трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Бюджетна система Союзної держави Білорусі і Росії

Відповідно до статті 60, п.1, п.2 Договору про створення Союзної держави, призначеного для загального застосування, обов'язкового у всіх частинах і підлягає прямому застосуванню на території кожної держави-учасниці, бюджет - це форма освіти і витрачання грошових коштів, що спрямовуються для фінансового забезпечення завдань і функцій Союзної держави. Згідно із законодавством Союзної держави формуються доходи і витрати бюджету, що забезпечують фінансування функцій Союзної держави. Бюджетна класифікація Союзної держави є угрупованням доходів і видатків бюджету Союзної держави, що забезпечує порівнянність показників бюджетів держав-учасниць. Бюджетна класифікація Союзної держави включає (рис. 40): класифікацію доходів бюджету Союзної держави; функціональну класифікацію видатків бюджету Союзної держави; економічну класифікацію витрат бюджету Союзної держави; відомчу класифікацію видатків бюджету Союзної держави. Класифікація доходів бюджету Союзної держави є угрупованням доходів бюджету Союзної держави і грунтується на Договорі про створення Союзної держави та інших актах Союзної держави, визначають джерела формування доходів бюджету Союзної держави. Рис. 40. Структура бюджетної класифікації Союзної держави Білорусь і Росія Класифікація доходів бюджету Союзної держави підрозділяється на групи, підгрупи, статті, підстатті, що об'єднують конкретні види доходів за джерелами і способами їх отримання. Функціональна класифікація видатків бюджету Союзної держави є угрупованням витрат бюджету Союзної держави і відображає спрямування бюджетних коштів на виконання основних функцій Союзної держави. Першим рівнем функціональної класифікації видатків бюджету Союзної держави є розділи, що визначають витрачання бюджетних коштів на виконання функцій Союзної держави. Другим рівнем функціональної класифікації видатків бюджету Союзної держави є підрозділи, що конкретизують спрямування бюджетних коштів на виконання функцій Союзної держави в межах розділів. Класифікація цільових статей витрат бюджету Союзної держави утворює третій рівень функціональної класифікації видатків бюджету Союзної держави і відображає фінансування видатків бюджету за конкретними напрямами діяльності головних розпорядників коштів бюджету в межах підрозділів функціональної класифікації видатків бюджету Союзної держави. Класифікація видів витрат бюджету утворює четвертий рівень функціональної класифікації видатків бюджету Союзної держави і деталізує напрямки фінансування видатків бюджету в межах цільових статей. Економічна класифікація видатків бюджету Союзної держави - це угруповання витрат бюджету за їх економічним змістом. Відомча класифікація видатків бюджету Союзної держави являє собою угруповання витрат, що відображає розподіл бюджетних асигнувань по головних розпорядниках коштів бюджету Союзної держави. Перелік головних розпорядників коштів бюджету Союзної держави затверджується у структурі відомчої класифікації видатків бюджету Союзної держави на відповідний фінансовий рік. Бюджет Союзної держави заснований на принципах: - повноти відображення доходів і витрат бюджету; - збалансованості (бездефіцитності) бюджету; - загального (сукупного) покриття витрат бюджету; - ефективності та економності використання бюджетних коштів; - адресності та цільового характеру бюджетних коштів; - гласності; - достовірності бюджету. Принцип повноти відображення доходів і витрат бюджету означає, що всі доходи і видатки бюджету і інші обов'язкові надходження, визначені бюджетом Союзної держави, підлягають відображенню в бюджеті в обов'язковому порядку і в повному обсязі. Відповідно до принципу збалансованості (бездефіцитності) бюджету обсяг передбачених бюджетом видатків повинен відповідати сумарним обсягом доходів бюджету. При складанні, затвердженні та виконанні бюджету уповноважені органи повинні виходити з того, що бюджет не може мати дефіциту. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджету означає, що всі витрати бюджету повинні покриватися загальною сумою доходів бюджету. Доходи бюджету не можуть бути пов'язані з певними витратами бюджету. Згідно з принципом ефективності та економності використання бюджетних коштів при складанні та виконанні бюджету Союзної держави уповноважені органи та одержувачі бюджетних коштів мають виходити з необхідності досягнення заданих результатів з використанням найменшого обсягу коштів або досягнення найкращого результату з використанням визначеного бюджетом обсягу коштів. Принцип адресності та цільового характеру бюджетних коштів означає, що бюджетні кошти виділяються в розпорядження конкретних одержувачів бюджетних коштів з позначенням спрямування їх на фінансування конкретних цілей. Реалізація принципу гласності здійснюється за допомогою обов'язкового опублікування у відкритій пресі затвердженого бюджету та звіту про його виконання, повним поданням інформації про хід виконання бюджету, а також доступністю інших відомостей за рішенням Парламентських Зборів Союзу Білорусі та Росії. Для суспільства та засобів масової інформації повинні бути відкритими процедури розгляду і прийняття рішень по проекту бюджету, в тому числі з питань, що викликають розбіжності або в Парламентському Зборах Союзу Білорусі та Росії, або між Парламентським Зборами Союзу Білорусі та Росії і виконавчими органами Союзної держави.
Принцип достовірності бюджету означає надійність показників прогнозу соціально-економічного розвитку Союзної держави і реалістичність розрахунку доходів і видатків бюджету. Доходи бюджету формуються відповідно до Договору про створення Союзної держави від 8 грудня 1999 за рахунок таких джерел: - неподаткові доходи; - безоплатні перерахування. Неподаткові доходи включаються до доходної частини бюджету Союзної держави в порядку та випадках, встановлених Вищим Державною Радою за пропозицією Ради Міністрів Союзної держави, схваленому Парламентським Зборами Союзу Білорусі та Росії. Неподаткові доходи включають в себе: - доходи від використання майна, що перебуває у власності Союзної держави; - кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, в тому числі штрафи, конфіскації, компенсації, а також кошти, отримані в відшкодування шкоди, заподіяної Союзній державі, і інші суми примусового вилучення; - доходи від платних послуг, що надаються бюджетними установами, що перебувають у віданні виконавчих органів Союзної держави; - інші неподаткові доходи. У доходах бюджету враховуються: - доходи від продажу майна, що перебуває у власності Союзної держави; - кошти, одержувані у вигляді орендної або іншої плати за здачу в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування майна, що перебуває у власності Союзної держави; - кошти, одержувані від передачі майна, що перебуває у власності Союзної держави, під заставу, в довірче управління; - плата за користування бюджетними коштами на поворотній і платній основах; - доходи у вигляді прибутку, що припадає на частки в статутних (складеному) капіталі господарських товариств і товариств, або дивідендів по акціях, що належить Союзній державі. Доходи бюджетної установи Союзної держави, отримані від підприємницької та іншої діяльності, що приносить дохід, в повному обсязі враховуються у кошторисі доходів і видатків бюджетної установи та відображаються в доходах бюджету Союзної держави як доходи від використання майна, що перебуває у власності Союзної держави, або як доходи від надання платних послуг. Крім того в дохід бюджету зараховуються: - щорічні узгоджені відрахування держав-учасниць Союзної держави; - перерахування від недержавних організацій, фізичних та юридичних осіб, міжнародних організацій та урядів іноземних держав. Неподаткові доходи вважаються сплаченими до бюджету з моменту списання грошових коштів з рахунку платника в кредитній організації. Грошові кошти вважаються зарахованими в дохід бюджету з моменту вчинення кредитною організацією операції по зарахуванню (обліку) грошових коштів на рахунок органу, що виконується бюджет. Витрати бюджету Союзної держави в залежності від їх економічного змісту діляться на поточні витрати і капітальні витрати. Угруповання витрат бюджету на поточні та капітальні встановлюється економічної класифікації видатків бюджету Союзної держави. Капітальні видатки бюджету - частина витрат бюджету, забезпечує інноваційну та інвестиційну діяльність, що включає статті витрат, призначені для інвестицій в діючі або новостворювані юридичні особи відповідно до затверджених програм, подпрограммами і проектами Союзної держави, кошти, що надаються в якості бюджетних кредитів на інвестиційні цілі юридичним особам, витрати на проведення капітального (відновного) ремонту та інші витрати, пов'язані з розширеним відтворенням, витрати, при здійсненні яких створюється або збільшується майно, що перебуває у власності Союзної держави, інші витрати бюджету, включені в капітальні витрати бюджету відповідно до економічної класифікації видатків бюджету Союзної держави. Поточні витрати бюджету - частина витрат бюджету, забезпечує поточне функціонування органів Союзної держави, а також інші витрати бюджету, не включені в капітальні витрати відповідно до бюджетної класифікації Союзної держави. Надання бюджетних коштів здійснюється в наступних формах: - асигнувань на утримання органів Союзної держави, включаючи органи галузевого та функціонального управління, а також бюджетних установ Союзної держави; - коштів на оплату товарів, робіт і послуг, які виконуються фізичними та юридичними особами за контрактами, укладеними в відповідно до переліку програм, підпрограм, проектів і заходів Союзної держави, прийнятих до фінансування з бюджету Союзної держави на черговий фінансовий рік; - бюджетних кредитів юридичним особам - резидентам Республіки Білорусь і (або) Російської Федерації. Бюджетні установи витрачають бюджетні кошти виключно на: - оплату праці відповідно до укладеними трудовими договорами і правовими актами, що регулюють розмір заробітної плати відповідних категорій працівників; - перерахування страхових внесків у державні позабюджетні фонди; - відрядження та інші компенсаційні виплати працівникам відповідно до законодавства Республіки Білорусь та Російської Федерації; - оплату товарів, робіт і послуг за укладеними державними контрактами; - оплату товарів, робіт і послуг відповідно до затверджених кошторисів без укладання державних контрактів.
Витрачання бюджетних коштів бюджетними установами на інші цілі не допускається. У Бюджеті можуть визначатися обов'язкові для виконання одержувачем бюджетних коштів умови фінансування конкретних видатків, передбачених у бюджеті. Якщо одержувач бюджетних коштів не виконує умов, визначених бюджетом, уповноважений орган Союзної держави на будь-якому етапі виконання бюджету зобов'язаний здійснити блокування витрат, пов'язаних з виконанням відокремлених умов, надалі до виконання зазначених умов. Бюджетний кредит може бути наданий юридичній осіб резиденту України та (або) Республіки Білорусь відповідно до «Положення про порядок надання коштів на поворотній і платній основі юридичним особам держав-учасниць Союзної держави», затвердженим Постановою Ради Міністрів Союзної держави від 8 жовтня 2001 № 27 та на підставі договору, укладеного відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації або Республіки Білорусь тільки за умови надання позичальником забезпечення виконання свого зобов'язання з повернення зазначеного кредиту. Бюджетний кредит надається на умовах оплатне і зворотності. Способами забезпечення виконання зобов'язань з повернення бюджетного кредиту можуть бути тільки банківські гарантії, поручительства, застава майна, в тому числі у вигляді акцій, інших цінних паперів, паїв, в розмірі не менше 100 відсотків наданого кредиту. Забезпечення виконання зобов'язань повинно мати високий ступінь ліквідності. Оцінка майна, наданого в забезпечення отримання бюджетного кредиту, здійснюється відповідно до законодавств Російської Федерації або Республіки Білорусь. Обов'язковою умовою надання бюджетного кредиту є проведення попередньої перевірки (аналізу) фінансового стану отримувача - бюджетного кредиту фінансовим органом Союзної держави або до його освіти - Постійним Комітетом Союзної держави. Зазначений орган має право на перевірку фінансового стану отримувача бюджетного кредиту в будь-який час дії кредиту. Зазначені органи проводять також перевірку цільового використання бюджетного кредиту. При затвердженні бюджету на черговий фінансовий рік вказуються цілі, на які може бути наданий бюджетний кредит, ліміти їх надання на термін у межах роки та на термін, що виходить за межі бюджетного року, а також обмеження по суб'єктах використання бюджетних кредитів. При неспроможності позичальника забезпечити виконання зобов'язань по бюджетному кредиту способами, передбаченими в третьому абзаці цієї статті, бюджетний кредит не надається. До звіту про виконання бюджету додається звіт про надання та погашення бюджетних кредитів. Повернення наданих юридичним особам бюджетних коштів, а також плата за користування ними прирівнюються до платежів до бюджету. Бюджетний кредит може бути наданий тільки тим юридичним особам, які не мають простроченої заборгованості за раніше наданими бюджетними коштами на поворотній і платній основі. Порушення встановленого порядку надання бюджетних кредитів, а також прийняття в забезпечення застави низької ліквідності є порушенням цього Порядку і підставою для притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили видачу бюджетних кредитів з порушенням встановленого порядку, передбаченої національними законодавствами держав-учасниць за порушення бюджетного законодавства держав-учасниць . Витрати на фінансування бюджетних інвестицій передбачаються в бюджеті за умови включення їх до програми, підпрограму або проект Союзної держави, затверджені в установленому порядку. Кошти Резервного фонду Союзної держави витрачаються на фінансування непередбачених витрат. Порядок формування і витрачання коштів Резервного фонду Союзної держави встановлюється Радою Міністрів Союзної держави.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.3. Бюджетна система Союзної держави Білорусі і Росії"
 1.  10.2. Особливості інтеграції бюджетних систем Республіки Білорусь та Російської Федерації в рамках Договору про створення Союзної держави
    Сучасні процеси глобалізації та інтеграції зумовили виникнення у відносинах колишніх союзних республік прагнення до встановлення співробітництва з урахуванням реальних економічних, політичних і соціальних інтересів. Після розпаду СРСР виявилися величезні труднощі в процесі становлення нових держав. Розділ потужної держави на групу держав привів до ослаблення безпеки кожного з
 2.  Статті бюджетних витрат: економічна і функціональна класифікація
    Економічна класифікація відображає співвідношення між те-кущімі та інвестиційними статтями витрат. Структура державних витрат в останні роки характеризується підвищенням частки поточних витрат і відповідним зниженням частки капітальних. У структурі поточних витрат збільшується частка субсидій, поточних трансфертів та заробітної плати. Останнє обумовлено проведеної в останні роки
 3.  3.3. Система фінансів, її ланки
    Система фінансів в цілому - це сукупність різних сфер фінансових відносин, в процесі яких утворюються і використовуються різні грошові фонди. Поняття «система фінансів» є розвитком більш загального поняття «фінанси» в широкому сенсі. Кожному ланці системи фінансів притаманні специфічні форми і методи утворення і використання грошових фондів і доходів. Наприклад, сфера фінансів
 4.  Формування обмінного курсу і діяльність суб'єктів господарювання.
    Формування валютного курсу включає в себе вибір режиму обмінного курсу і зміна валютного курсу (девальвацію, ревальвацію). Одним з основних показників аналізу ефективності використовуваного валютного режиму є індекс зміни реального валютного курсу - індекс зміни номінального обмінного курсу, скоригований на показник інфляції. На рис. 3.2 явно простежується
 5.  2.2. Проблеми непрямого оподаткування та його вплив на ціноутворення
    Система оподаткування була і залишиться одним з найважливіших інститутів фінансово-бюджетної політики держави. Це зумовлюється її роллю у формуванні централізованих доходів бюджету. У Білорусі понад 80% всіх доходів консолідованого бюджету складають податки і податкові платежі. В умовах посилення державного регулювання економіки та підвищення ролі державних інститутів
 6.  ВІД АВТОРІВ
    Аналіз ефективності функціонування національної економіки Республіки Білорусь показує, що рішення стоять перед країною соціально-економічних завдань значною мірою гальмується недостатньою отработанностью механізму макроекономічного регулювання господарської діяльності. Багато в чому це обумовлено відсутністю належної методологічної розробки, перш за все проблем
 7.  10. Бюджетне пристрій до в Російській Федерації, його основа і значення
    Бюджетне пристрій у РФ побудовано на таких принципах 1) єдності; 2) розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи; 3) збалансованості бюджетів; 4) повноти відображення доходів і витрат всіх складових бюджетної системи 5) самостійності бюджетів; 6) ефективності та економності використання бюджетних коштів; 7) гласності, достовірності бюджету; 8) сукупного
 8.  6.2. Принципи побудови та структура бюджетної системи Російської Федерації
    Після вивчення параграфа ви зможете:. охарактеризувати структуру бюджетної системи РФ;. перерахувати принципи побудови бюджетної системи РФ і визначити кожен з них;. назвати основні законодавчі матеріали, які регла - ментіроваліранее і визначають у даний час основи функціонування бюджетної системи РФ. До 1991 р. бюджетна система країни була надзвичайно централі-зовано.
 9.  Н.А.Восколовіч, Е.Н.Жільцов, С.Д.Енікеева. ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ громадського сектору, 2008

 10.  § 2. Причини втечі капіталів.
    З питання причин існування такого явища, як втеча капіталів за кордон Росії, висловлено величезну кількість авторитетних думок. Часто в головному вони сходяться, хоча спостерігаються і відмінності в позиціях. Продемонструю основний спектр думок. Так, основними причинами витоку капіталів з Росії фахівці Центрального банку Росії називають нестійку економічну і політичну
 11.  Використання державних витрат для досягнення макро-економічних цілей в Республіці Білорусь
    Одним з пріоритетних завдань вітчизняної економіки в даний час є досягнення стійко високих темпів зростання і підвищення на цій основі рівня життя населення. Починаючи з 1996 р. в республіці відзначається економічне зростання (табл. 2.3). З даних табл. 2.3 видно, що в період 1996-2004 рр.. ВВП в республіці зростав. Значною мірою зростання ВВП відбувався у вартісному вираженні.
 12.  Зміст
    Ч а с т ь 1 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: ЗМІСТ І РОЛЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Глава 1 Державні фінанси в системі фінансових відносин 1. 1 Державний сектор економіки і його роль у розвитку національного господарства 15 Сутність і місце державних фінансів у фінансовій системі держави 27 Основні ланки і елементи державних фінансів 40 Недержавний
 13.  4.3 Бюджетні відносини і міжбюджетні зв'язку
    Бюджетні відносини і міжбюджетні зв'язку складаються з приводу формування, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів. Бюджетниге відносини - це фінансові відносини, що формуються державою при взаємодії з підприємствами, організаціями, уч-нов і населенням щодо виконання бюджету. Специфіка цих відносин як частини фінансових полягає в тому, що вони: виникають в
 14.  Висновок
    Три заходи можуть бути здійснені в найкоротші терміни, що не зажадавши від держави жодних витрат, але одночасно різко змінивши всю ситуацію в сфері грошового обігу, створивши цим самим передумови для виходу з економічної кризи. Це: ліквідація інституту обов'язкового банківського резервування; введення в механізму простий грошової емісії в рамках бюджетного процесу з
 15.  Зміст
    Єгор Гайдар. Витоки радикалізму 7 Передмова до російського видання 10 Передмову до видання 2002 13 Передмову до видання 1982 16 Передмова 20 Капіталізм і свобода Введення 25 Глава I Взаємозв'язок між економічною і політичною свободою 31 Глава II Роль держави у вільному суспільстві 47 Глава III Контроль над грошима 63 Глава IV Міжнародні фінансові та торговельні відносини 81
 16.  9. Що таке фінанси держави
    Фінанси держави - це грошові відносини з приводу розподілу і перерозподілу вартості внутрішнього валового продукту (ВВП), який у встановленому розмірі акумулюється органами державної влади та місцевого самоврядування для покриття витрат. Загальний дохідний джерело ВВП - місцеві податки і податки на користь суб'єктів РФ. Фінанси держави можна розділити на три основні
 17.  13.3 Перспективні напрямки реструктуризації видатків бюджету
    Бюджетна політика в області реструктуризації витрат грунтується на оцінці відносної ефективності участі держави в різних галузях економіки та на скорочення фінансування за рахунок бюджетних коштів невластивих і недоцільних напрямків участі держави. Це дає можливість концентрації бюджетних коштів на комплексному вирішенні пріоритетних напрямів розвитку економіки
 18.  7.1. Бюджетна система і бюджетний пристрій як основа функціонування суспільного сектора Російської Федерації
    Підтримання рівноваги в громадському секторі, ресурсне забезпечення виробництва і пропозиції суспільних благ здійснюється за допомогою бюджетної системи. Згідно ст. 6 Бюджетного кодексу Російської Федерації бюджетна система Російської Федерації - це заснована на економічних відносинах і державному устрої Російської Федерації, регульована законодавством Російської
 19.  4.2 Бюджетне пристрій: види та рівні бюджетів
    Бюджетний устрій - це принципи побудови бюджетної системи, організаційні форми взаємозв'язку її ланок. Поняття бюджетного пристрою включає в себе структуру бюджетної системи, бюджетну класифікацію, принципи побудови бюджетної системи і бюджетів. Бюджетне пристрій визначається формою державного устрою країни і грунтується на юридичних нормах, що визначають

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба