трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ


Для того щоб реалізувати зазначені цілі, необхідно створення стрункої системи регулювання фондового ринку, яка повинна включати в себе такі основні елементи:
створення нормативно-правової бази ;
атестація фахівців фондового ринку;
ліцензування діяльності професійних учасників фондового ринку;
контроль за діяльністю на ринку цінних паперів та застосування санкцій за порушення порядку роботи на фондовому ринку.
10.2.1. Нормативно-правова база Нормативна база регулювання фондового ринку будується за ієрархічним принципом. Вищим нормативним актом є закон, що встановлює основні принципові пра-вила функціонування фондового ринку. У Росії таким доку-ментом служить Федеральний закон «Про ринок цінних паперів», ко-торий був прийнятий в 1996 р. Даним законом регулюються відно-сини, що виникають при випуску емітентом цінних паперів та їх обігу на вторинному ринку, а також встановлюються правила діяльності професійних учасників фондового ринку.
Державне регулювання ринку цінних паперів в Росії здійснюється шляхом:
встановлення жорстких вимог до діяльності емітентів та професійних учасників ринку цінних паперів, які обов'язкові до виконання;
реєстрації проспектів емісії цінних паперів, розкриття інформації про емісійні цінні папери та кон-тролю за діяльністю емітентів при випуску та обігу цінних паперів;
встановлення правил роботи на фондовому ринку для професійних учасників;
створення системи захисту прав інвесторів.
Закон прописує тільки рамкові принципи функціонування фондового ринку без їх докладною деталізації. Конкретизація положень, зафіксованих у законі, здійснюється в нормативних актах, що видаються органами виконавчої влади: Федеральною комісією з ринку цінних паперів (ФКЦБ), Міністерством фінансів, Центральним банком і ін Нормативні акти міністерств і відомств формують другий рівень правового регулювання фондового ринку. Федеральний закон і нормативні акти створюють поле державного регулювання ринку і забезпечує єдину, визнану всіма правове середовище.
Третій рівень складають інструкції, методики, положення, що розробляються самими учасниками фондового ринку. Наприклад, кожна фондова біржа має свої правила членства, процедуру лістингу та делістингу, правила здійснення торгових операцій в залі, проведення розрахунків по зроблених операціях і т.д. Аналогічно цьому будь-який професійний учасник (брокер, дилер, реєстратор та ін) на базі законодавчих і нормативних актів розробляє свої внутрішні документи: договори, правила, положення, що регламентують їх взаємодія з клієнтами та іншими учасниками ринку цінних паперів.
Тільки наявність правової бази на всіх трьох рівнях дозволяє забезпечити ефективне функціонування ринку. Важливішого-шиї вимога, якій повинна відповідати нормативно-правова база, - це дохідливість, несуперечливість, неприпустимість подвійного тлумачення одних і тих же положень.
Розроблена правова база не залишається незмінною. Органи регулювання повинні вести моніторинг дії нормативних документів і при зміні умов функціонування фондового ринку вносити відповідні коригування.
10.2.2. Атестація фахівців
Особливістю ринку цінних паперів є те, що через механізм обігу фондових цінностей емітенти акумулюють значні фінансові ресурси, у тому числі кошти приватних осіб. Залучення коштів здійснюється за допомогою фінансових посередників, які повинні володіти високими професійними якостями. Фондовий ринок, як ніякий інший елемент ринкової економіки, потребує професіоналів високого рівня, здатних ефективно і сумлінно працювати з клієнтами. Тому необхідна жорстка процедура відбору осіб для роботи на фондовому ринку через систему атестації фахівців та ліцензування діяльності професійних учасників фондового ринку.
Система атестації фахівців фондового ринку розроблена ФКЦБ і складається з двох іспитів. Один іспит є базовим, який мають здати всі керівники та спеціалісти організацій, безпосередньо пов'язані з проведенням операцій на фондовому ринку. Після успішного проходження базового кваліфікаційного іспиту можна переходити до здачі спеціалізованих іспитів з відповідного виду професійної діяльності. Спеціалізовані іспити, в свою чергу, діляться на дві групи: перша група - для керівників вищої та середньої ланки, а також контролерів; друга група - для фахівців, які є штатними співробітниками організацій та безпосередньо здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.
У таблиці 10.1 дама класифікація спеціалізованих видів іспитів, які мають складати керівники вищої і середньої ланки, а також контролери та спеціалісти організацій.
Особи, які успішно склали іспити, отримують відповідний кваліфікаційний атестат. Термін дії кваліфікац-Таблиця 10.1
Види кваліфікаційних іспитів для керівників і фахівців організацій - професійних учасників фондового ринку 'Вид діяльності Слеімалмзірованіие іспити для керівників вищої, середньої Евена і контролерів організацій для фахівців, безпосередньо связамодх із здійсненням організацією професійної діяльності на ринку цетих паперів 1. Брокерська, дилерська діяльність, діяльність з довірчого управ-нію цінними паперами Іспит серії 1.0 Іспит серії 1.1 2. Діяльність з організації торгівлі, в тому числі діяльність фондових бірж Іспит Сірки 2.0 Іспит серії 2.1 3. Клірингова, депозитаріїв-ная діяльність, діяльність з ведення реєстрів власників цінних паперів Іспит серії 3,0 Іспит серії 3.1
1 Постанова ФКЦБ or 02.10.97, № 28. онних атестатів не може перевищувати одного року з дати видачі. Після закінчення зазначеного терміну здійснюється продовження терміну дії атестатів, якщо не було виявлено порушень в процесі професійної діяльності на фондовому ринку, Наявність в штаті організації атестованих фахівців є однією з обов'язкових умов для отримання ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.
10.2.3. Ліцензування діяльності професійних учасників фондового ринку
Ліцензування професійних учасників фондового ринку здійснює ФКЦБ, яка видає ліцензії на право здійснення:
брокерської діяльності;
дилерської діяльності;
діяльності з управління цінними паперами;
клірингової діяльності;
депозитарної діяльності;
діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;
діяльності з організації біржової і позабіржової
торгівлі цінними паперами.
Для отримання відповідної ліцензії організація повинна задовольняти:
кваліфікаційним вимогам, які проявляються в наявності в штаті атестованих фахівців за профілем діяльності організації;
фінансовим вимогам, які полягають у наявності достатнього власного капіталу компанії, що забезпечує певною мірою захист інтересів клієнтів.
У таблиці 10.2 наведені вимоги, що пред'являються ФКЦБ до професійних учасників фондового ринку за мінімальною величиною власного капіталу.
Державні органи регулювання встановлюють більш жорсткі вимоги до учасників фондового ринку, які Таблиця 10.2 П рофесс іокальньге учасники фондового ринку Вид ДЄЯГЄАНОСТІ Мшішіаяьііаа величина власного капіталу 1. Брокерська компанія Брокерська діяльність по операціях з цінними паперами із засобами юридичних осіб Брокерська діяльність по операціях з цінними паперами з коштами фізичних осіб 50 ТОВ ЕКЮ 450000 ЕКЮ 2. Дилерська компанія Дилерська діяльність на ринку цінних паперів 75 000 ЕКЮ 3. Підприємства по довери-тельному управління цінними паперами Діяльність з довірчого управління цінними паперами 1000 ТОВ ЕКЮ 4. Депозитарій Депозитарно-опікунські операції Дегтозітарно-депозитарних операції 50 000 ЕКЮ
1 000 000 екю 5. Клірингові організації Клірингова діяльність на ринку цінних паперів 100 000 екю 6. Організатор торгівлі Фондова біржа
Організатор позабіржової торгівлі 2 000 000 ЕІО 2 000 000 ЕКЮ 7. Спеціалізований реєстратор Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів емітентів, більше 25% акцій яких перебуває а федеральної власності 200000 ЕЮО 400000 ЕЮО Фінансові вимоги до професійних учасників фондового ринку
- працюють з коштами фізичних осіб, з тим, щоб забезпечити захист дрібних інвесторів. Це проявляється не тільки у вимогах до величини власного капіталу, який для брокерських компаній, що оперують з коштами громадян, на порядок вище, ніж при роботі з юридичними особами, а й у вимогах до терміну діяльності брокерської компанії. Перш ніж отримати ліцензію на право роботи з коштами громадян, брокерська компанія повинна не менше двох років діяти на фондовому ринку і здійснювати операції з цінними паперами, залучаючи кошти юридичних осіб.
Крім кваліфікаційних та фінансових вимог органи регулювання встановлюють основні правила здійснення конкретних видів діяльності на фондовому ринку, які відображають морально-етичну сторону роботи на ринку цінних паперів. Наприклад, для брокерів і дилерів встановлений комплекс вимог, які націлюють їх діяльність па роботу з клієнтами на принципах інформаційної відкритості, взаємної довіри і сумлінності при виконанні доручень клієнтів. Федеральна комісія вимагає від брокерів і дилерів дотримання комплексу умов, вони зобов'язані:
виконувати доручення виключно в інтересах клієнтів, у повній відповідності з отриманими вказівками;
забезпечити своїм клієнтам найкращі умови виконання доручень;
інформувати клієнта про всі обставини, пов'язаний-них із здійсненням операцій купівлі-продажу цінних бу-маг, в тому числі про ризики, властивих даними операціями;
не допускати маніпулювання цінами та спонукання до купівлі або продажу цінних паперів шляхом надання клієнтам навмисне спотвореної інформації;
здійснювати операції купівлі-продажу ланцюгових паперів в першочерговому порядку по відношенню до власних операціях;
виконувати доручення клієнтів у порядку їх надходження;
забезпечити окремий облік цінних паперів та грошових коштів клієнтів, їх належне зберігання;
зберігати конфіденційність інформації про операції клієнтів і стан їхніх рахунків.
10.2.4. Контроль за дотриманням правил роботи на фондовому ринку
Перед органами регулювання фондового ринку стоїть не тільки завдання розробки правил діяльності професійних учасників на ринку, а й контроль за їх дотриманням. Контроль за діяльністю професійних учасників ринку цінних паперів здійснюється в різноманітних формах, зокрема:
шляхом надання професійними учасниками щоквартальної звітності про свою роботу у Федеральну комісію;
шляхом обов'язкової щорічної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності компаній, що мають ліцензії на право роботи на фондовому ринку;
шляхом вибіркових перевірок, які здійснюють органи Федеральної комісії та саморегулівних організацій.
Система контролю за діяльністю професійних учасників спрямована на попередження порушень нормативної та законодавчої бази та на захист інтересів клієнтів. При виявленні порушень правил роботи на фондовому ринку контролюючий орган має накласти санкції на організацію-порушника. Система санкцій повинна бути досить різноманітною і гнучкою. Органи регулювання залежно від ступеня порушень застосовують різні санкції. На фондовому ринку можна виділити такі їх види:
адміністративні санкції, які накладаються і разі незначних порушень правил роботи на фондовому ринку. Контролюючі органи відзначають виявлені недоліки і дають певний термін для їх усунення, після закінчення якого компанія повинна відзвітувати про їх усунення;
економічні санкції, які застосовуються, як правило, до керівників компаній за грубі порушення норма-тивних і законодавчих актів. Штрафи за порушення правил роботи на фондовому ринку в ряді випадків складають досить значну величину. Наприклад, у Великобританії саморегульована організація може накласти на фізичних осіб штраф у розмірі 100 тис. ф. ст.;
призупинення дії ліцензії. Для кожного виду діяльності Федеральна комісія призводить докладний перелік порушень, які є підставою для зупинення дії ліцензії. Наприклад, для брокерів і дилерів підставами для тимчасового зупинення дії ліцензії є: порушення законодавства про цінні папери, недостатність власного капіталу в порівнянні з встановленими нормами, нездійснення операцій з цінними паперами протягом 6 місяців, недостовірна звітність, несвоєчасне подання звітності у Федеральну комісію, діяльність , яка не передбачена нормативними актами, здійснення брокером угод на свою користь на шкоду інтересам клієнта та ін Зупиняючи дію ліцензії, контролюючий орган надсилає компанії повідомлення, в якому вказуються причини, які потягли за собою встановлення таких санкцій; перелік заходів і терміни, протягом яких порушення повинні бути усунені, а також види діяльності, які може здійснювати компанія до усунення порушень; - анулювання ліцензії - це крайній захід, застосування якої викликано грубими і неодноразовими порушеннями з боку професійного учасника ринку цінних паперів. Відкликання ліцензії по суті справи означає ліквідацію компанії, так як без ліцензії вона не може працювати на фондовому ринку.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ"
 1.  15. Валютна система Російської Федерації
    елементом валютної системи є режим валютного ринку. Валютне законодавство Росії визначило, що на валютному ринку можуть здійснюватися операції лише через уповноважені комерційні банки, які мають ліцензію ЦБ Росії. Керівництво валютною політикою здійснюють президент, Державна Дума, уряд. Вони приймають законодавчі акти у сфері валютної політики
 2.  14.1. Поняття і елементи власного капіталу
    елементом власного капіталу є статутний капітал, який являє собою суму вкладів, інвестованих власниками для здійснення статутної діяльності створюваної організації. Власний капітал, утворений в процесі функціонування організації, включає такі елементи: нерозподілений прибуток; резервний капітал; додатковий капітал. Перераховані елементи капіталу
 3.  ЗМІСТ
    основні принципи 17 Баланс як елемент методу бухгалтерського обліку 24 Еволюція форми бухгалтерського балансу 28 Контрольні питання 32 Тести! . ". 33 Глава 2. Основи балансової теорії Теорія статичного розуміння балансу 35 Особливості складання статичного балансу 40 Теорія динамічного балансу; 42 Особливості відображення різних фаз кругообігу капіталу в динамічному
 4.  Т е м а 1. Макроекономіка як наука
    регулювання. Обмеженість ринкового механізму і об'єктивна необхідність державного втручання в економіку, як наслідок розвитку продуктивних сил. Основні положення кейнсіанської теорії державного регулювання економіки. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання. Монетаристська теорія. Теорія економіки пропозиції. Предмет макроекономіки. Національна
 5.  IX. Регулювання ризиків банківської
    IX. Регулювання ризиків
 6.  177ГЛАВА 7.Государственное регулювання цін
    регулювання
 7.  § 3.13. Облік заходів державного регулювання цін
    регулювання рівнів цін і їх динаміки. Тому, вирішуючи питання ціноутворення для своєї фірми, вам варто обов'язково прикинути, чи можуть ці заходи вплинути на вас і як: позитивно (наприклад, ваша продукція потрапляє в число тих товарів, на виробництво яких виготовлювачам видаються дотації) чи негативно (державне лімітування верхніх рівнів цін може привести до падіння вашої
 8.  ЗМІСТ
    регулювання національної платіжної системи Росії 22 Теоретичні аспекти регулювання платіжних систем 38 Глава 2. Платіжна система Банку Росії 44 Поточний стан і перспективи розвитку платіжної системи Банку Росії 44 Роль платіжної системи Банку Росії в розвитку і вдосконаленні операцій рефінансування 52 Глава 3. Нагляд і спостереження в національній платіжній системі 57 Об'єкти і
 9.  Глава 15. Соціальне партнерство як форма регулювання соціально-трудових відносин
    регулювання соціально-трудових
 10.  54. Зовнішньоторговельні відносини як найважливіші відносини валютного регулювання та їх принципи
    регулювання зовнішньоторговельної діяльності є: 1) захист економічного суверенітету; 2) забезпечення економічної безпеки; 3) стимулювання розвитку національної економіки при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності; 4) забезпечення умов ефективної інтеграції економіки України у світову економіку. Принципи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
 11.  Глава 2 фінансової (бухгалтерської) звітності підприємств ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
    Глава 2 фінансової (бухгалтерської) звітності підприємств ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО
 12.  ВСТУП
    основних поняттях. Це дозволить, по-перше, майбутнім фахівцям осмислювати реальні дії держави під кутом зору сучасної теорії і відповідно приймати грамотні управлінські рішення: по-друге, освоювати спеціальну
 13.  Глава 11Классіфікація витрат і витрат. Облік витрат за елементами витрат
    елементам
 14.  ЗМІСТ
    елементи плану маркетингу 617 § 3.8. Організація збуту товарів 618 § 3.9. Методи ціноутворення 619 § 3.10. Проведення аналізу цін і товарів конкурентів 622 § 3.11. Вибір методу встановлення цін 622 § 3.12. Встановлення остаточних розмірів цін 624 § 3.13. Облік заходів державного регулювання цін 625 § 3.14. Обгрунтування плану виробництва 625 § 3.15. Вибір постачальників 626 § 3.16. Вибір

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба