трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ І ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ


До фінансових вкладень відносять інвестиції організацій у державні цінні папери (облігації та інші боргові зобов'язання), у цінні папери та статутні капітали інших організацій, а також надані іншим організаціям позики на території Російської Федерації і за її межами.
Цінний папір - грошовий документ, що засвідчує майнове право або відношення позики власника документа до особи, видало такий документ.
Розрізняють п'ять видів оцінки цінних паперів:
номінальна (ціна за номіналом, вказаним на цінному папері);
емісійна (ціна первинної продажу при випуску);
ринкова (курс на вторинному ринку);
ціна продавця і ціна покупця (ціна на фондовому ринку в конкретний момент);
балансова (ціна оприбуткування цінного паперу з урахуванням всіх додаткових витрат).
Крім покупки цінних паперів фінансовими вкладеннями є: пайова участь в інших підприємствах (вклади в статутні капітали інших організацій: пайові внески, паї); надання позик іншим організаціям з метою отримання доходів; надання вкладів за договором простого товариства з метою отримання доходів по цих операціях.
Залежно від зв'язку з статутним капіталом розрізняють фінансові вкладення з метою утворення статутного капіталу і боргові.
До вкладеннях з метою утворення статутного капіталу відносять акції, вклади в статутні капітали інших організацій та інвестиційні сертифікати, що підтверджують частку участі в інвестиційному фонді і дають право на отримання доходу від цінних паперів, що становлять інвестиційний фонд.
До боргових цінних паперів відносять облігації, заставні, депозитні і ощадні сертифікати, казначейські зобов'язання, векселі.
За формами власності розрізняють державні та недержавні цінні папери.
Залежно від терміну, на який зроблено фінансові вкладення, вони поділяються на довгострокові (коли встановлений термін їх погашення перевищує 1 рік або вкладення здійснені з наміром отримувати доходи по них більше 1 року) і короткострокові (ког10 Бухгалтерський облік і аудит да встановлений термін їх погашення не перевищує 1 рік або вкладення здійснені без наміру отримувати доходи по них більше 1 року). Довго-і короткострокові фінансові вкладення обліковують на активному рахунку 58 «Фінансові вкладення», до якого можуть бути відкриті субрахунки: 58-1 «Паї й акції»; 58-2 «Боргові цінні папери»; 58-3 «Надані позики»; 58 -4 «Внески за договором простого товариства» та ін
За дебетом рахунка 58 відображають фінансові вкладення організації з кредиту відповідних рахунків (51 «Розрахункові рахунки», 52 »Ва-лютні рахунки», 10 « Матеріали »та ін.) З кредиту рахунку 58 списують фінансові вкладення на рахунок 91 «Інші доходи і витрати».
Оцінка цінних паперів. Фінансові вкладення приймаються до бухгалтерського обліку в сумі фактичних витрат для інвестора.
Фактичними витратами на придбання цінних паперів можуть бути: суми, що сплачуються згідно з договором продавцю; суми, що сплачуються спеціалізованим організаціям та іншим особам за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням цінних паперів; винагороди, що сплачуються посередницьким організаціям, за участю яких придбані цінні папери; витрати по сплаті відсотків за позиковими коштами, використовуваним на придбання цінних паперів до прийняття їх до бухгалтерського обліку; інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням цінних паперів.
За борговими цінними паперами дозволяється різницю між сумою фактичних витрат на їх придбання і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно (щомісяця) відносити на фінансові результати організації.
Вкладення організації в акції інших організацій, що котируються на фондовій біржі, котирування яких регулярно публікується, при складанні річного бухгалтерського балансу відображаються на кінець року за ринковою вартістю, якщо остання нижче вартості, прийнятої до бухгалтерського обліку. Зазначене коригування здійснюється на суму резерву під знецінення вкладень у цінні папери, створеного за рахунок фінансових результатів організації наприкінці звітного року.
Аналітичний облік довго-і короткострокових фінансових вкладень ведуть за видами вкладень та об'єктам, у яких здійснено ці вкладення (організації-продавці цінних паперів, організації-позичальники та ін), з обов'язковим отриманням даних про фінансові вкладеннях на території країни і за кордоном. Побудова аналітичного обліку фінансових вкладень повинна забезпечити можливість отримання даних про довго-і короткострокових вкладеннях.
Облік фінансових вкладень в рамках групи взаємозалежних організацій, про діяльність яких складається зведена бухгалтерська звітність, ведеться на рахунку 58 «Фінансові вкладення» відокремлено.
Всі цінні папери, що зберігаються в організації, повинні бути описані в книзі обліку цінних паперів або у вигляді вихідного документа на машинозчитуваних носіях.
При зберіганні бланків (сертифікатів) цінних паперів у депозитарії вони продовжують значитися в бухгалтерському обліку в організації-власника з вказівкою в аналітичному обліку реквізитів депозитарію, якому вони передані на зберігання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. ВИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ І ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ "
 1. Аудиторська перевірка фінансових вкладень
  класифікації об'єктів фінансових вкладень з метою формування показників бухгалтерської звітності; об'єктивність критеріїв поділу об'єктів вкладення на короткострокові і довгострокові, а також віднесення до вкладень в дочірні, залежні та інші організації; об'єктивність оцінки фінансових вкладень, відображених у бухгалтерському обліку; правильність оформлення матеріалів інвентаризації фінансових
 2. 9.1. Сутність і класифікація капітальних вкладень
  визначення поняття «капітальні вкладення»: «Капітальні вкладення - це інвестиції в основний капітал (основні засоби), у тому числі витрати на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, придбання машин, обладнання, інструменту, інвентарю, проектно-вишукувальні та інші витрати ». Класифікація реальних інвестицій, здійснюваних у
 3. 9.1. Поняття, класифікація і завдання обліку фінансових вкладень
  класифікації фінансових вкладень не існує, однак виділяють декілька класифікаційних ознак:, 1) за економічною сутністю: пайові (акції, внески до статутного (складеного) капіталу); боргові (облігації, депозитні сертифікати, чеки, надані позики, товарні та фінансові векселі); похідні (опціони, варранти, коносаменти, ф'ючерсні і форвардні контракти); по емітенту.
 4. 9.5. Джерела фінансування капітальних вкладень
  класифікація джерел фінансування капітальних вкладень передбачає, передусім, поділ рівнів фінансування на макрорівень (національна економіка) і мікрорівень (підприємство). Сукупність джерел фінансування капітальних вкладень на макрорівні утворює загальнонаціональний фонд, в який включаються внутрішні і зовнішні джерела. Внутрішні національні джерела
 5. 6.3. Таблиця "Основні засоби"
  класифікації за видами: будівлі; споруди та передавальні пристрої; машини та обладнання, транспортні засоби; виробничий і господарський інвентар; робоча худоба; продуктивна худоба; багаторічні насадження; інші види основних засобів ; земельні ділянки і об'єкти природокористування; капітальні вкладення в докорінне поліпшення
 6. 11. Консолідований бюджет Російської Федерації
  певних цільових заходів. Для вдосконалення міжбюджетних відносин потрібно: 1) не надавати фінансову допомогу суб'єктам Федерації, у яких власні доходи перевищують витрати, 2) надавати підтримку суб'єктам Федерації; 3) впорядкувати методику угруповання територій з економічних районам з урахуванням природних умов та економічного потенціалу; 4) створити дієвий механізм
 7. 14.1. Поняття і класифікація фінансових вкладень
  визначена (облігації, векселі); вклади до статутних (складеному) капітали інших організацій (в тому числі дочірніх і незалежних господарських товариств); вклади організації - товариша за договором простого товариства; надані іншим організаціям позики, депозитні вклади в кредитні організації, дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки право вимоги, і пр. Для
 8. 9.3. Облік пайових фінансових вкладень
  визначеної в установчому договорі. Особливістю придбання часток у статутному (складеному) капіталі (паї) є відсутність «на руках» інвестора цінного паперу. Рис. 9.1. Класифікація і види пайових фінансових вкладень Якщо часткові фінансові вкладення оплачуються валютними коштами (рахунок 52 «Валютні рахунки»), то на дату переходу права власності, тобто придбання, дані активи
 9. ЗМІСТ
  визначення 96 Мита: значення, роль, види 101 Митні збори 105 Непрямі податки при ввезенні товарів 106 Методика розрахунку ціни 108 Глава 5. Методи ціноутворення 111 Етапи ціноутворення 111 Ціноутворення та структура ринку 112 Цілі цінової політики 116 Аналіз і оцінка попиту, його еластичність 120 Аналіз і оцінка витрат 126 Аналіз цін і товарів конкурентів 127
 10. 11.4. Вибуття фінансових вкладень
  оцінки за первісною вартістю кожної одиниці бухгалтерського обліку фінансових вкладень лредусматрівает їх списання за тією вартістю, за якою вони числяться в обліку При вибутті цінних паперів можуть застосовуватися метод середньої первісної вартості та спосіб ФІФО Оцінка вартості вибувають цінних паперів за середньою первісної вартості визначається по кожному виду цінних паперів як частка від
 11. 6.1. Поняття, класифікація і оцінка довгострокових інвестицій
  фінансових вкладень у державні цінні папери, цінні папери та статутні капітали інших організацій. Довгострокові інвестиції пов'язані з наступними діями: - здійснення капітального будівництва у формі нового будівництва, а також реконструкції, розширення і технічного пе-ревооруженія діючих підприємств та об'єктів невиробничої сфери; - придбання будинків,
 12. ЗМІСТ
  визначеності 145 Види інвестиційних ризиків 147 Якісні та кількісні методи аналізу ризику 149 Управління інвестиційними ризиками 175 Глава 9. ІНВЕСТИЦІЇ, здійснюється у формі КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ 176 Сутність і класифікація капітальних вкладень 176 Нерухомість як об'єкт інвестицій 177 Форми і методи державного регулювання інвестиційної діяльності, здійснюваної в
 13. 14.3. Показники статистики фінансових вкладень
  фінансові вкладення, здійснені підприємством і вкладені в підприємство, в тому числі в паї та акції, облігації та інші довгострокові і короткострокові вкладення). Статистичне спостереження за фінансовими вкладеннями здійснюється щоквартально на основі даних форми федерального державного статистичного спостереження № П-2 «Відомості про ін-вестицій». Фінансові вкладення підрозділяються на
 14. 25ГЛАВА 2.Система цін, їх класифікація і характеристика
  класифікація і
 15. Глава I. Ризики, їх особливості та класифікація
  класифікація
 16. Глава 2.Затрати: їхня поведінка, облік і класифікація
  класифікація

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба