трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. Облік і контроль виконання стратегії


Розробка стратегічних планів - тільки початок справи. Правда, якість стратегічних планів багато в чому визначає можливість досягнення кінцевих результатів стратегічного менеджменту. Якщо якість стратегічних планів (вхід системи стратегічного менеджменту) буде оцінено, наприклад, на "задовільно", то при будь-якій якості процесу з організації реалізації планів якість виходу системи буде теж "задовільним". Тому для забезпечення якості виходу системи стратегічного менеджменту на "від-особисто" спочатку слід забезпечити на "відмінно" якість пла398
нов, а потім - на тому ж рівні якість процесу по реалізації планів
У коло питань з організації реалізації стратегічних планів входять наступні:
розробка, погодження та затвердження програми, мережевого графіка і оперограмми реалізації стратегічних планів;
організація обліку і контролю виконання планів;
мотивація виконання планів у встановлені терміни, необхідної якості і з оптимальними витратами;
регулювання процесу реалізації стратегічних планів при появі змін у зовнішній і внутрішньому середовищі фірми.
При розробці програми обов'язково повинні застосовуватися наукові підходи, принципи і методи менеджменту, описані у відповідних розділах. Нагадаємо, що при вирішенні будь-якого питання (досягненні будь-якої мети) слід взаємопов'язувати наступні компоненти роботи: найменування, кількість, якість, витрати, терміни, виконавці, ефективність, форма подання роботи, санкції за порушення будь-яких умов, система заохочення за якість.
Для оптимізації тривалості робіт і розподілу ресурсів по роботах програми, а також для забезпечення се наочності рекомендується застосовувати мережеві методи. Для ув'язки робіт і виконавців рекомендується будувати оперограмми за такою формою (рис. 10.1). Роботи, операції Виконавці А ті У г Д 1 (g) - відповідь-виконавці 2. 4 Березня 6 мал. 10.1. Форма оперограмми
На рис. 10.1 показано, що за роботу "1" відповідальним є виконавець Г, а Б - є співвиконавцем. По роботі "2" відповідальним виконавцем є А, решта - співвиконавці і т. д. Застосування оперограмм дозволить забезпечити наочність взаємозв'язків робіт і виконавців.
Ведення регулярного, повного та якісного обліку виконання стратегічних планів є одним з основних умов підвищення ефективності менеджменту. Облік повинен бути організований з виконання всіх планів, програм, завдань за такими параметрами , як кількість, якість, витрати, виконавці та терміни. Облік витрати ресурсів бажано організувати по всіх видах ресурсів, випускається товарах, стадіями їх життєвого циклу і підрозділам. За складній техніці ще необхідно організувати автоматизований облік відмов, витрат на експлуатацію, технічне обслуговування і ремонти .
Вимоги до обліку:
забезпечення повноти, тобто ведення обліку по всіх підсистем системи менеджменту, показниками якості, кількості та ресурсоємності товарів, підрозділам фірми, товарним ринкам і т. д.;
забезпечення динамічності, тобто облік показників у динаміці та використання результатів обліку для аналізу;
забезпечення системності, тобто облік показників системи менеджменту та її зовнішнього середовища (макросередовище країни, інфраструктура регіону, мікросередовище фірми);
автоматизація обліку на основі комп'ютерної техніки;
забезпечення наступності, застосовності і перспективності обліку;
використання результатів обліку в стимулюванні ка-кількісний праці.
Якщо облік ведеться в основному за кількісними показниками і його результати де-небудь фіксуються, то контрольна функція менеджменту дещо ширше. Контроль, по-перше, може бути віднесений як до кількісних показників, так і до якості, документів та інших предметів праці, по-друге, він може здійснюватися в різні періоди.
Контроль можна класифікувати за такими призна-кам:
стадія життєвого циклу об'єкта - контроль на стадії стратегічного маркетингу, НДДКР, ОТПП, виробництва, підготовки об'єкта до функціонування, експлуатації, технічного обслуговування та ремонтів;
об'єкти контролю - предмет праці, засоби виробництва, технологія, організація процесів, умови праці, праця, 400 навколишнє природне середовище, параметри інфраструктури регіону, документи, інформація;
стадія виробничого процесу - вхідний , операційний контроль, контроль готової продукції, транспортування та зберігання;
виконавець - самоконтроль, менеджер, контрольний майстер, відділ технічного контролю, інспекційний контроль, державний, міжнародний контроль;
можливість подальшого використання об'єкта контролю - руйнуючий і неруйнівний контроль;
прийняте рішення - активний (попереджуючий) і пасивний (за відхиленнями) контроль;
ступінь охоплення об'єкта контролем - суцільний і вибірковий контроль;
режим контролю - посилений (прискорений) і нормальний контроль;
ступінь механізації - ручний, механізований, автоматизований, автоматичний контроль;
час контролю - попередній, поточний, заключний контроль;
спосіб отримання і обробки інформації - розрахунок-але-аналітичний, статистичний, реєстраційний;
періодичність виконання контрольних операцій - безперервний і періодичний контроль.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.2. Облік і контроль виконання стратегії"
 1. 22.1. Облік витрат і калькулювання в системі управління собівартістю продукції. Завдання обліку витрат на виробництво
  облік і калькулювання, аналіз і контроль за собівартістю. Всі вони функціонують у тісному взаємозв'язку один з одним. Основні завдання обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції - облік обсягу, асортименту та якості виробленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг і контроль за виконанням плану за цими-доказовий; облік фактичних витрат на виробництво
 2. ТЕМА 10Організація виконання стратегії фірми
  виконання стратегії
 3. 2.20. Основні стратегії з використанням європейських опціонів
  стратегії Найпростішими стратегіями прийнято вважати стратегії, в яких поряд з купівлею або продажем деяких активів займається та чи інша позиція за європейським опціоном на ці активи. Якщо інвестор купує деякі активи і одночасно купує єв -ропейское опціон «пут» на ці активи, то на момент закінчення опціону Т прибуток інвестора становитиме: ST + D | ef (T t) + max {X - ST, 0} - S -
 4. 6.6. Процес аудиту бухгалтерської звітності
  контроль практичного проведення аудиту. Хоча стратегії перевірок конкретних компаній різні, вони засновані на одній і тій же схемі. У найзагальнішому вигляді процес аудиту можна розділити на чотири етапи (у західних аудиторських фірмах стратегія аудиту включає до десяти етапів). Збір інформації. Спочатку необхідно зібрати (а в разі повторного аудиту - оновити) і задокументувати інформа-цію про
 5. 6.1. Визначення стратегії аудиторської перевірки
  урахуванням індивідуальних особливостей кожного економічного суб'єкта, яка передбачає: розгляд зібраної інформації про діяльність клієнта; попередню оцінку ризику та ефективності внутрішнього контролю; визначення глибини, сутності і тривалості перевірок окремих груп операцій. Стратегія аудиторської перевірки заснована на виборі найбільш раціональних шляхів досягнення цілей
 6. Зміст
  стратегія 99 Ситуація 100 Стратегія і тактика 100 Бізнес і влада 103 Сценарії і прогнози 103 Особисте 104 Андрій Дубинський 105 Аудит кризи 105 Ситуація 106 Стратегія і тактика 106 Бізнес і влада 107 Олександр Перцовський 110 Квітневі тези 110 Інтрига 111 Ситуація 112 Стратегія і тактика 113 Сценарії і прогнози 116 Особисте 116 Частина 4 117 Володимир Дмитрієв 117 Антикризовий уповноважений 117
 7. ЗМІСТ
  До читачів 5 ГЛАВА 1 ОСНОВИ І ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 ГЛАВА 2 ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 23 ГЛАВА 3 ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 42 РОЗДІЛ 4 ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 90 ГЛАВА 5 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ 118 ГЛАВА 6 ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 146 ГЛАВА 7 ОБЛІК ПРАЦІ І ЙОГО ОПЛАТИ 182 ГЛАВА 8 ОБЛІК ВИТРАТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 209 ГЛАВА 9 ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ
 8. 12.3. Інноваційні стратегії
  обліку ресурсних обмежень, являє собою інноваційну стратегію як країни в цілому, так і окремих підприємств зокрема. У розвинених країнах реалізуються такі типи інноваційних стратегій: поступальна, мета якої полягає в занятті лідируючих позицій на ринку, при цьому витрати на нововведення дуже високі; оборонна - вона тримається впритул за лідером, запозичуючи його
 9. 4.1 Основні поняття фінансового управління та його особливості для НКО
  урахуванням взаємозв'язку ризику і доходу; врахування співвідношення між доходом і ризиком. Некомерційним організаціям притаманні особливі форми ризику - це невідповідність стратегічних цілей і завдань організації поточним потребам суспільства. На стійкість і фінансове становище організації роблять серйозний вплив фінансові труднощі. Найпоширенішими формами ризику є політична
 10. 68. ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ
  виконання контрактних робіт для даних компаній. Широко застосовується при виробництві деталей для заводів по збірці готової продукції. Захисна стратегія заснована на тому, що дослідження і розробки ведуться без претензій на зайняття фірмою провідних позицій і мета їх полягає в тому, щоб не відстати від інших в області техніко-технологічного розвитку і по можливості підвищити технічний
 11. Зміст
  облік і звітність в некомерційних організаціях Загальні організаційні питання, пов'язані з веденням бухгалтерського обліку Облік надходження коштів на основну діяльність НКО і їх використання Облік готівкових грошових коштів та операцій на розрахунковому та валютному рахунках Бухгалтерський облік майна НКО, призначеного для тривалого використання Бухгалтерський облік нематеріальних активів
 12. Зміст
  обліку в установах охорони здоров'я (1-й ур.) Реєстрація та ліцензування діяльності медичних установ (2-й ур.) Облікова політика в медичних установах (2-й ур.) План рахунків бухгалтерського обліку в закладах охорони здоров'я (2-й ур.) Форми первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку (2-й ур.) Глава 2. Облік нефінансових активів (1-й ур.) Облік основних засобів та
 13. 8.1. Облік рівня контролю над підприємством в оцінці вартості пакетів акцій
  урахуванням елементів кон-тролю (контрольного пакета) Прибутковий підхід: метод дисконтування грошових потоків метод капіталізації доходу Методами дохідного підходу розраховують вартість контрольного пакета, так як в результаті їх застосування отримують ціну, яку інвестор заплатив би за володіння підприємством, а розрахунок грошових потоків базується на контролі за рішеннями адміністрації щодо
 14. Зміст
  облік в страхових організаціях 3.1 Організація бухгалтерського обліку 3.2 Облік операцій по прямому страхуванню 3.3 Облік операцій перестрахування 3.4 Облік страхових резервів 3.5 Операції по страхуванню життя 3.6 Облік грошових коштів 3.7 Облік фінансових вкладень 3.8 Облік основних засобів і нематеріальних активів 3.9 Облік розрахунків з оплати праці 3.10 Обчислення та сплата податків 3.11 Облік

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба