трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. Роль фінансового планування та прогнозування в реалізації фінансової політики підприємства


Побудова ефективної системи управління фінансами є головною метою фінансової політики, що проводиться на підприємстві. Розробка фінансової політики підприємства повинна бути підпорядкована як стратегічним, так і тактичним цілям. Стратегічними цілями фінансової політики є:
максимізація прибутку;
оптимізація структури джерел фінансування;
забезпечення фінансової стійкості;
про підвищення інвестиційно!! привабливості.
Рішення короткострокових і гекушіч завдань вимагає разработкіі облікової, податкової та кредитної тіолі тки підприємства, а також політики управління оборотними коштами, кредиторської та дебіторської заборгованостями, і іержклчі підприємства, включаючи вибір способів амортизації. Поєднання інтересів розвитку підприємства, наявність достатнього рівня коштів для цих цілей і збереження його платоспроможності можливе тільки за узгодженості стратегічних і тактичних завдань, які формалізуються в процесі фінансового планування. Фінансовий план формулює цілі та критерії оцінки діяльності підприємства, дасть обгрунтування обраної стратегії і показує, як досягти поставлених цілей. Залежно від цілей можна виділити стратегічний, короткостроковий і оперативний види фінансового планування.
Стратегічне планування опрелсляет найважливіші показники, пропорції і темпи розширеного відтворення. У широкому сенсі його можна назвати плануванням росту і розвитку підприємства. Воно носить довгостроковий характер і пов'язане з прийняттям основоположних фінансових та інвестиційних рішень. Фінансові плани повинні бути тісно пов'язані з бізнес-планами підприємства. Фінансові прогнози тільки тоді набувають практичну цінність, коли опрацьовані виробничі і маркетингові рішення, які потрібні для втілення прогнозу в життя. У світовій практиці фінансовий план є найважливішим елементом бізнес-планів.
Поточне короткострокове планування необхідно для досягнення конкретних цілей. Цей вид планування звичайно охоплює короткостроковий і середньостроковий періоди і являє собою конкретизацію і деталізацію перспективних планів. З його допомогою здійснюється процес розподілу і використання фінансових ресурсів, необхідних для досягнення стратегічних цілей.
Оперативне планування полягає в управлінні грошовими потоками з метою підтримки стійкої платоспроможності
підприємства. Оперативне планування дає можливість отсле-проживати стан оборотних коштів підприємства, маневрувати джерелами фінансування.
Фінансова частина бізнес-плану розробляється у вигляді прогнозних фінансових документів, які покликані узагальнити матеріали попередніх розділів і представити їх у вартісному вираженні. У цьому розділі повинні бути підготовлені прогнози доходів, руху грошових коштів та балансу.
Прогнози та плани можуть бути виконані з будь-яким рівнем деталізації. Складання комплексу цих документів - Олін з найбільш широко використовуваних підходів у практиці фінансового прогнозування. Фінансовий прогноз являє собою розрахунок майбутнього рівня фінансової змінної: величини грошових коштів, розміру фондів або їх джерел.
Діяльність підприємства прийнято розділяти на три основні функціональні області: поточну, інвестиційну та фінансову.
Під поточною мається на увазі діяльність, яка має на одержання прибутку як основної мети (або не має такої мети) у відповідності з предметом і цілями діяльності - виробництвом промислової продукції, виконанням будівельних робіт, заняттям сільським господарством, торгівлею, громадським харчуванням, заготівлею сільськогосподарської продукції, здачею майна в оренду та іншими аналогічними видами діяльності.
Під інвестиційною розуміється діяльність, пов'язана з капітальним вкладеннями підприємства у зв'язку з придбанням земельних ділянок, будинків і іншої нерухомості, обладнання, нематеріальних активів, а також їх продажем; із здійсненням довгострокових фінансових вкладень в інші підприємства, випус-ком облігацій та інших цінних паперів довгострокового характеру і т.п.
Під фінансовою мається на увазі діяльність, пов'язана із здійсненням короткострокових фінансових вкладанні, випуском облігацій та інших цінних паперів короткострокового характеру, вибуттям раніше придбаних на строк до 12 місяців акцій, облігацій і т.п.
Складання прогнозних фінансових документів зазвичай починають із складання прогнозу доходів (прогнозного звіту про прибутки і збитки). Саме в цьому документі відображається поточна діяльність підприємства.
Прогноз прибутку і збитків відображає виробничу діяль-ність підприємства, тому його називають прогнозом ре культу-тов виробничої діяльності. І нахабна процес виробництва і збуту продукції або послуг називають операційною діяльністю. Прогноз фінансових результатів тільки тоді буде достовірним, коли достовірні відомості про перспективи зростання основних виробничих показників, динаміка яких була обгрунтована в інших розділах бізнес-плану.
Складання прогнозу прибутку і збитків слід починати з побудови прогнозу обсягу п рол а. Інформацію за обсягом продажів можна отримати з відповідних розділів бізнес-плану.
Цей прогноз покликаний дати уявлення про ту частку ринку, яку підприємство совіраеюі завоювати. Побудова прогнозу обсягу продажів починають з аналізу продукції або товарів, послуг, існуючих споживачів. При лом необхідно відповісти на наступні питання.
Яким був рівень збуту запрошлий рік?
Яким чином складуться відносини з покупцями продукції за її оплаті?
Чи можна прогнозувати глкоі же рівень реалізації продукції, як і у звітному періоді?
Дуже важливо проаналізувати саме базовий період, так як саме він дає відповіді на цілий ряд питань і дозволяє спрогнозувати вплив окремих факторів на обсяг продажів у майбутньому періоді. Можна оцінити, яким чином на об'ємні показники вплинуть зміни якості продукції, рівня цін і попиту, а отже, більш точно визначити величину виручки від реа-лізації продукції виходячи з прогнозних обсягів продажів і цін на планований рік, а також наметігь передбачувані зміни в рівні витрат і майбутній прибуток підприємства.
Найважливішим завданням кожного господарюючого суб'єкта є отримання більшого прибутку при найменших витратах шляхом дотримання суворого режиму економії у витрачанні коштів і найбільш ефективного їх використання. Витрати на виробництво і реалі-зацію продукції - один з найважливіших якісних показників діяльності підприємств. Склад витрат по виробництву і реалі-зації продукції регламентується Положенням про склад витрат по виробництву і реалізації продукції {робіт, послуг) та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку, затвердженим Постановою Уряду Російської Федерації від 5 серпня 1992 р. N ? 552. У поданому розрахунку прибутків і збитків не всі елементи витрат підприємства відображаються на порядок здійснення платежів. Багато елементів витрат, показані в прогнозі прибутків і збитків, ніяк не відбиваються на здійсненні платежів підприємства. Так, матеріали, використовувані в процесі виробництва, могли бути придбані та оплачені за багато місяців до того, як ці витрати відіб'ються в розрахунку прибутків і збитків. Разом з тим може бути і зворотна ситуація, коли матеріали використані в процесі виробництва, враховані в прогнозі прибутків і збитків, але не оплачені. Такі елементи витрат, як оренда, оплата комунальних послуг, відсотки за кредит тощо, відбуваються поступово, протягом року, і тому показані в розрахунку прибутків і збитків як рівні суми. Насправді такі платежі здійснюються поквартально, в піврічний період або щорічно, і тому дані для тих місяців, в які вони дійсно виробляються, можуть бути значно вище.
З цих та інших причин отримання підприємством прибутку не обов'язково означає, що грошові кошти збільшилися, а збільшення грошових коштів не означає, що підприємство отримує прибуток. Отже, необхідно планувати і контролювати обидва параметри. Часто можуть існувати великі відмінності між готівкою і прибутком. Планувати надходження готівки можна шляхом складання прогнозу руху грошових коштів (плану грошових потоків). В основі побудови цього документа лежить метод аналізу грошових потоків cash-flow (потік готівки або грошовий потік).
Управління грошовими потоками є одним з найважливіших напрямків діяльності фінансового менеджера. Воно включає розрахунок часу обороту грошових коштів (фінансовий цикл), аналіз грошового потоку, його прогнозування, визначення оптимального рівня грошових коштів, складання бюджетів грошових коштів.
Фінансовий цикл або цикл обігу готівки являє собою час, протягом якого грошові кошти відвернені з обігу. Тривалість фінансового циклу в днях обороту можна розрахувати як різницю між тривалістю операційного циклу і часом звернення кредиторської заборгованості. У свою чергу тривалість операційного нікла дорівнює сумі часу звернення виробничих запасів, витрат і дебіторської заборгованості. Час звернення виробничих запасів і витрат можна визначити як відношення середніх залишків виробничих запасів і витрат до витрат на виробництво продукції, помноженим на довжину періоду. Час звернення дебіторської заборгованості визначається як відношення середньої дебіторської заборгованості до виручки від продажів у кредит, помножене на довжину періоду. Час звернення кредиторської заборгованості визначається як відношення середньої кредиторської заборгованості до витрат па виробництво продукції, помноженим на довжину періоду.
Аналіз руху потоку грошових коштів проводиться, як правило, за трьома основними напрямками: поточної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. В основі аналізу лежать дані звіту про рух грошових коштів (форма № 4 фінансової звітності). У ньому відображаються надходження, витрата і зміни грошових коштів у ході поточної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства за певний період. Основним завданням цього звіту є надання користувачам необхідної інформації про отримання та витрачання грошових коштів за звітний період Звіт про рух грошових коштів - важливий аналітичний інструмент, який може бути використаний менеджерами, інвесторами і кредиторами для визначення:
збільшення грошових коштів у результаті виробничо-господарської діяльності;
здатності підприємства оплатити свої зобов'язання в міру настання термінів погашення;
здатності підприємства виплачувати дивіденди в грошовій формі;
величини капітальних вкладень в основні фонди та інші необоротні активи;
розмірів фінансування, необхідних для збільшення інвестицій у довгострокові активи або підтримки виробничо-господарської діяльності на даному рівні;
здатності підприємства отримувати позитивні грошові потоки в майбутньому.
Звіт про рух грошових коштів дає можливість користувачам проаналізувати поточні потоки грошових коштів, оцінити майбутні їх надходження, а також здатність підприємства погасити свою заборгованість і виплатити дивіденди, визначити необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів.
"V. г ^ t І V
к * {)
При прогнозуванні потоків ДСН ^ Н'Ч і 'враховувати всі можливі джерела КХТ ^ н и лснія їх відтоку. Прогноз розробляв и tt.,, м <, і послідовників ьности:
прогноз грошових посгугпешчт
прогноз відтоку грошових срск ь
розрахунок чистого грошового потоку ч "«
визначення сукупної поховаєш XV. » *>
Усі надходження і платежі огрлА.іьгі - «s ков в періоди часу, сооїісгствмошіе Ф КМ. s> *
ЩЄСТВЛЄНІЯ ЦИХ платежів, З урахуванням шерлм! I> І, ную продукцію, послуги або поставки \ ш: ПГП »** І і у ^ виробів, умов реалізації продшііі л т ^ к о> виробничих запасів.
Прогнозування грошових nocrvn 5ен.ш> pu
можливого обсягу Основним джерелами v \ \ т \ s інглонлч
коштів є реалізація товарів На прак r »ikc О» тн 'w'
ємств відстежує середній період часу * -1 третин и покупцям для того, щоб оплатити счем Tv ^? ; Ч м ст ЦЧ і * і термін документообігу.
Прогнозування відтоку грошових середовищ «в онре до погашення кредиторської заборгованості. Вважається, що преі ^ річііс ** р »ічіі кість свої рахунки в строк. Якщо ж кредиторська win ** лнн * Ч7 * Не чі Гаша своєчасно, то відстрочена Креля юр *. і ш-і печіння г ь стає додатковим ДЖЕРЕЛОМ kpj7kfH.p »viH0! O Фів ^-кЯ вання.
Розрахунок чистого грошового потоку ікшєлвіяє и пч?? Ч аи Ставлення прогнозованих грошових носіутенін і йигш
Дані про надлишок або дефіциті іомзинаюг а кмоч міся можна очікувати надходження готівки, а я якому ле ть м по ці два параметри виключно важливі Вони і їй
повільно бізнес приносить грошові сре'ли К "не ііое іХ'кіобіі-ковського рахунку щомісяця показує ічкиніе іікпі іи-nt Від ріцательно цифра не тільки означає, що підприєм * п ^ п ^ ьм ^ додаткові фінансові ресурси, а й покаплет кібчош мую ДЛЯ ЦЬОГО суму, яка може бміь ттч «н«. »ж нот тання різних фінансових чеюдов
Прогноз руху грошових коштів
Таблиця 6 Показники Зміна Рух грошових коштів у результаті поточної діяльності Грошові кошти, отримані від покупців (виручка від реалізації товарів, продукції, робіт і послуг, аванси, отримані від покупців (замовників), інші надходження) + Грошові кошти, сплачені постачальникам і персоналу (на оплату придбаних товарів, робіт, послуг, оплату праці, відрахування на соціальні потреби, видачу авансів, розрахунки з бюджетом) Збільшення (зменшення) чистих грошових коштів у результаті поточної діяльності + (-) Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності Довгострокові фінансові вкладення + (-) Капіталовкладення (на оплату машин, обладнання та транспортних засобів, оплату пайової участі в будівництві) (-) Збільшення (зменшення) чистих грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності + <-) Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності Кредити, позики м-> Дивіденди, відсотки по фінансових вкладеннях + (-) Короткострокові фінансові вкладення + (-) Збільшення (зменшення) чистих грошових коштів у результаті фінансової діяльності + (-) Чистий приріст (зменшення) грошових коштів + ??(-) Як видно з наведених у табл. 6 даних, прогноз руху грошових коштів принципово відрізняється від прогнозу прибутку і показує рух грошових коштів, а не зароблений прибуток. У прогнозі прибутку відображається операційна діяльність
 Прогноз руху грошових коштів містить три основні розділи, що відображають рух грошових коштів у результаті поточної, інвестиційної та фінансової діяльності (табл. 6).
  підприємства, визначається ефективність з точки зору покриття виробничих витрат доходами від реалізації виробничої продукції або послуг. На відміну від нього прогноз руху грошових коштів містить два додаткових розділи: чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності та чистий грошовий потік від фінансової діяльності.
 Існують декілька параметрів, які з'являються в прогнозі прибутку і відсутні в прогнозі руху грошових коштів, і навпаки. У прогнозі прибутку немає даних про капітальні платежах, дотаціях, ПДВ, а в прогнозі руху грошових коштів немає відомостей про амортизацію. Амортизаційні відрахування відносяться до розряду калькуляційних витрат, які розраховуються відповідно до встановлених норм і відносяться в процесі розрахунку прибутку до витрат. Реально ж нарахована сума амортизаційних відрахувань нікуди не направляється, а залишається на рахунку підприємства, поповнюючи залишок ліквідних коштів. Тому в прогнозі руху грошових коштів відсутня стаття «Амортизаційні відрахування». Таким чином, амортизаційні відрахування відіграють особливу і дуже важливу роль в системі обліку і планування діяльності підприємства, будучи внутрішнім джерелом фінан-нансування, чинником, що стимулює інвестиційну діяльність. Чим більше залишкова вартість активів підприємства і вище норми амортизації, тим менше оподатковуваний прибуток і відповідно більше чистий грошовий потік від виробничої діяльності підприємства.
 Для перевірки правильності складання прогнозу прибутку і руху грошових коштів доцільно розробити прогнозний баланс. З цією метою використовують баланс, складений на останню звітну дату або на кінець фінансового року. Такий метод фінансового прогнозування називають методом формальних фінансових документів. У його основі лежить пряма пропорційна залежність практично всіх змінних витрат і більшої ча-сти поточних активів і зобов'язань від обсягу продажів, тому цей метод іноді називають прогнозуванням на основі відсотка від продажів. Відповідно до нього здійснюється розрахунок потреби підприємства в активах з метою забезпечення збільшення обсягу ре-алізації продукції і прибутку. Цей розрахунок базується на умові, що активи підприємства зростають прямо пропорційно зростанню обсягу продажів, а отже, для приросту активів підприємству необхідні додаткові джерела фінансування.
 Завданням прогнозного балансу є розрахунок структури дже-ників фінансування, так як виниклу різницю між активом і пасивом прогнозного балансу необхідно перекрити за рахунок до-полнітельних джерел зовнішнього фінансування.
 Процес складання прогнозів прибутку та балансу завершується вибором шляхів залучення додаткових фінансових ресурсів і аналізом наслідків такого вибору. Вибір джерел фінан-нансування одночасно є і корекцією балансу.
 Складання цих документів не дає повної картини про фінан-совою стійкості підприємства. Для того щоб оцінити платежі-здатність і ліквідність прогнозованого балансу, крім прогнив-за прибутки та балансу обов'язково складається прогноз руху грошових коштів.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.2. Роль фінансового планування та прогнозування в реалізації фінансової політики підприємства"
 1.  СПИСОК
    Басовский Л.Є. Прогнозування планування в умовах ринку. М.: ИНФРА-М, 1999. Владимирова Л.П. Прогнозування та планування в умовах ринку: Учеб. посібник. М.: Видавничий Дім «Дашков і Ко», 2001. Новикова Н.В., Поздеева О.Г. Прогнозування та планування макросістем. Учеб. посібник. Єкатеринбург: Изд-во Урал. держ. екон. ун-ту, Ч. 1. 2000. Парсаданов Г.А. Планування та прогнозування
 2.  ЗМІСТ
    ПрЄДІСЛОВІЄ * З Глааа 1. Основи фінансової політики підприємства 5 Поняття «фінансова полінця підприємства», се? значення в розвитку підприємства 5 Цілі, залачі і напрями формування фінансової політики 7 Основні етапи фінансової політики підприємства 10 Суб'єкти І об'єкти фінансової політики 11 Оріанідацін інформаційного забезпечення фінансової політики 13 Фінансова
 3.  28. Прогнозування в галузі фінансового планування
    Значну роль для фінансового планування грає та інформація, яка дає уявлення про стан справ у подальшому, тобто прогностична інформація. Процес отримання цієї інформації називається прогнозуванням Фінансове прогнозування - це перш за все обгрунтування показників фінансових планів, передбачення фінансового становища на той чи інший часовий період. У теорії і на
 4.  ВСТУП
    Становлення ринкових відносин супроводжується формуванням нового господарського механізму, в якому важлива роль відводиться прогнозування та планування економічних процесів на різних територіальних рівнях. Дисципліна «Прогнозування національної економіки» має особливу актуальність і яскраво виражений проблемний характер внаслідок невирішеності багатьох пи-тань. Даний навчальний курс
 5.  Глава 10. Прогнозування та планування фінансовому управлінні підприємством
    Глава 10. Прогнозування та планування фінансовому управлінні
 6.  ЗМІСТ
    ДО ЧИТАЧІВ 9 Розділ I ВСТУП У ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Глава 1. Фінанси підприємств і фінансовий менеджмент 11 Ринкова середу і керування фінансами підприємств 11 Основні напрямки фінансової діяльності підприємств 14 Основні завдання та обов'язки фінансового менеджера на підприємстві 17 Розділ II ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Глава 2. Принципи організації фінансового
 7.  Передмова
    В умовах ринкової економіки, жорсткої конкуренції підвищуються значимість і актуальність довгостроковій і короткостроковій фінансової політики. Очевидно, що від належної організації фінансової політики докорінно залежить бла-гополучіе підприємства. Головна проблема більшості вітчизняних підприємств полягає в нездатності менеджменту управляти підприємством відповідно до сучасних
 8.  ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
    1. Соціально-економічне прогнозування в системі державного регулювання економіки. Планування і ринкова економіка. 2. Основні поняття та визначення науки «Про-прогнозування національної економіки». 3. Завдання, функції та принципи прогнозування 4. Класифікація соціально-економічних прогнозів. 5. Класифікація об'єктів прогнозування 6. Завдання і принципи аналізу об'єктів
 9.  Питання 2функціі фінансового менеджменту
    Функції фінансового менеджменту можна систематизувати наступним чином: Планування (включає в себе стратегічне і поточне фінансове планування). Складання різних кошторисів і бюджетів для будь-яких заходів. Участь у визначенні цінової політики та прогнозуванні збуту. Участь у визначенні умов договорів (контрактів). Оцінка можливих змін структури у вигляді злиттів або
 10.  ЗМІСТ
    ВСТУП Є Глава 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА кризових явищ в економіці и Причини виникнення економічних криз? Класифікація економічних криз ». 20 Державне регулювання кризових ситуацій в економіці 27 Фінансово-економічні кризи на предпрргятіі 38 Глава 2. ПРАВОВІ АСПЕКТИ банкротсва ПІДПРИЄМСТВА 48 Правове регулювання інституту неспроможності (банкрутства) 48
 11.  Питання 6Перспектівное фінансове планування
    Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показники, пропорції і темпи розширеного відтворення, воно є головною формою реалізації цілей підприємства. Перспективне фінансове планування в сучасних умовах охоплює період від 1 року до 3 (рідко до 5) років. Однак такий часовий інтервал носить умовний характер, оскільки залежить від економічної стабільності в
 12.  Питання 4Планірованіе собівартості реалізованої продукції
    Розмір прибутку - один з найважливіших критеріїв оцінки ефективності підприємницької діяльності - залежить від виручки і собівартості реалізованої продукції. Тому в процесі фінансового планування велику увагу приділяють прогнозуванню собівартості продукції. При цьому роль основного відправного документа грає кошторис витрат на виробництво. Слід зазначити, що в бухгалтерському обліку та
 13.  4.1. Система планування на підприємстві
    Система планування на підприємстві охоплює такі види планування: стратегічне, тактичне (техніко-економічне), оперативно-календарне, бізнес-планування та бюджетне планування. Стратегічне планування визначає основні напрями розвитку господарюючого суб'єкта. Основна мета стратегічного планування полягає у створенні потенціалу для виживання підприємства в
 14.  Зміст
    Введення 7 Розділ I ФІНАНСИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Гпава 1. Фінанси та фінансова система 11 Сутність фінансів і їх функції 11 Фінансові ресурси 21 Фінансова система 27 Гпава 2. Фінансова політика 41 Зміст і значення фінансової політики .. 41 Фінансова політика Російської Федерації на сучасному етапі 49 Фінансовий механізм, його роль у реалізації фінансової політики
 15.  ЗМІСТ
    Введення 5 Глава 1 ІНВЕСТИЦІЇ І ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 7 Економічна сутність, форми і види інвестицій 7 Роль інвестицій в економіці 15 Інвестиційна діяльність 17 Контрольні питання і завдання 20 Глава 2 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС І ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК 21 Зміст і основні етапи інвестиційного процесу 21 Інвестиційний ринок: основні елементи 22 Кон'юнктура інвестиційного
 16.  23. Кадрове планування
    Кадрове планування являє собою процес забезпечення потреб організації персоналом відповідної кваліфікації в необхідній кількості в певному часовому періоді. Розрізняють планування загальної потреби в персоналі, додаткової потреби і потреби у фахівцях і службовців. Напрями кадрового планування: розробка кадрової стратегії організації, в тому числі

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба