трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. МЕТОД ЛВС


Про що піде мова?
У яких випадках має сенс використовувати метод ABC!
Яка техніка застосування методу ABC?
У яких випадках має сенс використовувати метод ABC?
Метод ABC зручний на великих підприємствах, що використовують у виробництві широку номенклатуру сировини і матеріалів, що мають різну вартість і споживаних в різних обсягах. Якщо підприємство, яке має тисячі найменувань сировини, комплектуючих і готової продукції, буде ретельно планувати потребу у всіх найменуваннях запасів, аналізуючи всі фактори, це займе багато часу і відверне частину персоналу від не менш важливої ??роботи. Відстежувати рух сотень і тисяч найменувань складської номенклатури, всіх найменувань то-варів з однаковою ретельністю практично неможливо. Як зменшити «контрольований пул»?
Виходом тут є виділення найбільш важливих елементів у структурі товарно-матеріальних запасів; елементів, що мають невелику питому вагу, і елементів, вага яких зовсім малий. Подібне ранжування можна зробити методом ABC.
Суть методу ABC полягає в тому, що будь-яку вибірку даних розбивають на три категорії за ступенем важливості, орієнтуючись на який-небудь показник. Так, ранжування сировини і матеріалів має наступний вигляд:
А - найбільш цінні види ресурсів, які вимагають постійного скрупульозного обліку і контролю;
В-менш важливі для підприємства товарно -матеріальні запаси;
С-широкий асортимент інших малоцінних видів то-варно-матеріальних запасів, що закуповуються зазвичай у великій кількості.
Класифікація ABC дозволяє зосередити основну увагу на контролі за найбільш важливими з тієї чи іншої точки зору елементами вибірки і тим самим економити час, ресурси, підвищувати ефективність управління.
Яка техніка застосування методу ABCt
Питанням, що викликає труднощі в практичному використанні методу, є: як ранжувати ресурси, які з них віднести до групи А, які - до групи В, які - до С?
На практиці зазвичай це робиться інтуїтивно, приблизно: потреба з якихось видами запасів прораховується більш ретельно, з якихось - менш ретельно. Однак при ранжируванні можна покласти в основу закон, відкритий італійським ученим В. Парето. Стосовно до управління запасами він має наступний вигляд: 80% витрат припадає на 20% видів матеріалів. Аналогічно 80% виручки підприємства припадає на 20% видів продукції, 80% суми дебіторської заборгованості припадає на 20% дебіторів. Зазвичай саме 20% видами матеріалів і доводиться приділяти основну увагу (група А). Група В-група матеріалів середньої важливості, на які припадає зазвичай 15% витрат, їм приділяється уваги час від часу; група С-5% витрат, вони незначно впливають на загальну суму витрат.
Класифікація матеріалів на три групи відбувається в кілька етапів. Спочатку складається перелік матеріалів із зазначенням їх ціни, кількості та вартості (табл. 10.2).
Таблиці 10.2
Приклад переліку матеріалів Вид матеріалу Ціна 1 т, тис. руб. Кількість, т Вартість, тис. руб. А 1000 22 22 000 В 4500 189850500 З 440 травня 2200 D 101 13 1313 Є 190 5400 1026000 F 40 1070 42 800 в 154 460 70 700 Н 600 4000 2 400 000 1 500 300 150 000 J 650200130000 До 1113 152 170 000 L 2500 100 250 000 М 13500 4 54000 N 200600120000 Про 200 жовтня 2000 Р 140540 75600 Разом 5367114
Потім необхідно розташувати матеріали в порядку зростання їх вартості (табл. 10.3).
Таблиця. 10.3
Ранжируваний список матеріалів №
п / п Вид матеріалу Ціна 1 т, тис. руб. Кількість, т Вартість Вартість наростаючим підсумком тис. руб. уд. вага тис. руб. частка в загальній вартості матеріалів,% 1 Н 600 4000 2 400 000 44,71 2 400 000 44,72 2 Е 190 5400 1026000 19,11 3426 000 63,83 3 В 4500 189 850 500 15,85 4 276 500 79,67 4 L 2500 100 250 000 4,65 4 526 500 84,31 5 До 1113 152 170 000 3,17 4 696 500 87,51 6 1 500 300 150 000 2,79 4 846 500 90,30 7 J 650 200 130 000 2,42 4 976 500 92,72 8 N 200 600 120 000 2,23 5 096 500 94,96 9 Р 140540 75600 1,41 5172100 96,37 10 G 154 460 70 700 1, 31 5 242 800 97,68 11 М 13 500 4 54 000 1,00 5 296 800 98,68 12 F 40 1070 42 800 0,80 5339600 99,48 13 А 1000 22 22 000 0,40 5361600 99,89 14 З 440 5 2200 0,045 5 363 800 99,94 15 Про 200 10 2000 0,037 5 365 800 99,97 16 Про 101 13 1313 0,024 5 367 114 100,00
Дані табл. 10.3 показують, що наростання сумарної вартості запасів відбувається нерівномірно: спочатку темпи зростання великі, потім вони знижуються.
Ця методика має досить універсальний характер і останнім часом набуває характеру ідеології.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. МЕТОД ЛВС "
 1. 5.2. Методи розрахунку ціни
  Після проведення попередньої роботи підприємство приступає до вибору методу ціноутворення. Хоча остаточний рівень ціни визначається ринком, кожне підприємство повинно проводити розрахунки передбачуваної вихідної (базової) ціни, що і здійснюється шляхом застосування різних методів. Вибір конкретної методики залежить від того, які цілі воно поставило перед собою, якими є ситуація на ринку і
 2. Тема 1.Предмет і метод антикризового управління
  «Для того щоб з певною часткою успіху впливати на предмет, його потрібно знати »К. Маркс Поняття про предмет. Генезис терміна антикризове управління в РФ. Предмет, історичний характер і функції антикризового управління. Становлення і розвиток антикризового управління. Місце і роль антикризового управління в системі економічних знань. Поняття про метод. Класифікація методів.
 3. Метод наукової абстракції
  - метод, що складається у відволіканні в процесі пізнання від зовнішніх явищ, несуттєвих сторін і виділення (виокремлення) найбільш глибокої сутності
 4. 24.1. Поняття методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
  Під методом обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції розуміють сукупність способів (прийомів) реєстрації, зведення та узагальнення в облікових регістрах даних про витрати на виробництво продукції і обчислення її собівартості (по всій продукції в цілому, за видами продукції та одиницям продукції). В даний час застосовуються різні методи обліку витрат на виробництво і
 5. 3.18. Порівняльний аналіз методів розрахунку VaR
  Оскільки сучасний фінансовий ризик-менеджмент оперує показниками на основі ualue at risk, необхідно чітко уявляти собі, який з методів розрахунку VaR і в яких умовах показує найкращі результати. Параметричні методи (локального оцінювання) Дельта-нормальний метод (коваріаційний метод) простий, допускає аналітичне подання, не вимагає повної переоцінки позицій, що не
 6. Аксіоматичний метод
  - спосіб побудови наукової теорії у вигляді системи аксіом (постулатів) і правил виведення (аксіоматики), що дозволяє шляхом логічної дедукції отримати затвердження (теорему) даної теорії. Застосовується в разі змістовного викладу теорії. Широко використовується в науках, заснованих на математичних
 7. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  1. Соціально-економічне прогнозування в системі державного регулювання економіки. Планування і ринкова економіка. 2. Основні поняття та визначення науки «Про-прогнозування національної економіки». 3. Завдання, функції та принципи прогнозування 4. Класифікація соціально-економічних прогнозів. 5. Класифікація об'єктів прогнозування 6. Завдання і принципи аналізу об'єктів
 8. Історична школа
  - напрям економічної думки 2-ї половини XIX в., Зародилася і отримала свій розвиток в Німеччині як наука про національний господарстві. Представники історичної школи використовували історичний метод як основний наукового методу пізнання і відводили важливу роль державі як основному регулятору економічної
 9. Приклад 10. Застосування нелінійного методу нарахування амортизації до будівель, що входять в десяту амортизаційну групу.
  З метою визначення податку на прибуток амортизується майно розподіляється по амортизаційних групах відповідно до терміну корисного використання (п. 1 ст. 258 НК РФ). Наприклад, при введенні в експлуатацію будівлі, було встановлено термін корисного використання відповідно до Класифікації основних засобів 50 років. Тому, з метою обчислення податку на прибуток будівлю включено в десяту
 10. 5.7. СИНТЕЗ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
  СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ Методи математичного програмування відносяться до чисельних методів пошуку оптимальних рішень, які дозволяють знайти рішення тільки для конкретних значень параметрів. Зміст математичного програмування становлять теорія і методи вирішення завдань про знаходження екстремумів функцій на множинах, що визначаються лінійними і нелінійними
 11. 5.6. Коригування при переході від методу ЛІФО до методу ФІФО
  Як зрозуміло з попереднього обговорення і наступного прикладу, метод ЛІФО сильно недооцінює запаси під час росту рівня цін, таким чином, недооцінюється здатність компанії виплатити заборгованість (яка оцінюється, -наприклад, коефіцієнтом покриття). Він переоцінює оборотність запасів і, крім того, дозволяє маніпулювати значенням доходу. Аналітик розпорядженні методикою
 12. 5 Метод економічного аналізу, його характерні особливості і класифікація
  Метод економічного аналізу являє системне комплексне вивчення, виявлення, вимірювання та узагальнення впливу факторів на результати діяльності організації шляхом обробки системи показників спеціальними прийомами. Він складається з ряду послідовно здійснюваних дій: спостереження за об'єктом, розрахунок абсолютних і відносних показників, приведення їх у порівнянний вид;
 13. ЗМІСТ
  Введення 8 Глава 1. Ціна як економічна категорія 10 Роль і значення ціни в ринковій економіці 10 Теоретичні аспекти ціни 14 Функції ціни 19 Глава 2. Система цін, їх класифікація та характеристика 26 Система цін 26 Характеристика і види цін залежно від ступеня і способу регулювання з боку держави 29 Види цін залежно від території дії 31 Класифікація
 14. 5.5 Динамічний термін окупності
  Динамічний (з урахуванням дисконтування) термін окупності враховує вартість грошей у часі. Цей метод полягає в розрахунку періоду часу, який знадобиться для повернення спочатку вкладеного капіталу із заданою (необхідної) нормою прибутковості. DPP = min n. I З X (1 + i) -> = Io. Даний метод, на думку багатьох аналітиків, дає дуже наочну і корисну інформацію і дозволяє оцінити
 15. 9.4. ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
  Нематеріальні активи використовуються тривалий час, і протягом цього часу їх вартість рівномірно (щомісяця) переноситься на вироблену продукцію, виконані роботи та надані послуги шляхом нарахування по них амортизації. Величина амортизаційних відрахувань обчислюється щомісяця за нормами, встановленими самою організацією виходячи з первісної або залишкової вартості нематеріальних
 16. Питання 11Маржінальний метод планування прибутку
  Цей метод заснований на використанні показників маржинальної прибутку ( GM), питомої маржинального прибутку (GMgm), коефіцієнта маржинального прибутку (KGM): Розрахунок питомої маржинального прибутку на одиницю продукції: GMgm = p - a, де p - ціна одиниці продукції; a - прямі витрати на одиницю продукції. Розрахунок маржинального прибутку по виду продукції: GM, Пр = GMgm х Q, де Q - обьем випуску. Розрахунок
 17. Рекомендована література до глави 2
  Білих Л.П. Основи фінансового ринку. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1999. - С. 56 - 69. Брейлі Р., Майерс С. Принципи корпоративних фінансів. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 1997. - С. 11 - 46. Ващенко Т.В. Математика фінансового менеджменту. - М.: Перспектива, 1996. - 82 с. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - С. 156 - 198. Кочовіч Є. Фінансова математика. - М.: Фінанси і
 18. 25. Методи визначення потреби в персоналі
  1. Метод, заснований на часу трудового процесу. де Кв - коефіцієнт дотримання тимчасової норми 1 од. вироби / фактичний час виробництва 1 од. вироби; n - кількість номенклатурних виробів у виробничій програмі; Ni - кількість виробів i-й номенклатурної позиції, Ti - час виконання процесу з виготовлення виробу i-й номенклатурної позиції; Tн.пр.i - час, необхідний для
 19. 53. Управління конфліктами в організації
  Фази конфлікту: 1) конфронтаційна, або військова; в цьому випадку сторони прагнуть забезпечити свій інтерес шляхом повної ліквідації чужих інтересів будь-якими можливими способами; 2) компромісна, або політична; сторони прагнуть по можливості досягти своїх цілей шляхом переговорів, в ході яких змінюють свої особисті інтереси на загальні, що влаштовують обидві сторони; 3) комунікативна, або
 20. 110ГЛАВА 5.Методи ціноутворення
  110ГЛАВА 5.Методи

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба