трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2. Завдання державного регулювання економіки


У господарській практиці більшості держав особливу значимість придбав механізм економічного планування як осмислених стратегічних дій уряду. Граючи часом лише регулюючу роль в ринковій економіці, планування, тим не менш, виступає ефективним інструментом поддержа-ня збалансованості між різними суб'єктами ринку (зокрема, між державним і приватним сектором), служить засобом передачі суспільству інформації про економічну політику уряду. При цьому основні функціональні завдання державного плану зводяться до наступного:
передбачати перспективу, відповідно до якої національна економіка повинна і може розвиватися;
визначати ключові економічні висоти і оптимальні терміни їх досягнення;
поддерх <ивать і фінансувати пріоритетні економічні та науково-технічні програми;
організувати систему середньо-і довгострокового управління економічним розвитком, таким чином реалізуючи на практиці прийняті народногосподарські рішення;
встановлювати пріоритетні внутрішні і зовнішні соціальні, економічні та політичні цілі, визначати засоби і способи їх досягнення, координувати їх взаємодію;
створити і розвивати систему перепідготовки та навчання господарських керівників і фахівців у галузі господарського управління.

Рис. 10.1. Форми, методи і засоби державного регулювання економіки
Обов'язкова умова успіху в діяльності кожного окремого суб'єкта економіки - це гнучкість планування і оперативного управління, сувора ув'язка довгострокового планування з конкретною стадією розвитку підприємства, галузі, країни. Плани при цьому повинні відображати і спиратися на зміну цілей політики прави-тва, його пріоритети. У такому випадку гнучкість економічного
планування виражається в постійному перегляді показників плану та коригуванні їх убік об'єктивних даних.
Грандіозні успіхи в розвитку національної економіки, відмічені але другій половині XX сторіччя в Японії, Китаї, Південній Кореї, Тайвані та інших країнах, повністю обумовлені засобами прямого втручання державних органів у механізми економіки, в тому числі плануванням . У Японії, Китаї, Франції, Південній Кореї розробкою п'ятирічних планів уряду стали займатися відразу після закінчення другої світової війни.
Державні органи планування в Японії з'явилися в 1946 р. відразу після закінчення війни, а потім вони безперервно вдосконалювалися і зміцнювалися. Система і зміст японських державних планів являють собою комплекс, що складається з функціональних макроекономічних планів уряду і незалежно планованих об'єктів окремих фірм. Державні установи розробляють індикативні плани з розвитку промисловості та її окремих галузей, по зовнішній торгівлі, інвестицій, фінансів, а фірми, спираючись па пріоритети державного планування, вибудовують власну господарську політику і формують власні плани. Незважаючи па відсутність примусового втручання в діяльність приватного сектора економіки, понад 90% усіх фірм і підприємств регулярно використовують державні джерела центральної планової інформації, так як ігнорування державних планів завдає шкоди фірмам1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Завдання державного регулювання економіки "
 1. ЗМІСТ
  державна власність як інструменти державного регулювання (7, 39, 46, 47) ... 11 Тема 3. Державна підтримка конкурентного середовища (9, 16, 23, 31, 40, 47) 16 Тема 4. Державна фінансова політика (3, 5, 6, 10, 28, 33, 34, 50) .... 25 Тема 5. Грошово-кредитний механізм державного регулювання економіки (3, 6, 13, 18) 32 Тема 6. Державне регулювання та
 2. Богомолов, Віктор Олександрович .. Економічна безпека, 2009

 3. Т е м а 1. Макроекономіка як наука
  державного втручання в економіку, як наслідок розвитку продуктивних сил. Основні положення кейнсіанської теорії державного регулювання економіки. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання. Монетаристська теорія. Теорія економіки пропозиції. Предмет макроекономіки. Національна економіка як об'єкт макроекономіки. Основні цілі та структура національної
 4. 10.4. Регулювання економіки та соціальної політики.
  Завданнями соціальної політики є: а) підвищення добробуту; б) поліпшення умов праці та життя дюжей; в) здійснення принципу соціальної справедливості. Соціальна політика має враховувати не тільки матеріальні, але і політичні, і духовні інтереси членів суспільства. Основна соціальна функція економічної політики зак-Лючано в забезпеченні зацікавленості працівників у підвищенні
 5. Фінансова політика держави
  завдань. Кризовий стан економіки зумовлює фінансову політику, спрямовану, з одного боку, на припинення спаду виробництва і на стимулювання виробництва, на мобілізацію фінансових ресурсів з метою їх ефективного вкладення в певні галузі економіки, а з іншого боку, - на стримування соціальних програм, скорочення витрат на оборону і т.п. Відповідно, при переході
 6. 10.1 Елементи державного регулювання економіки.
  Державними установами та громадськими організаціями, націлена на підвищення ефективності суспільного відтворення і задоволення потреби суспільства. Державне регулювання економіки має об'єктивну основу: а) узагальнення виробництва як у межах національної економіки, так і в міжнародному масштабі, б) розвиток НТР, що вимагає величезних трудових і фінансових
 7. § 3.13. Облік заходів державного регулювання цін
  державного лімітування чи регулювання рівнів цін і їх динаміки. Тому, вирішуючи питання ціноутворення для своєї фірми, вам варто обов'язково прикинути, чи можуть ці заходи вплинути на вас і як: позитивно (наприклад, ваша продукція потрапляє в число тих товарів, на виробництво яких виготовлювачам видаються дотації) чи негативно (державне лімітування верхніх рівнів цін
 8. 1.2. Принципи і цілі державного регулювання
  задачу в «вічну» проблему. Неминучість державного регулювання ринкової економіки постійно народжує спокуса директивного вирішення багатьох економічних проблем. Однак найчастіше результат такого «адміністративного» рішення обертається лише видимістю подолання кризових економічних ситуацій, хоча в деяких сферах пріоритет державного впливу необхідний і ефективний. Загальна
 9. 6.4. Роль Центрального банку в регулюванні грошово-кредитної системи.
  задача Центрального банку полягає в забезпеченні кредитно-грошової і валютної стабілізації національної економіки. Основні функції Центрального банку є наступні: Емісія банкнот. Зберігання державного золото-валютного резерву. Зберігання резервного фонду інших кредитних установ. Грошово-кредитне регулювання економіки . Кредитування комерційних банків. Проведення розрахунків і
 10. Зміст
  державного регулювання економіки 92 Органи управління економікою 93 Економічні функції уряду 94 Регулювання економіки та соціальної політики 96 Соціально-економічні проблеми глобалізації 97 Література
 11. 10.3. Економічні функції уряду
  державними установами та громадськими організаціями з метою стабілізації і пристосування ня існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінюються. Можна виділити кілька функцій уряду в ринковій системі: Забезпечення правої бази функціонування ринкового механізму. Це законодавчий захист прав власника, підприємницької діяльності, прав споживачів,
 12. ВСТУП
  державного регулювання. Отже, курс дає цілісне уявлення про ті проблеми, які вирішує держава в економіці, базових цілях, основних поняттях. Це дозволить, по-перше, майбутнім фахівцям осмислювати реальні дії держави під кутом зору сучасної теорії і відповідно приймати грамотні управлінські рішення: по-друге, освоювати спеціальну
 13. Роль і значення макроекономічних показників
  завдання економічної теорії та практики національного господарювання - визначення та регулювання найважливіших макроекономічних показників соціально-економічного розвитку країни, вивчення їх суті, тенденцій і факторів, що впливають на їх розміри. Без цього неможливо ефективно управляти розвитком національної економіки в інтересах досягнення найближчих та віддалених цілей соціально-економічного

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба