трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Аудит нематеріальних активів


При перевірці використовуються такі документи, як:
виписки з балансового рахунку 609 «Нематеріальні активи ^; відомості нарахування зносу;
договори поставки;
первинні документи; баланс.
При аудиті звертають увагу на наступні аспекти.
Нематеріали1ие активи купуються за рахунок вільних коштів банку за договором. Підставою для прийняття нематеріальних активів на баланс є угода сторін, при цьому складаються акти приймання-передач і. При перевірці цієї ділянки (особливо об'єктів інтеллекчуал'ной власності) слід уважно провести експертизу й аналіз випливають з них прав, а також юридичний аналіз документів; якщо відсутнє право на об'єкт, то не може бути й обліку цього об'єкта, До таких документів належать документи, що підтверджують факт виникнення прав та факт передачі прав (переуступка, Ліцензійні договір), крім того необхідно законодавче закріплення власності на об'єкт. Значну увагу уде-ляется грамотності складання цих документів,
Нематеріальні активи підлягають інвентарному обліку
Знос нараховується щомісяця і відноситься на витрати банку рівними частками протягом терміну корисного використання ,
Дострокове списання нематеріальних активів здійснюється після донарахування зносу за рахунок прибутку.
Інвентаризація нематеріальних активів проводиться у ус-тановленном випадку.
Робоча програма аудиту нематеріальних активів
(скорочена) Відповідає Етапи перевірки вимогам чи ні (+, -) 1, Звірити сальдо з балансового рахунку 609 по балансу на 1 - е число кожного місяця з даними особових Рахунків 2. Перевірити документальне оформлення поступле ня, руху] списання нематеріальних активів та відображення цих операцій в обліку 3. Перевірити правильність нарахування зносу і його відображення а обліку
Контрольні питання
Які первинні бухгалтерські документи, необхідні при перевірці основних коштів банку та їх руху?
Який порядок перевірки нарахованої амортизації основних засобів та її списання?
З якою метою перевіряються документи, що підтверджують факт виникнення і передачі прав на об'єкти нематеріальних активів?
Завдання до практичної роботи
Завдання I
Сформулюйте цілі аудиторської перевірки матеріальних цінностей і нематеріальних активів.
Складіть робочі програми аудиту:
основних засобів;
нематеріальних активів,
За вихідними даними умовного банку здійсните перевірку:
документального оформлення та бухгалтерського обліку руху основних засобів та нарахування їх зносу (амортизації);
документального оформлення та бухгалтерського обліку мате-ріалів;
документального оформлення та бухгалтерського обліку руху нематеріальних активів та нарахування їх зносу,
виявила порушення і складіть відповідний розділ аудиторського висновку,
5 «Сформулюйте рекомендації щодо усунення виявлених порушень.
Завдання 2
АКБ «Еверест» придбав нематеріальні активи, нарахував по них знос одноразово за весь строк корисного використання;
Д- т рах. 60901 «Нематеріальні активи * 24 ТОВ руб,
К-т рах. 60902 «Нематеріальні активи в організаціях банків * 24 ТОВ руб.
Д-т рах, 70102 «Доходи7 отримані від операцій з цінними паперами» 24 ТОВ руб.
К-ТСЧ. 60902 А Чи не матеріальні активи в організаціях банків »24 ТОВ рубн
Крім того, банк придбав господарські матеріали: Д-ТСЧ. 61001 «Матеріали» 2000 руб.
К-ТСЧ. 10601 «Приріст вартості майна при переоцінці» 2000 Ру6
та нематеріальні активи:
Д-ТСЧ. 61101 «Нематеріальні активи» 3000 руб.
К-т рах. 61002 «Запасні частини» 3000 руб.
Перевірте правильність відображення операцій в бухгалтерському обліку.
Завдання 3
Перевірте бухгалтерські проводки за такими операціями:
1. Придбання основних засобів - Д-ТСЧ. 60312 «Розрахунки з постачальниками, підрядниками та покупцями» 120 ТОВ руб.
К-ТСЧ. 30102 «Кореспондентські рахунки кредитних організацій Банку Росії» 120 000 крб.
Д-ТСЧ, 6070Ї «Вкладення в споруду (будівництво), створення (виготовлення) та придбання основних засобів
і нематеріальних активів» 120 000 крб.
К-ТСЧ. 60312 «Розрахунки з постачальниками, підрядниками та покупцями» 120 000 крб.
Д-т рах. 60401 «Основні засоби (крім землі)» 120 000 крб. К-т рах. 60701 «Вкладення в споруду (будівництво), створення (виготовлення) та придбання основних засобів
і нематеріальних них а КТИВ в» 120 000 крб.
Д-т рах. 10703 «Фонди накопичення» 120 ТОВ руб,
К-т рах. 10702 «Фонди спеціального призначення» 120 000 крб, 2. Нарахування зносу основних засобів - Д-т рах, 70 302 «Прибуток попередніх років» 15 000 руб. К-т рах. 60601 «Амортизація основних засобів» 15 000 руб.
Завдання 4
Дайте відповідь на наступні питання:
На яких рахунках ведеться облік основних засобів та їх зносу?
На яких рахунках ведеться облік нематеріальних активів та їх зносу?
За яким рахунком відображається вибуття (реалізація) майна?
Література по темі
10. С, 40-50; 15. С. 384-394.
6. С. 290-305; 8, С. 48-69; 12. З 12-16; 14. С. 309-318;
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.3. Аудит нематеріальних активів"
 1. 14.1. Планування перевірки необоротних активів
  аудиторської перевірки необоротних активів включає наступні аспекти перевірки: аудит основних засобів; аудит земельних ділянок (перевірити і підтвердити правильність оформлення матеріалів інвентаризації земельних ділянок та відображення результатів інвентаризації в обліку, повноту та правильність оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, правильність визначення балансової
 2. Планування аудиту
  аудиту, що полягає у визначенні стратегії і тактики аудиту, обсягу аудиторської перевірки, складання загального плану аудиту, розробки аудиторської програми і конкретних аудиторських процедур. (Див. також: Аудит; Обсяг аудиторської перевірки; План аудиту загальний; Програма аудиту; Процедура
 3. 36. Показники ділової активності та рентабельності підприємства
  нематеріальних активів - відображає ефективність використання нематеріальних активів: Коефіцієнт віддачі нематеріальних активів == Виручка від реалізації / Сума нематеріальних активів; 2) фондовіддача - показує ефективність використання основних засобів на підприємстві: Фондовіддача = Виручка від реалізації / Сума основних засобів. У процесі аналізу ділової активності підприємства слід
 4. Глава 4 Облік нематеріальних активів
  нематеріальних
 5. Глава 8 Облік нематеріальних активів
  нематеріальних
 6. 4.2. Документальне оформлення та аналітичний облік нематеріальних активів
  нематеріальних активів. Тому організації повинні самі розробляти форми відпо-чих документів виходячи з вимог Федерального закону «Про бухгалтерський облік », в якому встановлено перелік обов'язкових реквізитів у документах. Відповідно до особливостей нематеріальних активів у документах щодо їх надходження та вибуття повинна бути дана їх характеристика, вказані порядок і термін
 7. Правила (стандарти) аудиторської діяльності
  аудиту та супутніх йому послуг, а також до оцінки якості аудиту, до порядку підготовки аудиторів і до оцінки їх кваліфікації. (Див. також: Аудит; Аудитор; Діяльність аудиторська; Контроль якості аудиту; Послуги, супутні аудиту.) Підприємства чинного принцип см. Безперервності діяльності підприємства
 8. 14.2. Програма перевірки необоротних активів
  аудиту. Наведемо приклади аудиторських процедур і робочих документів аудитора. Аудиторські процедури перевірки відображення в обліку необоротних активів (за винятком довгострокових фінансових вло-жений): проведення опитування; участь в інвентаризації внеоб-ротних активів (проведення опитування, спостереження за роботою комісії з інвентаризації (вибірково та за погодженням з керівництвом організації),
 9. План аудиту загальний
  аудиту, особливостей економічного суб'єкта, специфіки передбачуваної аудиторської перевірки і використовуються в процесі аудиту методів і технічних прийомів. (Див. також-. Аудит; Обсяг аудиторської перевірки; Перевірка аудиторська; Суб'єкт
 10. 4.4. Облік амортизації нематеріальних активів
  нематеріальних активів, що знаходяться в організації на праві власності, протягом строку їх корисного використання. Строк корисного використання встановлюється організацією при прийнятті об'єктів нематеріальних активів до бухгалтерського обліку. Визначення терміну корисного використання нематеріальних активів проводиться виходячи з: терміну дії патенту, свідоцтва та інших обмежень
 11. 4.5. Облік вибуття нематеріальних активів
  нематеріальних активів, використання яких припинено для цілей виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг або для управлінських потреб організації, підлягає списанню з бухгалтерського обліку. Порядок відображення списання нематеріальних активів на рахунках бухгалтерського обліку залежить від застосовуваного організацією методу обліку амортизаційних відрахувань. Якщо в бухгалтерському обліку
 12. Діяльність аудиторська
  аудиторської діяльності - поняття, тотожне аудиту; з точки зору правил (стандартів) аудиторської діяльності і досвіду роботи аудиторів в наступні роки - більш широке поняття, що визначає діяльність аудиторів і включає як власне аудит (аудиторську перевірку з метою підтвердження достовірності бухгалтерської звітності), так і супутні аудиту послуги. (Див. також: Аудит;
 13. Перевірка аудиторська ініціативна
  аудит може проводитися в будь-який час і в тих обсягах, які будуть встановлені самостійним рішенням органу управління економічного суб'єкта, який є юридичною особою, або рішенням фізичної особи, що займається підприємницькою діяльністю (ініціаторів аудиту). (Див. також. Аудит; Обсяг аудиторської перевірки ; Перевірка
 14. Зміст
  нематеріальних активів Бухгалтерський облік матеріалів Особливості організації праці та її оплати в НКО Підприємницька діяльність некомерційних організацій та її правове регулювання Формування облікової політики Звітність некомерційних організацій Інвентаризація Глава 6. Контроль фінансово-господарської діяльності НКО Аудит некомерційних організацій Досягнення розуміння діяльності
 15. 12.1. Аудит матеріальних цінностей і нематеріальних активів
  аудиту збереження, обліку матеріальних цінностей, МБП і нематеріальних активів та їх використання є перевірки: правильності віднесення матеріальних цінностей банку до хо-зяйственним матеріалами, МБП, нематеріальних активів та їх оцінки; наявності джерела придбання нематеріальних активів та відображення використання цього джерела в бухгалтерському обліку банку; своєчасності та правильності
 16. Документація робоча аудиту
  аудитором, співробітниками економічного суб'єкта і третіми особами за запитом аудитора до початку, під час і по завершенні аудиторської перевірки і має містити відомості, необхідні для підготовки достовірного звіту та висновку аудитора , а також для можливості поточного і наступного контролю якості аудиту. Вимоги до форми і змісту такої документації мають відповідати
 17. Мета аудиту
  аудиту є встановлення достовірності бухгалтерської звітності економічних суб'єктів і відповідності здійснених ними фінансових і господарських операцій нормативним актам, чинним в Російській Федерації. (Див. також: Аудит; Достовірність бухгалтерської звітності; Факт господарської діяльності.) Експерт в аудиті - який не перебуває у штаті аудиторської організації фахівець, який має
 18. 5.5. Бухгалтерський облік нематеріальних активів
  нематеріальних активів ведеться відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» (ПБУ 14/2007) (затв. наказом Мінфіну РФ від 27 грудня 2007 р . № 153н). Відповідно до п. 3 ПБО 14/2007 «Облік нематеріальних активів» для прийняття до бухгалтерського обліку об'єкта як нематеріального активу необхідно одноразове виконання наступних умов: 1) об'єкт

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба