трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. Загальна оцінка динаміки і виконання завдання з прибутку


Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства починають з загальної оцінки динаміки виконання завдання по при-чи. У процесі аналізу використовуються різні показники прибутку. Модель формування фінансових результатів є єдиною для всіх підприємств незалежно від організаційно-пра-разі виникнення правової форми господарювання і форми власності. По складу включаються елементів розрізняють валовий прибуток, прибуток від реалізації, прибуток (збиток) до оподаткування та чистий прибуток.
Валовий прибуток являє собою різницю між виручкою від реалізації (за мінусом ПДВ, акцизів та інших обов'язкових платежів) і собівартістю продажів товарів і послуг.
Прибуток від реалізації дорівнює різниці валового прибутку, управлінських і комерційних витрат.
Прибуток (збиток) до оподаткування дорівнює сумі прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг та інших доходів за мінусом витрат.
До складу доходів (витрат) від позареалізаційних операцій включаються:
- доходи, отримані (витрати, понесені) від пайової участі в спільних підприємствах, - доходи від здачі ( отримання) майна в оренду, - доходи (витрати) за акціями, облігаціями та іншими цінними паперами,
- суми, отримані і сплачені у вигляді економічних санкцій і у відшкодування збитків,
- інші доходи і витрати від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції. При цьому платежі, внесені до бюджету у вигляді санкцій, провадяться за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, і не включаються до складу витрат від позареалізаційних операцій.
Оподатковуваний прибуток являє собою різницю між прибутком до оподаткування та сумою доходів, отриманих з цінних паперів, від дольової участі у спільних підприєм-тиях, рентних платежів, а також сумою пільг з податку на прибуток відповідно до чинним податковим законодавством.
Чистий прибуток визначається як різниця прибутку (збитку) до оподаткування, зменшена на суму поточного податку на прибуток і відстрочених податкових зобов'язань і збільшена на суму відкладених податкових активів.
Підприємство, виходячи зі своєї фінансової стратегії, може збільшувати або зменшувати величину прибутку до оподаткування за рахунок вибору того чи іншого способу:
оцінки майна,
порядку його списання,
- встановлення термінів використання.
Все це повинно бути відображено в обліковій політиці, тому бухгалтер повинен вміти вибрати і запропонувати керівнику той варіант облікової політики, який забезпечить реалізацію фінансової стратегії підприємства.
Основними завданнями аналізу є:
оцінка динаміки показників прибутку до оподаткування,
виявлення і вимірювання дії різних видів доходів на величину прибутку,
оцінка можливих резервів подальшого зростання прибутку до оподаткування.
Аналіз варто починати з загальної оцінки динаміки величини і складу прибутку до оподаткування. Потім необхідно проана-лизировать прибуток до оподаткування в динаміці за ряд років.
При вивченні динаміки прибутку слід враховувати рівень інфляції. Для цього виручку коригують на середньозважений індекс зростання цін на продукцію підприємства в середньому по галузі, а витрати з реалізованої продукції зменшують на їх приріст у результаті підвищення цін на спожиті ресурси за аналізований період. Після цього проаналізувати зміну кожного показника за поточний аналізований період.
На закінчення необхідно проаналізувати зміну питомої ваги кожного виду доходу у величині прибутку до оподаткування. Для цього необхідно визначити питому вагу (частку) кожного виду доходу в прибутку до оподаткування на початок і кінець періоду. Визначити зміни.
Для аналізу та оцінки рівня і динаміки показників прибутку складається таблиця, в якій використовуються дані бухгалтерської звітності господарюючого суб'єкта з форми № 2. Інформація, що міститься у фінансовому плані і формою № 2, дозволяє проаналізувати фінансові результати, отримані від усіх видів діяльності господарюючого суб'єкта (табл. 31).
Таблиця 31
Динаміка і виконання плану по прибутку в звітному році Найменування показників План
на отч.г., тис. руб . Фактіч ески Відхилення за перед. рік за звіт, рік від плану від предид.года сума, тис. руб. % Сума тис. руб. % 1. Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) 14500 (7080 18 340 +3840 +26,5 + 1260 +7,4 2. Відсотки до полученію1 - 220400 +400 - + 180 +81,8 3. Відсотки до сплати - 100 + 100 - + 100 - 4. Доходи від участі в інших організаціях _ 800940 +940 _ + 140 +17,5 5. Інші операційні доходи 500 440 640 + 140 +28 +200 +45,5 6. Інші операційні витрати _ 700 600 +600 _ -100 -14,3 7. Прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності (1 + 2-3 +4 +5-6) 15000 17840 19620 +4620 +30,8 + 1780 + 10 серпня. Інші внереализ-ційних доходи 1260 1020 +1020 _ -240 -19 9. Інші поза реалізаційні рас ходи _ 400300 +300 _ -100 -25 10. Прибуток (збиток) звітного періоду (7 +8-9) 15000 18700 20340 +5340 +35,6 + 1640 +8,8
Аналіз абсолютних показників, наведених у табл. 31, свід-чить про те, що господарюючий суб'єкт у звітному році добився високих фінансових результатів у господарської діяльності як в порівнянні з планом, так і порівняно з фактичними даними попереднього року. Понад план було отримано 5340 тис. руб., що склало 35,6% від планової величини, в порівнянні з минулим роком приріст склав 1640 тис. руб. , або 8,8%.
Аналіз структури прибутку звітного року (вертикальний аналіз) свідчить про те, що основна її частина становить прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) у звітному році 90,2% (18340/20340 - 100%), 91,3% торік (17080/18700 - 100%).
Незважаючи на невелике зниження частки прибутку від основної діяльності на 1,1% (90 , 2% - 91,3%), абсолютний приріст склав 1260 тис. руб., або 7,4%, а в порівнянні з планом абсолютний приріст склав 3840 тис. руб., або 26,5%.
Підприємством отримано позитивний результат від фінансової діяльності, що дозволило збільшити суму прибутку звітного року в порівнянні з планом на 1240 тис. руб., або 8,3% (1240/15000 - 100%), а порівняно з минулим роком на 220 тис. руб., або 1,2% (220/18700- 100%).
По реалізації основних фондів та іншого майна госпо-ствующим суб'єктом отриманий незадовільний фінансовий результат: перевищення інших операційних витрат над доходами, що зменшує прибуток звітного року порівняно з планом на 460 тис. руб. (600 - 140).
Фінансовий результат, отриманий від позареалізаційної діяльності, дозволив збільшити прибуток звітного року порівняно з планом на 720 тис. руб. (1020 - 300), а в порівнянні з минулим роком прибуток звітного року зменшилася на 140 тис. руб. ((-240) - (-100)).
Аналіз структурної динаміки свідчить про те, що із загальної суми приросту прибутку в порівнянні з минулим роком на 5340 тис. руб. - 71,9%, або 3840 тис. руб., було отримано за рахунок приросту прибутку від реалізації, тобто основний діяльності.
Величина балансового прибутку залежить від методів регулювання прибутку:
Зміна вартісних меж віднесення майна до основних засобів, що тягне за собою зміну суми поточних витрат і прибутку у зв'язку з різними способами нарахування зносу за основними засобами.
Використання методу прискореної амортизації активної частини основних засобів також призводить до збільшення собівартості продукції і зменшення суми прибутку, а отже, і податків на прибуток.
Застосування різних методів оценкн нематеріальних активів і способів нарахування амортизації по них.
Вибір методу оцінки спожитих виробничих запасів.
Зміна порядку списання витрат по ремонту основних засобів на собівартість продукції (за фактичними витратами або рівномірними частинами за рахунок створеного ремонтного фонду).
Зміна термінів погашення витрат майбутніх періодів, скорочення яких веде до зростання собівартості продукції звітного року.
Зміна методу визначення прибутку від реалізації продукції.
Всі ці методи регулювання прибутку можуть кардинально змінити величину прибутку від реалізації, балансовий прибуток і в цілому фінансовий стан господарюючого суб'єкта.
На заключному етапі аналізу балансового прибутку доцільно дати загальну оцінку фінансових результатів.
Зростання більш швидкими темпами прибутку від реалізації в порівнянні з нетто-виручкою від реалізації продукції, робіт і послуг свідчить про відносне зниження витрат на виробництво продукції, і навпаки.
Зростання такого прибутку швидшими темпами, ніж прибутку від реалізації, прибутку від фінансово-господарської діяльності та
прибутку звітного періоду, свідчить про використання підприємства механізму пільгового оподаткування, і навпаки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.2. Загальна оцінка динаміки і виконання завдання з прибутку"
 1. Ответина контрольні питання
  динаміку зміни капіталу. Лабораторна робота № 7. Принцип максимуму Визначити оптимальні трудовитрати для двухсекторной еко-номіки, представленої на рис. 6.1, за умови виконання в кінцевий момент часу Т = а + b + с співвідношення капіталів в а + b + с секторах економіки К \ (Т) =
 2. Зміст
  оцінка майнового стану підприємства Загальна оцінка структури фінансування підприємства Аналіз оборотних активів підприємства Контрольні питання Контрольні завдання Глава 4. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Сутність понять ліквідності і платоспроможності Аналіз ліквідності балансу. Абсолютні показники ліквідності Аналіз ліквідності підприємства. Відносні
 3. ЗАГАЛЬНА ДОХІДНІСТЬ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ пов'язаних зі зміною ОЧІКУВАНЬ
  загальна прибутковість для акціонерів більше залежить від того, як результати діяльності компанії співвідносяться з ринковими очікуваннями , ніж від самих цих результатів в абсолютному вираженні. Ось ще один приклад: 15 жовтня 1997 Intel оголосила про підвищення прибутку на 19% від рівня минулого року. Відразу після цього оголошення акції Intel впали в ієні на 6,3% - і все тому, що аналітики прогнозували
 4. Зміст
  динаміки .... 97 Стаціонарні точки і стійкість динамічних моделей 98 Найпростіші моделі економічної динаміки .. 99 Динаміка незв'язаних секторів економіки .. . 104 Динаміка пов'язаних секторів економіки .... 106 Формулювання принципу максимуму Понтрягіна 109 Завдання з фіксованими кінцями (збільшення капіталу до заданого значення) 112 Умови трансверсальності 114 Завдання з вільним
 5. 11.4. Фактори, що впливають на думку аудитора в аудиторському висновку
  виконання такого завдання, за винятком випадків, коли виконання завдання обумовлено вимогами законодавства Російської Федерації. Крім того, аудитор не повинен прийматися за виконання аудитор-ського завдання, коли таке обмеження перешкоджає виконан- нию встановлених законодавством Російської Федерації обов'язків аудитора. Обмеження обсягу аудиту може бути наслідком
 6. Зміст
  завдання для самоконтролю 21 грудня. Стан грошового обігу в Росії і заходи щодо його зміцнення. 21 Запитання і завдання для самоконтролю 28 Література., 28 Глава 2. Грошова система Російської Федерації 29 Сутність і типи грошових систем 29 Запитання і завдання для самоконтролю 33 Елементи грошової системи 33 Запитання і завдання для самоконтролю 39 Грошова система Росії 39 Запитання і завдання для
 7. Економічна психологія Контрольні завдання і питання до іспиту для студентів заочного відділення
  завдання з курсу економічної психології включають 30 варіантів, кожен з яких складений на єдиній системній основі. Перше завдання варіанту - це завдання на логіку мислення і вміння встановлювати формалізовані зв'язки між змінними і наводити приклади (рішення цього завдання слід виконати з використанням методичних рекомендацій Довідкового посібники з економіки та наукової організації
 8. 5.9. Розкриття інформації про капітал у бухгалтерській звітності
  загальна величина збільшення капіталу із зазначенням джерел збільшення (за рахунок додаткового випуску акцій, переоцінки активів, приросту вартості майна, реорганізації, інших доходів), загальна величина зменшення капіталу із зазначенням причин зменшення (за рахунок 95 зменшення номіналу акції, їх кількості, реорганізації, інших витрат). У Довідці (ф. № 3) наведено дані про чисті активи
 9. Зміст
  оцінка динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції 87 Аналіз асортименту і структури продукції 97 Аналіз якості продукції 102 Аналіз втрат від браку 110 Аналіз комплектності і ритмічності виробництва 112 Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції 115 Аналіз затребуваності продукції (робіт, послуг) 120 Глава 6. Аналіз використання персоналу,
 10. 12.1. вихідні передумови планування формування операційного прибутку
  спільна політика управління прибутком підприємства Розроблені приватні політики, пов'язані з формуванням прибутку підприємства Розроблені плани операційної діяльності підприємства Показники середньої норми прибутку на початок планового періоду 4. Малюнок 12.1. Основні вихідні передумови планування формування операційного прибутку підприємства. 1. Аналіз формування операційного прибутку в
 11.  4.7. Узагальнення результатів виробничо-фінансової діяльності підприємства при написанні пояснювальної записки до річного звіту
    динаміки і структури обсягу перевезень і підсобно-допоміжної діяльності. Характеристика рівня та динаміки доходів з угрупованням за видами діяльності. Оцінка впливу на доходи, зміни обсягу перевезень, цін, тарифів. Характеристика виконання плану і структури витрат і собівартості в цілому по окремих видах діяльності та перевезень, центрами витрат, елементам. Оцінка впливу на
 12.  77. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
    динаміка цін і т. п.). Залежно від масштабу підрозділів, для яких здійснюється оперативне планування, розрізняють міжцехове і внутрішньоцехове планування. Міжцехове планування включає розробку, регулювання і контроль виконання виробничих програм цехами в цілому, координує роботу основних цехів між собою і зв'язок їх з допоміжними цехами та службами заводу.
 13.  5.3. Аналіз асортименту і структури продукції
    оцінку виконання завдання з сертифікованої продукції. Особливу увагу необхідно приділити вивченню виконання плану по випуску нових видів виробів, які можуть виступати як доповнення до існуючого у минулому періоді асортименту або як заміна випускається. За результатами проведеного аналізу зробити висновки. Слід вивчити виконання плану по виробах, які є об'єктом
 14.  ЗМІСТ
    завдання 20 Глава 2 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС І ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК 21 Зміст і основні етапи інвестиційного процесу 21 Інвестиційний ринок: основні елементи 22 Кон'юнктура інвестиційного ринку 24 Оцінка і прогнозування інвестиційного ринку 27 Контрольні питання і завдання 39 Глава 3 ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 41 Поняття інвестиційної стратегії та її роль в
 15.  22.1. Облік витрат і калькулювання в системі управління собівартістю продукції. Завдання обліку витрат на виробництво
    оцінки виконання плану по даному показнику і його динаміки; визначення рентабельності виробництва й окремих видів продукції; здійсненнявнутрішньовиробничого госпрозрахунку; виявлення резервів зниження собівартості продукції; визначення цін на продукцію; обчислення національного доходу в масштабах країни; розрахунку еко-номічної ефективності впровадження нової техніки, технології ,
 16.  26. Організація, зміст і методика оперативного аналізу
    оцінка ступеня впливу різних факторів на відхилення від плану по аналізованих показниками; з'ясування конкретних причин дії окремих факторів; встановлення осіб, відповідальних за недоліки в роботі; швидка розробка і здійснення заходів щодо усунення дії негативних факторів; підведення підсумків роботи підприємства по досліджуваному питанню за період ( місяць). За допомогою оперативного
 17.  ЗМІСТ
    оцінка впливу використання виробничих ресурсів на обсяг продажів 87 Аналіз впливу обсягу продажів на зміну прибутку від продажів 95 Глава 5. АНАЛІЗ ТЕХН І КО-ОРГАНІЗАЦІЙНО ГО РІВНЯ ТА ІНШИХ УМОВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 98 Аналіз рівня техніки, технології виробництва та якості продукції 98 Аналіз рівня організації виробництва і праці 104 Аналіз ефективності управління

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба