трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. Події після звітної дати


Порядок оцінки аудитором подій після звітної дати регламентується як Міжнародним стандартом аудиту МСА 560, так і російським Правилом (стандартом) аудиторської діяльності № 10 «Події після звітної дати».
Аудитору слід брати до уваги вплив на бухгалтерську звітність та аудиторський висновок подій (сприятливих і несприятливих) після звітної дати.
У бухгалтерській звітності ці події можуть бути двох типів:
а) події, що підтверджують існування на звітну дату господарських умов, в яких організація вела свою діяльність;
б) події, які свідчать про що виникли після звітної дати господарських умовах.
Події, що відбулися до дати аудиторського висновку.
Аудитор повинен виконати процедури з метою отримання достатніх належних аудиторських доказів того, що всі з-буття, що мали місце до дати аудиторського висновку, кото-які можуть вимагати внесення коригувань в бухгалтерську звітність або розкриття в ній інформації , були встановлені. Ці процедури виконуються на додаток до звичайних про-процедурам, які можуть бути застосовні до конкретних опе-раціях, що відбувається після закінчення звітного періоду, з метою отримання аудиторських доказів щодо сальдо рахунків на кінець періоду, наприклад оцінка правильності віднесення операцій з товарно-матеріальних запасах до звітних періодів або тестування платежів кредиторам. Проте від аудитора не вимагається проведення подальшої перевірки всіх питань, по яких в результаті раніше проведених процедур були отримані задовільні висновки.
Процедури, призначені для визначення подій, ко-торие можуть вимагати внесення коригувань в бухгалтерську звітність або розкриття в ній інформації, виконуються як можна ближче до дати аудиторського висновку:
аналіз методів, встановлених керівництвом для того, щоб забезпечити визначення подій після звітної дати і їх вплив на бухгалтерську звітність;
вивчення протоколів зборів акціонерів, засідань ради директорів (наглядової ради), ревізійної комісії та виконавчого органу, що перевіряється суб'єкта, що проводяться після закінчення періоду; запити щодо подій, протоколи обговорення яких ще не готові;
аналіз самої останньої наявної в наявності попередньої бухгалтерської звітності і, якщо це необхідно і доцільно, аналіз кошторисів, прогнозів руху грошових засобів та інших відповідних звітів керівництва;
запити, адресовані юристам суб'єкта, або повторне об-рощення до них з приводу попередніх письмових чи усних запитів щодо судових розглядів і претензій;
запити, адресовані керівництву, щодо подальших подій, які могли б вплинути на бухгалтерську звітність.
Якщо аудит структурного підрозділу суб'єкта, такого, як представництво, філію або дочірнє підприємство, проводить інший аудитор, аудитору слід взяти до уваги процедури, здійснювані іншим аудитором щодо подій, що мали місце після закінчення періоду, а також розглянути питання про необхідність поінформувати іншого аудитора про плановану дату аудиторського висновку.
Якщо аудитору стає відомо про події, які мають істотний вплив на бухгалтерську звітність, аудитору слід розглянути, чи відображені ці події належним чином в обліку та розкриті чи вони достовірно в бухгалтерській звітності.
Події, що відбулися після дати аудиторського висновку.
В обов'язки аудитора не входить здійснення процедур або направлення запитів щодо бухгалтерської звітності після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, що починається з дати аудиторського висновку, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на бухгалтерську звітність, несе керівництво суб'єкта.
Якщо після дати аудиторського висновку аудитору стає відомо про факт, який може зробити істотний вплив на бухгалтерську звітність, він повинен визначити, чи потрібно внести зміни в бухгалтерську звітність, і обговорити це питання з керівництвом.
При внесенні керівництвом змін до бухгалтерську від-парність аудитору слід представити нове аудиторський за-ключення за зміненою бухгалтерської звітності. Нове аудиторський висновок має бути датована не раніше ніж датою підписання або затвердження зміненої бухгалтерської звітності.
Якщо керівництво не вносить змін до бухгалтерську від-парність, в той час як аудитор вважає, що вони повинні бути внесені, та аудиторський висновок ще не представлено суб'єкту, аудитор висловлює думку з застереженням або негативну думку.
Після видачі аудиторського висновку суб'єкту аудитор зобов'язаний повідомити осіб, які несуть відповідальність за загальне керівництво суб'єктом, про те, що суб'єкт не повинен надавати бухгалтерську звітність та аудиторський висновок третім особам.
Події, виявлені після випуску бухгалтерської звітності. Після випуску бухгалтерської звітності аудитор не несе ніяких зобов'язань, які стосуються спрямування будь-яких запитів щодо цієї бухгалтерської звітності.
Якщо після випуску бухгалтерської звітності аудитору стає відомо про подію або факт, який існував на дату аудиторського висновку, внаслідок якого аудитор повинен був би модифікувати аудиторський висновок, аудитору слід розглянути питання про необхідність перегляду бухгалтерської звітності і обговорити його з керівництвом аудируемого особи.
При перегляді керівництвом бухгалтерської звітності аудитору слід виконати необхідні в даних обставинах аудиторські процедури, перевірити дії, вжиті керівництвом, проінформувати про сформовану ситуацію всіх, хто отримав раніше подану бухгалтерську звітність разом з аудиторським висновком по ній , і представити новий висновок за переглянутою бухгалтерської звітності.
Нове аудиторський висновок має включати текст, привле-Розкаюваний увагу до бухгалтерської звітності, в якому більш докладно викладаються підстави для перегляду раніше представленої бухгалтерської звітності та аудиторського висновку. Нове аудиторський висновок має бути датована не раніше ніж так-той затвердження переглянутої бухгалтерської звітності.
Якщо керівництво не вживає необхідних заходів, щоб проінформувати всіх, хто отримав раніше представлені бухгалтерську звітність та аудиторський висновок, про сформовану ситуацію і не переглядає бухгалтерську звітність, в той час як аудитор вважає її перегляд необхідним, йому слід повідомити осіб, які несуть відповідальність за загальне керівництво суб'єктом, про те, що аудитор зробить заходи, необхідні для того, щоб треті особи не покладалися на аудиторський висновок. Пред-вжиті заходи залежатимуть від юридичних прав і обов'язків аудитора, а також від рекомендацій юристів аудитора.
Необхідність у перегляді бухгалтерської звітності та видачі нового аудиторського висновку може не виникнути, якщо наближається дата бухгалтерської звітності за наступний період за умови, що в новій звітності інформація буде належним чином розкрита.
Рішення про емісію цінних паперів. У випадках проведення емісії цінних паперів аудитор повинен взяти до уваги законодавчі та пов'язані з ними вимоги, пропоновані до аудитору законодавством, в якому має місце розміщення цінних паперів. Наприклад, від аудитора може знадобитися проведення додаткових аудиторських процедур, що охоплюють період до дати складання остаточного документа з емісії цінних паперів. Це звичайно включає виконання процедур, описаних вище і охоплюють період до дати набрання чинності остаточно-тельного документа з емісії цінних паперів або можливо близькою до цього дати, а також вивчення проспекту емісії цін-них паперів на предмет відповідності містяться в ньому тієї бухгалтерської інформації , до якої причетний аудитор.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Події після звітної дати "
 1. 10.1. Оцінка здатності економіческогосуб'екта продовжувати свою діяльність
  Порядок оцінки безперервності діяльності визначається як Міжнародним стандартом аудиту МСА 570, так і російським Правилом (стандартом) аудиторської діяльності № 11 «Придатність припущення безперервності діяльності аудируемого особи». Допущення про безперервність діяльності є основним принципом підготовки бухгалтерської звітності. Відповідно з допущенням про безперервність діяльності
 2. Список нормативних актів
  Конституція Російської Федерації (прийнята на всенародному голосованіі12.12.1993 р.). Бюджетний кодекс Російської Федерації (БК РФ). Цивільний кодекс Російської Федерації (ГК РФ). Житловий кодекс Російської Федерації (ЖК РФ). Податковий кодекс Російської Федерації (НК РФ). Трудовий кодекс Російської Федерації (ТК РФ). Закон РФ від 19.06.1992 р. № 3085-1 «Про споживчу кооперацію
 3. 6.3.1. Основні положення з веденіюоткритой валютної позиції в кредитних організаціях
  Відкрита валютна позиція є для комерційного банку концентрованим вираженням валютного ризику, якому він піддається в процесі своєї діяльності. У цьому зв'язку аудиторський контроль за порядком і правильністю визначення (розрахунку) відкритої валютної позиції (далі ОВП), а також за дотриманням у банку встановлених лімітів на величини ОВП має важливе значення. Відкрита валютна
 4. При аудиті збільшення (зменшення) статутного капіталу
  протягом звітного року аудитор повинен отримати докази правомірності рішень про збільшення (зменшення) статутного капіталу, перевірити дотримання процедури емісії акцій (у акціонерного банку), підтвердити правильність відображення в обліку операцій по зміні статутного капіталу та внесення необхідних змін до реєстру акціонерів. У зв'язку з тим що ухвалення рішення про зміну розміру
 5. Безвідкличні гарантії, номіновані в іноземній валюті, отримані в забезпечення позикової заборгованості
  (відбиті на позабалансовому рахунку 91305 розділу В) , включаються до розрахунку ОВП в тому випадку, якщо позичкова заборгованість виражена в іншій іноземній валюті, ніж отримана в її забезпечення гарантія (наприклад, позичкова заборгованість виражена в доларах США, а гарантія отримана банком в євро або позичкова заборгованість виражена в рублях, а гарантія отримана в доларах США). Попередньо, до
 6. Бухгалтерський облік термінових угод купівлі-продажу валюти КО повинні вести згідно з методикою Положення № 55.
  Здійснювала-вляя позабалансовий облік за терміновою конверсійної угоді покупкіпродажі іноземної валюти, необхідно мати на увазі, що облік вимог і зобов'язань за строковими угодами на позабалансових рахунках має вестися за строками до моменту виконання угоди. При цьому в міру зміни термінів, що залишилися до виконання угоди, суми вимог і зобов'язань повинні переноситися на відповідні
 7. 1.3.1. Нормативне регулювання банківського аудиту
  Правове регулювання зовнішнього аудиту в Російській Федерації здійснюється наступними основними нормативними документами: Указом Президента РФ від 22 грудня 1993 р. № 2263 «Про ауді-Торський діяльності в Російській Федерації» і затвердженими даними Указом «Тимчасовими правилами аудиторської діяльності в Російській Федерації». Тимчасові правила визначили правові засади здійснення в
 8. ПРОГРАМА АУДИТУ
  Перевіряється організація Період аудиту Кількість людино-годин Керівник аудиторської групи Склад аудиторської групи Запланований аудиторський ризик Запланований рівень суттєвості № п / п Перелік аудиторських процедур по розділам аудиту Період проведення Виконай-тель 1 Робочі документи аудитора Примітки - / Керівник аудиторському організації,
 9. Оплата акцій комерційного банку при їх продажу першим власникам здійснюється за ринковою вартістю, але не нижче номінальної вартості.
  Оплата акцій банку при його установі здійснюється засновниками за їх номінальною вартістю. Перевірка аудитором дотримання даних вимог проводиться за платіжними дорученнями, прибутковими касовими ордерами, укладеними договорами купівлі-продажу акцій та іншим первинним документам. Розміщення акцій за ціною нижче ринкової вартості може відбуватися тільки в наступних випадках: розміщення
 10. 1.1. Сутність, необхідність і види аудиту
  Професія аудитора відома з глибокої давнини. Ще приблизно в 200 р. до н.е. квестори (посадові особи, що відали фінансовими та судовими справами Римської імперії) здійснювали контроль за го-жавними бухгалтерами на місцях. Звіти квесторів направля-лись в Рим і заслуховувалися екзаменатором. Подібна практика і дала термін «аудитор» (від лат. Слухати). Законодавчою батьківщиною аудиту
 11. ДОДАТКИ
  Додаток 1. Бухгалтерська звітність організації Бухгалтерський баланс на 1 січня 20ХХ р. Організація ВАТ «XXX» Ідентифікаційний номер платника податків Вид діяльності за КОАТУУ 31.20.1 Організаційно-правова форма / форма власності ВАТ Одиниця виміру - тис. руб. Місцезнаходження (адреса) На початок На кінець Показник Рядок звітного звітного року року 1 2 3 4 АКТИВ I.
 12. 10.3. Оцінка результатів аудиторської перевірки
  Після проведення всіх необхідних процедур аудитор оцінює повноту і якість виконання всіх пунктів програми. Крім того, аудитор розглядає адекватність розкриття фінансовій інформації у звітності. На цій стадії перевірки аудитор може скласти Лист про подання інформації (написане від імені керівництва підприємства), що містить перелік відповідей керівництва на основні питання,
 13.  6.1. Аудит некомерційних організацій
    Згідно з Федеральним законом від 30.12.2008 р. № 307-ФЕ «Про аудиторську діяльність» обов'язковий аудит проводиться у випадках: якщо організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства; якщо цінні папери організації допущені до обігу на торгах фондових бірж і (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів; якщо організація є кредитною організацією,
 14.  При підтвердженні проспекту емісії аудитор повинен підтвердити правильність складання і достовірність даних звітності банку, що містяться в проспекті емісії акцій банку
    Для цього звіряються інші дані, що містяться в рішенні про випуск цінних паперів, з аналогічними даними у відомостях про майбутній ви-пуску цінних паперів (розділ В проспекту емісії), статтями статуту, протоколами загальних зборів акціонерів і ради директорів банку на зраджує і, х відповідності . До таких даних належать: вид випущених цінних паперів; категорія акцій (звичайні,
 15.  10.2. Аудит дотримання порядку проведення операцій за кореспондентськими счетамкредітних організацій
    и На початковому етапі аудиту розрахункових операцій перевіряється дотримання нормативних вимог, що пред'являються до порядку оформлення кореспондентських відносин між банками, які мають бути засновані на двосторонньому договорі один з одним. Це повинно мати місце як при встановленні банками прямих кореспондентських від-носіння, так і при встановленні кореспондентських відносин комерційного

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба