трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. Постійні і змінні витрати виробництва


Різні види ресурсів по-різному переносять свою вартість на готову продукцію. Відповідно до цього в теорії і на практиці розрізняють постійні та змінні витрати виробництва.
До постійних витрат виробництва відносять витрати, величина яких не змінюється зі зміною обсягів виробництва. Вони повинні бути оплачені, навіть якщо підприємство не виробляє продукцію (відрахування на амортизацію, оренда будівель та обладнання, страхові внески, оплата вищого управлінського персоналу і т.д.).
Під перемінними розуміють витрати, загальна величина яких знаходиться в безпосередній залежності від обсягів виробництва і реалізації, а також від їхньої структури при виробництві і реалізації декількох видів продукції. Це витрати на сировину і матеріали, паливо, енергію, транспортні послуги, більшу частину трудових ресурсів і т.д.
З визначення випливає, що величини змінних витрат у кінцевому рахунку залежать не тільки від обсягів виробництва, а й від економії матеріальних і трудових витрат у результаті проведеної раціоналізації виробництва і праці. Вплив останніх призводить до того, що змінні витрати зі зростанням обсягів виробництва збільшуються по-різному. На практиці виділяють три можливі випадки збільшення змінних витрат: пропорційно збільшенню обсягів виробництва, регресивно, випереджаючими темпами порівняно із зростанням обсягів виробництва.
Виявити ступінь впливу економії матеріальних і трудових ресурсів на характер зміни змінних витрат можливе лише на основі обчислення середніх змінних витрат на одиницю продукції. Проілюструємо це на прикладах, заснованих на умовних даних (табл. 6).
Таблиця 6
Динаміка змінних витрат
Виробництво, одиниця
(Q)
Змінні витрати, тис. руб. (ІV)
Середні змінні витрати, руб. (Іvcp)
0
0
100
2000
20,00
200
4000
20,00

1. Змінні витрати зростають пропорційно збільшенню обсягів виробництва.
Перенесемо дані таблиці на графіки (рис. 7).

Зростання середніх змінних витрат у розрахунку на одиницю продукції на одну і ту ж величину (20 руб.) Пояснюється відсутністю економії ресурсів.
2. Змінні витрати зростають меншими темпами порівняно із зростанням виробництва (табл. 7, рис. 8).
Таблиця 7
Регресивний характер росту змінних витрат Виробництво, одиниць (Q)
Змінні витрати, тис. руб. (ІV)
Середні змінні
витрати, руб. (Іvcp)
0
0
-
100
2000
20,00
200
3000
15,00
300
3800
12,67
400
4500
11,25
500
5000
10,00
Як видно, середні змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції зменшуються із зростанням обсягів виробництва, але при зростанні змінних витрат.

3. Змінні витрати збільшуються порівняно із зростанням обсягу виробництва більш високими темпами. Це обумовлюється не тільки відсутністю якої б то не було раціоналізації виробництва, а й перевитратою матеріальних витрат і трудових ресурсів, що виражається у зростанні витрат на одиницю продукції (табл. 8, рис. 9).
Таблиця 8
Прогресивний характер росту змінних витрат
Виробництво, одиниць (Q)
Змінні витрати, тис. руб. (ІV)
Середні змінні витрати, руб. (Іvcp)
0
0
100
2000
20,00
200
4500
22,50
300
7500
25,00
400
11000
27,50
500
15000
30,00
Таким чином, при управлінні формуванням витрат виробництва необхідно постійно звертати увагу на характер їхнього зростання для того, щоб своєчасно вживати заходів щодо їх зниження.
В умовах конкуренції важливо не тільки знати величину змінних витрат, а й обсяг загальних. Іноді їх називають валовими витратами, що складаються з постійних і змінних витрат.
Іo = Иc + ІV,
де Іo - загальні (валові) витрати;
Иc - постійні витрати;
ІV - змінні витрати.

Знання загальних (валових) витрат дозволяє судити про величину витрат, які несе підприємство в результаті здійснення виробничо-господарської діяльності (починаючи з початкової стадії і до повного використання всього виробничого потенціалу), а також правильно формувати фінансову політику підприємства.
В силу того, що постійні витрати незмінні протягом виробничого циклу, загальні витрати в своєму розвитку слідують за змінами змінних витрат.
Графічно це можна зобразити таким чином (рис. 10).

Аналогічна закономірність виявляється і в русі загальних витрат (Іоср) (рис. 11).

У даному випадку на характер зміни середніх загальних витрат впливають не тільки середні змінні, а й середні постійні, які із збільшенням обсягів виробництва зменшуються.
З графіка випливає, що середні загальні витрати зі зростанням обсягів виробництва знижуються до певного моменту, а потім знову зростають. Разом з тим вони не дають відповіді, до яких меж можна розширювати виробництво, які витрати понесе підприємство у разі виробництва останньої одиниці (при його розширенні) або яка буде економія в разі скорочення на цю останню одиницю. Тут потрібно інший підхід.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Постійні і змінні витрати виробництва "
 1. Витрати виробництва
  постійних і змінних витрат. Граничні і. - Збільшення витрат, необхідне для приросту випуску якогось товару або послуги на одиницю. Середні і. - Витрати виробництва, що припадають на одиницю продукції. Явні і. - Витрати, які приймають форму явних (грошових) платежів постачальникам зовнішніх факторів виробництва і проміжних виробів. Неявні і. - Альтернативні витрати, які
 2. 20. ЕКОНОМІЧНІ ВИТРАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  постійні витрати та змінні витрати. Постійні витрати виробництва в короткостроковому періоді залишаються незмінними і не залежать від обсягів виробленої продукції. До постійних витрат відносяться витрати на управління підприємством, утримання виробничих приміщень і т. д. Змінні витрати змінюються залежно від обсягів виробництва. До них відносяться: витрати на покупку сировини,
 3. § 5. Постійні витрати і попит на працю
  постійними або квазіпостійними витратами на працю. Обсяг праці як фактора виробництва L залежить від тривалості робочого часу Н (кількість робочих годин на день або на тиждень, або кількість робочих днів у році) і від кількості найнятих працівників N. L = HN. У короткостроковому періоді виробнича функція фірми може бути представлена ??як функція від двох виробничих факторів:
 4. Питання 13Порог рентабельності (точка беззбитковості). Запас фінансової міцності
  постійних витрат у структурі собівартості продукції знижується і з'являється «ефект додаткового прибутку». Аналіз беззбитковості (аналіз співвідношення "витрати - обсяг виробництва - прибуток», СУР-аналіз) в даний час широко використовується для визначення: критичного обсягу виробництва для беззбиткової роботи; залежності фінансового результату від змін одного з елементів співвідношення;
 5. 7.2. Беззбитковість роботи підприємства Игитов. Точка беззбитковості: поняття, методика розрахунку, застосування
  постійних витрат і прибутку. Для розрахунку суми покриття з виручки віднімають всі змінні витрати (іноді їх називаються вають прямими витратами), а також частина накладних витрат, які залежать від обсягу виробництва і надання послуг і тому відносяться до змінних витрат. Під середньою величиною покриття розуміють різницю між ціною одиниці послуги та середніми змінними витратами.
 6. Еластичність
  змінної у відповідь на зміну іншої, пов'язаної з першим
 7. 3.4. Розрахунок мінімального обсягу товарообігу, необхідного для беззбиткової роботи підприємства
  постійні витрати, сума яких не залежить від обсягу това-рооборота (оренда, амортизація, витрати на утримання будівель, приміщень і т. д.); змінні витрати, тобто витрати, пов'язані з купівлею товарів, їх транспортуванням, зберіганням, підробітком, сортуванням, пакуванням, реалізацією. Передбачається, що змінні витрати розвиваються в тому ж напрямку і в тих же темпах, що й обсяг
 8. 1. Витрати виробництва в сільському господарстві
  постійного і змінного капіталу (c + v). Розмір витрат виробництва складається в умовах конкурентної боротьби за ринки збуту продукції. Економічна сутність витрат виробництва полягає в тому, що в умовах послідовної інтенсифікації та науково-технічного прогресу в сільському господарстві відбувається зміна співвідношення між витратами живої і минулої праці. Це досягається за
 9. § 24. Види витрат та їх економічне значення
  постійні витрати; змінні витрати. Постійні витрати - це ті витрати, які не можна змінити в короткостроковому періоді, і тому вони залишаються одними і тими ж при невеликих змінах обсягів виробництва товарів або послуг. До постійних витрат відносяться, наприклад, орендна плата за приміщення, витрати, пов'язані з обслуговуванням устаткування, виплати в погашення раніше отриманих позик,
 10. 2.6. Аналіз витрат на продаж (витрат обігу) у торгівлі
  постійних витрат відносяться: витрати на оплату праці працівників апарату управління, які отримують посадові оклади, амортизація основних засобів, витрати на поточний ремонт, витрати на оренду і утримання будівель , споруд, приміщень та ін-інвентарю. Відповідно детермінована факторна модель витрат має вигляд І - Уипер х ТО + іпостась, (2.24) ще І - загальна сума витрат обігу; Уипер -
 11. Альтернативні витрати
  витрати виробництва товарів і послуг, які вимірюються вартістю найкращої втраченої можливості використання витрачених на їх створення факторів
 12. Тема 5АНАЛІЗ ВИТРАТ ОБІГУ
  постійні н змінні. Отже, зростання товарообігу може супроводжуватися збільшенням абсолютної величини не всіх витрат, а тільки змінної їх частини (рівень змінних витрат при цьому нс змінюється). Розподіл витрат обігу на постійні та змінні дозволяє виявити величину відносної економії (перевитрати) і визначити вплив на них обсягу товарообігу. Дчя цього
 13. 5.2. МЕТОДИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ВИТРАТ
  постійні витрати, руб.; B - змінні витрати на одиницю продукції, руб.; X-показник, що характеризує рівень ділової активності підприємства (обсяг виробництва продукції, робіт, послуг тощо) в натуральних одиницях виміру. Для прийняття управлінських рішень та планування необхідно розділити (диференціювати) сукупні витрати на змінну і постійну частини. У теорії та практиці

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба