трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня

10.2. Методика проведення комплексного економічного аналізу


Комплексний економічний аналіз діяльності торгового підприємства з використанням системи показників може включати різне поєднання показників залежно від поставлених цілей. У табл. 10.1 наведені найбільш часто використовувані показники. Крім наведених, можуть бути використані й інші. Таблиця 10.1. Показники, що характеризують ефективність діяльності торгового підприємства Група показників Показники Формула розрахунку 1. Ефективність використання основних фон-дів Фондовіддача (грн.) Роздрібний товарообіг Середньорічна вартість основних фондів Фондомісткість (грн.) Середньорічна вартість основних фондів Роздрібний товарообіг Фондорентабельность (грн.) Прибуток
Середньорічна вартість основних фондів Фондоозброєність (тис . руб.) Середньорічна вартість основних фондів Середньооблікова чисельність працівників Товарообіг на 1 м2 загальної (торгової) площі (тис. руб.) Роздрібний товарообіг Площа загальна (торгова) Прибуток на 1 м2 загальної (торгової) пло-щади (тис. крб.) Прибуток Площа загальна (торгова) 2. Ефективність використання оборотних коштів Оборотність оборотних коштів (дні) Середньорічна сума оборотних коштів Одноденний товарообіг за купівельними цінами 3. Ефективність використання трудових ре-сурсів Продуктивність праці (тис. руб.) Роздрібний товарообіг Середньооблікова чисельність працівників Товарообіг на 1 руб. витрат на оп-лату праці (грн.) Роздрібний товарообіг Витрати на оплату праці Група показників Показники Формула розрахунку Прибуток на 1 працівника (тис. руб.) Прибуток
Середньооблікова чисельність працівників Прибуток на 1 руб. витрат на оплату праці (грн.) Прибуток Витрати на оплату праці Коефіцієнт трудомісткості Середньооблікова чисельність працівників Роздрібний товарообіг 4. Ефективність поточних витрат Рівень витрат обігу (%) Сума витрат обігу ^ Роздрібний товарообіг Затратоотдача (товарообіг на 1 руб. Поточних витрат) (грн.) Роздрібний товарообіг Сума витрат обігу Рентабельність поточних витрат (%) Прибуток х 100 о / про Сума витрат обігу Коефіцієнт ефективності капітальних вкладень Прибуток Обсяг капітальних вкладень Термін окупності капітальних вкладений-ний (років) Обсяг капітальних вкладень Прибуток Показник Формула розрахунку Роздрібний товарообіг, тис. руб. Валовий прибуток, тис. руб. Продуктивність праці, тис. руб. Фондотдача, руб. Оборотність коштів у розрахунках, дні Середньорічна величина дебіторської заборгованості "" "
х 360 дн.
Товарообіг по покупним цінами Оборотність товарних запасів, дні Середній товарний запас "".
- Х 360 дн.
Роздрібний товарообіг Оборотність кредиторської заборгованості, дні Середньорічна величина кредиторської заборгованості "" "
х 360 дн.
Товарообіг по покупним цінами Оборотність авансованого капіталу, рази Роздрібний товарообіг Середня величина підсумку балансу Оборотність власного капіталу, рази Роздрібний товарообіг Середньорічна величина власного капіталу Коефіцієнт стійкості економічного зростання Чистий прибуток (дивіденди) Власний капітал Як правило, всі показники необхідно розглядати в динаміці за ряд років (2-3 роки).
Прикладом використання системи показників при проведенні комплексного економічного аналізу може бути методика оцінки ділової активності торгового підприємства.
На практиці доцільно поєднувати використання системи показників оцінки ефективності діяльності з розрахунком узагальнюючих показників.
В якості узагальнюючої оцінки можуть бути використані наступні комплексні показники.
Показник ефективності використання торгового потенціалу підприємства:
е = РТО
ітп ФЗП + ОС + ОФ '
де Еітп - показник ефективності використання торгового потенціалу підприємства; РТО - роздрібний товарообіг; ФЗП - кошти на оплату праці; ОС - середньорічна вартість оборотних засобів; ОФ - середньорічна вартість основних засобів.
Показник дозволяє оцінити ефективність використання економічного потенціалу підприємства, порівняти наявні в нього ресурси з основним кінцевим результатом діяльності - роздрібним товарообігом. Чим вище значимість цього показника, тим краще підприємство виконує свою основну функцію - забезпечення потреб населення в товарах і послугах, і тим ефективніше використовуються ресурси підприємства.
Показник ефективності фінансової діяльності:
Фд ФЗП + ОС + ОФ '
де ЕФд - показник ефективності фінансової діяльності; ВП - сума валового прибутку.
За допомогою цього показника можна оцінити, при яких ресурсах досягнуть основний фінансовий результат діяльності торгового підприємства і наскільки ефективно використовуються ці ресурси.
Показник ефективності трудової діяльності:
Е тд = РТО / Ч / Е,
де Етд - показник ефективності трудової діяльності; Ч - середньооблікова чисельність; 3 - середня заробітна плата 1 працівника.
Цей показник характеризує приріст продуктивності праці на кожен рубль збільшення середньої заробітної плати.
Показник ефективності трудової діяльності також може бути розрахований як відношення обсягу роздрібного товарообігу до суми витрат на оплату праці:
РТО Етд Ф3П -
На підставі трьох розрахованих показників може бути обчислений інтегральний показник економічної ефективності господарської діяльності:
JЕХД 3 ЕІТП * ЕФД * Ет
тд
де JЕХд - інтегральний показник економічної ефективності господарської діяльності.
Інтегральний показник ефективності господарської діяльності доцільно аналізувати в динаміці; при цьому визначаються темпи його зміни, і за отриманими результатами можна зробити висновки про підвищення або зниження всієї господарської діяльності торгового підприємства:
= ЛЕД. ^ * 100%,
J Ехд Т
J Ехд. баз
де Тj ^ - темп зміни інтегрального показника економічної! ефективності господарської діяльності,%.
5. Показник темпу інтенсивності розвитку торгового підпри-ємства:
Т v Т v Т
Тінто = 1пт .. ООС .. 1фо * 100%,
Т v Т v Т
т ФЕП т ОС т ОФ
де Тшт - темп інтенсивності розвитку підприємства,%, Тпт - темп зміни продуктивності праці працівників ,%; ТООС - темп зміни швидкості обігу оборотних коштів підприємства в оборотах,%; ТФО - темп зміни фондовіддачі,%; ТФЗП - темп зміни витрат на оплату праці,%; ТОС - темп зміни середньорічної вартості оборотних коштів,%; ТОФ - темп зміни середньорічної вартості основних засобів,%.
6. Показник темпу економічного зростання підприємства.
У процесі проведення комплексного економічного аналізу необхідно вивчити темпи економічного зростання підприємства. Оцінку рівня економічного зростання можна дати на підставі якісних показників господарської діяльності торговельного підприємства:
ПЕР ~ 5ТПТ * ТООС * ТФО * ТЗО * ТУР,
де ПЕР - узагальнюючий темп економічного зростання підприємства; ТПТ - темп зміни продуктивності праці,%; ТООС - темп зміни швидкості оборотності оборотних коштів,%; ТФО - темп зміни фондовіддачі основних фондів,%; ТЗО - темп зміни затратоотдачі,%; ТУР - темп зміни рівня рентабельності,% . Приклад застосування методики комплексного економічного аналізу.
Для оцінки ефективності діяльності торгового підприємства в звітному році в порівнянні з минулим роком була розроблена система показників, на підставі якої необхідно провести аналіз торгового потенціалу підприємства і розрахувати ряд узагальнюючих показників.
Таблиця 10.3. Комплексна оцінка ефективності господарської
діяльності торгового підприємства Показники Минулий рік Звітний рік Звітний рік у% до минулого Роздрібний товарообіг, тис. руб. 65830 75046 114,0 Прибуток: сума, тис. руб. 2962 3526 119,0 у% до товарообігу,% 4,50 4,70 104,4 Середньорічна вартість основних фондів, тис. руб. 4740 5362 113,1
Таблиця 10.3 (продовження)
Показники Минулий рік Звітний рік Звітний рік у% до минулого Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. руб. 15800 18762 118,7 Витрати обігу, тис. руб. 14 022 1521 4 108,5 у тому числі витрати на оплату праці, тис. руб. 6310 6968 110,4 Середньооблікова чисельність працівників, чол. 52 54 103,8 Продуктивність праці, тис. руб. 1266,0 1389,7 109,8 Середньорічна заробітна плата, тис. руб. 121,346 129,037 106,3 Показник ефективності використання торгового потенціалу, коеф. 2,452 2,414 98,5 Показник ефективності фінансової діяльно-сти, коеф. 0,110 0,113 102,7 Показник ефективності трудової діяльності, коеф. 10,433 10,770 103,2 Інтегральний показник ефективності госпо-кої діяльності, коеф. 1,411 1,431 101,4 Оборотність оборотних коштів, обороти 4,17 4,00 95,9 Фондовіддача, руб. 13,89 14,00 100,8 Затратоотдача, руб. 4,69 4,93 105,1
Минулий рік:
е. _ 65830 = 65830 = 4_2
ІТП 6310 +15 800 + 4740 26850,,
t _ 2962 2962
1 ФД_ 6310 + 15800 + 4740 _ 26850
0,110,
ЕТД_ _ 10,433,
ТД 52 121,346
] ЕД _ ^ 2,452 * 0,110 * 10,433 _ 1,411.
65830
Оборотність оборотних коштів = 800 = 4,17 оборотів;
65830
фондовіддача = ^ ^ = 13,89 руб.;
65830
затратоотдача = ^ q22 = 4,69 руб. Звітний рік:
Еітя = 75046 = 75046 =
ІТП 6968 + 18762 + 5362 31092
Е = 3526 = J52 ^ = 0113
Фд 6968 +18 +762 + 5362 31092
Етд = 75046 = 10,770,
тд 54 129,037
Jед = ^ 2,414 * 0,113 * 10,770 = 1,431.
Оборотність оборотних коштів = 75046 = 4,00 обороту;
75046
фондовіддача == 14,00 руб.;
5362
75046
затратоотдача = - = 4,93 руб.
15214
Можна зробити висновок, що дане торговельне підприємство працює досить ефективно - інтегральний показник ефективності господарської діяльності у звітному році в порівнянні з минулим збільшився з 1,411 до 1,431, або на 1,4%, незважаючи на те що показник ефективності торгового потенціалу підприємства за рік знизився з 2,452 до 2,414.
Проаналізуємо вплив окремих факторів на формування торгового потенціалу підприємства, використовуючи метод ланцюгової підстановки.
В цілому показник ефективності використання торгового потенціалу у звітному році порівняно з минулим роком знизився на 0,038 (2,414 - 2,452). При цьому збільшення обсягу роздрібного товарообігу на 14,0% дозволило значно збільшити аналізований показник - на 0,343 (2,795 - 2,452). Але приріст наявних у підприємства ресурсів - витрат на оплату праці (10,4%), середньорічної вартості оборотних коштів (18,7%) і середньорічної вартості основних засобів (13,1%) - вплинув на зниження показника ефективності використання торгового потенціалу, відповідно , на 0,067 (2,728 - 2,795), 0,265 (2,463 - 2,728) і 0,049 (2,414 - 2,463). Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити висновки про недостатньо ефективне використання наявних у підприємства ресурсів. Остаточний висновок про ефективність результатів господарської діяльності аналізованого підприємства ще робити передчасно.
Таблиця 10.4. Аналіз впливу на показник торгового потенціалу
підприємства окремих факторів Показники Минулий Розрахункові значення Звіт-рік 1-е 2-е 3-е ний рік 1. Роздрібний товарообіг, тис. руб. 65 830 75 046 75 046 75 046 75 046 2. Кошти на оплату праці, тис. руб. 6310 6310 6968 6968 6968 3. Середньорічна вартість обо-ротних коштів, тис. руб. 15 800 15 800 1580 0 18 762 18 762 4. Середньорічна вартість основ-них засобів, тис. руб. 4740 4740 4740 4740 5362 5. Показник ефективності ис-користування торгового потенціалу 2,452 2,795 2,728 2,463 2,414
Проведений аналіз господарської діяльності показав, що по підприємству спостерігається зростання як кількісних, так і якісних показників. Тому необхідно з'ясувати, якою мірою приріст товарообігу (він збільшився на 9216,0 тис. руб., Або на 14,0%) було забезпечено за рахунок інтенсивних і екстенсивних факторів. В якості інтенсивних факторів виступають підвищення продуктивності праці працівників підприємства та збільшення фондовіддачі:
л _ (ПТ0тЧ - ЇТ6аз) * Ч0тЧ + (ФОттЧ ~ ФО6аз) * ОФ. 0 /
Д ™ _ тйчО * 2 * 100% *
де Дінт - частка приросту роздрібного товарообігу за рахунок інтенсивних факторів,%; ПТотч, ПТ6аз - продуктивність праці пра-цівників у звітному і базисному періодах відповідно, тис. руб.;
Чотч - середньооблікова чисельність працівників у звітному періоді, чол.; ФОотч, ФОбаз - фондовіддача у звітному і базисному періодах відповідно, руб. ; ОФотч - середньорічна вартість основних фондів у звітному періоді, тис. руб.; Арто - приріст роздрібного товарообігу у звітному періоді в порівнянні з базисним.
= (1389,7 - 1266) * 54 + (14,0 - 13,89) * 5362 * =
д-= (75046 - 65 830) * 2 * 100% = 39,4%
Таким чином, приріст роздрібного товарообігу торговельного підпри-ємства на 39,4% досягнуто за рахунок інтенсивних факторів.
 Розрахуємо показник темпу інтенсивності розвитку торговельного підприємства в цілому:
 = 109,8 * 95,9 * 100,8 * 100% = 71,6%. ІНТ 110,4 * 118,7 * 113,1
 Можна зробити висновок, що, хоча підприємство і розвивається, темпи інтенсивності цього розвитку знижуються.
 Для комплексної узагальнюючої оцінки рівня економічного раз-розвитку аналізованого торгового підприємства розрахуємо показник темпу його економічного зростання:
 Т ЕР = 3/109, 8 * 95,9 * 100,8 * 105,1 * 104,4 = 103,1%.
 При такому темпі (103,1%) очевидна тенденція до подальшого зростання і розвитку даного підприємства.
 Якщо є можливість розрахувати показник темпу економічного зростання за звітний рік порівняно з базисним, а також за рік, що передує базисному, то, маючи два показники, можна за допомогою методу ланцюгової підстановки виявити кількісний вплив на зміну темпу економічного зростання складових його показників.
 На прикладі наявної інформації про торговельне потенціалі підприємства представимо інші підходи до проведення комплексної оцінки його діяльності.
 Розглянемо метод приросту показника, що становить економічний потенціал підприємства, на 1% приросту товарообігу.
 Таблиця 10.5. Основні показники господарської діяльності торгового
 підприємства Показники Минулий рік Звітний рік Звітний рік у% до минулого 1. Роздрібний товарообіг, тис. руб. 65830 75046 114,0 2. Кошти на оплату праці, тис. руб. 6310 6968 110,4 3. Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. руб. 15800 18762 118,7 4. Середньорічна вартість основних засобів, тис. руб. 4740 5362 113,1 5. Показник ефективності використання торгового потенціалу 2,452 2,414 98,5 
 На кожен відсоток приросту товарообігу на аналізованому підприємстві в звітному році в порівнянні з минулим:
 приріст коштів на оплату праці становив 0,743% (10,4 / 14,0), тобто витрати на оплату праці росли повільніше роздрібного товарообігу;
 приріст середньорічної вартості оборотних коштів склав 1,366% (18,7 / 14,0), що означає значне випередження темпів приросту даного виду ресурсів у порівнянні з результатом діяльності - роздрібним товарообігом;
 збільшення середньорічної вартості основних коштів склало 0,936% (131 / 14,0), тобто середньорічна вартість основних фондів зросла, але дещо повільніше, ніж роздрібний товарообіг.
 Проведений аналіз показує, що в цілому показник ефективності використання торгового потенціалу знизився з 2,452 до 2,414, або на 1,5%. А це може означати тільки те, що приріст відбувається за рахунок екстенсивних факторів - нарощування ресурсів, але не підвищення ефективності їх використання. Для ком-плексної оцінки важливо підрахувати і показник приросту сукупної суми ресурсів підприємства, що припадає на 1% роздрібного товарообігу. Приріст загальної суми ресурсів предЧ З Про о / / 6968 +18 +762 + 5362 ЧЛЛ0. 1ПП0 / Ч ємства склав 15,8% (* 100% - 100%), Тор v6310 +15 800 + 4740 '
 гда приріст сукупної суми ресурсів на 1% приросту роздрібного товарообігу складе 1,129% (15,8 / 14,0). Це означає, що приріст роздрібного товарообігу цілком отриманий за рахунок екстенсивних факторів. Результати розрахунків наведено в табл. 10.6.
 Таблиця 10.6. Зведений аналіз показників ефективності діяльності торгового підприємства Види ресурсів Динаміка показників лий, ко-еф. Приріст ре-сурсу на 1% приросту товарообо-рота% Частка впливу на 100% приросту то-товарообігу Відносна економія (пере-витрата) ресурсів (тис. крб.) Екст-сивно-сти,% інтенсивної-сти,% Роздрібний товарообо-рот, тис. руб. 1,140 1. Кошти на оплату
 праці 1,104 0,743 74,3 25,7 -225,4 2. Середньорічна вартість оборотних коштів 1,187 1,336 133,6 -33,6 +748,0 3. Середньорічна вартість основних засобів 1,131 0,936 93,6 6,4 -41,6 Комплексна оцінка ефективності 0,984 1,129 112,6 -12,6 +481,0 
 Аналіз може бути доповнений застосуванням методу визначення частки впливу інтенсивних і екстенсивних факторів на прирощення обсягу роздрібного товарообігу, прийняте за 100%. Використовуючи індексний метод, визначимо вплив екстенсивних факторів діленням темпу приросту кожного виду ресурсів, що визначають торговий потенціал, на темп приросту роздрібного товарообігу і множенням отриманого результату на 100%. Тоді частка впливу інтенсивних факторів визначається вирахуванням з 100% по-казника впливу екстенсивних факторів.
 Розрахуємо частку екстенсивних та інтенсивних факторів, що формують кошти на оплату праці та їх взаємозв'язок з роздрібним товарообігом:
 частка екстенсивності: 10,4 / 14,0 = 0,743 х 100% = 74,3%;
 частка інтенсивності: 100% - 74,3% = 25,7%.
 Дані по екстенсивності і інтенсивності використання кожного ресурсу представлені в графах 4 і 5 табл. 10.6. За п'ятому рядку зроблений розрахунок частки екстенсивності та інтенсивності за сукупним ресурсу. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що підприємство в цілому характеризується як екстенсивно розвивається.
 При проведенні комплексного аналізу важливо через кількісні показники виявити позитивні і негативні причини формування кінцевих результатів. Тому одним з методів комплексної оцінки ефективності господарської діяльності є розрахунок відносних відхилень економії (перевитрати) по кожному виду ресурсів, що формують торговий потенціал підприємства. На прикладі наявної інформації про діяльність торгового підприємства розрахуємо відповідні показники:
 відносне відхилення за коштами на оплату праці: 6968 - 6310 х 1,14 = -225,4 тис. руб.;
 відносне відхилення по середньорічної вартості оборотних коштів: 18762 - 15800 х 1,14 = +748,0 тис. руб.;
 відносне відхилення по середньорічної вартості основних засобів: 5362 - 4740 х 1,14 = -41,6 тис. руб.
 Комплексний економічний ефект (в даному випадку негативні-вальний) в цілому по торговому підприємству від використання ре-сурсів склав 481,0 тис. руб., Тобто має місце перевитрата, що підтверджує висновок про екстенсивному розвитку підприємства в цілому. Хоча за коштами на оплату праці та середньорічної вартості основних засобів спостерігається економія, відповідно на 225,4 тис. руб. і 41.6 тис. руб.
 Отримані результати представлені в табл. 10.6, графа 6.
 Сучасний підхід до проведення комплексного економічного аналізу передбачає широке використання матричного методу з висновком узагальнюючого синтетичного показника оцінки ефективності господарської діяльності підприємства.
 Основним моментом застосування матричного методу комплексного економічного аналізу є вибір вихідних показників і впорядкування їх сукупності. Від того, наскільки правильно зроблено вибір і впорядковані вихідні показники, залежать висновки за результатами проведеного аналізу і значення самого узагальнюючого показника ефективності.
 У свою чергу, вибір показників залежить, насамперед, від рівня управління і цілей, поставлених перед аналітиками.
 Якщо мета аналізу полягає у визначенні узагальнюючого показника оцінки економічної ефективності всієї господарської діяль-ності підприємства, то в сукупність вихідних даних слід включити основні показники, що характеризують ресурси під-приємства, його витрати і кінцеві результати.
 Показники необхідно побудувати за розглянутою вище схемою: рзр.
 Для підвищення ефективності господарської діяльності необхідно, щоб темпи зростання показників зростали в такій же по-послідовності.
 Дана схема відображає існуючі між показниками причинно-наслідкові зв'язки і враховує вимоги інтенсивного розвитку підприємства.
 Ресурси торгового підприємства можуть бути представлені чисельністю працівників, товарними запасами, торговою площею і т. п. Однак не всі з них можуть бути включені в матричну модель (зокрема, товарні запаси). Це пов'язано з можливістю порушення основного принципу аналізу рзр, коли кінцеві параметри, тобто результати, повинні рости більш високими темпами, ніж ресурси і витрати. І з цієї точки зору товарні запаси не вписуються в модель, так як їх збільшення в звітному періоді не сприяє зростанню результату - роздрібного товарообігу, а є лише передумовою до його збільшення в наступному періоді.
 Витрати торгового підприємства можуть бути представлені витратами обігу, середньою заробітною платою, робочим часом і т. п.
 Кінцеві результати діяльності торгового підприємства - це, перш за все, товарообіг і прибуток.
 У матричну модель для проведення комплексного економічного аналізу доцільно включити такі показники:
 - ресурси - торгова площа, середньооблікова чисельність працівників; витрати - загальна сума витрат обігу;
 результати - прибуток, роздрібний товарообіг.
 Таким чином, в модель будуть включені 5 показників, що дозволяє побудувати матрицю 5 х 5.
 Показники доцільно розташувати по зворотній схемі. При визначенні послідовності їх розташування всередині однієї групи необхідно виходити з загальнотеоретичних положень. Оскільки прибуток є кінцевим фінансовим показником діяльності торгового підприємства, її темп росту повинен бути вище, ніж темп зростання роздрібного товарообігу. В умовах впровадження сучасного технологічного та торгового обладнання, вдосконалення організації праці працівників торгова площа, яка припадає на 1 працівника, повинна збільшуватися, а отже, торгова площа повинна рости більш високими темпами, ніж середньооблікова чисельність працівників.
 Застосування принципу рзр при упорядкуванні показників дозволило побудувати наступну таблицю.
 Таблиця 10.7. Основні показники господарської діяльності торгового підприємства Показники Ум. обозн. Про-шлий рік Звітний рік Звітний рік у% до минулого 1. Прибуток, тис. руб. п 2962,0 3525,0 119,0 2. Роздрібний товарообіг, тис. руб. РТО 65 830,0 75 046,0 114,0 3. Витрати обігу, тис. руб. ІО 14 022,0 15214,0 108,5 4. Торгова площа, м2 S 500,0 540,0 108,0 5. Середньооблікова чисельність праців-ників, чол. год 52 54 103,8 
 Високі стійкі темпи зростання ефективності господарської діяльності підприємства вдасться забезпечити в тому випадку, якщо вихідні показники будуть зростати у зазначеній послідовник-ності:
 Т> Т> Т> Т> Т1 п> 1 РТО> 1 ІО> 1 S> Тч '
 де Тп - темп зростання прибутку,%; ТРТО - темп зростання роздрібного товарообігу,%; ТВО - темп зростання витрат обігу,%; TS - темп зростання торговельної площі,%; Т4 - темп зростання середньооблікової чисельності працівників,%.
 119,0> 114,0> 108,5> 108,0> 103,8. Побудуємо матрицю 5 х 5.
 Елементами матриці є відносні показники, напів-ченние шляхом ділення даних кожного стовпця на дані кожного рядка. У першому рядку кожної графи розташовані відповідні відносні показники за минулий рік, у другій - за звітний рік, в третій - значення індексу (темпу зростання) відповідного відносного показника.
 За показником прибутку в матрицю включені наступні дані: Минулий рік Звітний рік Індекс (темп росту) 2962,0 / 2962,0 = 1 3525,0 / 3525,0 = 1 1 2962,0 / 65830,0 = 0,0450 3525,0 / 75046,0 = 0,0470 0,0470 / 0,0450 = 1,0444 2962,0 / 14022,0 = 0,2112 3525,0 / 15214,0 = 0,2317 0,2317 / 0,2112 = 1,0971 2962,0 / 500,0 = 5,9240 3525,0 / 540,0 = 6,5278 6,5278 / 5,9240 = 1,1019 2962,0 / 52 = 56,9615 3525,0 / 54 = 65,2778 65,2778 / 56,9615 = 1,1460 
 і т. д. (табл. 10.8).
 За індексами (темпами зростання) відносних показників, що знаходяться під діагоналлю матриці, за формулою середньої арифметичної розраховується значення ефективності господарської діяльності підприємства. Узагальнюючий показник ефективності:
 .. 2,1 + 3,1 + 3,2 + 4,1 + 4,2 + [1 + (1 - 4,3)] + 5,1 + 5,2 + [1 + (1 - 5,3) ] + 5,4
 Ке ==
 е 10
 = 1,058.
 Значення К3 = 1,058 показує, що у звітному році в порівнянні з минулим роком ефективність господарської діяльності торгового підприємства зріс на 5,8%.
 Упорядковану матричну модель можна розділити як по вертикалі, так і по горизонталі на три частини, виділяючи результати, витрати і ресурси. Тоді поле під діагоналлю матриці ділиться на 5 зон, кожна з яких має своє економічне зміст. Для кожної зони можна розрахувати приватний показник, що характеризує Таблиця 10.8. Матрична модель 5x5 для проведення комплексного аналізу господарської діяльності торгового підприємства Чисельник Знаменник Результати Витрати Ресурси 1.
 Прибуток (П) 2.
 Роздрібний товарообіг (РТО) 3.
 Витрати обігу (ІС) 4.
 Торгова площа (S) 5.
 Середньооблікова чисельність працівників (Ч) Результати 1.
 Прибуток (П) 1.1.П / П
 1,0000 1.2. РТО / П
 Закріпленість роздрібного товарообігу за прибутком 1.3. ио / п
 Закріпленість витрат обігу за прибутком 1.4. S / П
 Закріпленість торгової площі за прибутком 1.5. Ч / П
 Закріпленість робочої сили за прибутком 2.
 Роздрібний
 товарообіг
 (РТО) 2.1. П / РТО
 Рентабельність роздрібного товарообігу: 0,0450; 0,0470; 1,0444 2.2. РТО / РТО
 1,0000 2.3. ІО / РТО
 Закріпленість витрат обігу за товарообігом (рівень витрат обігу в частках) 2.4. S / РТО
 Закріпленість торгової площі за роздрібним то-товарообігу 2.5. Ч / РТО
 Закріпленість робочої сили за роздрібним това-рооборота (трудомісткість товарообігу Витрати 3.
 Витрати обігу
 (ІС) 3.1. П / ІО
 Рентабельність витрат обігу: 0,2112; 0,2317; 1,0971 3.2. РТО / ІО Закріпленість роздрібного товарообігу за витратами обігу (за-тратоотдача): 4,6948; 4,9327; 1,0507 З.З.ІО / ІО
 1,0000 3.4. S / ІО
 Закріпленість торгової площі за витратами обігу 3.5. Ч / ІО
 Закріпленість робочої сили за витратами обігу Ресурси 4.
 Торгова площа (S) 4.1. П / S
 Рентабельність торговельної площі 5,9240; 6,5278; 1,1019 4.2. РТО / S
 Закріпленість роздрібного товарообігу за торговою площею (ефективність використання площі): 131,6600; 138,9741; 1,0556 4.3. ІО / S
 Закріпленість витрат обігу за торговельною площею: 28,0440; 28,1741; 1,0046 4.4. S / S
 1,0000 4.5. Ч / S
 Закріпленість робочої сили за торговою площею 5.
 Середньооблікова
 чисельність
 працівників
 (Ч) 5.1. П / Ч
 Рентабельність робочої сили 56,9615; 65,2778; 1,1460 5.2. РТО / Ч
 Закріпленість роздрібного товарообігу за робочою силою (продуктивність праці): 1265,9615; 1389,7407; 1,0978 5.3. ІО / Ч
 Закріпленість витрат обігу за робочою силою (витрати обігу на 1 працівника): 269,6538; 281,7407; 1,0448 5.4. S / Ч
 Закріпленість торгової площі за робочою силою (торгова площа на 1 працівника): 9,6154; 10,0000; 1,0400 5.5. Ч / Ч
 1,0000 окрему сторону ефективності господарської діяльності і є частиною узагальнюючого показника ефективності. Кожен приватний показник ефективності визначається як середня арифметична індексів відповідної зони.
 Показник К1 характеризує прогресивність зміни структури кінцевих результатів діяльності підприємства.
 К1 відповідає зоні 2.1, К1 = 1,0444.
 Показник К2 характеризує ефективність використання витрат: (зона 3.1 + зона 3.2) (1,0971 + 1,0507)
 К2 = 2 = 2 = 1,0793
 Показник К3 характеризує ефективність використання ресурсів підприємства:
 (Зона 4.1 + зона 4.2 + зона 5.1 + зона 5.2)
 До 3 = 4 =
 = (1,1019 + 1,0556 +1,1460 + 1,0978) = 1003
4
 Показник К4 характеризує зміну затратоемкую ресурсів: (зона 4.3 + зона 5.3) (1,0046 + 1,0448) К4 = 2 = 2 = 1,0247
 Показник К5 характеризує прогресивність зміни структури ресурсів.
 К5 відповідає зоні 5.4, К5 = 1,0400.
 Виходячи з основного принципу даної методики рзр, між приватними показниками ефективності також повинні дотримуватися певні пропорції. Однак коли ресурси розглядаються окремо, принципи побудови пропорцій дещо змінюються.
 К1 <К2 <К3; К4 <К3; К5 <К4. Для аналізованого підприємства:
 1,0444 <1,0739 <1,1003; 1,0247 <1,1003; 1,0400> 1,0247. Зіставлення коефіцієнтів К1, К2, К3 і К4 і К3 відповідає необхідній пропорції. Це дозволяє зробити висновок, що структура кінцевих результатів діяльності підприємства досить прогресивна. Дійсно, темпи зростання прибутку випереджають темпи зростання товарообігу, але незначно, відповідно 119,0% і 114,0%. Зіставляючи коефіцієнти К2 і К3, можна зробити висновок I група II група III група IV група Показники оцінки при-бильності господарської діяльності Показники оцінки ефективності управління Показники оцінки ділової активності Показники оцінки ліквідності і стійкості 1. Загальна рентабельність підприємства - валовий прибуток на 1 руб. активів 1. Прибуток від реа-лізації товарів на 1 руб.товарооборота 1. Віддача всіх активів - обсяг товаро-обороту на 1 руб. активів 1. Коефіцієнт покриття - середньорічна величина оборотних коштів на 1 руб. середньорічний величини термінових зобов'язань 2. Чиста рентабельність підприємства - чистий прибуток на 1 руб. активів 2. Валовий прибуток на 1 руб. товарообігу 2. Фондовіддача - обсяг товарообігу на 1 руб. середньорічної вартості основних фондів 2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності - середньорічна величина грошових коштів на 1 руб. середньорічний величини термінових зобов'язань 3. Рентабельність власного капіталу - чистий прибуток на 1 руб. власного капіталу 3. Чистий прибуток на 1 руб. товарообігу 3. Оборотність оборотних коштів - товарообіг на 1 руб. середньорічної вартості оборотних коштів 3. Коефіцієнт поточної ліквідності - середньорічна величина грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших короткострокових фінансових вкладень на 1 руб. середньорічний величини термінових зобов'язань 4. Загальна рентабельність ос-новних фондів - відношення валового прибутку до середнього-довой вартості основних фондів 4. Оборотність запасів - товарообіг на 1 руб. середньорічної вартості запасів 4. Коефіцієнт загальної платоспроможний-ності - середньорічна величина балансу на 1 руб. середньорічний величини суми довгострокових і термінових зобов'язань 5. Загальна рентабельність оборотних коштів - відношення валового прибутку до середовищ-Негодова вартості оборот-них коштів 5. Оборотність дебіторської заборгованості - товарообіг на 1 руб. середньорічний величини дебіторської заборгованості 5. Коефіцієнт автономії - середньорічна величина власних коштів на 1 руб. середньорічний величини підсумку балансу 6. Оборотність кредиторської за-боргованості - товарообіг на 1 руб. середньорічний величини кредиторської заборгованості 6. Забезпеченість запасів власними оборотними засобами - середньорічна величина власних оборотних коштів на 1 руб. середньорічний величини запасів 7. Оборотність найбільш ліквідних активів - товарообіг на 1 руб. середовищ-Негодова величини найбільш ліквідних активів 8. Оборотність авансованого ка-питала - товарообіг на 1 руб. середовищ-Негодова величини авансованого капіталу 9. Оборотність власного капіталу - товарообіг на 1 руб. середньорічний величини власного капіталу 10. Коефіцієнт стійкості економі-чного зростання - чистий прибуток на 1 руб. середньорічний величини власного капіталу 1. про випереджальних темпах зростання ефективності використання ре-сурсів у порівнянні з темпами зростання ефективності витрат. Со-поставлення коефіцієнтів К4 і К3 свідчить, що на даному торговельному підприємстві ефективність використання ресурсів рас-тет швидше, ніж їх затратоемкость. Аналіз значень коефіцієнтів К5 і К4 приводить до висновку, що співвідношення темпів зміни окремих видів ресурсів (торгова площа і середньооблікова чисельність працівників) недостатньо оптимально для даного підприємства. А це означає, що при проведенні подальшого ана-лізу необхідно приділити увагу наявності наявних у під-приємства ресурсів та ефективності їх використання.
 Методика комплексного аналізу ефективності діяльності підприємства може бути застосована у вигляді порівняльної комплексної рейтингової оцінки підприємств, що входять у торговельну мережу або групи аналогових підприємств.
 Застосування методики рейтингової оцінки включає в себе наступні етапи.
 Розробка системи показників господарської діяльності підприємств, на базі яких буде формуватися рейтингова оцінка. У табл. 10.9 представлені можливі показники, розбиті на чотири групи:
 група - показники оцінки прибутковості господарської діяльності;
 група - показники оцінки ефективності управління;
 група - показники оцінки ділової активності;
 група - показники оцінки ліквідності та стійкості.
 При розробці конкретної системи оціночних показників бажано сформувати її як мінімум з 6-8 показників, приблизно по дві з кожної групи.
 Збір інформації за аналізований період, на основі якої розраховуватимуться обрані показники.
 Розрахунок показників, які використовуються для формування рейтингової оцінки.
 Розрахунок порівняльної комплексної рейтингової оцінки підприємств.
 Ранжування порівнюваних підприємств по розрахованої рейтинговій оцінці. Розглянемо на конкретному прикладі алгоритм рейтингової оцінки трьох підприємств за заздалегідь обраному кількістю показників.
 Складемо таблицю вихідних показників (табл. 10.10).
 Таблиця 10.10. Вихідні дані для проведення рейтингової оцінки
 підприємств Показники Підприємства Перше Друге Третє 1. Загальна рентабельність (валовий прибуток на 1 руб. Активів) 0,101 0,133 0,129 2. Чиста рентабельність (чистий прибуток на 1 руб. Активів) 0,076 0,101 0,098 3. Рентабельність власного капіталу (чиста при-бувальщина на 1 руб. Власного капіталу) 0,161 0,214 0,220 4. Прибуток від реалізації на 1 руб. товарообігу 0,082 0,075 0,064 5. Валовий прибуток на 1 руб. товарообігу 0,047 0,062 0,059 6. Обсяг товарообігу на 1 руб. всіх активів 2,142 2,140 2,189 7. Товарообіг на 1 руб. середньорічної вартості оборотних коштів 2,556 2,509 2,577 8. Оборачівамость запасів - товарообіг на 1 руб. середньорічної вартості товарних запасів 4,000 4,294 4,295 9. Коефіцієнт покриття - середньорічна величина оборотних коштів на 1 руб. середньорічний величини термінових зобов'язань 1,627 1,615 1,544 10. Коефіцієнт автономії - середньорічна величина власних коштів на 1 руб. середньорічний величини підсумку балансу 0,474 0,470 0,446 11. Коефіцієнт загальної платоспроможності 1,936 1,887 1,804 
 У таблиці представлені всі чотири групи показників, що характеризують господарську діяльність підприємства:
 група - показники оцінки прибутковості господарської діяльності представлені трьома показниками (рядки 1-3);
 група - показники оцінки ефективності управління представ-лені двома показниками (рядки 4-5);
 група - показники оцінки ділової активності представлені трьома показниками (рядки 6-8);
 IV група - показники оцінки ліквідності та стійкості представлені трьома показниками (рядки 9-11). У таблиці виділено кращі показники аналізованих підприємств.
 Складемо матрицю шляхом ділення кожного показника на кращий. За першим показником:
 перше підприємство 0,101 / 1,133 = 0,759;
 друге підприємство 1,000;
 третє підприємство 0,129 / 1,133 = 0,970. За другим показником:
 перше підприємство 0,076 / 0,101 = 0,752;
 друге підприємство 1,000;
 третє підприємство 0,098 / 0,101 = 0,970; і т. д.
 Результати представлені в табл. 10.11.
 Таблиця 10.11 Показники (і) Підприємства (j) Перше Друге Третє 1-й 0,759 1,000 0,970 2-й 0,752 1,000 0,970 3-й 0,732 0,973 1,000 4-й 1,000 0,915 0,780 5-й 0,758 1,000 0,952 6-й 0,979 0,978 1,000 7-й 0,992 0,974 1,000 8-й 0,931 0,999 1,000 9-й 1,000 0,993 0,947 10-й 1,000 0,992 0,941 11-й 1,000 0,975 0,932 
 Рейтингова оцінка кожного підприємства розраховується за формулою:
J
U
 Ed-к) 2i = 0
 де Pj - рейтингова оцінка підприємства; Kj - значення кожного показника щодо кращого; n - число показників. Для кожного відносного значення показника підприємства знаходиться додаток до одиниці, воно зводиться в квадрат, підсумовуються всі квадрати доповнень до одиниці по даному підприємству і з отриманої суми витягується квадратний корінь. Перше підприємство:
 Pj = V (1 - 0,759) 2 + (1 - 0,752) 2 + (1 - 0,732) 2 + 0 + (1 - 0,758) 2 + + (1-0,979) 2 + (1-0,992) 2 + (1 -0,931) 2 + 0 + 0 + 0 == л / 0,0581 + 0,0615 + 0,0718 + 0 + 0,0586 + 0,0004 + 0,0048 + 0 + 0 + 0 =
 = 702 553 = 0,505, Р1 = 0,505 і т. д.
 У табл. 10.12 представлені значення рейтингової оцінки за наведеною формулою для кожного підприємства.
 Таблиця 10.12. Розрахунок рейтингової оцінки по підприємствах Показники (і) Підприємства (j) Перше Друге Третє 1-й 0,0581 0 0,0009 2-й 0,0615 0 0,0009 3-й 0,0718 0,0007 0 4-й 0 0,0072 0,0484 5-й 0,0586 0 0,0023 6-й 0,0004 0,0005 0 7-й 0,0001 0,0007 0 8-й 0,0048 0 0 9-й 0 0,0001 0,0028 
 Таблиця 10.12 (продовження)
  Показники (і) Підприємства (j) Перше Друге Третє 10-й 0 0,0001 0,0035 11-й 0 0,0006 0,0046 Разом 0,2553 0,0092 0,0634 Рейтингова оцінка 0,505 0,096 0,252 
 Рейтингова оцінка показує ступінь близькості показників порівнюваного підприємства до кращих показників. Ранжируємо підприємства по місцях в порядку зростання показників рейтингової оцінки.
 Таблиця 10.13. Результати рейтингової оцінки Місце Підприємство Рейтингова оцінка 1 Друге 0,096 2 Третє 0,252 3 Перше 0,505 
 Наведену вище формулу рейтингової оцінки можна видозмінити, якщо врахувати значимість показників за допомогою вагових ко-коефіцієнтів:
 P k а-к ^
 де lj - ваговий коефіцієнт показника.
 Вагомість кожного показника визначається експертним шляхом. Припустимо, що вагомість кожного показника в розглянутому прикладі характеризується такими коефіцієнтами: 1-й 3 2-й 2 3-й 3 4-й 3 5-й 2 6-й 1 7-й 2 8-й 3 9-й 2 10-й 3 11-й 3 
 Тоді розрахунок рейтингової оцінки проводиться таким чином: знаходиться додаток до одиниці по кожному показнику, це число зводиться в квадрат і множиться на коефіцієнт вагомості, складаються квадрати доповнень з урахуванням вагомості за всіма показниками по кожному підприємству і з отриманої суми витягується квадратний корінь. Перше підприємство:
 P = д/3х (1-0,759) 2 + 2 х (1-0,752) 2 + 3х (1-0,732) 2 + 0 + +2 х (1 - 0,758) 2 + 1 х (1-0,979) 2 + 2 х (1-0,992) 2 + 3х (1-0,931) 2 + + 0 + 0 + 0 + = V0, 1743 +0,1230 + 0,2154 + 0 + 0,1172 + 0,0004 + +0, 0002 + 0,0144 + 0 + 0 + 0 = ^ 0,6449 = 0,803, Р1 = 0,803 і т. д.
 Результати розрахунків рейтингової оцінки з урахуванням вагових коефіцієнтів представлені в табл. 10.14.
 Таблиця 10.14. Розрахунок рейтингової оцінки по підприємствах з урахуванням
 вагових коефіцієнтів Показники (і) Підприємства (j) Перше Друге Третє 1-й 0,1743 0 0,0027 2-й 0,1230 0 0,0018 3-й 0,2154 0,0063 0 4-й 0 0,0216 0,1452 
 Таблиця 10.14 (продовження)
  Показники (і) Підприємства (j) Перше Друге Третє 5-й 0,1172 0 0,0046 6-й 0,0004 0,0005 0 7-й 0,0002 0,0014 0 8-й 0,0144 0 0 9-й 0 0,0002 0,0056 10-й 0 0,0003 0,0105 11-й 0 0,0018 0,0138 Разом 0,6449 0,0321 0,1842 Рейтингова оцінка 0,803 0,179 0,429 
 Ранжируємо підприємства по місцях в порядку зростання рейтингової оцінки.
 Таблиця 10.15. Результати рейтингової оцінки підприємств
 з урахуванням вагових коефіцієнтів Місце Підприємство Рейтингова оцінка 1 Друге 0,179 2 Третє 0,429 3 Перше 0,803 
 Викладена методика проведення порівняльної комплексної
 рейтингової оцінки підприємств має ряд переваг.
 Рейтингова оцінка формується на основі всебічного відображення господарської діяльності підприємств через систему показників, що визначаються самостійно.
 Рейтингова оцінка будується за показниками, розрахованими на основі даних офіційної бухгалтерської та статистичної звітності.
 Рейтингова оцінка дозволяє здійснювати порівняння з урахуванням найкращих досягнутих показників.
 4. Рейтингова оцінка має нескладний алгоритм застосування методики.
 Використання різних підходів при проведенні комплексного економічного аналізу дозволяє більш глибоко і детально вивчити діяльність торгового підприємства, що веде до більш ефективного використання наявних ресурсів, а також виявленню невикористаних резервів. Результати комплексного економічного аналізу є базою для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Тому в умовах ринкових відносин та господарської самостійності торгові підприємства не можуть ефективно функціонувати без добре налагодженої аналітичної роботи. Под ред. Олександра Миколайовича Соломатіна Економіка, аналіз і планування на підприємстві торгівлі: Підручник для вузів Завідувач редакції Керівник проекту Ведучий редактор Технічний редактор Літературний редактор Художній редактор Коректори Верстка
 С. Жильцов Є. Базанов О. Некруткіна А. шлягом Т. Пожарська С. Малікова В. Макосій, В. Ганчуріна Л. Харитонов Підписано до друку 15.10.08. Формат 60x90/16. Ум. п. л. 35. Тираж 3000. Замовлення ТОВ «Пітер Прес», 198206, Санкт-Петербург, Петергофское шосе, д. 73, літ. А29. Податкова пільга - загальноросійський класифікатор продукції ОК 005-93, том 2; 95 3005 - література навчальна. Віддруковано з готових діапозитивів у ТОВ «Друкарня Правда 1906». 191126, Санкт-Петербург, Киришская вул., 2. ПЗА & ТЕпьскпп будинок'г у
 ППТЕР ® КЛУБ ПР {0 у7Е С І О Н А л
 V ^ WWW.PITER.COM ^ ^ /
 Заснований Видавничим домом «Пітер» у 1997 році, книжковий клуб «Професіонал» збирає у своїх лавах знавців своєї справи, яких об'єднує тяга до знань і любов до книг. Для членів клубу проводяться різні заходи і, ра-зумеется, передбачені привілеї.
 Привілеї для членів клубу:
 карта члена «Клубу Професіонал»;
 безкоштовне отримання клубного видання - журналу «Клуб Професіонал»;
 дисконтна знижка на всю придбану літературу в розмірі 10% або 15%;
 безкоштовна кур'єрська доставка замовлень по Москві і Санкт-Петербургу;
 участь у всіх акціях Видавничого дому «Пітер» у роздрібній мережі на пільгових умовах.
 Як вступити в клуб?
 Для вступу до «Клуб Професіонал» вам необхідно:
 зробити покупку на сайті www.piter.com або у фірмовому магазині видав-нізації будинку «Пітер» на суму від 800 рублів без урахування поштових витрат або вартості кур'єрської доставки;
 ознайомитися з умовами отримання карти і збереження знижок;
 висловити свою згоду вступити в дисконтний клуб, відправивши листа на адресу: postbook@piter.com;
 заповнити анкету члена клубу (зареєстрованим на нашому сайті цього робити не треба).
 Правила для членів «Клубу Професіонал»:
 для продовження членства в клубі і отримання знижки 10%, протягом кожних шести місяців потрібно здійснювати покупки на загальну суму від 800 до 1500 рублів, без урахування поштових витрат або вартості кур'єрської доставки;
 Якщо ж за вказаний період ви викупите товару на суму від 1501 рублів, знижка буде збільшена до 15% від роздрібної ціни видавництва.
 Замовити наші книги ви можете будь-яким зручним для вас способом:
 за телефоном: (812) 703-73-74;
 електронною поштою: postbook@piter.com;
 на нашому сайті: www.piter.com;
 поштою: 197198, Санкт-Петербург, а / я 619 ЗАТ «Пітер Пост».
 При оформленні замовлення вкажіть:
 ваш реєстраційний номер (якщо ви є членом клубу), прізвище, ім'я, по батькові, телефон, факс, e-mail;
 поштовий індекс, регіон, район, населений пункт, вулицю, будинок, корпус, квартиру;
 назва книги, автора, кількість замовлених примірників.
 КНИГА-ПОШТОЮ

 ЗАМОВИТИ КНИГИ видавничого дому «ПІТЕР» МОЖНА будь-яким зручним для Вас способом:
 за телефоном: (812) 703-73-74;
 за електронною адресою: postbook@piter.com;
 на нашому сервері: www.piter.com;
 поштою: 197198, Санкт-Петербург, а / я 619, ЗАТ «Пітер Пост».
 ВИ МОЖЕТЕ ВИБРАТИ ОДИН ІЗ ДВОХ СПОСОБІВ
 ДОСТАВКИ І ОПЛАТИ ВИДАНЬ:
 ® Післяплатою з оплатою замовлення при отриманні посилки на найближчому поштовому відділенні. Ціни на видання наведені орієнтовно і включають в себе вартість пересилання поштою (але без урахування Авіатарифи). Книги будуть вислані нашою службою «Книга-поштою» протягом двох тижнів після отримання замовлення або виходу книги з друку.
 @ Оплата готівкою за кур'єрської доставки (для жителів Санкт-Петербурга і Москви). Кур'єр доставить замовлення за вказаною адресою у зручний для вас час протягом трьох днів.
 ПРИ оформлення замовлення вкажіть:
 прізвище, ім'я, по батькові, телефон, факс, e-mail;
 поштовий індекс, регіон, район, населений пункт, вулицю, будинок, корпус, квартиру;
 назва книги, автора, код, кількість замовлених примірників.
 _ ~ Пзалтс-пьскпп АОМ
 Ви можете замовити безкоштовний г - | - | | | |
 журнал «Клуб Професіонал» М & мшіашЕР
 IWWVU PITFR ГПМ

 підпр? вд
 КНИГА-ПОШТОЮ
 Под ред. В. М. Семенова
 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА. ПІДРУЧНИК ДЛЯ ВУЗІВ. 5-Е ВИДАННЯ
 У книзі викладені основи функціонування підприємства як основного суб'єкта ринкової економіки. Розглянуто принципи створення підприємств, їх організаційно-правові форми, фактори виробництва, господарські засоби, інвестиційні процеси, фінансування і ефективність інвестиційних проектів. Вперше в підручник подібного типу включені матеріали з економічних основ маркетингу, матеріально-технічного постачання на основі логістичної концепції, трансакційних витрат, ціноутворення послуг, еколого-економічним проблемам підприємства. П'яте видання підручника доповнено матеріалами з сервісного обслуговування продукції з огляду майбутнього вступу Росії до СОТ; матеріалами з розвитку малого підприємництва в контексті законодавства, що вступило в силу з 1 січня 2008 року; уточненнями за законодавством 416 е., пров., В СИЛУ змінених умов і динаміки ринкового
 2008 'господарювання в Росії.
 НЕПАтшпьекпп пом
 З ^ ППТЕР
 v ^ WWW.PITER.COM
 Видання призначене для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів і факультетів, а також для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за економічними спеціальностями; становить інтерес для керівників підприємств, підприємців і менеджерів. Рекомендовано Міністерством загальної та професійної освіти Російської Федерації як підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за економічними спеціальностями.
 З ^ ППТЕР
 Немає часу
 ходити по магазинах?
 наберіть:
 www.piter.com
 Тут ви знайдете:
 Всі книги видавництва відразу Нові книги - в момент виходу з друкарні Інформацію про книгу - відгуки, рецензії, уривки Старі книги - в бібліотеці та на CD
 І нарешті, ви ніде не купите наші книги дешевше! ПЗПДТЕПЬСКПП АОМ
 З ^ ППТПР
 ^ ^ WWW.P1TER.COM
 СПЕЦИАЛИСТАМ КНИЖКОВОГО БІЗНЕСУ! ПРЕДСТАВНИЦТВА видавничого дому «ПІТЕР» пропонують ексклюзивний асортимент комп'ютерної, медичної, психологічної, економічної та популярної літератури
 РОСІЯ
 Москва м. «Електрозаводська», Семенівська наб., Д. 2/1, корп. 1, 6-й поверх; тел. / Факс: (495) 234-3815, 974-3450; e-mail: sales@piter.msk.ru
 Санкт-Петербург м. «Виборзька», Б. Сампсониевский пр., д. 29а; тел. / Факс (812) 703-73-73, 703-73-72; e-mail: sales@piter.com
 Воронеж Ленінський пр., д. 169; тел. / Факс (4732) 39-43-62, 39-61-70; e-mail: pitervrn @ сomch. ru
 Єкатеринбург вул. Бебеля, д. 11а; тел. / Факс (343) 378-98-41, 378-98-42; е-mail: office@ekat.piter.com
 Нижній Новгород вул. Радгоспна, д. 13; тел. (8312) 41-27-31; e-mail: office@nnov.piter.com
 Новосибірськ вул. Станційна, д. 36; тел. / Факс (383) 350-92-85; e-mail: office@nsk.piter.com
 Ростов-на-Дону вул. Ульянівська, д. 26; тел. (8632) 69-91 -22, 69-91 -30; е-mail: piter-ug@rostov.piter.com
 Самара вул. Молодогвардійська, д. 33, літер А2, офіс 225, тел. (846) 277-89-79; e-mail: pitvolga@samtel.ru
 УКРАЇНА
 Харків вул. Суздальські ряди, д. 12, офіс 10-11; тел. / Факс (1038067) 545-55-64, (1038057) 751-10-02; е-mail: piter@kharkov.piter.com
 Київ пр. Московський, д. 6, кор. 1, офіс 33, тел. / Факс (1038044) 490-35-68, 490-35-69; е-mail: office@kiev.piter.com
 БІЛОРУСЬ
 Мінськ вул. Прітицкого, д. 34, офіс 2; тел. / Факс (1037517) 201-48-79, 201-48-81; е-mail: office@minsk.piter.com
 Шукаємо зарубіжних партнерів чи посередників, що мають вихід на зарубіжний ринок. Телефон для зв'язку: (812) 703-73-73. E-mail: fuganov@piter.com
 Видавничий дім «Пітер» запрошує до співпраці авторів. Звертайтеся за телефонами: Санкт-Петербург - (812) 703-73-72, Москва - (495) 974-34-50.
 Замовлення книг для вузів і бібліотек: (812) 703-73-73.
 Спеціальна пропозиція - e-mail: kozin@piter.com пзалтЕльскпп АОМ

 ШАНОВНІ ПАНОВЕ! Книжка Видавничого Дому «ПІТЕР» ВИ МОЖЕТЕ ПРИДБАТИ ОПТОМ І ВРОЗДРІБ У НАШИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ. Далекий Схід
 Владивосток, «Приморський торговий дім книги», тел. / Факс (4232) 23-82-12. E-mail: bookbase@mail.primorye.ru
 Хабаровськ, «Ділова книга», вул. Шляхова, д. 1а, тел. (4212) 36-06-65, 33-95-31 E-mail: dkniga@mail.kht.ru
 Хабаровськ, «Книжковий світ»,
 тел. (4212) 32-85-51, факс 32-82-50.
 E-mail: postmaster@worldbooks.kht.ru
 Хабаровськ, «Світі», тел. (4212) 39-49-60. E-mail: zakaz@booksmirs.ru
 Європейські регіони Росії
 Архангельськ, «Будинок книги», пл. Леніна, буд 3 тел. (8182) 65-41-34, 65-38-79. E-mail: marketing@avfkniga.ru
 Воронеж, «Аміталь», пл. Леніна, д. 4, тел. (4732) 26-77-77. http://www.amital.ru
 Калінінград, «Весгер», мережа магазинів «Книги і книжечки», тел. / Факс (4012) 21-56-28, 65-65-68. E-mail: nshibkova@vester.ru http://www.vester.ru
 Самара, «Чакона», ТЦ «Фрегат», Московське шосе, д. 15, тел. (846) 331-22-33. E-mail: chaconne@chaccone.ru
 Саратов, «Читающий Саратов», пр. Революції, д. 58, тел. (4732) 51-28-93, 47-00-81. E-mail: manager@kmsvm.ru
 Північний Кавказ
 Єсентуки, «Росси», вул. Жовтнева, 424, тел. / Факс (87934) 6-93-09. E-mail: rossy@kmw.ru
 Сибір
 Іркутськ, «ПродаЛіт'», тел. (3952) 20-09-17, 24-17-77. E-mail: prodalit@irk.ru http://vwvw.prodalit.irk.ru
 Іркутськ, «Світлана», тел. / Факс (3952) 25-25-90. E-mail: kkcbooks@bk.ru http://www.kkcbooks.ru
 Красноярськ, «Книжковий світ», пр. Миру, д. 86, тел. / Факс (3912) 27-39-71. E-mail: book-world @ public. krasnet. ru
 Новосибірськ, «Топ-книга», тел. (383) 336-10-26, факс 336-10-27. E-mail: office@top-kniga.ru http://www.top-kniga.ru
 Татарстан
 Казань, «Таїс»,
 мережа магазинів «Дім книги», тел. (843) 272-34-55. E-mail: tais@bancorp.ru
 Урал
 Єкатеринбург, ТОВ «Будинок книги», вул. Антона Валека, д. 12, тел. / Факс (343) 358-18-98, 358-14-84. E-mail: domknigi@k66.ru
 Челябінськ, ТД «Еврика», ул.Барбюса, д. 61, тел. / Факс (351) 256-93-60. E-mail: evrika@bookmagazin.ru http://iwww.bookmagazin.ru
 Челябінськ, ТОВ «ИнтерСервис ЛТД», вул. Артилерійська, д. 124 тел. (351) 247-74-03, 247-74-09, 247-74-16. E-mail: zakup@intser.ru http://taww.fkniga.ru, www.intser.ru 1 Цифри, виділені жирним шрифтом, раніше передбачені в обгрунтуваннях проекту плану господарської діяльності підприємства.
 1 Середньорічна вартість активів розраховується за формулою: A = (Аа + Ао ") х 0,5. 
 « Попередня
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.2. Методика проведення комплексного економічного аналізу"
 1.  Основна література
    комплексного аналізу господарської діяльності. 4-е вид., Испр. М.: ИНФРА-М, 2007. 320 с. Чуєв І. І., Чуєва Л. І. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності. М.: Проект, 2008. 360 с. Економічний аналіз: Підручник для вузів / Під ред. Л. Т. Гіляровський. 3-е изд., Доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 615 с. Економічний аналіз: Підручник для вузів / Під ред. Н. В. Войтоловський. 2-е вид. М.:
 2.  63 Мета, завдання та інформаційна база аналізу фінансового стану
    методики аналізу фінансового стану: Е. Альтмана, У. Бівера, Г. Спрінгейта, Ф. Лисиця, Р. Тафлера. Слід зазначити, що використання різних моделей дає майже один і той же результат і вони потребують доповнення неформалізованими методами аналізу. Недосконалість зарубіжних аналітичних моделей призвело до того, що на їх базі були розроблені вітчизняні методики аналізу фінансового
 3.  7 Методика проведення комплексного економічного аналізу
    методика являє собою сукупність аналітичних способів і правил дослідження економіки підприємства, певним чином підлеглих досягненню мети аналізу. Методика економічного аналізу включає послідовність, періодичність та строки проведення аналітичного дослідження; джерела інформації; прийоми аналізу; порядок оформлення результатів аналізу. Методика комплексного аналізу
 4.  Література
    економічний аналіз господарської діяльності: навч. / Л.Т. Гіляровський (та ін J. М.: ТК Be л бі; Проспект, 2006. Комплексний економічний аналіз господарської діяль-ності: навч. Посібник / під ред. Д.е.н., проф. М. А. Бахрушина. М .: Вузівський підручник, 2008. Любушіш If. П. Аналіз фінансового стану організації: навч. посібник. М.: Ексмо, 2006. Мельник М. В., Когденко В. Г. Економічний
 5.  А. Н. Соломатіна. Економіка, аналіз і планування на підприємстві торгівлі, 2009

 6.  3.6. Оцінка інноваційної продукції за критерієм "якість-вартість"
    методики Частина з них у якості комплексного показника використовують відношення: якість / вартість, що не можна визнати коректним, оскільки висока якість при середній вартості і низька якість при незначній вартості можуть привести до одних і тих же результатів. Для виключення даного недоліку в якості комплексного показника пропонується аддитивная згортка Л Л W = с + до, Л де С -
 7.  Зміст
    комплексного аналізу результатів господарської діяльності підприємств залізничного транспорту .. 32 Функціонально-вартісний аналіз 39 2 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 41 Аналіз організаційно-технічного рівня та ефективності використання ресурсів 41 Аналіз виконання плану перевезень 42 Аналіз виконання плану перевезень вантажів 45 Аналіз
 8.  Введення
    методикою аналізу фахівцями економічного профілю є со-ставной частиною їх професійної підготовки. Навчальний посібник містить викладені в стислій формі ме-методичних аспекти аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства,-завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів. Практикум включає дев'ять тем. У кожній з них наводяться методичні
 9.  ЗМІСТ
    методикою «Du Pont» 162 Запитання і завдання 170 Глава 5. АНАЛІЗ РЕСУРСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 172 Загальний аналіз необоротних активів 172 Аналіз основних засобів 177 Аналіз оборотних активів 198 Аналіз праці та заробітної плати 216 Аналіз фінансових вкладень організації 226 Аналіз витрат організації та ресурсоємності продукції 233 Комплексна оцінка ресурсів організації 253 Запитання і завдання 265 Глава 6.
 10.  9 Організація аналітичної роботи на підприємстві
    методик, які включали б заповнення спеціально розроблених таблиць залежно від специфічних особливостей внутрішньогосподарських підрозділів і галузей, але в сукупності могли дати комплексну оцінку фінансово-економічних результатів діяльності фірми. Аналітична робота на підприємстві поділяється на такі організаційні етапи. Виділення суб'єктів і об'єктів, цілей і завдань
 11.  Додаткова література
    економічного аналізу: Підручник / За ред. М.І. Баканова. 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2006. 536 с. Батракова Л.Г, Економічний аналіз діяльності комерційного банку: Підручник для вузів. 2-е вид. - М.: Логос, 2005. 365 с. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник для студентів вузів. - М.: ИНФРА-М, 2004. 215

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба