трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. Порядок оцінки нематеріальних активів


Методи оцінки нематеріальних активів і правила прийняття їх до обліку визначені ПБО 14/2000. Ним встановлено, що нематеріальні активи повинні прийматися до бухгалтерського обліку за первісною вартістю.
Формування первісної вартості нематеріальних активів залежить від того, що стало підставою для прийняття дан-ного об'єкта до обліку. Нематеріальні активи можуть надходити в організацію наступними основними способами:
придбання за плату;
створення безпосередньо самою організацією;
безоплатне отримання від інших організацій і фізичних осіб;
внесення засновниками в рахунок внеску до статутного капіталу організації;
надходження в обмін на інше майно.
Первісною вартістю нематеріальних активів, слід придбати тенних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством РФ).
Перелік основних фактичних витрат на придбання нематеріальних активів встановлено п. 6 ПБО 14/2000. Даний перелік є відкритим, тобто передбачає можливість включення до первісної вартості нематеріальних активів окремих видатків, не перелічених у зазначеному пункті, але непо-безпосередніх пов'язаних з придбанням та приведенням нематеріальних активів у стан, в якому вони придатні до вико-ванию у запланованих цілях.
Не включаються до фактичні витрати на придбання, створення нематеріальних активів загальногосподарські та інші аналогічні витрати, крім випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбанням активів.
Фактичними витратами на придбання нематеріальних активів можуть бути:
суми, що сплачуються згідно з договором поступки (придбання) прав правовласнику (продавцю);
суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням нематеріальних активів;
реєстраційні збори, митні збори, патентні мита та інші аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з поступкою (придбанням) виключних прав правовласника;
винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбаний об'єкт нематеріальних ак-тивів;
інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням нематеріальних активів.
Якщо умовами договору на придбання нематеріальних активів передбачена відстрочка або розстрочка платежу, то фактичні витрати приймаються до бухгалтерського обліку в повній сумі кредиторської заборгованості.
Приклад 3. Організація в січні 2004 р. придбала виключи-тельное право на винахід вартістю 11 800 руб., В тому числі ПДВ - 1800 руб У відповідності з договором оплата зроблена тільки в лютому 2004 р За відстрочку платежу організація додаткового-тельно виплатила патентовласникові винагороду в сумі 590 руб., в тому числі ПДВ - 90 руб., а також організація сплатила патентну мито за реєстрацію договору на придбання патенту в розмірі 300 руб
Первісна вартість патенту буде равна10 000 руб. + 500 руб. + 300 руб. = 10 800 руб.
Первісна вартість нематеріальних активів, створених самою організацією, складається з суми фактичних витрат на їх створення, виготовлення. До таких витрат можуть ставитися:
витрачені матеріальні ресурси;
оплата праці працівників організації,
сума нарахованого єдиного соціального податку;
оплата послуг сторонніх організацій з контрагентські договорами;
сума амортизації по основних засобів, використаним при створенні нематеріальних активів;
патентні мита, пов'язані з одержанням патентів, свідоцтв,
інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням, виготовленням нематеріальних активів.
Відповідно до п. 7 ПБО 14/2000 нематеріальні активи вважаються створеними у разі, якщо виключне право на результати інтелектуальної діяльності належить організації, а також є документи, видані на ім'я організації на підтвердження прав на ці нематеріальні активи. Наприклад, свідоцтво на товарний знак, право користування найменуванням місця походження товару, патент на промисловий зразок і т.п
Первісною вартістю нематеріальних активів, отриманих організацією за договором дарування (безоплатно), визнається їх ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку. Датою прийняття до бухгалтерського обліку нематеріальних активів є дата затвердження акта про приймання-передачу нематеріальні активів. При визначенні ринкової вартості немате-р'іальних активів, отриманих безоплатно, можуть бути використані дані про ціни на аналогічну продукцію, отримані в письмовій формі від організацій-виробників, торгових інспекцій та організацій, органів державної статистики, екс-'пертів. У цих цілях може бути використана інформація про рівень цін, опублікована в засобах масової інформації та спеціальної літературі
Відповідно до п. 8 ПБО 9/99 безоплатно отримані активи повинні включатися до складу позареалізаційних доходів.
За Планом рахунків бухгалтерського обліку вартість активів, отриманих безоплатно, слід враховувати як доходи майбутніх періодів на однойменному рахунку 98.
Незважаючи на те, що в бухгалтерському обліку вартість об'єкта нематеріальних активів, отриманих безоплатно від інших організацій, не відображається у момент його отримання через рахунок з обліку позареалізаційних доходів, організація повинна збільшити розмір оподатковуваної бази з податку на прибуток на всю ринкову вартість безоплатно отриманого майна
Первісна вартість нематеріальних активів, внесених в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал організації, визначається як їх грошова оцінка, погоджена засновниками (учасниками) організації (п. 9 ПБО 14/2000). Але при цьому погоджена засновниками (учасниками) грошова оцінка майна не може бути вище величини оцінки, виробленої незалежним оцінювачем
Первісною вартістю нематеріальних активів, отриманих за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) не грошовими засобами, визнається вартість товарів (цінностей), переданих чи які підлягають передачі організацією (п. 11 ПБО 14/2000). Вартість товарів (цінностей), переданих чи які підлягають передачі, встановлюється виходячи з ціни, за ко-торою в порівняльних обставин організація зазвичай визначає вартість аналогічних товарів (цінностей) Однак по-останньої положення не може застосовуватися на практиці, так як нематеріальним активом може бути тільки патентоспроможний винахід, який унікально за своїми характеристиками.
Нематеріальні активи, вартість яких при придбанні визначена в іноземній валюті, оцінюються в рублях шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом ЦБ РФ, що діє на дату придбання об'єкта.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Порядок оцінки нематеріальних активів "
 1. 1.3. Інвентаризація нематеріальних активів
  нематеріальних активів необхідно перевірити: наявність документів, що підтверджують права організації на його використання; правильність і своєчасність відображення нематеріальних активів у балансі. Результати інвентаризації відображають в опису нематеріальних активів (форма № інв-1а). Якщо ж дані опису відрізняються від даних бухгалтерського обліку, складають слічітельнуювідомість (форма № інв-18). Для
 2. 22 Аналіз ефективності використання нематеріальних активів
  оцінки їх динаміки в розрізі класифікаційних груп, так як вони неоднорідні за своїм складом, характером використання в процесі виробництва, за ступенем впливу на фінансові результати діяльності. Аналіз та оцінка структури здійснюються за видами, за джерелами надходжень, за термінами корисного використання, за ступенем правової захищеності, за ступенем престижності, за ступенем ліквідності
 3. 8.2. Документальне оформлення руху нематеріальних активів
  порядок і термін використання, первісна вартість, норма амортизації, дата введення та виведення з експлуатації та деякі інші реквізити. Особливу увагу слід звернути на правильність переходу права на володіння нематеріальними активами. Наприклад, придбання права на об'єкти, що охороняються патентним правом (винаходи, корисні моделі тощо), має підтверджуватися відповідними
 4. 8.5. Розкриття інформації про нематеріальні активи в бухгалтерській звітності
  оцінки нематеріальних активів, придбаних нема за грошові кошти; про вжиті організацією терміни корисного використання нематеріальних активів (за окремими групами); про способи нарахування амортизаційних відрахувань по окремих групах нематеріальних активів; про способи відображення в бухгалтерському обліку амортизаційних відрахувань по нематеріальних активів. 8.6. Завдання: записати
 5. 8.4 Облік амортизації нематеріальних активів
  оцінці з віднесенням суми оцінки на фінансові результати організації. Погашення вартості окремих видів нематеріальних активів може не проводитись. Як правило, це активи, вартість яких з часом не зменшується, або активи, використання яких приносить постійну і незменшуваного прибуток, товарні знаки, ноу-хау і деякі інші. Амортизація не нараховується також по
 6. 4.2. Документальне оформлення та аналітичний облік нематеріальних активів
  порядок і термін використання, первісна вартість, термін корисного використання, спосіб нарахування і норма амортизації, дата введення та виведення з експлуатації та деякі інші реквізити. Особливу увагу слід звернути на правильність переходу виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності. Наприклад, придбання виключного права на об'єкти, що охороняються патентним правом
 7. 6.10. Розкриття інформації про вкладення у необоротні активи в бухгалтерській звітності
  порядок обліку витрат на виробництво будівельних робіт? 4. Який порядок обліку витрат з формування основного стада? 5. Які умови визнання витрат по НДДКР? 6. Якими способами списуються витрати по НДДКР? 7. Який порядок обліку ПДВ по надійшли основних засобів і нематеріальних активів? 8. У яких формах звітності містяться відомості про витрати за довгостроковим інвестиціям? 9.
 8. 2.10. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів
  оцінка, охоронний документ. Вартість об'єктів нематеріальних активів в бухгалтерському балансі відображається за залишковою вартістю за фактичними витратами на придбання за мінусом аморти-заційну відрахувань протягом корисного терміну використання. Для підприємств залізничного транспорту - це новий об'єкт спостереження обліку, аналізу та управління. Питома вага не-матеріальних активів у
 9. 36. Показники ділової активності та рентабельності підприємства
  оцінки товарно-матеріальних цінностей і запасів підприємства); 2) зовнішні (галузева приналежність організації, обсяг діяльності, рівень інфляції, характер господарських відносин з партнерами). Показники ділової активності підприємства можна розділити на дві групи. 1. Загальні показники оборотності активів: 1) коефіцієнт загальної оборотності капіталу (ресурсоотдачи) - відображає швидкість
 10. Глава 10 Облік нематеріальних активів
  нематеріальних
 11. Глава 4 Облік нематеріальних активів
  нематеріальних
 12. Глава 8 Облік нематеріальних активів
  нематеріальних
 13. 2.2. Облік нематеріальних активів
  нематеріальних активів з 1 січня 2006 г. включає суму платежів, пов'язаних з поступкою (придбанням) не тільки виняткових, але і майнових прав правовласника. У результаті в розряд нематеріальних активів установ потрапляють як виняткові, так майнові права користування, наприклад, творами кіномистецтва, літератури і т. п., якщо термін користування перевищує 12 місяців.

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба