трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. Особливості інтеграції бюджетних систем Республіки Білорусь та Російської Федерації в рамках Договору про створення Союзної держави

Сучасні процеси глобалізації та інтеграції зумовили виникнення у відносинах колишніх союзних республік прагнення до встановлення співробітництва з урахуванням реальних економічних, політичних і соціальних інтересів . Після розпаду СРСР виявилися величезні труднощі в процесі становлення нових держав. Розділ потужної держави на групу держав привів до ослаблення безпеки кожного з них, спаду виробництва і значного погіршення економічних і соціальних показників. Спроби інтеграції на пострадянському просторі протягом 1990-х рр.., Виявилися малореалістичного, що з'ясовно спрощеним підходом до проблеми збереження цілісності пострадянського простору і некритичного перенесення інтеграційного досвіду Європейського союзу (ЄС), а також впливом глобальних і регіональних економічних і політичних чинників, складністю адаптації національних економік до ринкових умов. Великі соціальні, економічні та культурні відмінності між колишніми союзними республіками, інерційність радянського спадщини стримували процеси співробітництва та активну економічну і політичну інтеграцію нових держав. У нових умовах ускладнилися зв'язки, що склалися в рамках єдиного народногосподарського комплексу колишнього СРСР. Подолання прикордонних бар'єрів для господарюючих суб'єктів зумовило підвищення трансакційних витрат (митний, прикордонний і санітарний контроль, витрати на конвертацію валют, страхування тощо). Розпад колись єдиного економічного простору обернувся обмеженням доступу на ринки сусідів у вигляді ввізних мит, товарних квот і прямих заборон на поставки тих чи інших товарів, що вилилося у тривалий економічний спад для колишніх союзних республік. Змінилися обсяг і структура економіки пострадянських країн, внаслідок чого різко скоротилася частка обробної промисловості і високотехнологічних виробництв, збільшилася частка видобувних галузей і галузей, що виробляють продукцію низького ступеня обробки. Зовнішня відкритість нових держав привела їх до більшої вразливості від коливань світової кон'юнктури і політики транснаціональних корпорацій. На світових ринках паливних і сировинних товарів нові країни сьогодні виступають як конкуренти, що впливає на динаміку експортних цін. Республіканська спеціалізація, що склалася в рамках господарського комплексу СРСР, при суверенній існування перетворилася на свого роду монополію окремих країн на виробництво деяких видів товарів і послуг, що досить характерно для енергетики та транспортних комунікацій і особливо магістральних трубопроводів. Періодично вводяться обмеження для поставок на ринки один одного окремих товарів з метою захисту національних виробників, створюють великі ризики взаємних торговельних операцій і впливають на державні бюджети країн. Митно-візовий режим ускладнює легальні економічні та соціальні зв'язки. У ряді випадків новими державами у відношенні один одного введений візовий режим. Водночас через технічну неоснащені нові кордони цілком прозорі для тіньових торговельних операцій, нелегальної міграції, наркоторгівлі. Фінансова слабкість нових держав негативно відбилася на соціальній політиці. За роки суверенного існування значна частина населення проживає нижче рівня бідності, внаслідок чого зберігається високий рівень безробіття, низький рівень зарплати, пенсій та інших соціальних допомог, відбувається розвиток різних соціальних патологій, в т.ч. скорочення очікуваної тривалості життя. Величезні економічні, соціальні та політичні витрати дезінтеграції стимулювали пошук шляхів її подолання. Пострадянські держави після розпаду стали шукати шляхи подолання дезінтеграції, яка викликала протест у населення. У 1992 р. передбачалося реінтегрувати нові держави на основі збереження рубльової зони, однак цей план виявився нереалістичним і був замінений на класичну концепцію побудови економічного союзу з послідовним проходженням етапів міждержавної асоціації вільної торгівлі (зони вільної торгівлі), митного союзу, спільного ринку товарів і послуг , капіталів і робочої сили, створення валютного (грошового) союзу. Спроби інтеграції нових країн СНД не дали бажаних результатів, що призвело до переорієнтації зовнішньоекономічних зв'язків більшості держав на країни «далекого зарубіжжя».
Тільки Білорусь і Молдова в імпорті та експорті зберегли свою переважну орієнтацію на ринки колишніх союзних республік СРСР, насамперед Росії. Однак створення СНД зіграло роль важливого психологічного амортизатора для населення і можливостей звичного спілкування. Незадоволеність діяльністю СНД і прагнення посилити регіональну співпрацю для цілей економічного розвитку на багатосторонній основі виразилося в спробах створення нових міждержавних об'єднань поза рамками СНД. Ідеологічну платформу нових регіональних проектів склала концепція різношвидкісної інтеграції, оскільки не всі країни з різних політичних та економічних причин готові одночасно рухатися по шляху поглиблення співпраці. Тому група країн, готова перейти до більш просунутим стадій інтеграції, може не чекати інших, які в міру готовності можуть приєднатися до країн авангардної групи. Спроби створення нових регіональних угруповань були зумовлені сукупною дією як економічних, так і політичних чинників. У результаті економічних реформ носіями інтеграційної мотивації у сфері економіки все сильніше виступають великі корпорації та банки, при тому, що в політичній сфері непорушною залишається роль держав як суверенних утворень. На просторі СНД склалося кілька економічних об'єднань нових держав: Союзна держава Росія - Білорусь; Єдиний економічний простір (ЄЕП) Білорусі, Казахстану, Росії та України, євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС), в яке входять Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан; ГУУАМ (за початковими літерами країн-учасниць - Грузія, Україна, Узбекистан, Азербайджан, Молдова) і Центральноазійське співробітництво (ЦАС), що об'єднує Казахстан, Киргизію, Таджикистан і Узбекистан. Вони дуже сильно розрізняються не тільки за рівнем співпраці, а й за своїм економічним потенціалом в рамках СНД. У зовнішньоекономічному плані важливим чинником, що стимулює співробітництво, виступає членство в СОТ чи прагнення до нього. Угода з СОТ фіксує певний рівень тарифних ставок у торгівлі з членами організації та рівень відкритості для них окремих секторів національної економіки. Тому зобов'язання перед СОТ створюють серйозні обмеження для проведення новими країнами скоординованої митної та макроекономічної політики. Оскільки членство в СОТ для більшості країн СНД є життєво важливим, остільки частка торгівлі з третіми країнами стійко зростає. Зміна економічних і політичних умов співпраці зажадало здійснення ініціативи щодо створення єдиного економічного простору та зони вільної торгівлі, з якою 23 лютого 2003 виступили Білорусь, Казахстан, Росія і Україна. На ці країни припадає більше 90% сукупного ВВП країн СНД. Їх взаємний товарообіг становить більше% взаємної торгівлі Співдружності. Країни-засновники серед всіх інших угруповань на пострадянському просторі характеризуються найменшими відмінностями за рівнем соціально-економічного розвитку. Для Білорусі, Казахстану, Росії та України характерні широкі прикордонні і міжрегіональні зв'язки. Незважаючи на цілком очевидні економічні резони створення нової організації, деякі аналітики вважають, що підгрунтям є політичні мотиви. Угода про створення Єдиного економічного простору передбачає створення умов для вільного транскордонного руху товарів, послуг, капіталу і робочої сили. Країнами-учасницями повинна також проводитися узгоджена зовнішньоторговельна, податкова, грошово-кредитна і валютно-фінансова політика в межах необхідних для забезпечення рівноправної конкуренції і підтримки макроекономічної рівноваги. Документ передбачає спільність принципів регулювання діяльності природних монополій, забезпечення рівного доступу до національних комунікацій та уніфікацію тарифів. Підписана угода являє собою свого роду «протокол про наміри». Угода передбачає поетапне протягом 5-7 років формування єдиного економічного простору з урахуванням інтересів окремих країн-учасниць. Його важливою особливістю є те, що дві держави вже беруть участь у формуванні єдиного економічного простору в рамках Союзної держави Білорусі і Росії та Євразійського економічного співтовариства.
Інтеграція бюджетних систем Росії та Білорусі вимагає вирішення декількох взаємопов'язаних завдань. По-перше, забезпечення порівнянності бюджетних систем, яка означає, що існують єдині підстави для виявлення загальних і особливих рис національних бюджетних систем. Для цього необхідно створити за допомогою структурування декількох крупних блоків бюджетної системи: - бюджетного пристрою, включаючи нормативно-правову базу; - політики у сфері формування доходної частини бюджетів, включаючи податкові та неподаткові форми доходів; - політики у сфері державних витрат; - політики в області міжбюджетних відносин; - боргової політики; - характеристик бюджетного процесу; - оціночних показників, використовуваних для характеристики національної бюджетної системи. По-друге, слід використовувати найбільш ефективний підхід з точки зору співвідношення витрат і вигод, одержуваних зацікавленими сторонами, тобто оцінити альтернативні структури як у сфері бюджетного пристрою, так і в сфері оподаткування, витрачання державних коштів і т.д. По-третє, визначити бажану ступінь інтеграції бюджетного простору. Способи адаптації повинні володіти достатнім ступенем гнучкості, з тим щоб, не порушуючи обраних орієнтирів розвитку бюджетних систем країн, які досить далеко просунулися у вирішенні питання побудови (модернізації) бюджетних систем, орієнтованих на функції держави в ринковій економіці, разом з тим, дозволяли б встановити рамки і можливості розвитку інших бюджетних систем. Позитивний аналіз можливостей і обмежень інтеграції бюджетного простору повинен в обов'язковому порядку враховувати не тільки особливості політичного устрою (формальні ознаки), а й реально існуючий політичний режим. По-четверте, обгрунтувати практичні аспекти інтеграції бюджетного простору в практичному плані, розглядаючи інтеграцію як уніфікацію або як гармонізацію бюджетних систем або їх окремих компонентів. Наповнення інтеграції бюджетного простору як реального процесу багато в чому буде залежати від: а) виявлення інваріантних до рівня економічного розвитку і характеристикам політичного устрою властивостей бюджетної системи, б) ідентифікації можливостей коригування траєкторії економічного розвитку або окремих елементів політичного устрою. Перспективи інтеграції бюджетного простору двох країн залежать від реалізації принципів бюджетного федералізму, який дозволяє зв'язати в єдину пояснює конструкцію стимули економічних агентів, що беруть участь як у господарській діяльності, так і в її регулюванні, а також від принципу автономності бюджетів. У цьому випадку теоретично можна було б спостерігати інтеграцію бюджетного простору на основі функціонування зворотного зв'язку. Встановлення податкового режиму (включаючи податкове адміністрування) і режиму витрачання бюджетних коштів впливає на умови ведення підприємницької діяльності (у тому числі на умови конкуренції). Проте ресурси не володіють достатнім ступенем мобільності. Зокрема, трудові ресурси територіально закріплені. Також відсутній розвинений ринок нерухомості. Оскільки бюджетні системи двох країн складаються не менше ніж з двох рівнів, то теоретично можлива конкуренція за платників податків між окремими частинами бюджетної системи. У цьому зв'язку велике значення має зниження бар'єрів входу на регіональні ринки, також як і бар'єрів виходу. Таким чином, перспективним напрямком інтеграції бюджетних систем є інтеграція, заснована на уніфікації працюючих (дієвих) принципів, процедур побудови бюджетних систем, тобто потрібні узгоджені зміни до інституційної складової національних бюджетних систем, включаючи не тільки Нормативно-правову базу, а й підходи, які забезпечують дотримання містяться в даній базі приписів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Особливості інтеграції бюджетних систем Республіки Білорусь та Російської Федерації в рамках Договору про створення Союзної держави "
 1. Зміст
  4 ВІД АВТОРІВ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В РАМКАХ інституціональної теорії 6 Доцільність та перспективи використання неоінституціонального МЕТОДОЛОГІЇ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Республіки Білорусь 6 ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ ТРАНСАКЦІОННИ1Х ВИТРАТ СУБ'ЄКТІВ господарювання в економіці Республіки Білорусь 25 ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ бюджетно-податкового
 2. ВІД АВТОРІВ
  бюджетно-податкової політики стосовно до умов Республіки Білорусь. Некритичний перенесення в білоруську дійсність постулатів класичних ліберальних теорій, орієнтованих на економічно раціональне поведінка суб'єктів господарювання та недооценивающих роль держави в управлінні господарськими процесами, певною мірою гальмує розвиток національної економіки, в рамках
 3.  Н.А.Восколовіч, Е.Н.Жільцов, С.Д.Енікеева. ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ громадського сектору, 2008

 4.  Курсоутворення в Республіці Білорусь.
    особливо на природний газ - за січень-вересень 2004 р. на 29,7%, в 145 порівнянні з відповідним періодом 2003 р.) Міжнародні резерви країни залишаються вкрай низькими, приблизно на рівні вартості 1/2 місяця імпорту. Зміна величини обмінного курсу надає безпосередній вплив на динаміку експорту. Однак, незважаючи на те, що в 2003-2004 рр.. спостерігалося зниження темпів
 5.  Глава 7. Поглиблення процесів інтеграції світової економіки (друга половина XX ст.)
    інтеграції світової економіки (друга половина XX
 6.  17.2 Рахунки з обслуговування касового виконання бюджету
    бюджетних грошей та їх використанням на проведення особливих витрат (рахунок цільового фінансування). Операції за надходженнями та проведеним платежами і переказами грошей з контрольних рахунків готівки відповідних бюджетів, Національного фонду Республіки Казахстан, від реалізації державними установами товарів (робіт, послуг) обліковуються відповідно до єдиної бюджетної класифікацією і
 7.  11. Консолідований бюджет Російської Федерації
    бюджетної системи до нижчому ланці понад закріплених доходів для відшкодування його витрат; надходять до відповідних бюджетів виходячи з розмірів процентних відрахувань, які встановлюються при затвердженні вищестоящого бюджету. Кредитні ресурси - кошти, що даються на кредитній основі, які повинні бути повернуті з відсотками або без відсотків. Дотації - кошти, що надаються в
 8.  СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
    ВВС - Бюлетень Верховного Суду (СРСР, РРФСР, РФ) Відомості (СРСР, РРФСР, РФ) - Відомості З'їзду народних депутатів і Верховної Ради народних депутатів (СРСР, РРФСР, РФ) ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації КоАП РФ - Кодекс України про адміністративні правопорушення НК РФ - Податковий кодекс Російської
 9.  7.3. Бюджети як економічна основа діяльності органів державної влади суб'єктів Російської Федерації
    бюджетної системи - це бюджети суб'єктів Російської Федерації як форма освіти і витрачання грошових коштів, призначених для забезпечення завдань і функцій, віднесених до предметів відання суб'єкта Російської Федерації. Бюджет суб'єкта Федерації являє собою систему економічних відносин, за допомогою якої здійснюється розподіл і перерозподіл національного доходу
 10.  Зміст
    бюджетного регулювання 80 Глава 3 Економічна сутність державного бюджету 3. 1 Бюджет: сутність, функції і значення в системі економічних категорій 91 3.2 Бюджет, як фінансовий план держави 102 3. 3 Принципи побудови бюджету та основні аспекти їх реалізації 118 Бюджетна політика держави 111 3. 5 Цивільний бюджет: призначення та роль у розвитку бюджетних відносин в
 11.  10. Бюджетне пристрій до в Російській Федерації, його основа і значення
    бюджетної системи; 3) збалансованості бюджетів; 4) повноти відображення доходів і витрат всіх складових бюджетної системи 5) самостійності бюджетів; 6) ефективності та економності використання бюджетних коштів; 7) гласності, достовірності бюджету; 8) сукупного покриття витрат бюджетів; 9) адресності та цільового характеру бюджетних коштів Єдність бюджетної системи РФ - це єдність
 12.  ЛІТЕРАТУРА
    особливості сучасної економічної ситуації в Росії / / Зап. економіки. 2003. - № 5. Образкова Т. Державні витрати і бюджетна система / / НЕГ, 2003. - № 91. Бірюкова О. Однозначну діагноз. / / Білоруський ринок. Харріс Л. Грошова теорія: пров. з англ. / Під заг. ред. і виступ В.М. Усоскіна. - М.: Прогресс, 1990. Нурієв Р.М. Економіка розвитку: Моделі становлення ринкової економіки.
 13.  2.3. Оцінка впливу тарифного регулювання імпорту на ефективність діяльності промислових підприємств
    особливості багато в чому розкривають сутність тарифної політики Республіки Білорусь - вона носить виражений захисно-фіскальний характер. Державою встановлена ??автоматична тарифний захист всіх вітчизняних виробників від конкурентів з далекого зарубіжжя незалежно від її необхідності та економічної доцільності. У разі значного збитку для вітчизняних підприємств від конкуренції

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба