трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. Головні характеристики основного капіталу РФ


У 1970-1980 роках висока частка нагромадження у ВВП в умовах централізовано планованої економіки Росії в забезпечувала швидке зростання обсягу ОПФ. Згідно з офіційними даними, середньорічні темпи їх приросту становили в 1976 - 1980 рр.. - 8%, в 1981-1985 рр.. - 7%, в 1986-1990 рр.. - 5,5%. За 1975-1990 роки ОПФ збільшилися в 2,7 рази і склали в 1990 році 1270,5 млрд. руб. Найбільш високі темпи зростання обсягу ОПФ спостерігалися в прогресивних галузях паливного комплексу (видобутку нафти і природного газу), що було пов'язано насамперед з експортними потребами, а також у галузях інвестиційного комплексу (машинобудуванні і будівництві), що забезпечували загальні високі темпи збільшення ОПФ. У той же час основні фонди в галузях конструкційних і будівельних матеріалів збільшувалися більш повільними темпу-ми, що зумовило возраставшую незбалансованість виробничої бази сполучених між собою інвестиційних та конструкційних галузей. Постійно знижувалася в розглянутому періоді частка легкої та харчової промисловості в загальному обсязі ОПФ.
Вартісні оцінки основних фондів і темпи зростання, розраховані на їх основі, так само як і інші макроекономічні показники у вартісному вимірі, викликають обгрунтовані сумніви насамперед через наявність у плановій економіці інфляційних процесів, не знаходили відображення в офіційних статистичних показниках. В інвестиційній сфері спостерігалося істотне подорожчання виробничих потужностей, фізичний обсяг ОПФ збільшувався швидше, ніж їх економічний потенціал, причому значною мірою через інфляцію. Розрахунки за російськими даними за 1975-1994 роки показали, що загальний обсяг ОПФ в змішаній оцінці в 1994 році майже на третину перевищував обсяг тих же фондів за вирахуванням прихованого інфляційного подорожчання. Однак розрахунки показали також, що навіть при прийнятій у розрахунках жорсткою по відношенню до російської економіки гіпотезі про те, що інфляційна компонента становила в 1975-1990 роках 75% від загального подорожчання одиниці ПМ, і, незважаючи на що почався в 1991 році інвестиційний криза, загальний обсяг ОПФ за вирахуванням інфляційного подорожчання Росії збільшувався в 1975-1994 роках в 1,48 рази швидше, ніж ОПФ США. Цей результат свідчить про те, що до початку інвестиційної кризи 1991-1998 років ОПФ Росії були по своєму фізичному стану щодо «молодими», і виробничий апарат мав певний запас міцності.
Високі темпи зростання ОПФ в російській плановій економіці, що характеризуються не тільки офіційними статистичними даними, але й альтернативними оцінками, свідчать про те, що з точки зору кількісного зростання в області накопичення основного капіталу все було благополучно. У 1970-х роках в російській економіці почалося надлишкових обсягів основного капі-тала, про що свідчило насамперед поява погано використовуваних робочих місць, вартість яких в 1985-1990 роках оцінювалася в народному господарстві в 12%, у промисловості - в 14% від загальної вартості ОПФ. Об'ємні показники розвитку ПА перевищили потреби народного господарства, недостатнім виявилося його якість.
Переважна частина ПА Росії була створена в умовах пла-нової економіки і відповідала її вимогам. Основним завданням планової економіки було нарощування обсягів продукції, що випускається, що значною мірою визначило екстенсивний характер відтворення ОПФ. Воно здійснювалося головним чином на основі тиражування відомих, апробованих на практиці видів машин і устаткування. Завдання підвищення технічного рівня знарядь праці опинилася на другому плані. Це знайшло вираження у високій частці інвестицій у нове будівництво, низькому рівні витрат на технічне переозброєння підприємств і низьких коефіцієнтах ліквідаційного вибуття ОПФ. Екстенсивний характер відтворення ОПФ привів до накопичення в народному господарстві значного обсягу морально уста-застарілих і фізично зношених фондів.
У другій половині 1980-х років була зроблена спроба перейти до інтенсивного оновленню ОПФ на основі підвищення коефіцієнтів ліквідаційного вибуття та значного збільшення частки технічного переозброєння в інвестиціях. Проте позитивний ефект від цього перетворення був поглинений негативними наслідками інших проводилися в цей час реформ.
Концентрований вираз оцінка технічного рівня ОПФ СРСР (що дозволяє скласти задовільний уявлення і про ОПФ Росії, що складали близько 2/3 загальносоюзних) знайшла в результатах інвентаризації активної частини ОПФ 1986 року. Відповідно до них 28%) всіх машин і устаткування в промисловості не відповідали сучасному технічному рівню і їх було необхідно замінити, близько 56%) відповідали вітчизняним стандартам, але підлягали модернізації та 16% перебували на рівні вищих світових досягнень або перевершували їх. Найбільша кількість подлежавшего ви-воду з дії морально застарілого обладнання було на-Коплі в промисловості будівельних матеріалів (39,3% від активної частини ОПФ) і електроенергетиці (32,6%). Високі значення і невелика диференціація показника частки устаткування низької технічного рівня, що вимагає заміни, по решті галузей промисловості (практично скрізь його значення знаходилося в інтервалі від 25 до 32%) підтверджують висновок про низький рівень витрат на технічне переозброєння підприємств і низьких коефіцієнтах ліквідаційного вибуття ОПФ в цілому по народному господарству.
Основними причинами необхідності заміни машин і обладнання були неможливість забезпечення достатньої точності і надійності в експлуатації - 8,0% о від активної частини ОПФ промисловості (головна причина в електроенергетиці, промисловості будівельних матеріалів, машинобудуванні, чорної і кольорової металургії), низька продуктивність праці - 6,0% о (насамперед у харчовій, легкій та вугільної промисловості), високі матеріальні та енергетичні витрати - 5,1% (головна причина в хімічній промисловості).
Характерною рисою ПА Росії напередодні ринкових реформ була технологічна незбалансованість виробничих систем, неспряженість їх окремих елементів. У ряді галузей існував значимий відрив технічного рівня обладнання-вання центральної ланки технологічного ланцюга (устаткування, що визначає об'ємні показники виробничого процесу) від якості спеціалізованого обладнання фінішних стадій виробництва, яке багато в чому визначає якісну сторону продукції і технічний рівень ПМ в цілому. Ця особливість також була пов'язана з переважною увагою до чисто кількісними показниками виробництва.
Технологічна незбалансованість і технічне відставання ланок, що визначали якісну сторону виробленої продукції безпосередньо пов'язані з іншою характерною рисою матеріально-технічної бази планової економіки, пре-пятствующей ефективному розвитку народного господарства Рос-ці в ринкових умовах, - вона не був розрахований на конку-Ренцо вироблених продуктів і послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках. Споживчий сектор відставав від рівня промисло-повільно розвинених країн у більшості випадків за якістю, а часто і за кількістю випускається. Монополія зовнішньої торгівлі забезпечувала строго регламентовані обсяги імпорту та експорту, що відповідали концепції розвитку планової економіки. Хоча населення країни віддавало перевагу імпортним споживчим товарам, це не створювало обмежень розвитку вітчизняної промисловості. Імпорт споживчих товарів не перевищував 15% від їх загальної вартості.
Неконкурентоспроможність російської продукції пояснюється не тільки суб'єктивним прагненням до максимальних темпів зростання, що вплинув на технічний рівень ПА, але і об'єктив-ним фактором - природно-кліматичними умовами Росії. Низький середньорічний рівень температури зумовлює не-обходимость значних додаткових інвестицій, що знаходить відображення в поточних витратах у вигляді завищених обсягів амортизації, а також підвищених витрат тепло-та електроенергії. Ця обставина вимагає суворого і грунтовного обгрунтування зовнішньоекономічної політики Росії.
Характерною особливістю ПА Росії є високий рівень концентрації та спеціалізації виробництва. В умовах планової економіки обмеженим числом великих підприємств керувати було значно легше, ніж безліччю дрібних. У радянській економічній науці і практиці існувало перебільшене уявлення про переваги великого виробництва, пояснюється значною мірою низьким рівнем транспортних тарифів. Високий рівень спеціалізації пояснюється тим, що планове господарство в цілому функціонувало як одне велике підприємство, тоді як в умовах ринкової економіки успішніше конкурують невеликі інтегровані групи підприємств або підприємства з диверсифікованим виробництвом.
Якщо в умовах планової економіки прагнення великих і спеціалізованих підприємств встановлювати ціни на свою продукцію, користуючись монопольним становищем, було значною мірою обмежена адміністративним управлінням, то при переході до ринкових умов обмеження були зняті, що ускладнило боротьбу з монополіями. Спроби розділити великі підприємства на ряд дрібних привели до збільшення числа монопо-листів і в більшості випадків успіху не мали. Істотно менша в порівнянні з ринковими країнами частка дрібних підприємств у виробництві ускладнює формування конкурентного середовища в РФ.
Якщо для однорідних підприємств у розвинених ринкових країнах характерний схожий рівень рентабельності, то в Росії такі підприємства могли бути і високорентабельними, і так званими планово-збитковими. У ряді випадків це було пов'язано з особливостями планового ціноутворення, але більш розповсюдженим странения і серйозною причиною диференціації по рентабельності були відмінності підприємств за технічним рівнем. Зацікавлена ??у розширенні виробництва держава зберігала шляхом перерозподілу фінансових коштів технічно відсталі, нерентабельні підприємства. При переході до ринкової економіки виникла небезпека лавиноподібного банкрутства таких підприємств. Однак зростання транспортних тарифів привів до регіоналізації виробництва і зниження рівня конкуренції, в результаті чого значна частина збиткових підприємств продовжує функціонувати.
Ускладнювала перехід до ринкових умов і галузева структура ПА Росії - слабкий розвиток галузей споживчого комплексу, що представляють найбільш сприятливі умови для формування конкурентного середовища, висока питома вага проміжних галузей і виробництв оборонного комплексу, з величезними складнощами вписуються в ринкове господарство.
Невдалим, з точки зору переходу до ринкової економіки, є і географічне розміщення виробничого апарату РФ. До початку ринкових реформ він був в основному зосереджений в обмеженому числі регіонів і за роки реформ концентрація економічного потенціалу в цих регіонах посилилася. Даль-нейшее розвиток цього процесу загрожує перетворити більшу частину Росії в економічну пустелю. За цим піде відтік з депресивних регіонів економічно активного населення і зростання бюджетних витрат на підтримку цих регіонів як територій економічного лиха. У кінцевому підсумку це може призвести до появи розривів в економічному просторі, прогресуючої дезінтеграції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Головні характеристики основного капіталу РФ "
 1. 8.1. Відмінності між інструментами кредиторської заборгованості і власного капіталу
  1990 FASB випустило Меморандум, озаглавлений" Відмінності між інструментами кредиторської заборгованості і власного капіталу і облік інструментів з характеристиками і тих, і інших ". Мета цього документа, який є частиною основного проекту Бюро, що стоїть на порядку денному, про фінансові інструменти та позабалансовому фінансуванні, - створення бази для розгляду відмінностей між
 2. 10.4. Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу
  Факторний аналіз рентабельності активів. Методику факторного аналізу двухфакторной мультипликативной моделі проіллю-стріруем поданням Додатка 2 інтегральним методом. Введемо позначення: і-коефіцієнт рентабельності активів (Р / К); х - коефіцієнт рентабельності продажів (Р / М) \ у-коефіцієнт ділової активності (N / К). | Тоді формула прийме вигляд: - ч'ь-г. АОйтмз-; | on рр. ... \ У. Розрахуємо
 3. 38. Аналіз фінансового стану за даними форми № 1 «бухгалтерський баланс»
  Найважливішим документом фінансової звітності є баланс організації - форма № 1. Основним його якістю є те, що він визначає структуру і склад майна фірми, наявність власного капіталу і зобов'язань, ліквідність і оборотність оборотних коштів, стан і динаміку кредиторської та дебіторської заборгованостей. Способи аналізу, що проводяться по балансу: 1) аналіз прямо по балансу
 4. 3.3. Логіка побудови звіту про рух капіталу
  Звіт містить показники про стан і рух власного капіталу господарських товариств і товариств, цільових фінансування та надходжень, резервів майбутніх витрат і платежів та оціночних резервів. Рух кожного виду ка-питала чи резерву побудовано за принципом наступного балансового рівняння: ОСН + Пн-И0 = ОСк, де Осм - залишок коштів різних видів капіталу, резервів і фондів па
 5. 4.7. Узагальнення результатів виробничо-фінансової діяльності підприємства при написанні пояснювальної записки до річного звіту
  Узагальнення результатів доцільно виконувати в такій послідовності: 1. Характеристика виконання плану, динаміки і структури обсягу перевезень і підсобно-допоміжної діяльності. Характеристика рівня та динаміки доходів з угрупованням за видами діяльності. Оцінка впливу на доходи, зміни обсягу перевезень, цін, тарифів. Характеристика виконання плану і структури витрат і
 6.  Глава 1МОДЕЛЬ ЛЮДИНИ В ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СТАТУС
    Оскільки економічна теорія належить до числа суспільних наук, то в явному або неявному вигляді використовується робоча модель людини, основні характеристики якої можуть бути сконструйовані на основі результатів розвитку економічної теорії за останні три століття. На основі опису цієї моделі в цілому і вичленування її окремих характеристик можна про-вести порівняння з робочими моделями
 7.  5.3. КОНОСАМЕНТ
    Коносамент - це документ стандартної форми, прийнятої в міжнародній практиці, на перевезення вантажу, який засвідчує його завантаження, перевезення і право на отримання. Коносамент використовується при перевезенні вантажів у міжнародному сполученні та являє собою цінний папір, що засвідчує право володіння вантажем, що перевозиться, товаром. Форми коносамента: на пред'явника, тобто пред'явник
 8.  УРОКИ З ДОСВІДУ Фред
    Історія Фреда - це. звичайно, дуже спрощений приклад, але вона висвічує головні принципи створення та оцінки вартості Ось п'ять основних правил створення вартості. На реальному ринку ви створюєте вартість, якщо заробляєте на інвестований капіталі більше альтернативних витрат залучення капіталу. Чим більше коштів ви інвестуєте з прибутковістю вище витрат на капітал. тим більше вартості
 9.  17. Загальна характеристика економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності
    В економічному аналізі використовуються різні способи дослі-нання. Серед них основне місце належить традиційним або економіко-логічним методам. До них відносяться методи порівняння, абсолютних, середніх і відносних величин, метод угруповання, метод балансової ув'язки і метод елімінування. 1. Порівняння - прийом, що дозволяє висловити характеристику явищ через інші однорідні явища.
 10.  25ГЛАВА 2.Система цін, їх класифікація і характеристика
    25ГЛАВА 2.Система цін, їх класифікація та
 11.  Глава II. Характеристика видів ризику
    Глава II. Характеристика видів
 12.  13.1. Загальна характеристика теорій і моделей економічного зростання
    Р. Харрод і Є. Домар ще в 50-і рр.. відзначили деякі відмінні риси кейнсіанського підходу до аналізу проблем економічного зростання: попит не дорівнює автоматично пропозицією, заощадження - інвестиціям; найважливішу роль в економічному зростанні відіграє формування попиту, насамперед попиту на інвестиції; основні технологічні коефіцієнти і пропорції (наприклад, відносини "капітал / продукт »,
 13.  В.Г. Глушкової. ФЕДЕРАЛЬНІ ОКРУГУ РОССІІРЕГІОНАЛЬНАЯ ЕКОНОМІКА, 2009

 14.  3.3. Диференціація продукту на галузевому ринку
    Поведінка будь-якої галузі на ринку визначається метою утримання частки товару на ринку, розширення цієї частки або відходу з ринку. Тому кожна галузь здійснює диференціацію та вдосконалення продукту, відстежує і при необхідності створює бар'єри входу і виходу з ринку. На галузевому ринку важко знайти два абсолютно однакових товару не з однієї партії. Товари різних виробників створюють
 15.  Характеристика ризиків у природі, техносфери, суспільстві та економіці
    Характеристика ризиків у природі, техносфери, суспільстві і

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба