трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг)


Структурний аналіз прибутку до оподаткування свідчить про те, що основним джерелом її формування є прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг.
Розмір прибутку від реалізації продукції залежить:
від методів списання безнадійних боргів;
від прийнятої оцінки товарно-матеріальних цінностей;
від методів нарахування амортизації основних фондів і нематеріальних активів;
- від зміни термінів погашення витрат майбутніх періодів, скорочення яких веде до зростання собівартості продукції звітного періоду.
Основними завданнями аналізу є:
Оцінка динаміки показників прибутку, обгрунтованості освіти і розподілу їх фактичної величини.
Виявлення та вимірювання дії різних факторів на прибуток.
Оцінка можливих резервів подальшого зростання прибутку на основі оптимізації обсягу виробництва і витрат. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) - різниця
між виручкою від реалізації продукції в діючих цінах (без ПДВ і акцизів) і витратами на виробництво і реалізацію продукції:
Пр0 = Вр - Ср - Р, - Ру, де IlpQ-прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг); Вр - виручка від реалізації (без ПДВ і акцизів); Ср - собівартість реалізації продукції (робіт, послуг );
Рк - витрати комерційні;
Ру - витрати управлінські.
Аналіз прибутку від реалізації передбачає не тільки загальну оцінку динаміки виконання плану по прибутку від реалізації, але й оцінку різних факторів, що впливають на величину і динаміку прибутку від реалізації.
На прибуток від реалізації впливає зміна наступних факторів:
- зміна продажних цін на товари і тарифів на послуги та роботи;
- зміна повної собівартості об'єктів реалізації; - зміна обсягу реалізації;
- зміна структури та асортименту реалізованої продукції.
Зміна продажних цін на товари і тарифів на послуги та роботи прямо пропорційно впливає на зміну прибутку, тобто зі збільшенням рівня цін сума прибутку зростає, і навпаки. Собівартість продукції знаходиться в зворотній залежності: збільшення собівартості знижує прибуток, і навпаки.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) може різне вплив на суму прибутку.
При збільшенні обсягу реалізації збиткової продукції сума прибутку знижується , а рентабельність збільшується.
Зміна структури та асортименту продукції також надає різний вплив на величину прибутку. Із збільшенням частки рентабельних виробів у загальному обсязі її реалізації сума прибутку зростає, і навпаки.
Для того щоб проаналізувати прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), необхідно дати загальну оцінку зміни прибутку:
± П = П1 - ПО,
де + П - зміна прибутку;
ПО, П1 - прибуток базисного і звітного періоду.
Потім необхідно визначити кількісний вплив змін факторів.
Розрахунок впливу на прибуток змін продажних цін на реалізовану продукцію визначається як різниця між реалізацією у звітному році в цінах звітного року і реалізацією у звітному році в цінах базисного року (через виручку від реалізації):
± nz = Eqlzl-SqOzO АБО Vpn, - Vp "o,
де ± Пг - зміна прибутку за рахунок зміни ціни;
Zqizb Sqozo - відповідно обсяг реалізації в звітному і базисному році;
Vpnl, Vpn0-відповідно обсяг реалізації в звітному і базисному році.
Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості (за рахунок структурних зрушень у складі продукції) визначається як різниця між фактичною собівартістю реалізованої продукції звітного року і собівартістю реалізованої продукції звітного періоду в цінах і умовах базисного року (через витрати на виробництво реалізованої продукції):
± Пс - Cjjo - CJ5IOT,
де ± ПС - зміна прибутку за рахунок зміни собівартості; CZ00T - фактична собівартість реалізованої продукції звітного року;
Об.от - собівартість реалізованої продукції звітного року в цінах базисного року.
Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі та структурі визначається як різниця між прибутком від реалізації, обчисленої за цінами і собівартості базисного року на фактичний обсяг реалізації, і прибутком базисного року (або плановою величиною):
fel
іПу До стр ~ Пруф - Пр2б,
«
де ± nv і стр - зміна прибутку за рахунок зміни обсягу і структури;
пруф, гб - прибуток від реалізації на фактичний обсяг у цінах і собівартості базисного року;
Прг6 - прибуток, обчислена при всіх базисних або планових показниках.
Щоб знайти вплив тільки обсягу продажу, необхідно визначити вплив обсягу через коефіцієнт зростання реалізації продукції (Кр), тобто визначити відсоток виконання плану по реалізації продукції в оцінці за плановою собівартістю або в натуральному обчисленні:
± nv = П0КР - П0 = П0 (Кр - 1), Кр = Чф / Чпл>
де ± ITV - зміна прибутку за рахунок зміни обсягу реалізації;
П0 - балансовий прибуток;
Кр - коефіцієнт зростання обсягу реалізованої продукції; ЯФ. Япл - фактичний плановий випуск продукції в умовно-натуральному вираженні.
Розрахунок впливу на прибуток змін в структурі продукції визначатиметься сальдові способом:
± ЛСТр - ІПунСТр - ± nv,
де ± Пстр - зміна прибутку за рахунок зміни структури реалізованої продукції .
Розрахунок кількісного впливу на величину прибутку можна визначити, використовуючи дані табл. 32, які беруться з форми № 2.
Прибуток від реалізації збільшилася на 1260 тис. руб . (18340 - 17080).
Вплив зміни цін = 108380 - 107500 = + 880 тис. руб. Вплив зміни собівартості = 90040 - 90640 = -600 тис. руб. Зниження собівартості збільшує прибуток від реалізації.
Таблиця 32 Показники За перед. рік По з / с н цінами перед. Року По с / с і цінами отч, року 1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) в оптових цінах (без ПДВ і акцизів), тис. руб. 115600 107500 108380 2. Повна собівартість реалізованої продукції, тис. руб. 99320 90640 90040 3. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. руб. 17080 16860 18340 Аналіз динаміки обсягу реалізації, собівартості і прибутку
Вплив зміни обсягу і структури = 16860 - 17080 == -220 тис. руб.
Загальний вплив складе 1260 тис. руб. (+ 880 + 600 - 220).
Кр = 108380/115600 = 0,937;
± ПУ = (17080 - 0,937) - 17080 = -1076 тис. руб.
Зниження обсягу випуску продукції знизило прибуток на 1076 тис. руб.
+ Пстр = (-220) - (-1076) = 856 тис. руб.
Зміна структури випуску продукції збільшило величину прибутку на 856 тис. руб.
Аналіз проведених розрахунків показує, що збільшення прибутку від реалізації відбулося за рахунок збільшення цін, а це призвело до зростання прибутку на 880 тис. руб. і за рахунок зниження собівартості на 600 тис. руб., власне збільшивши прибуток.
Ь
Вплив на зміну обсягу і структури знизило прибуток в цілому на 220 тис. руб., що відбулося за рахунок зниження обсягу реалізації продукції на 1076 тис. руб. та зміни структури випуску на 856 тис. руб. Таким чином, вплив зробили цінові фактори та структурні зрушення у виробництві.
На закінчення доцільно проаналізувати дефлятор ціни - співвідношення індексу зростання цін на продукцію та індексу зростання цін на ресурси. Дефлятор ціни характеризує фінансову виробляй-ність, тобто міру відшкодування зростання цін на ресурси в ціні реалізованої продукції.
На аналізованому підприємстві індекс цін на продукцію становить 1,0082 (108380/107500), а на ресурси 0,933 (90040/90640). Величина дефлятора позитивна - 1,015 (1,0082 / 0,993), що сприяло збільшенню прибутку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.3. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) "
 1. 46. Методика аналізу обсягу виробництва (послуг) і випуску продукції як джерела доходу підприємства
  аналіз роботи виробничого підприємства починають з вивчення показників обсягу виробництва і випуску продукції. Зміна цих показників впливає на величину доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), витрат, прибутку і показників рентабельності підприємства, тобто на економічну ефективність його діяльності. Обсяг виробництва продукції (послуг) може виражатися в
 2. Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг
  реалізації продукції, робіт,
 3. 10.7. Аналіз показників рентабельності
  аналізі фінансових показників використовуються наступні групи показників відносної прибутковості: - рентабельність продукції, робіт, послуг; - рентабельність виробничих фондів; - рентабельність всього майна (всіх активів); рентабельність вкладень (інвестицій) і цінних паперів; - рентабельність витрат виробництва та інвестиційних проектів. Прибутковість продукції (робіт, послуг) характеризується
 4. 47 Методи факторного аналізу прибутку від продажу
  аналізу прибутку від продажу (ТТ). 1. Вітчизняна методика: П = К х (Ц - С), де К - кількість проданої продукції, од.; Ц - ціна реалізації, руб.; С - собівартість одиниці продукції, грн. Алгоритм розрахунку кількісного впливу факторів методом абсолютних різниць: ЛПобщ = Пф - ППЛ . У тому числі зміна прибутку за рахунок: обсягу продажів: ДПК = (Кф - Кпл) х (Цпл - Спл); ціни реалізації:
 5. 17.1. Планування перевірки
  аналіз структури витрат на виробництво основної продукції (робіт, послуг), характеристика способів угруповання витрат у бухгалтерському обліку (за елементами і статтями витрат), аналіз виконання кошторису витрат, вивчення та короткий опис причин відхилення від планових показників, перевірка правильності обліку витрат на виробництво продукції за статтями калькулювання, характеристика загальноцехових,
 6. 9.2. Факторний аналіз витрат на 1 карбованець товарної продукції
  реалізацію продукції до товарного випуску продукції, обчисленої в оптових цінах: Зіртп = ? qc /
 7. 43 Аналіз окупності витрат
  реалізацію продукції (робіт, послуг). Аналіз окупності витрат проводиться за такими чинниками: зміна структури виробленої продукції, зміна рівня собівартості окремих видів продукції, цін реалізації на продукцію і на спожиті матеріальні ресурси. Факторна модель окупності витрат: Алгоритм розрахунку зміни окупності за рахунок: - структури виробництва товарів -
 8. 33 Мета, завдання та інформаційна база аналізу виробництва та продажу продукції
  аналізу полягає у виявленні резервів зростання обсягів виробництва і продажів якісних і рентабельних товарів. Завдання аналізу: аналіз динаміки рівня виробництва і реалізації; оцінка ритмічності виробництва; факторний аналіз виробництва та обсягів продажів за окремими видами товарів; аналіз структури, асортименту, якості та конкурентоспроможності товарів. Аналіз починається з розрахунку базисних і
 9. Питання 6Формірованіе і використання виручки від продажів продукції (робіт і послуг)
  аналізу як внутрішньофірмової інформації (оцінки майбутнього обсягу продажів), так і зовнішньої інформації (маркетингових дослідженнях). На підприємстві, що випускає широкий асортимент продукції, зазвичай будуються перспективні прогнози по кожному її виду, які потім сумуються і порівнюються з агрегованим прогнозом по даній
 10. 30 Зміст та об'єкти маркетингового аналізу
  аналізу розкривається через його завдання. Основними завданнями маркетингового аналізу, є: аналіз чинників, що формують еластичність попиту на продукцію (роботи, послуги); оцінка ступеня ризику незатребуваною продукції ; оцінка конкурентоспроможності товару і виявлення резервів її підвищення; розробка стратегії, тактики, методів і засобів формування попиту і стимулювання збуту; пошук нових
 11. 5.1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу
  аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції має важливе значення. Метою аналізу випуску і реалізації продукції є знаходження шляхів збільшення обсягів реалізації в порівнянні з конкурентами, розширення частки ринку при максимальному використанні виробничих потужностей, поліпшення її якості, ізис-Канії внутрішніх резервів зростання обсягу випуску і як результат збільшення прибутку
 12. 39 Мета, завдання та інформаційна база аналізу витрат на виробництво і реалізацію продукції
  аналізу - виявити резерви зниження собівартості і дати обгрунтований розрахунок прогнозованої величини собівартості. Завдання і послідовність проведення аналізу: Проаналізувати динаміку витрат на виробництво і реалізацію продукції. Визначити склад і структуру витрат у цілому по підприємству і по галузях, встановити тенденцію змін і дати їм обгрунтування. Провести факторний аналіз
 13. 56. Аналіз рентабельності
  аналізований період. При цьому вартість виробничих фондів визначають, підсумовуючи вартість основних засобів і матеріальних оборотних коштів. Рентабельність фінансових вкладень розраховують як відношення доходів, отриманих від цінних паперів і від пайової участі підприємства у статутних фондах інших підприємств, до середньої вартості його фінансових вкладень. Рентабельність продукції визначають

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба