трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Бюджетування як інструментфінансового планування на підприємстві


Сучасна система управління фінансами вимагає координації прийнятих рішень шляхом розробки та контролю виконання системи бюджетів підприємства. Система бюджетів дозволяє встановити жорсткий поточний контроль за надходженням і витрачанням коштів, створити реальні умови для вироблення ефективної фінансової стратегії.
За допомогою бюджетування реалізуються поточне і оперативне фінансове планування, забезпечується їх взаємозв'язок і підпорядкованість фінансової стратегії підприємства.
Складання бюджетів є невід'ємним елементом загального процесу планування, а не тільки його фінансової частини. Процес бюджетування - це цілісна система планування, обліку і контролю на рівні підприємства в рамках прийнятої фінансової стратегії. Бюджет - це кількісний план у грошовому вираженні, підготовлений і прийнятий для певного періоду часу, що показує плановану величину доходу, яка повинна бути досягнута, і (або) витрати, які повинні бути понесені протягом цього періоду, а також капітал, який необхідно залучити для досягнення даної мети.
Бюджети потрібні підприємствам для досягнення багатьох цілей. Вони не тільки допомагають у плануванні та координації економічної діяльності, служать основою для оцінки ефективності діяльності підприємства, а й використовуються так само як засобу управління і стимулювання. Проводячи фінансовий аналіз складених бюджетів підприємства, можна ще на стадії планування оцінити фінансову спроможність окремих видів його діяльності, а також вирішити проблему оптимізації грошових потоків, збалансованості джерел надходження грошових коштів та їх використання, визначити обсяг і форми, умови і терміни зовнішнього фінансування.
В основі побудови системи бюджетування закладені певні принципи.
Принцип узгодження цілей передбачає балансування всіх факторів виробництва для досягнення намічених завдань. Здійснюється це шляхом складання бюджетів знизу вгору, так як нижня ланка керівництва більш реально оцінює ситуацію і може забезпечити виконання запланованих показників бюджету. При цьому керівництво підприємства стежить, щоб інтереси окремих структурних підрозділів не вступали в конфлікт з інтересами всього підприємства. Для цього проводять узгодження бюджетних планів і їх коригування.
Принцип відповідальності передбачає передачу відповідальності разом з делегованих повноваженнями і характеризує роль людського фактора в управлінні підприємством. Передача відповідальності безпосередньо ув'язується зі ступенем впливу, який конкретний керівник може чинити на витрати, виручку або інші показники.
Принцип гнучкості передбачає включення в систему як статичних, так і гнучких бюджетів, які допомагають вибрати оптимальний обсяг продажів.
Система бюджетного планування діяльності підприємства включає процес формування бюджетів, розробку їх структури, а також відповідальність за їх формування і виконання. Основна мета процесу бюджетування - розробка визначеної фінансової структури підприємства. У фінансовій структу-ре виділяються центри фінансової відповідальності і фінансового обліку. До центрами фінансової відповідальності, як правило, належать ті структурні підрозділи, які реально впливають на загальний результат діяльності підприємства. Передумовами для виділення структурних підрозділів у центри фінансової відпові-дальності є:
регіональна чи виробнича ізольованість або завершеність господарської діяльності структурного підрозділу;
обсяг виробництва;
здатність структурного підрозділу самостійно працювати на ринку;
можливість нести повну відповідальність за витрати, доходи, грошові потоки від своєї діяльності.
Найбільш поширені центри відповідальності витрат, продажів, прибутку та інвестицій.
Центри фінансового обліку - це ті структурні підрозділи, які реально не впливають на загальний результат діяльності підприємства.
Процес формування бюджетів включає роботу зі складання цілого ряду бюджетів підприємства. Для організації бюджетного планування діяльності підприємства доцільно створювати на підприємстві наскрізну систему бюджетів, що включає основні, операційні та допоміжні групи бюджетів.
Основні бюджети підприємства повинні бути невід'ємною частиною його бізнес-планів, а отже, включати до складу три основні документи фінансової звітності. Такі бюджети називають також фінансовими. До основних (фінансовим) відносяться бюджети фінансових результатів (прибутків і збитків), руху грошових коштів (план грошових надходжень і платежів) та бюджетний баланс.
Принципи побудований ия основних (фінансових) бюджетів аналогічні порядку формування прогнозної фінансової звітності у складі бізнес-плану підприємства.
В економічній літературі до складу основних бюджетів часто включають інвестиційний бюджет (бюджет капітальних вкладень).
Такий підхід правовірів, так як складання даних бюджетів є елементом фінансового планування діяльності підприємства, однак ці бюджети знаходять непряме відображення в трьох основних бюджетах підприємства, тому, з нашої точки зору, доцільніше віднести їх до допоміжних бюджетам підприємства.
Особливе місце в системі бюджетування займають операційні або функціональні бюджети. Саме з операційних бюджетів починається процес бюджетування. До складу операційних входять бюджети продажів, виробництва, виробничих запасів і ціла група витратних бюджетів.
До витратним відносяться бюджети прямих витрат на матеріали, прямих витрат на оплату праці, виробничих накладних витрат, комерційних і управлінських витрат.
Підхід до складання цих бюджетів базується на поділі витрат на змінні і постійні і на понятті області релевантний-ності, в якій зберігається особлива форма запланованих взаємо-моотношеній виручки і витрат.
Допоміжні бюджети необхідні підприємству для того, щоб повністю охопити всю базу фінансових розрахунків. Склад цих бюджетів формується підприємством самостійно. Перелічимо найбільш значимі бюджети: амортизації, розподілу прибутку, податковий, кредитний і т.д.
Розробка системи бюджетів починається зі складання бюджету продажів. Обсяг продажів у вартісному вираженні розраховується методом прямого рахунку на основі цін, встановлених на продукцію та послуги, і натуральних показників по передбачуваних продажам. Розроблений бюджет продажів використовується для досягнення певних цілей.
По-перше, для визначення величини виручки від продажу товарів, продукції, робіт, послуг. Саме дані бюджету продажів служать підставою для підготовки бюджету прибутків і збитків, так як виручка в даному бюджеті формується за принципом передачі права власності, а не оплати за придбані товари і послуги.
По-друге, для формування грошового потоку підприємства, тобто бюджету руху його грошових коштів. Щоб розрахувати буду-щий приплив грошових коштів підприємства, необхідно розподілити в часі планований обсяг продажів за фактом надходження виручки від продажів. З цією метою розробляється графік погашення-ня дебіторської заборгованості підприємства, для побудови кото-рого беруться дані про сформованому коефіцієнті інкасо-ції виручки. Коефіцієнт інкасації виручки визначає частку дебіторської заборгованості, оплаченої у конкретний період вре-мени від моменту відвантаження продукції. Для розрахунку коефіцієнта інкасації необхідно створювати на підприємстві реєстри старіння
we. 'Гал * Г vi * i їв »-іімі'. -» -
190 Розділ V. Довгострокові фінансові ПОЛІТИКА
дебіторської заборгованості. Сума припливу грошових коштів від продажів (поточної діяльності) знайде відображення в майбутньому про-гноз руху грошових коштів підприємства по рядку «Виручка від продажу товарів, продукції, робіт і послуг».
По-третє, для визначення залишків дебіторської заборгованості підприємства. Розрахунок цих залишків необхідний для того, щоб сформувати прогнозний баланс підприємства. Майбутні залишки дебіторської заборгованості можна розрахувати на основі даних обсягу продажів і графіка надходження коштів від продажів за наступним алгоритмом:
Дебіторська Дебіторська Обсяг Обсяг
заборгованість = заборгованість + пооятж ~ надходжень. на кінець періоду на початок періоду р грошових коштів
На основі бюджету продажів будується бюджет виробництва, для чого необхідно обсяг продажів скоригувати на зміни в залишках нереалізованої продукції протягом періоду за наступним алгоритмом:
Обсяг "Обсяг + н ° АС ™ _ н ° С ™ о. свавіллі ™ продажів періоду періоду
Для визначення залишків нереалізованої продукції доцільно розрахувати швидкість обороту на основі сформованої фінансової звітності.
Бюджет виробництва є основою для складання прямих витратних бюджетів підприємства (прямих матеріальних витрат і витрат на оплату праці). Бюджет прямих матеріальних витрат будів-ится на основі або встановлених, або середніх витрат матеріалів на виробництво продукції. При складанні бюджету прямих за-трат на оплат} 'праці беруться трудовитрати і розцінки, встановлені на підприємстві. Це дає інформацію для підготовки наступних бюджетів.
По-перше, бюджету фінансових результатів. Прямі матеріальні витрати і прямі витрати на оплату праці є елементом собівартості і включаються в собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг.
По-друге, бюджету руху грошових коштів. Обсяг матеріальних витрат служить основою для визначення обсягу закупівель матеріалів в майбутньому періоді. Визначаючи обсяг закупівель, необ-хідно врахувати і рух залишків матеріалів на складі підприємства. Для того щоб правильно спланувати відтік грошових коштів на придбання матеріалів, потрібно розробити графік погашення кредиторської заборгованості постачальникам за придбані матеріальні ресурси. Для формування відтоку грошових коштів з оплати праці будується графік погашення заборгованості з оплати праці.
На основі підготовлених розрахунків можна визначити і майбутні залишки кредиторської заборгованості, дані про яких необхідні, щоб скласти прогнозний баланс підприємства. Розрахунок залишків кредиторської заборгованості здійснюється за такими алгоритмами:
Кредиторська Кредиторська
заборгованість = заборгованість + Нарахована _
'з оплати праці з оплати праці заробітна плата
на кінець періоду на початок періоду
Виплачена ~ ~ заробітна плата '
Кредиторська Кредиторська
_ заборгованість _ заборгованість Обсяг _ Обсяг
'за матеріалами за матеріалами закупівель оплати
на кінець періоду на початок періоду
До складу витратних бюджетів підприємства входить і ряд комплексних бюджетів, які складаються на основі єдиних методичних підходів: всі витрати в них групуються на змінні і постійні, вибирається об'ємний показник, відповідно до якого коригуються змінні витрати. Для формування грошового потоку необхідно із загальної суми, що включається до цих бюджетів, виключити амортизацію, присутню як елемент витрат, оскільки нарахування амортизації не приводить до відтоку грошових коштів підприємства.
При формуванні бюджету фінансових результатів необхідно пам'ятати про те, що відсотки за банківський кредит, що включаються до складу собівартості, не включаються в рядок «Управлінські витрати», а показуються окремим рядком.
РОЗДІЛ VI
КОРОКОЧАСНЕ ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.3. Бюджетування як інструментфінансового планування на підприємстві"
 1. ЗМІСТ
  ПрЄДІСЛОВІЄ * З Глааа 1. Основи фінансової політики підприємства 5 Поняття «фінансова полінця підприємства», се? значення в розвитку підприємства 5 Цілі, залачі і напрями формування фінансової політики 7 Основні етапи фінансової політики підприємства 10 Суб'єкти І об'єкти фінансової політики 11 Оріанідацін інформаційного забезпечення фінансової політики 13 Фінансова
 2. Питання 8Текущее фінансове планування (бюджетування)
  Бюджет - це кошторис доходів і витрат фірми. Складання бюджетів є невід'ємною елементом загального процесу планування, а не тільки його фінансової частини. Механізм бюджетного планування доходів і витрат доцільно впроваджувати для забезпечення економії грошових коштів, більшої оперативності в управлінні цими коштами, зниження непродуктивних витрат і втрат, а також для
 3. Глава 5. Бюджетування і контроль витрат
  Глава 5. Бюджетування і контроль
 4. 20.5. СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУВАННЯ, ВИДИ БЮДЖЕТІВ
  Бюджетування - це сучасна технологія фінансового менеджменту, що дозволяє не тільки отримати обгрунтований фінансовий план, а й організувати управління діяльністю підприємства на основі цього плану, посилити контроль за витратами і денеж-ними потоками , вийти на кращі фінансові результати. Бюджетування - складна система, що включає: сукупність взаємопов'язаних планових документів, в
 5. Зміст
  Глава 1. Організаційно-правові форми некомерційних організацій Глава 2. Створення некомерційних організацій та їх державна реєстрація Створення некомерційних організацій Державна реєстрація некомерційної організації як юридичної особи Відомості та документи про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб Глава 3. Оподаткування некомерційних
 6. 4.6. Бюджетне планування
  Бюджетування, або кошторисна планування, являє собою процес розробки, погодження, затвердження і реалізації різних бюджетів (кошторисів), що охоплюють всі види діяльності та господарські процеси підприємства. Бюджетування доповнює традиційне планування поруч процедур, надаючи плануванню наступні переваги. Підвищується гнучкість планування. Доповнення різних планів
 7.  20.6. ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ
    Впровадження бюджетування вимагає від керівництва підприємства чималих зусиль і займає досить тривалий період часу. На підготовчому етапі повинен бути проведений аналіз організаційної структури підприємства, функцій підрозділів, інформаційних потоків, документообігу. У результаті аналізу слід виділити центри витрат, центри доходів, визначити центри фінансової відповідальності
 8.  4.1. ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТУВАННЯ
    Складання, прийняття бюджету підприємства і наступний контроль за його виконанням називають бюджетуванням (budgeting). Процедура бюджетування - норма для зарубіжних компаній і в останні роки - для Росії. У сучасних умовах підприємства не можуть працювати ефективно, якщо бюджетування не синхронізовано з динамікою розвитку бізнесу. Формування та узгодження бюджету - найбільш
 9.  4.1. Система планування на підприємстві
    Система планування на підприємстві охоплює такі види планування: стратегічне, тактичне (техніко-економічне), оперативно-календарне, бізнес-планування та бюджетне планування. Стратегічне планування визначає основні напрями розвитку господарюючого суб'єкта. Основна мета стратегічного планування полягає у створенні потенціалу для виживання підприємства в
 10.  Питання 1Содержаніе і принципи фінансового планування
    У ринковій економіці планування на підприємстві є внутрішньовиробничих, тобто не носить елементів директивності. Фінансове планування являє собою процес розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників по забезпеченню розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності його фінансової діяльності в майбутньому періоді. Основна
 11.  СПИСОК
    Басовский Л.Є. Прогнозування планування в умовах ринку. М.: ИНФРА-М, 1999. Владимирова Л.П. Прогнозування та планування в умовах ринку: Учеб. посібник. М.: Видавничий Дім «Дашков і Ко», 2001. Новикова Н.В., Поздеева О.Г. Прогнозування та планування макросістем. Учеб. посібник. Єкатеринбург: Изд-во Урал. держ. екон. ун-ту, Ч. 1. 2000. Парсаданов Г.А. Планування та прогнозування
 12.  ЗМІСТ
    ДО ЧИТАЧІВ 9 Розділ I ВСТУП У ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Глава 1. Фінанси підприємств і фінансовий менеджмент 11 Ринкова середу і керування фінансами підприємств 11 Основні напрямки фінансової діяльності підприємств 14 Основні завдання та обов'язки фінансового менеджера на підприємстві 17 Розділ II ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Глава 2. Принципи організації фінансового
 13.  Глава 3. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ
    В умовах ринкової економіки підвищується значимість і актуальність фінансового планування. Очевидно, що від належної організації фінансового планування докорінно залежить благополуччя підприємства. Бізнес не може розраховувати на процвітання, чи не розробляючи фінансових планів і не контролюючи їх виконання. У розвинених країнах планування - один з найважливіших інструментів регулювання
 14.  17 Кошторисна планування (бюджетування)
    Система бюджетування - організаційно-економічний комплекс системи управління підприємством, спрямований на досягнення наступних цілей: розробка концепції ведення бізнесу; планування фінансово-господарської діяльності організації на короткостроковий і довгостроковий період; оптимізація витрат і прибутку підприємства; координація діяльності різних підрозділів організації; контроль і
 15.  А. Н. Соломатіна. Економіка, аналіз і планування на підприємстві торгівлі, 2009

 16.  10.4 Порядок складання і розгляду проектів стратегічних планів і бюджетних заявок
    Для планування видатків бюджету адміністратори бюджетних програм представляють до уповноваженого органу з державного планування: проект стратегічних планів; звіти про реалізацію стратегічного плану за звітний фінансовий рік; бюджетні заявки. Всі зазначені документи подаються в термін до 15 травня поточного фінансового року. Бюджетна заявка представляє собою сукупність документів,
 17.  Ляско В. І.. Стратегічне планування розвитку підприємства, 2005


bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба