трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2 Ціна і прибутковість облігацій


Облігація - це цінний папір, що засвідчує право її власника в передбачений термін на отримання від особи, що випустив облігацію, її номінальної вартості або іншого майнового еквівалента. Облігація надає її власникові також право на одержання зафіксованого в ній відсотка від номінальної вартості облігації або інші майнові права (ГК РФ, ст. 816).
Власники облігацій не користуються правами власників акціонерного товариства, якими наділені власники акцій. Однак особи, які мають на руках облігації, володіють певними перевагами перед акціонерами. До мо-мента нарахування дивідендів по акціях акціонерне товариство повинно забезпечити виплату відсотків за облігаціями, які включаються у витрати. Якщо АТ терпить банкрут-ство, то в першу чергу погашаються його зобов'язання перед держателями облігацій і іншими кредиторами, і тільки потім активи, що залишилися розподіляються між акціонерами. У нормальних же умовах повернення грошей здійснюється в певний момент часу, який називається датою погашення.
Власники облігацій отримують по них відсотки. Величина їх залежить від різних факторів: строку обігу, ринкової вартості позикових капіталів на момент емісії, рівня інфляції в країні, солідності підприємства, додаткових пільг, гарантій, умов і т. д. Один з основних факторів, пре-допределяющіх рівень прибутковості облігацій, - продовж-ність періоду їх обігу. У нормальній економічній ситуації облігації, що випускаються на тривалі терміни, приносять підвищені відсотки в порівнянні з облігаціями, розміщеними на більш короткі періоди часу. В умовах економіки з сильною інфляцією зв'язок між прибутковістю боргових зобов'язань і термінами їх обігу порушується. За високої інфляції, коли попит на гроші значно перевищує їх пропозицію, ставки відсотків по короткострокових боргових зобов'язаннях можуть виявитися вище, ніж по долгосроч-ним.
Оскільки існує велика різноманітність видів облігацій, виділимо лише ті, які функціонують на російському облігаційному ринку.
Облігації можуть випускатися із заставним забезпеченням і без такого. Справа в тому, що набувач облігації піддається більшому ризику, ніж акціонер, оскільки останній, беручи участь в управлінні товариством, може впливати на його політику.
Облігація не дає своєму власникові права голосу, а отже, не дозволяє брати участь у виробленні управлінських рішень. Забезпечення захисту майнових інтересів облигационеров може здійснюватися за рахунок надання останнім заставних прав на майно АТ.
Незабезпечена облігація являє собою тільки загальне зобов'язання платежу, і утримувач її, в разі невиконання емітентом зобов'язань, може звернути стягнення на його майно нарівні з іншими кредиторами в порядку черговості. Забезпечена облігація передбачає, крім зобов'язань платежу, додаткову гарантію у вигляді застави майна емітента або третіх осіб.
Облігації відкличні, безвідкличні, частково відкличні. Облігації стають відкличними (ліквідаційними), коли емітент резервує за собою право виплатити борг перш тієї дати, в яку він повинен здійснити платіж. Для випуску (погашення) облігацій емітент може створити відкладений фонд, що формується з прибутку.
Облігації з можливістю дострокового погашення, на відміну від відзивних облігацій, погашаються достроково за бажанням їх власника.
Конвертовані облігації надають їх власникам право обміняти всі або частину їх, як правило, на звичайні акції емітента. Значення для власників конвертованих облігацій мають конверсійний коефіцієнт і конверсійна ціна. Конверсійний коефіцієнт 3:1 означає, що при конверсії однієї облігації можна отримати 3 акції. Конверсійна ціна являє собою відношення номінальної ціни облігації (наприклад, 3000 рублів) до конверсійним коефіцієнту (3), і в даному випадку дорівнює 1000 рублів.
Облігації мають номінальну ціну, емісійну ціну, курсову ціну, ціну погашення. Номінальна ціна облігації надрукована на самій облігації і позначає суму, яка береться в борг і підлягає поверненню після закінчення терміну облігаційної позики. Номінальна ціна є базовою величиною для розрахунку принесеного облігацією доходу.
Як правило, облігації випускаються з високою номінальною вартістю. Вони орієнтовані на багатих інвесторів, як індивідуальних, так і інституціональних. Значення но-мінальної ціни не змінюється протягом усього терміну обли-гаціонного позики.
Емісійна ціна облігації - ціна продажу облігацій їх першим власникам. Емісійна ціна може бути дорівнює, менше або більше номіналу, вона залежить від типу облігацій і умов емісії.
Ціна погашення виплачується власникам облігацій після закінчення терміну позики. У більшості випусків ціна погашення дорівнює номінальній ціні, однак вона може й відрізнятися від номіналу.
Курсова ціна - ціна продажу облігації на вторинному ринку. Якщо кожна облігація має строго певну номінальну ціну, ціну погашення і емісійну ціну, рівень яких зафіксований при випуску позики, то курсова ціна зазнає значних змін протягом строку життя облігації.
Загальний дохід від облігації складається з наступних елементів:
періодично виплачуваних відсотків (купонного доходу);
зміни вартості облігації за відповідний період;
доходу від реінвестиції отриманих відсотків.
Фіксований поточний дохід являє собою постійний ануїтет - право отримувати фіксовану суму щорічно протягом ряду років. Як правило, відсотки по облігаціях виплачуються 1-2 рази на рік. Чим частіше виробляються відсоткові виплати, тим більший потенційний дохід приносить облігація, оскільки отримані процентні виплати можуть бути реінвестовані.
Прикладом другої складової доходу, принесеного облігацією, є облігації, куплені за ціною нижче номіналу, тобто з дисконтом (облігації з нульовим купоном). Дохід по них утворюється як різниця між ціною, за якою вони продаються, і номіналом облігації. При купівлі та продажу облігацій з дисконтом важливим моментом є визначення ціни продажу облігації. Іншими словами, за якою ціною слід продати облігацію сьогодні, якщо відома сума, яка буде отримана в майбутньому (номінал), і базова норма прибутковості (ставка рефінансування).
Підрахунок цієї ціни називається дисконтуванням, а сама ціна - сьогоднішньої (поточної) вартістю майбутньої суми грошей.
Дисконтування здійснюється за формулою:
Ppd = Рн х "j-; -1,
1 + t х r
100
де РРЛ - ціна продажу облігації з дисконтом, руб.; Рн - номінальна ціна облігації, руб., t - число років, після закінчення яких облігація буде погашена;
r - норма позичкового відсотка (або ставка рефінансірова-1 ня),%;
дисконтний множник, що показує, яку частку
1 + t х r
становить ціна продажу облігації в її номінальною
100 ціною.
Прибутковість облігації - показник фінансової ефективності облігаційної позики . Це відносний показник, який представляє собою дохід, що припадає на одиницю витрат.
Поточна прибутковість розраховується за формулою:
Стек = - х 100, Кр
де Стек - поточна прибутковість облігації,%;
Д - сума виплачуваних на рік відсотків, руб.; К - курсова вартість облігації, за якою вона була придбана, руб.
Кінцева (або повна) дохідність визначається за формулою:
Дсп + Р
Скон = х 100,
Kp х n
де Скон - кінцева прибутковість облігацій,%; Дсп - сукупний відсотковий дохід, руб.; Р - величина дисконту по облігації, руб., що розраховується як різниця між номінальною ціною облігації та ціною продажу облігації з дисконтом; К - курсова вартість облігації, за якою вона була
придбана, руб.; n - число років, протягом яких інвестор володів облігацією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.2 Ціна і прибутковість облігацій"
 1. 10.3 Ціна і прибутковість депозитних сертифікатів і векселів
  ціна погашення (номінал) векселі; Т - число днів до погашення векселя; 360 - число днів у фінансовому році. Загальний підхід при визначенні ціни дисконтного або про-процентного векселя залишається таким же, як і при визначенні інших короткострокових цінних паперів (облігацій або серти-катів). Проте слід мати на увазі, що векселі котируються на основі дисконтної ставки (дисконтної прибутковості). / Rc х T
 2. 10.5 Співвідношення ризику і прибутковості цінних паперів
  прибутковість цінних паперів тісно пов'язана зі ступенем їх ризику. Термін дії цінного паперу є фактором, що робить істотний вплив на прибутковість. Коли термін дії фінансового інструменту збільшується, рівень прибутковості звичайно зростає. З точки зору інвестора це цілком зрозуміло, тому що, віддаючи гроші на тривалий термін, інвестор піддається більшому ризику. У разі підвищення
 3. ЗМІСТ
  прибутковості 70 Порівняльний аналіз застосовності різних методів оцінки ефективності інвестиційних проектів 71 Альтернативні підходи до оцінки інвестиційних проектів 76 Облік інфляції при оцінці ефективності інвестиційних проектів 79 Глава 6. ГРОШОВИЙ ПОТІК ПІДПРИЄМСТВА 83 Поняття грошовий потік підприємства, його сутність, види та принципи управління 83 Вибір моделі грошового потоку
 4. Аудитору необхідно звернути увагу на оцінку матеріальних активів
  ціна, за якою вони приймаються в оплату часток (акцій). Метод і порядок визначення ціни облігації повинні бути зазначені в проспекті емісії. При цьому Банк Росії рекомендує визначати ціну облігацій таким чином, щоб вона була кратною номіналом акції або номінальної вартості частки. Ціна облігації при оплаті часток (акцій) не може бути більше її ринкової ціни на дату прийняття рішення про випуск
 5. 2.4. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
  ціна і, отже, вище необхідна прибутковість. При наданні позикових коштів кредитори оцінюють ступінь ризику. На практиці чим більше кредитів змушене брати підприємство, тим вище буде відсоток за залученими коштами, які включають премію за ризик. В результаті залучення нових фінансових коштів підви-сит WACC підприємства. Графічна залежність WACC від величини додаткового
 6. 40. Поняття опціону та лістингу
  ціна-страйк) і ціну самого опціону (премія). При укладенні контракту ціну самого опціону завжди виплачує покупець опціону його продавцю (з премією за право надалі використовувати цей опціон). Ціна опціону складається в результаті біржової торгівлі. Ціна виконання опціону - це вартість, за якою власник опціону купує або продає ф'ючерс, що лежить в основі опціону, використовуючи своє
 7. 7.4. Облігаційні позики
  облігацій, спрямована на залучення тимчасово вільних грошових коштів населення і комерційних структур. Термін облігаційної позики, як правило, повинен бути не менш тривалим, ніж середній строк здійснення інвестиційного проекту, з тим щоб погашення зобов'язань за облігаційної боргу відбувалося після отримання віддачі від вкладених коштів. Привабливість облігацій для
 8. 8. Цінні папери та їх види
  облігація, вексель, чек, депозитний сертифікат, казначейське зобов'язання і т. п. 1. Облігації випускаються великими партіями і є борговим зобов'язанням корпорації. Вони являють свідчення того, що корпорація, що випустила облігації, зобов'язується виплатити їх власнику протягом певного періоду часу відсотки по них, а з настанням терміну виплати повинна погасити свій борг
 9. 11.4. РИНКОВИЙ ПОРТФЕЛЬ
  ціна однієї i-тої акції, Е? - очікувана прибутковість в грошах на одну i-тую акцію; о? - стандартне відхилення в грошах однієї i-тої акції. Es as Тоді E. = - '| - 1 , а = -, Q - загальна кількість i - ой акції Рг Рг на ринку, xS = kX = PiQi - вартість корпорації, емітованих i - е акції. Система рівнянь і нових позначеннях буде мати вигляд: 2р, а-аж + 2pa -asQ + ... + = [ef - (1 + г) p] х. N Позначимо
 10. 11.2 Принципи та порядок формування інвестиційного портфеля
  прибутковості, ризику і ліквідності для забезпечення збереження коштів і фінансовій стійкості підприємства; диверсифікація інвестиційного портфеля, включення до його складу різноманітних інвестиційних об'єктів, у тому числі альтернативних інвестицій для підвищення надійності та прибутковості і зниження ризику вкладень; забезпечення керованості інвестиційним портфелем, що передбачає обмеження
 11. ГЛАВА 6АНАЛІЗ ДОХІДНОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  прибутковості попередніх операцій. 13-1014 Під прибутковістю в загальному сенсі розуміють величину доходу від вкладення фінансових коштів (або, простіше кажучи, від надання активів у борг), соотнесенную з витратами на отримання даної суми доходу. В якості доходу, як, впро-чим, і в якості первісних активів, можуть виступати не тільки гроші, але і векселі, товари, цінні папери і т.д. Основним

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба