосереднього витрачання розумових і фізичних
 15. ГЛАВА 8.ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  Предмет дослідження технологічного менеджменту складає управління технологічної динамікою підприємства , економічною логікою його функціонування в ситуації техніко-технологічної макросреде, в рамках якої підприємство діє і реалізує свої виробничі можливості. Іншими словами, технологічний менеджмент вивчає проблеми управління технологічною структурою
 16. 3.1. Види і найменування інжинірингових послуги оф
  Інжинірингові послуги (інжиніринг) - вид будівельної діяльності (див. розд. 1.6) з підготовки та сопровождешію будівельного проектування, будівництва і в цілому інвестиційно-схроігсльного процесу щодо створення об'єкта. Порівняно недавнє виділення в Росії інжинірингу в окремий вид будівельної діяльності закономірно, воно тим самим враховує його досить велику роль в
 17. ВСТУП
  Наступ епохи панування інформаційних технологій привносить принципово нові риси в процес управління техно-логічної структурою виробництва. Нову техніку вже недоста-точно сприймати як матеріалізовану працю і матеріалізовану капітал, необхідно розуміти, що вона являє собою овеще-ствления науково-технічну інформацію і підпорядковується у своєму громадському русі законам і
 18. Малоун Томас У. Праця в новому столітті, 2006

 19. 50. Зміст організаційної культури
  Важливим аспектом організаційної культури є те, що вона поділяється на ряд приватних культур: в одній організації може бути багато субкультур. Критеріями аналізу організаційної культури є такі показники: «товщина» організаційної культури - відносна величина, що показує питому вагу визначальною організаційної культури підприємства в загальній кількості визнаних членами

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба