трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.2.Прогнозно-аналітичні процедури при розробці планів


Прогнозні та планові значення основних параметрів і показників у процесі планування неможливо визначити раз і назавжди. Як правило, рекомендується застосовувати спільно імітаційне моделиро-вання і метод послідовних ітерацій. У ході імітаційного моделювання встановлюються базові залежності (наприклад, між обсягом виробництва і прибутком, структурою собівартості і рентабельністю тощо), визначаються ключові параметри (наприклад, ступінь градації витрат і витрат за видами), задаються значення ключових параметрів (інфляція, зміна цін по окремих видах сировини і матеріалів, темп зростання обсягів виробництва). Іншими словами, моделюється ситуація в цілому. Далі застосовують метод послідовних ітерацій, в ході якого варіюють додатковими параметрами та їх значеннями. Цей метод призначений для звуження коридору варіювання параметрів моделей. Якщо кінцеві результати такого прогнозного аналізу з якоїсь при-чині не задовольняють аналітика, знову повертаються до методу імітаційного моделювання, уточнюючи або видозмінюючи складу основних моделей і прогнозів. Іноді мова ведеться лише про імітаційному моделюванні, при цьому передбачається, що він поглинає метод послідовних ітерацій.
Даний підхід особливо широко поширений при складанні генерального бюджету підприємства в процесі оперативного планування (рік, квартал, місяць).
Сукупність короткострокових планів підприємства (до одного року включно), представлених в основному у вартісній оцінці, звичайно позначається терміном «бюджет» (зауважимо, що на відміну від бюджету план може включати не обов'язково одні лише вартісні поки -затели, крім того він набагато менш деталізований). Бюджет - деталі-зований план діяльності підприємства на найближчий період, який охоплює дохід від продажів, виробничі та фінансові витрати, рух коштів, формування прибутку підприємства. У більшості галузей діяльність носить більш-менш сезонний характер. Цей фактор необхідно брати до уваги при складанні бюджетів: з урахуванням сезонності суми доходів і витрат та виробничі показники за кожний місяць не будуть рівні 1/12 річних обсягів.
До складання бюджетів слід залучати не тільки співробітників планово-фінансового відділу підприємства, а й усіх тих фахівців, які будуть нести відповідальність за його виконання - інженерів і лінійних керівників виробничих підрозділів, менеджерів відділів поставок і збуту, співробітників бухгалтерії.
З позиції кількісних оцінок планування поточної діяльності полягає в побудові так званого генерального бюджету (master budget), що представляє собою систему взаємопов'язаних операційних і фінансових бюджетів (рис. 10.2). Операційні бюджети мають відношення до планування та виконання поточної виробничої діяльності; вони важливі насамперед для лінійних керівників; фінансові бюджети мають відносно велику значимість для топ-менеджерів і керівників фінансової служби.
Процес побудови таких бюджетів у середньо-і короткостроковій перспективі називається бюджетуванням. Безумовно, не всі з виділених на схемі бюджетів входять до компетенції фінансового менеджера (аналітика), однак він повинен розуміти зміст кожного з них та їх взаємоув'язки. Крім того, в ході складання операційних бюджетів з необхідністю виконуються прогнозні розрахунки фінансового характеру, результати яких є основою для побудови прогнозної фінансової звітності, по суті, є основним результатом поточного фінансового планування. Тому розглянемо в загальних рисах логіку і смисловий зміст кожного блоку представленої схеми.
Рис. 10.2. Генеральний бюджет господарюючого суб'єкта
10.2.1. Операційні бюджети
Блок 1. Бюджет продажів. Мета даного блоку - розрахувати прогноз обсягу продажів Sf, в цілому. Виходячи зі стратегії розвитку компанії, її виробничих потужностей і, головне, прогнозів щодо місткості ринку збуту, визначається кількість потенційно реалізованої продукції Qk (у натуральних одиницях). Прогнозні відпускні ціни щ використовуються для оцінки обсягу продажів у вартісному вираженні. Розрахунки ведуться за основними видами продукції. Таким чином, базовий алгоритм розрахунку при формуванні бюджету продажів задається рівнянням:
sb = lQk-pk-(ЮО)
к
Блок 2. Бюджет виробництва. Мета даного блоку - розрахувати прогноз обсягу виробництва виходячи з результатів розрахунку попереднього блоку і цільового залишку виробленої, але нереалізованої продукції (запасів продукції). Алгоритм розрахунку для кожного виду продукції виконується в натуральних одиницях і виглядає наступним чином:
QP = Qs + FGe = Qn-FGs, (10.2)
де Qs - прогноз обсягу продажів;
FGe - цільовий залишок на кінець планованого періоду;
FGS - залишок продукції на початок планованого періоду;
Q " - обшая потреба в готовій продукції на період;
Qp - прогноз обсягу виробництва в даному періоді.
Блок 3. Бюджет прямих витрат сировини і матеріалів. На основі даних про обсяги виробництва (попередній блок), нормативах витрат сировини на одиницю виробленої продукції, цільових запасах сировини на початок і кінець періоду та цін на сировину і матеріали визначаються потреби в сировині і матеріалах, обсяги закупівель і загальна величина витрат на придбання. Дані формуються як в натуральних одиницях, так і в грошовому вираженні. Алгоритм розрахунку для кожного виду сировини аналогічний (10.2).
Блок 4. Бюджет прямих витрат праці. Мета даного блоку - розрахувати загальні витрати на залучення трудових ресурсів, зайнятих безпосередньо у виробництві (у вартісному вираженні). Вихідними даними блоку є результати розрахунку про обсяги виробництва в блоці 2. Алгоритм розрахунку залежить від багатьох факторів, у тому числі і систем нормування праці та оплати працівників. Зокрема, якщо встановлені нормативи в годинах на виробництво тієї чи іншої продукції або її компонента, а також тарифна ставка за годину роботи, можна розрахувати прямі витрати праці.
Блок 5. Бюджет змінних накладних витрат. Алгоритм розрахунку ведеться за статтями накладних витрат (амортизація, електроенергія, страховка, інші загальноцехові витрати тощо) залежно від прийнятого в компанії базового показника (обсяг виробництва, прямі витрати праці в годинах та ін.)
Блок 6. Бюджет запасів сировини, готової продукції. Вихідними даними для розрахунку є: цільові залишки запасів готової продукції в натуральних одиницях, сировини і матеріалів (блоки 2 і 3), дані про ціни за одиницю сировини і матеріалів, а також дані про собівартість готової продукції.
Блок 7. Бюджет управлінських і комерційних витрат. Тут обчислюється прогнозна оцінка загальнозаводських (постійних) накладних витрат. Постатейний складу витрат визначається різними факторами, у тому числі і специфікою діяльності компанії.
Блок 8. Бюджет собівартості реалізованої продукції. Розрахунок ведеться на підставі даних попередніх блоків з використанням алгоритмів, що визначаються прийнятої в компанії методикою обчислення собівартості. Зокрема, стандартний алгоритм розрахунку собівартості має наступний вигляд:
Вартість вхідних запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва + Вартість придбаної сировини, матеріалів
Вихідні запаси сировини, матеріалів, незавершеного виробництва = Собівартість спожитих у виробництві сировини і матеріалів + Прямі витрати праці + Змінні накладні витрати = Собівартість виробленої продукції + Собівартість вхідних запасів готової продукції
Собівартість вихідних запасів готової продукції = Собівартість реалізованої продукції
Формовані в рамках кожного блоку кількісні оцінки не тільки використовуються за своїм призначенням як планові і контрольні орієнтири, але і як вихідні дані для побудови фінансового бюджету, під яким у даному випадку розуміється прогнозна бухгалтерська (фінансова) звітність в укрупненої номенклатурі статей . Логіка побудови окремих форм, тобто фінансового бюджету, така.
10.2.2. Фінансовий бюджет
Бюджет формування та розподілу фінансових ресурсів (прогнозний баланс). Необхідно спрогнозувати залишки по основних балансових статтях: грошові кошти, дебіторська заборгованість, запаси, необоротні активи, кредиторська заборгованість, довгострокові пасиви та ін Кожна укрупненная балансова стаття оцінюється за стандартним алгоритмом, який представляє собою по суті міні-баланс:
стаття активу: Ве = Вь + Та-Ті; стаття пасиву: Ве = Вь + Тс - Tj,
де ВЕ - кінцеве сальдо (розрахункова величина);
Вь - початкове сальдо (зі звітності);
ТІ - оборот по кредиту (прогнозна оцінка);
Td - оборот по дебету (прогнозна оцінка).
Зокрема, для будь-якої статті розділу «Дебітори» оборот за дебетом являє собою прогнозну оцінку продажу товарів за безготівковим розрахунком з відстрочкою платежу; оборот по кредиту - прогноз надходжень від погашення дебіторської заборгованості.
Бюджет доходів н витрат (прогнозний звіт про прибутки н збитки). Потрібно розрахувати прогнозні значення: обсягу реалізації, собівартості реалізованої продукції, комерційних і управлінських витрат, витрат фінансового характеру (відсотки до виплати по позиках і позиками), податків до сплати та ін Велика частина вихідних даних формується в ході побудови операційних бюджетів. Величину податкових та інших обов'язкових платежів можна розрахувати за середнім відсотком.
Бюджет грошових коштів (прогнозний звіт про рух грошових коштів). У даному випадку мова не йде про поширення структури однойменної звітної форми на результати прогнозного аналізу. Мається на увазі, що в необхідної тимчасової градації будуть приведені систематизовані дані про приплив і відтік грошових коштів у планованому періоді. Необхідність таких оцінок досить очевидна: наприклад, відповідно до бізнес-планом підприємство передбачає в кінці третього кварталу і-го року придбати дорогу технологічну лінію. Прогнозна форма якраз і повинна засвідчити, що підприємство буде до цього часу володіти необхідною сумою грошових коштів. Один з можливих варіантів розрахунку буде приведений у розділі 11.6.3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2.Прогнозно-аналітичні процедури при розробці планів "
 1. Питання 5Організація фінансового планування
  прогнозні документи, які відносяться до перспективних фінансових планів і включаються в структуру бізнес-плану в тому випадку, якщо він розробляється на підприємстві. У процесі здійснення третього етапу уточнюються і конкретизуються основні показники прогнозних фінансових документів за допомогою складання поточних фінансових планів. На четвертому етапі відбувається стикування показників
 2. Глава 3. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ
  прогнозної та планової роботи, розробки різних техніко-економічних обгрунтувань, оцінок економічної ефективності проектів, який не слід ігнорувати. Однак використання в сучасних умовах теорій, які втратили економічну актуальність, неминуче призводить до кризи менеджменту багатьох отечествен-них підприємств. Тому зміна умов господарювання зумовить івает
 3. ЗМІСТ
  аналітичних таблиць 95 Прийом деталізації 97 Методи експертних оцінок 98 Методи читання та аналізу бухгалтерської звітності 98 Елементарні методи мікроекономічного аналізу 100 Метод балансової ув'язки 100 Прийом відсоткових чисел 101 Прийоми детермінованого факторного аналізу 102 Традиційні методи економічної статистики 106 Метод середніх і відносних величин 106 Метод
 4. Питання 3 Розрахунково-аналітичний метод
  прогнозної інформації: прогнозу звіту про прибутки і збитки (плану доходів і витрат); прогнозу балансу активів і пасивів; прогнозу звіту про рух грошових коштів; кошторису готівки (календарного плану). Рішення завдання не викликає особливих труднощів і виконується в такій послідовності: збільшення всіх пов'язаних активів з звітного балансу на відсоток від продажів; визначення обсягу
 5. 9.3. Перевірка прогнозної фінансової інформації
  прогнозної фінансової інформації регламентується Міжнародним стандартом аудиту МСА 810, а також російським правилом (стандартом) аудиторської діяльності. Під прогнозної фінансової інформацією розуміється інформація про майбутнє фінансове становище, майбутніх фінансових результатах діяльності, майбутньому рух грошових коштів економічного суб'єкта або окремих сторонах його
 6. 2.17. АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ
  прогнозними показниками, обчислення коефіцієнтів фінансового стану організації та аналіз їх динаміки, порівняння показників суб'єкта з середньогалузевими даними, порівняння даних про клієнта з очікуваними результатами за допомогою нефінансових даних. При цьому аудитор повинен оцінити методику порівняння фактичних показників звітності економічного суб'єкта з плановими (кошторисними),
 7. Ковальов В.В.. Фінансовий аналіз: методи й процедури., 2002

 8. Перевірка аудиторська обов'язкова
  аналітична різновид аудиторської процедури, що представляє собою аналіз та оцінку отриманої аудитором інформації, дослідження найважливіших фінансових і економічних показників перевіряється економічного суб'єкта з метою виявлення незвичайних або невірно відображених у бухгалтерському обліку фактів господарської діяльності, а також з'ясування причин помилок і спотворень. (Див. також. Аналіз;
 9.  Тема 6.Плановая економічна система і методи вирішення боргових проблем підприємств
    процедури банкрут-ства періоду НЕПу, загальнонародна держава, особливий режим кредитування і розрахунків, санкції банків, збиткові підприємства, планово-збиткові підприємства, склад планово-збиткових підприємств, економічна ефективність, соціальна ефективність, методи вирішення боргових проблем збиткових підприємств, динаміка збиткових підприємств, ефективність систем. Мета вивчення - дати
 10.  Планування аудиту
    процедур. (Див. також: Аудит; Обсяг аудиторської перевірки; План аудиту загальний; Програма аудиту; Процедура
 11.  1.2. Предмет, завдання і види економічного аналізу
    аналітичних матеріалів для вибору оптимальних управлінських рішень. У конкретних умовах можуть ставитися й інші локальні цілі, які й визначатимуть завдання аналізу. У сучасній економічній літературі АХД класифікується за різними ознаками. Класифікація видів аналізу фінансово-господар-ської діяльності підприємства має важливе значення для пра-вільного розуміння його
 12.  7.4. Перспективний економічний аналіз
    прогнозним. Послідовність прогнозного аналізу в узагальненому вигляді полягає в наступному. Визначається коло узагальнюючих показників, що характеризують перспективу підприємства за основними напрямками господарської діяльності. Система узагальнюючих показників доповнюється необхідними приватними, чи специфічними, показниками діяльності. Далі встановлюється послідовність аналізу
 13.  10.3. Мотивація досягнення стратегічних результатів
    приклад, оплата маркетингових досліджень, розробка стратегії і т. п.) і 2) на додаткову оплату або преміювання працівників будь-яких підрозділів фірми, що беруть участь в реалізації стратегічних планів. Наприклад, конструктори отримують зарплату і премію за виконання своїх завдань, але якщо вони ще виконали свої завдання зі стратегічних планів з урахуванням вимог концепції маркетингу, то повинні
 14.  5 Метод економічного аналізу, його характерні особливості і класифікація
    прогнозних таблиць, підготовка висновків і рекомендацій для прийняття управлінських рішень. Характерні риси методу наступні. Необхідність постійних порівнянь. Необхідність вивчення внутрішніх протиріч, позитивних і негативних сторін кожного явища, кожного процесу. Наприклад, науково-технічний прогрес (НТП) робить позитивний вплив на зростання продуктивності праці,
 15.  5.6. Технологія розробки стратегії фірми
    процедури прийняття управлінського рішення в галузі стратегічного планування представлені в табл. 5.6. Таблиця 5.6 Типові операції та процедури прийняття управлінського рішення в галузі стратегічного планування Операції Процедури 1 2 1. Підготовка до ра-1.1. Аналіз рівня планової роботи Виявлення проблеми Визначення кола завдань з планування Формування групи для виконання
 16.  7.6. Аналітичні процедури
    прогнозні дані); доречність наявної інформації (наприклад, аудитору слід зрозуміти, чи були кошторису складені на основі очікуваних результатів або ж при їх підготовці виходили з поставлених керівництвом аудируемого особи цілей); джерело наявної інформації (джерела, не залежні від аудируемого особи, звичайно більш надійні і дають більш об'єктивну інформацію, ніж внутрішні джерела);

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба