трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Аудит проведення розрахункових операцій, здійснюваних філіями кредитних організацій


При аудиті цих розрахункових операцій необхідно, насамперед, виходити з основних правил проведення кредитними організаціями розрахунків з філіями. До них, зокрема, належать такі:
1) філії кредитних організацій можуть проводити розрахунки як у валюті Російської Федерації, так і в іноземній валюті, але толь-ко на підставі довіреності, виданої керівнику філії го -ловной організацією. Тому необхідно перевірити, чи відповідають проведені філією розрахункові операції з своєму субрахунку доручення, виданого банком;
на балансі банку та філій повинні бути одночасно відкриті взаємні рахунки межфіліальних розрахунків для обліку надійшли платежів рах. 30301 та обліку що надійшли платежів рах. 30302;
щодня наприкінці операційного дня з кожної парі рахунків повинен виводитися єдиний результат щодо скоєних протягом дня операцій із урахуванням вхідного залишку на початок дня. При цьому у зведеному щоденний баланс головного банку залишки за рахунками 30301 і 30302 мають бути рівні;
в головному банку в аналітичному обліку повинні вестися окремі особові рахунки по кожній філії, а також за видами валют;
при взаємодії головного офісу і іногородніх філій операції з перерозподілу фондів, прибутку і покриттю збитків здійснюються на підставі внутрішньобанківських положень. Передача філіям фондів здійснюється на підставі затверджуваних головним офісом банку кошторисів витрат філій. При складанні кошторису витрат та плану доходів головного офісу банку має прийматися до уваги дотримання принципу беззбитковості роботи філій.
Далі перевіряється обгрунтованість відкриття рахунків межфіліапьних розрахунків:
відповідність банківських операцій і операцій, зазначених у Положенні про філію та в довіреності, виданої кредитної організацією керівнику філії, переліку операцій, встановлених Банком Росії;
наявність розпорядження керівника кредитної організації на відкриття рахунків межфіліальних розрахунків;
відповідність відкритих рахунків межфіліальних розрахунків схемою рахунків філій, передбачених внутрішньобанківськими правилами.
Наступною аудиторської процедурою є розгляд порядку ідентифікації та оформлення розрахункових документів, наявність і рівень організації внутрішньобанківського контролю. При цьому перевіряється відповідність процедури ідентифікації кожного учасника розрахунків у внутрішньобанківській розрахунковій системі (обмін картками із зразками підписів і печатки, застосування аналогів власноручного підпису у вигляді кодів, паролів, електронних підписів і т.д.) при здійсненні розрахункової операції умовам, передбаченим внут-рібанковскімі правилами.
Внутрішньобанківський контроль повинен здійснюватися на підставі внутрішніх положень підрозділу банку (філії) та відпо-відно з документами ЦБ РФ. Він повинен забезпечувати належний рівень надійності проведених бухгалтерських операцій, здійснюваних на всіх етапах здійснення операцій, і включати перевірку: правильності оформлення вхідних і вихідних документів відповідно до міжнародних стандартів ISO 7746 та асоціації SWIFT, при цьому оформлення і його перевірка засвідчуються власноручним підписом відповідального виконавця та , при необхідності, штампом банку (філії);
операцій по рахунках межфіліальних розрахунків і обліку перераспре-ділення ресурсів у вигляді звірки залишків коштів на рахунках, правильності заповнення реквізитів, сум утриманих та нарахованих ко-місій;
наявності первинних документів по всіх виконаним операціям, правильності їх оформлення, наявності підписів повноважних співробітників, правильності ведення вихідних залишків по рахунках (наступний контроль);
правильності та своєчасності виконання всіх операцій, здійс-нюється керівниками підрозділів, в яких вони виконуються, і службою внутрішнього контролю банку відповідно до внутрішнім планом перевірок (систематичний контроль).
При аудиті своєчасності та повноти відображення в кредитній організації операцій по рахунках межфіліальних розрахунків виявляється відповідність проведених розрахункових операцій за рахунками межфіліапьних розрахунків встановлених дат перерахування платежу. Для цього зіставляються дата виписки розрахункового документа і дата пе-перерахованих платежу у зведених платіжних дорученнях філії, особовому рахунку філії до балансовими рахунками межфіліальних розрахунків.
За наявності коштів на кореспондентському рахунку кредитної організації, через який здійснюються платежі філії, перевіряється своєчасність і повнота перерахування грошових коштів, списаних з рахунків межфіліальних розрахунків. Для цього зіставляються номер документа, дата виписки розрахункового документа та дата проведення операції, сума у ??зведених платіжних доручень-пах філії, особовому рахунку філії до балансовими рахунками межфіліапьних розрахунків, виписки з особового рахунку кореспондентського рахунку кредитної організації, через яку здійснюється платіж філії.
При встановленні фактів недостатності коштів на корреспон-дентскій рахунку кредитної організації, через який здійснюються платежі філії, перевіряються своєчасність і повнота зарахування коштів, списаних з рахунків межфіліальних розрахунків, але не проведених кредитною організацією через відсутність коштів на кореспондентському рахунку на балансовий рахунок 47418 «Кошти, списані з рахунків клієнтів, але не проведені по кореспондентському рахунку кредитної організації через недостатність коштів». Для цього зіставляються номер і дата виписки розрахункового документа, дата проведення операції, сума в особовому рахунку балансового рахунку 30301, межфіліальних розрахунків, особовому рахунку балансового рахунку 47418, платіжному дорученні клієнта філії; виявляється, чи є картотека неоплачених розрахункових документів до рахунку межфіліальних розрахунків; перевіряється наявність копій сповіщень, спрямованих філії, про приміщення його розрахункових документів у картотеку до позабалансових рахунках 90903 «Розрахункові документи клієнтів, не сплачені в строк через відсутність коштів на кореспондентських рахунках кредитної організації».
При надходженні коштів на користь філії на кореспондентські рахунки кредитної організації, відкриті в підрозділах розрахункової мережі Банку Росії, перевіряються своєчасність і повнота зарахування цих коштів на рахунки межфіліальних розрахунків. Для цього зіставляються сума, дата виписки розрахункового докумен-та і дата проведення операції у виписці по особовому рахунку кредитної організації в підрозділах розрахункової мережі Банку Росії, платіжному дорученні відправника коштів, особовому рахунку балансового рахунку межфіліальних розрахунків.
Перевіряється проведення щоденної вивірки розрахунків на підставі виписок по рахунках межфіліальних розрахунків шляхом сопоставлен-ня залишків, зазначених у виписках на кінець дня або оборотної відомості по рахунках бухгалтерського обліку, або відомості залишків по рахунках кредитної організації.
В якості окремої процедури при аудит внутрішньобанківських розрахунків розглядається додержання порядку проведення операцій з перерозподілу ресурсів між головною організацією та філіями. При цьому уточнюються умови, передбачені внутрібан-ковського правилами, на підставі яких відбувається перерозподіл розподіл коштів між головною організацією та філіями (терміновість, зворотність або на безоплатній основі).
Перевіряється наявність рахунків обліку перерозподілених ресурсів. Для обліку отриманих ресурсів повинен використовуватися рахунок 30305 та обліку переданих ресурсів рахунок 30306. Слід враховувати, що у зведеному щоденному балансі банку залишки за рахунками 30305 і 30306 мають бути рівні.
В аналітичному обліку банку (філії) повинні вестися особові рахунки окремо по філіях (банку), кожному виду ресурсу і виду валюти (тільки при розрахунках в іноземній валюті).
Далі перевіряється відповідність порядку проведення операцій з перерозподілу ресурсів між головною організацією і фі - л наламі порядком, передбаченим банківськими правилами. Операції з перекладу та поверненню ресурсів можуть здійснюватися за рахунками межфіліальних розрахунків в кореспонденції з рахунками обліку перерозподілу ресурсів. Повернення розміщених ресурсів відбувається наследующий банківський день після закінчення терміну розміщення. Відсотки за використання ресурсів повинні перераховуватися на рахунки меж-філіальних розрахунків.
При передачі ресурсів виявляються своєчасність і повнота відображення цієї операції на балансовому рахунку 30306 «Розрахунки між підрозділами однієї кредитної організації за переданими ресурсів». Для цього зіставляються сума, дата виписки розрахункового до-кумента і дата проведення операції у виписці з кореспондентського рахунку в підрозділі розрахункової мережі Банку Росії (виписці з кореспондентського рахунку ЛОРО або виписці з рахунку учасників розрахунків в розрахунковій небанківської кредитної організації), платіжному дорученні головної організації, особовому рахунку балансового рахунку
«Незавершені розрахунки банку», за відсутності технічної можливості проведення операцій одним робочим днем, особовому рахунку балансового рахунку 30306, підтвердженні про отримання коштів з ука-занием дати перерахування платежу.
При вилученні коштів перевіряються своєчасність і повнота відображення цієї операції на балансовому рахунку 30305 «Розрахунки між підрозділами однієї кредитної організації за отриманими ресурсів». Для цього зіставляються сума, дата виписки розрахункового до-кумента і дата проведення операції у виписці з кореспондентського рахунку в підрозділі розрахункової мережі Банку Росії (виписці з кореспондентського рахунку ЛОРО або виписці з рахунку учасників розрахунків в розрахунковій небанківської кредитної організації), платіжному дорученні головної організації, особовому рахунку балансового рахунку
«Незавершені розрахунки банку» за відсутності технічної можливості проведення операцій одним робочим днем, особовому рахунку балансового рахунку 30305, в копії підтвердження про отримання коштів із зазначенням дати перерахування платежу. Необхідно враховувати, що повинна дотримуватися рівність сум (у валюті Російської Федерації) - активних і пасивних залишків за рахунками перерозподілу ресурсів в цілому по кредитній організації.
При аудиті дотримання порядку проведення розрахункових операцій з перерозподілу фінансових результатів між головною організацією і філіями в першу чергу підтверджується наявність прибутку (збитку), отриманої за результатами фінансово-господарської діяльності банком в цілому, а також його філіями . Перевіряється, чи дотримується порядок відображення результатів господарської діяльності філій, передбачений внутрібан-ковського правилами, в балансі кредитної організації (шляхом пере-рахування сум на рахунки «Прибуток звітного року» або «Збитки звітного року» щомісяця, щокварталу, по закінченні року). Ана-лизируется своєчасність перерахування філією прибутку (збитку) до головної організації. Для цього зіставляються сума, дата виписки розрахункового документа та дата проведення операції: у платіжному дорученні філії, особовому рахунку балансового рахунку 30301 (30302) «Розрахунки з філіями», особовому рахунку балансового рахунку кредитної організації 70301 «Прибуток звітного року» (рахунок 70401 «Збитки звітного року »).
За результатами аудиту розрахункових операцій робляться висновки про со-відповідності порядку проведених операцій законодавству і нормативним вимогам ЦБ РФ, достовірності звітності банку, які включаються до складу звіту аудиторської фірми і використовуються при складанні аудиторського висновку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Аудит проведення розрахункових операцій, здійснюваних філіями кредитних організацій "
 1. 10.1. Нормативне регулювання проведення кредитної організацією розрахункових операцій у валюті Російської Федерації
  До законодавчих та нормативних актів, що регламентує проведення розрахункових операцій, відносяться: Цивільний кодекс Російської Федерації; Положення ЦБ РФ «Про організацію внутрішнього контролю в банках» or 28.08.97 № 509 (в ред. Вказівок ЦБ РФ or 30.11.98 № 427-У і від 01.02.99 № 493-У); Положення ЦБ РФ «Положення про безготівкові розрахунки в Російській Федерації» від 08.09.2000 № 120 - П; Інструкція ЦБ
 2. ЗМІСТ
  Введення 3 ГЛАВА I. Організація аудиторської діяльності в сфері банківського аудиту в Російській Федерації 3 Сутність, необхідність і види аудиту 3 Цілі і завдання банківського аудиту. Класифікація банківського аудиту 8 Правові основи банківського аудиту в Росії II Нормативне регулювання банківського аудиту 11 Атестація та ліцензування на право здійснення ауді-Торський
 3. 4.2.1. Аудит депозитів юридичних осіб
  Аудиту піддаються переважно термінові депозити. На предмет відповідності чинному законодавству аналізується Положення про депозитні операції юридичних осіб, а виходячи з нормативних актів ЦБ РФ Інструкція про порядок вчинення в банку депозитних операцій. Для перевірки правильності оформлення депозитних операцій та відображення їх в обліку, дотримання законності при їх здійсненні
 4. 1.2. Цілі і завдання банківського аудиту. Класифікація банківського аудиту
  і. Банківський аудит є одним із видів аудиту. Його основна мета встановлення достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності кредитних організацій і відповідності здійснених кредитними організаціями операцій чинному законодавству Російської Федерації і нормативним актам ЦБ РФ. Для кредитних організацій банківський аудит також може виконувати наступні завдання: проведення аналізу
 5.  15.1. Планування перевірки оборотних активів
    Аудиторська перевірка оборотних активів включає перевірку: виробничих запасів; витрат на виробництво для цілей бухгалтерського обліку; витрат майбутніх періодів; незавершеного виробництва; інших запасів і витрат; податку на додану вартість (ПДВ) по придбаних цінностей; грошових коштів; готової продукції (товарів, робіт , послуг); інших оборотних активів. План аудиторської перевірки
 6.  Планування аудиту
    один з обов'язкових етапів аудиту, що полягає у визначенні стратегії і тактики аудиту, обсягу аудиторської перевірки, складання загального плану аудиту, розробки аудиторської програми і конкретних аудиторських процедур. (Див. також: Аудит; Обсяг аудиторської перевірки; План аудиту загальний; Програма аудиту; Процедура
 7.  5.1. Лист-зобов'язання аудиторської організації про згоду на проведення аудиту
    Листи про аудиторський завданні готуються аудиторською організацією відповідно до Міжнародного стандарту аудиту МСА 210, а також російському федеральному правилом (стандарту). Листа-зобов'язанню має передувати офіційне звернення економічного суб'єкта, що містить прохання про надання аудиту та (або) супутніх йому послуг. Лист-зобов'язання направляється виконавчому органу
 8.  План аудиту загальний
    -Логічний опис передбачуваного обсягу та характеру проведення аудиту, особливостей економічного суб'єкта, специфіки передбачуваної аудиторської перевірки і використовуються в процесі аудиту методів і технічних прийомів. (Див. також-. Аудит; Обсяг аудиторської перевірки; Перевірка аудиторська; Суб'єкт
 9.  ПРОГРАМА АУДИТУ
    Перевіряється організація Період аудиту Кількість людино-годин Керівник аудиторської групи Склад аудиторської групи Запланований аудиторський ризик Запланований рівень суттєвості № п / п Перелік аудиторських процедур по розділам аудиту Період проведення Виконай-тель 1 Робочі документи аудитора Примітки - / Керівник аудиторському організації,
 10.  ВСТУП
    Необхідним елементом інфраструктури банківського ринку є аудиторські фірми, які поряд з наглядовими органами спо-власне своєю діяльністю сталого функціонування бан-ковской системи Російської Федерації, її постійного вдосконалення та інтеграції у світове банківське співтовариство. Незважаючи на відносно коротку історію розвитку, банківський аудит в Росії пройшов за
 11.  10.2. Аудит дотримання порядку проведення операцій за кореспондентськими счетамкредітних організацій
    и На початковому етапі аудиту розрахункових операцій перевіряється дотримання нормативних вимог, що пред'являються до порядку оформлення кореспондентських відносин між банками, які мають бути засновані на двосторонньому договорі один з одним. Це повинно мати місце як при встановленні банками прямих кореспондентських від-носіння, так і при встановленні кореспондентських відносин комерційного
 12.  8.1 Нбрматівная базаосуществленія аудиту операцій банковс власними борговими зобов'язаннями
    До нормативних документів, що регулюють випуск банком цінних паперів, відносяться: Цивільний кодекс Російської Федерації; Федеральний закон «Про акціонерні товариства» від 26.12.95 № 208-ФЗ; Інструкція ЦБ РФ «Про правила випуску і реєстрації цінних паперів кредитними організаціями на території Російської Федерації »від 17.09.96 № 8 (з наступними змінами та доповненнями); Положення« Про ощадних
 13.  5.2.2. Аудит кредитних ліній
    Під кредитною лінією слід розуміти договір, за яким передбачена видача кредитів кількома сумами в межах загальної суми договору (незалежно від їх часткового погашення) та загального терміну договору (тобто оборот сумарною видачі кредитів повинен бути не більше загальної суми, передбаченої кредитною лінією) . Ліміт кредитної лінії вважається вичерпаним, якщо оборот сумарною видачі кредитів
 14.  Правила (стандарти) аудиторської діяльності
    нормативні документи, що регламентують єдині вимоги до здійснення та оформлення аудиту та супутніх йому послуг, а також до оцінки якості аудиту, до порядку підготовки аудиторів і до оцінки їх кваліфікації. (Див. також: Аудит; Аудитор; Діяльність аудиторська; Контроль якості аудиту; Послуги, супутні аудиту.) Підприємства чинного принцип см. Безперервності діяльності
 15.  Документація робоча аудиту
    сукупність матеріальних носіїв інформації, яка складається самим аудитором, співробітниками економічного суб'єкта і третіми особами за запитом аудитора до початку, під час і по завершенні аудиторської перевірки і має містити відомості, необхідні для підготовки достовірного звіту та висновку аудитора, а також для можливості поточного та наступного контролю якості
 16.  2.1. Поточний стан і перспективи розвитку платіжної системи Банку Росії
    Становлення сучасної банківської системи почалося зі створення в 1990 році Державного банку РРФСР (з 1992 року - Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) і незалежних комерційних банків, сформованих на базі Держбанку СРСР і спецбанків відповідно. У країні зароджувалася і стрімко розвивалася дворівнева банківська система. Масштабні інституційні та структурні
 17.  7.2.2. Аудит брокерської діяльності '
    Для проведення кредитної організацією купівлі-продажу цінних паперів за рахунок і за дорученням клієнтів на підставі брокерських дого-злодіїв відкриваються пасивні рахунки 30601 «Кошти клієнтів по брокерським операціям з цінними паперами та іншими фінансовими активами» і 30606 «Кошти клієнтів-нерезидентів по брокерським операціям з цінними паперами та іншими фінансовими активами ». Режим руху по рахунку

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба