трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Моделювання показників рентабельності активів як база проведення многофактбрного аналізу


Основні моделі показників рентабельності. Як вже вказувалося, показники рентабельності активів залежать від двох основних факторів-показників:
P/K- (P / N) x (N / K),
де Р-прибуток (або бухгалтерська, або чиста); К-авансований капітал (активи); N-виручка від продажів продукції у відпускних цінах організації (тобто без ПДВ ідругіх непрямих податків); P/N- коефіцієнт прибутковості (рентабельності) продажів; N / К-коефіцієнт ділової активності (капиталоотдачи). Методи факторного аналізу рентабельності активів можна звести до наступних моделям:
двухфакторная мультиплікативна модель:
P / K = (P / N) x (N / K),
трьохфакторна модель фірми DuPont для аналізу рентабельність-ності власного капіталу по чистому прибутку:
P4/CC = (P4 / N) х (N / K) х (К / Сс),
де Рч - чистий прибуток;
Сс - власні кошти (капітал). З представленої моделі видно, що рентабельність власного капіталу залежить від трьох чинників: рентабельності продажів, капиталоотдачи і структури джерел коштів, авансованих у підприємство. Значимість виділених факторів з позиції поточного управління пояснюється тим, що вони в певному сенсі узагальнюють усі сторони фінансово-господарської діяльності компанії;
трьохфакторна модель рентабельності по бухгалтерській (або чистої) прибутку (розроблена автором):
Р ^ Р P / N
До F + E ~ (F / N) + (EjN) '
де F-необоротні активи (основний капітал);
Е-оборотні активи (оборотний капітал), тобто P/N- перший фактор (прибутковість продукції); F/N- другий фактор (капіталомісткість по основному капіталу);
Е / N-третій фактор (оборотність оборотного капіта-ла - коефіцієнт закріплення оборотного капіталу на I руб. продажів продукції); п'ятифакторна модель рентабельності по прибутку від продажів (разработанаавтором):; а
р / К = l ~ (S / N) J-(V / X) - ( M / N) - (A / N)!.
(F / NE / N) (F / N) + (E / N)
де f /-оплата праці з нарахуваннями; М-матеріальні витрати;
2933
ї
: | * -); у->. / 1 - амортизація;
| '"і А / N-амортізаціеем кістка продажів.
Основні фактори і шляхи підвищення рентабельності активів.
Як видно іздвухфакторной мультипликативной моделі, основними факторами є рентабельність продажів і капіталоот-дача. Інші моделі ілюструють більш детальний набір факто-рів, а значить, і шляхів підвищення рентабельності, що мають економічний сенс при поглибленому аналізі. Рентабельність продажів та шляхи її підвищення були розглянуті в гл. 7. Розшифровка моделі рентабельності продажів вказує на можливі шляхи її підвищення.
Капіталоотдача в цілому характеризує ділову активність підприємства і залежить від використання необоротних і оборотних активів, що детально було розглянуто в гол. 8 і 9.
Схематично позиція підприємства з точки зору рівня рентабельності активів і визначають рентабельність продажів (А ^) і віддачі активів (X *) представлена ??на рис. І0.1.

Рис. 10.1. Рентабельність активів як добуток Li рентабельності продажів (КРР) і віддачі активів (X ")
Капіталоотдача (Я. *)
Нарис. 10.1 криві 1,2,3 являють собою «криві рівної рентабельності активів» (криві байдужості) при всіх можливих комбінаціях двох факторів, що визначають її рівень: рентабельності продажів і віддачі активів. Так, кожна точка на кривій 2 відображає одне з поєднань рівнів рентабельності продажів і продуктивності активів, яке забезпечує досягнення рентабельності активів у певному розмірі.
«Криві рівної рентабельності активів» носять спадний характер. Це означає, що із зростанням віддачі активів заданий рівень економічної рентабельності може бути досягнутий при більш низькому рівні рентабельності продажів.
Ідеальна позиція підприємства з точки зору економічної рентабельності тяжіє до зони III. Однак в умовах конку-рентного ринку забезпечити одночасно високу рентабельність продукції (робіт, послуг) і віддачу активів досить важко.
Найбільш небезпечна зона IV, де низька рентабельність продажів, супроводжувана низькою діловою активністю, призводить до різкого падіння рентабельності активів. У результаті активи перестають виконувати свою економічну функцію з генерування прибутку.
При низькій рентабельності продажів продукції необхідно прагнути до прискорення обороту активів і його елементів. Навпаки, обумовлена ??тими чи іншими причинами низька продуктивність (оборотність) активів може бути компенсована переважно підвищенням рентабельності продажів, тобто зниженням витрат на виробництво продукції, робіт, послуг і (або) зростанням цін (тарифів).
Середня норма рентабельності активів - регулятор міжгалузевої конкуренції. Регулятором внутрішньогалузевої конкуренції є середня рентабельність продажів. Галузі характеризуються «своєї» капіталоємністю, тобто ставленням авансованого капіталу на 1 руб. продажів, або капиталоотдачей, тобто ставленням продукції на I руб. авансованого капіталу (активів). Капі-талоемкость (або капиталоотдача) визначається техніко-організаційними особливостями кожної галузі, звідси капіталомісткі галузі (металургійні, видобувні, машинобудівні та ін) мають відносно високу рентабельність продажів, щоб витримати конкуренцію з підприємствами інших, менш капіталомістких галузей.
**
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.3. Моделювання показників рентабельності активів як база проведення многофактбрного аналізу"
 1. 10.4. Методи факторного аналізу рентабельності активів і власного капіталу
  Факторний аналіз рентабельності активів. Методику факторного аналізу двухфакторной мультипликативной моделі проіллю-стріруем поданням Додатка 2 інтегральним методом. Введемо позначення: і-коефіцієнт рентабельності активів (Р / К); х - коефіцієнт рентабельності продажів (Р / М) \ у-коефіцієнт ділової активності (N / К). | Тоді формула прийме вигляд: - ч'ь-г. АОйтмз-; | on рр. ... \ У. Розрахуємо
 2. Додаток 1МОДЕЛІ СВІТОВОЇ ДИНАМІКИ
  Введення У Додатку 1 наведено опис моделей, розроблених в інтересах моделювання і прогнозування світової розробка. Представлені моделі, що мають як базовий, так і імітаційний характер (т. Е. призначені для якісного вивчення розглянутих процесів і для проведення кількісних оцінок і прогнозів). Опис моделей наведено в наступній послідовності: призначення
 3. ЗМІСТ
  Введення 6 Глава 1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ 9 Цілі та зміст управлінського аналізу 9 Комплексний управлінський аналіз і стратегічні рішення 17 Глава 2. КОМПЛЕКСНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ У РОЗРОБЦІ І моніторинг БІЗНЕС-ПЛАНІВ 26 Структура бізнес-плану та роль аналізу в розробці основних показників 26 Кошторисна планування (бюджетування) і аналіз
 4. 36. Показники ділової активності та рентабельності підприємства
  Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється у швидкості обороту коштів, яка впливає на суму річної виручки підприємства, на величину умовно-постійних витрат, на платоспроможність підприємства. На тривалість знаходження засобів підприємства в обороті впливають такі чинники: 1) внутрішні (ефективність стратегії управління активами, цінова політика підприємства,
 5. 56. Аналіз рентабельності
  Рентабельність - це відносний показник прибутковості підприємства. Існує система показників рентабельності, яка подрузі-виділяється на дві групи: показники рентабельності вкладень у майно підприємства та його види; показники рентабельності продукції. До першої групи належать такі показники: рентабельність всього майна (капіталу або активів); рентабельність власних
 6. 20. Послідовність, форми і етапи моделювання господарських процесів
  Моделювання - це конструювання моделі на основі попереднього вивчення об'єкта і виділення його основних характеристик. Побудована модель піддається теоретичному аналізу та коригуванні на основі результатів аналізу. Завдання моделювання: вивчення наявності, напрямку та інтенсивності зв'язку показників; ранжировка і класифікація факторів, виявлення форми зв'язку між показниками;
 7. 10.1. Система показників рентабельності та методиіх визначення. Рентабельність та її роль в оцінці ефективності господарської діяльності
  Показники рентабельності є основними характерис-тиками ефективності господарської діяльності підприємства. Вони розраховуються як відносні показники фінансових результатів, отриманих підприємством за звітний період. Еко-номическое зміст показників рентабельності зводиться до прибутковості діяльності підприємства. У процесі аналізу рен-табельності досліджуються рівень
 8. 45 Мета, завдання та інформаційна база аналізу фінансових результатів
  Мета внутрішнього аналізу фінансових результатів - виявити резерви зростання прибутку і рентабельності діяльності підприємства для підвищення рівня його конкурентоспроможності та фінансової стійкості. Завдання: проаналізувати динаміку показників прибутку і рентабельності; оцінити склад і структуру нерозподіленого прибутку; дати оцінку змінам інших доходів і витрат; провести факторний аналіз
 9. 36. Характеристика основних прийомів моделювання факторних систем
  Модель - спрощене відображення дійсності. Моделювання - це конструювання моделі на основі попереднього вивчення об'єкта і виділення його основних характеристик. Спочатку виконується теоретичний аналіз моделі (зіставляються отримані результати з даними про об'єкт) , а потім модель досліджується і коригується. Процес моделювання включає три етапи: Аналіз теоретичних
 10. Зміст
  ВСТУП Глава 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Поняття і зміст фінансово- економічного аналізу Фінансово-економічний аналіз в системі фінансового управління підприємством Основні методи та методики фінансово-економічного аналізу Інформаційна база фінансово-економічного аналізу Контрольні питання Тести Контрольні завдання Глава 2. фінансової (бухгалтерської)
 11. Питання 12Рентабельность, показники , методи обчислення
  За абсолютною сумі прибутку не завжди можна судити про рівень прибутковості підпри-ємства, так як на її розмір впливає не лише якість роботи, але й масштаби діяльно-сти. Тому для характеристики ефективності роботи підприємства поряд з абсолютною сумою прибутку використовують відносний показник - рівень рентабельності. Нині підприємства застосовують наступну систему показників
 12. В.А.Садовнічій, А.А.Акаев, А.В.Коротаев, С. Ю.Малков. Моделювання та прогнозування світової динаміки, 2012

 13. 7.6. Розрахунок і факторний аналіз рентабельності продажів і витрат
  Є ще одна проблема, пов'язана з показниками прибутку як критеріїв ефективності господарської діяльності підприємства. Прирощення прибутку може бути пов'язане каксов інтенсивним, так і з екстенсивним використанням виробничих ресурсів. Тому показником справжньої ефективності може бути тільки рентабельність продажів, тобто відношення прибутку до виручки від продажів. Залежно від
 14. 37. Детерминированное моделювання та аналіз факторних систем господарської діяльності
  В економічному аналізі розрізняють два підходи до вивчення закономірностей в моделюється господарської діяльності: детермінований і стохастичний. Детермінований підхід спрямований на вивчення прямих зв'язків, коли зв'язок між результативним і факторними показниками функціональна, тобто результативний показник може бути представлений у вигляді добутку, приватного або алгебраїчної суми
 15. 51 Факторний аналіз показників рентабельності
  Аналіз рентабельності проводиться за показниками, умовно виділяються в три групи: рентабельність функціонування організації, рентабельність основної діяльності (виробництва та реалізації), рентабельність використання ресурсів підприємства. Рентабельність функціонування організації обчислюється діленням прибутку до оподаткування, або чистого прибутку, на повну собівартість, результат
 16. Питання 3 Вплив позикових коштів на рентабельність власного капіталу
  Рішення про вибір тих чи інших форм залучення позикових коштів приймається на основі порівняльного аналізу їх ціни, а також оцінки впливу використання позикового капіталу на фінансові показники діяльності підприємства в цілому. Ефективне управління позиковим капіталом збільшує рентабельність власних коштів. Ігнорування цих вимог при залученні позикових джерел може згубно
 17. 7.4. Етапи оцінки фінансово-господарської діяльності організації
  Оцінка фінансово-господарської діяльності організації виконується по етапах. Перший етап - прийняття рішення про доцільність аналізу бухгалтерської звітності організації. На даному етапі здійснюється проведення візуальної та найпростішої лічильної перевірки показників бухгалтерських форм звітності за формальними при-знакам і по суті - якісними ознаками: визначається наявність всіх
 18. 33 Мета, завдання та інформаційна база аналізу виробництва та продажу продукції
    Мета аналізу полягає у виявленні резервів зростання обсягів виробництва і продажів якісних і рентабельних товарів. Завдання аналізу: аналіз динаміки рівня виробництва і реалізації; оцінка ритмічності виробництва; факторний аналіз виробництва та обсягів продажів за окремими видами товарів; аналіз структури, асортименту, якості та конкурентоспроможності товарів. Аналіз починається з розрахунку базисних

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба