трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Оподаткування доходів за векселями третіх осіб


Порядок оподаткування доходів з цінних паперів, а також операцій з реалізації та іншому вибуття, в тому числі погашення-нию, визначено главою 25 НК РФ. При цьому враховується двоїста природа цінних паперів, яка полягає в наступному.
Спочатку протягом усього терміну перебування у організації цінний папір розглядається як боргове зобов'язання, до оцінки якого застосовуються правила п. 6 ст. 250 НК РФ. І тільки на стадії реалізації (погашення) цінного паперу результат її вибуття оцінюється в особливому порядку на основі норм ст. 280 НК РФ.
Ці особливості оподаткування цінних паперів в повній мірі відносяться і до векселів третіх осіб.
За наявності у організації векселя третьої особи податкові наслідки з нарахування відсотків виникають у двох випадках:
якщо вексель є процентним;
якщо вексель має дисконт.
Згідно п. 3 ст. 43 НК РФ, будь-який заздалегідь заявлений (установ-ленний) дохід, у тому числі у вигляді дисконту (різниці між Номіна-лом і купівельною вартістю векселя або сумою угоди по реалі-ції продукції (робіт, послуг) в рахунок розрахунків, за якою була отримана цінний папір), визнається відсотками. Тому як в пер-вом, так і в другому випадку на підставі п. 6 ст. 250 НК РФ сума відсотків є позареалізаційних доходів у одержувача векселя і відповідно позареалізаційних витратою у платника (з урахуванням обмежень, перерахованих в подп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ і ст. 269 НК РФ). Слід зауважити, що сума відсотків за векселями може бути встановлена ??тільки щодо векселів з терміном платежу «по пред'явленні» і «в стільки-то часу від пред'явлення». У всіх інших випадках векселя повинні оформлятися як дисконтні. Отже, як тільки у організації з'явиться цінний папір без вказівки відсотків, вона повинна проаналізувати її на наявність дисконту.
Для організацій, що працюють за методом нарахування, відповідно до вимог п. 6 ст. 271 та ст. 328 НК РФ, відсотки з цінних буму-гам визнаються доходом і включаються до складу позареалізаційних на кінець відповідного звітного періоду (за умови, що термін перебування векселя припадає більш ніж на один звітний період); Якщо цінні папери реалізуються або вибувають (у тому числі погашаються ) до закінчення звітного періоду, то дохід включається до складу відповідних доходів на дату припинення дії договору (погашення боргового зобов'язання).
У бухгалтерському обліку відсотки нараховуються на кожний минулий звітний період тільки за умови, що в отриманому продавцем векселі вказана процентна ставка.
Якщо від покупця отримано дисконтний вексель (тобто процентна ставка не вказана), то дохід за такого цінного паперу виявляється тільки при продажу (погашення) векселя.
Таким чином, порядок обліку доходів за векселями третіх осіб в бухгалтерському та податковому обліку при методі нарахування може бути різний.
Коли у бухгалтерському обліку дохід з цінних паперів нараховується не на кінець звітного періоду, а на іншу дату або взагалі в даному звітному періоді не нараховується, тоді в цілях оподаткування необхідно спеціально розрахувати його суму, що припадає на звітний період.
Якщо ж відсотки в бухгалтерському обліку нараховуються на кінець кожного звітного періоду, то ці суми визнаються і для цілей податкового обліку.
Організації, що застосовують касовий метод, визнають дохід (витрати) незалежно від терміну перебування векселя в момент оплати або погашення його іншим способом (п. 2,3 ст. 273 НК РФ).
Слід зауважити, що організації повинні відображати суму процентного доходу окремо по кожному борговому зобов'язанню на підставі довідок відповідальної особи з обліку доходів і витрат за борговими зобов'язаннями.
Розглянемо вищевикладене на прикладах.
Приклад 10.2. ВАТ «Лада» сплачує податок на прибуток методом нарахування за результатами квартальних розрахунків. 17 лютого 2007 організацією був придбаний процентний вексель третьої особи за номінальною вартістю 130 ТОВ руб. з терміном «по пред'явленні», передба-чає виплату 20% річних до номінальної вартості на кінець кожного місяця. Припустимо, що в I кварталі організація вексель не погасила. - '.
В отриманому організацією векселі вказана процентна ставка, що дає підставу для цілей бухгалтерського обліку нараховувати відсотки на кожний минулий звітний період. Таким чином, для цілей податків обкладення відсотки за векселем визнаються за даними бухгалтерського обліку, так як вони нараховуються в тому ж порядку, що і для податкового обліку.
Відображення операції з нарахування відсотків представлено в табл. 10.3.
Таблиця 10.3
Нарахування відсотків за векселем Зміст операції. Дебет Кредит Сума, руб. 17 лютого 2007 Прийнятий до обліку процентний вексель 58-2 76130000
Закінчення
Зміст операції Дебет Кредит Сума, руб. 29 лютого 2007 Відображено нарахування доходу за векселем: (130 ТОВ руб. * 0Т20: 366 дн. Х 12 дн.) 76 91-1 852 31 березня 2007 (130000 руб. Х 0,20: 366 дн. х х 31 дн.) 76 91-1 2202
У декларації з податку на прибуток за I квартал 2007 р. організація повинна відобразити «за нарахуванням» розраховану суму процентного доходу - 3054 руб. (852 + 2202), що належить їй, за час володіння векселем (з 17 лютого по 31 березня 2007 р.), по стор 030 «Позареалізаційні доходи» Ліста 02 Декларації (за стр. 030 Додатки № 6 до Лісту 02 Декларації) в тому випадку, якщо на кінець звітного періоду цей цінний папір організацією не реалізована. Витрати з придбання векселя враховуються в податковій базі тільки при його реалізації.
Як вже було зазначено, якби придбання та реалізація векселя були здійснені в одному звітному періоді, то у організації не виникло б обов'язки відображати «за нарахуванням» суму процентного доходу, що припадає за час володіння цінним папером, так як вона була б включена в ціну реалізації векселя.
Приклад 10.3. Організація 10 січня 2007 в рахунок розрахунків за відвантажену продукцію на суму 150 000 руб. отримала вексель третьої особи, номінальна вартість якого - 200 000 руб. Термін погашення векселя -10 квітня 2007
У бухгалтерському обліку за дисконтним векселем організація не зобов'язана нараховувати відсотки рівномірно протягом терміну його перебування. Дохід буде відображений при погашенні векселя, тобто 10 квітня 2007 (зрозуміло, за умови, що організація не погасить вексель раніше зазначеної дати).
В цілях оподаткування необхідно зробити спеціальний розрахунок. Оскільки до кінця I кварталу 2007 р. вексель знаходився в влас-ності організації, то станом на останній день звітного періоду організація повинна визначити суму процентного доходу виходячи з величини дисконту, що дорівнює 50 000 руб. (200 000 - 150 000), і часу володіння цінним папером з 10 січня по 31 березня 2007 р. включно, що складає 82 дня.
Загальна кількість днів з моменту придбання векселя до дати його погашення - 92 дні.
Дохід у I кварталі буде дорівнює 44 565 руб. (50 000: 92 х 82), Цю суму організація повинна включити в якості позареалізаційного доходу в податкову базу при обчисленні податку на прибуток по стор 030
Ліста 02 Декларації (за стр. 030 Додатки № 6 до Лісту 02 Декларації).
Поняття «операції з цінними паперами» включає в себе операції з реалізації, інші вибуття, погашення цінних паперів. Главою 25 НК РФ встановлено окремий порядок оподаткування доходів і витрат за такими операціями, згідно з яким податкова база формується окремо, з розбивкою за двома категоріями цінних паперів: цінні папери, які обертаються на організованому ринку цінних паперів і не обертаються на організованому ринку цінних паперів. Векселі третіх осіб не задовольняють критеріям п. 3 ст. 280 НК РФ, тому відносяться до другої категорії - до цінних паперів, не обертаються на організованому ринку цінних паперів.
Особливості визначення податкової бази за операціями з цінними паперами встановлені ст. 280 НК РФ, відповідно до якої доходи від операцій з реалізації або іншого вибуття цінних паперів (у тому числі погашення) визначаються виходячи з ціни реалізації (іншого вибуття), а також суми накопиченого процентного доходу, сплаченої покупцем платнику податків, та суми процентного доходу, виплаченої платнику податків векселедавцем. При цьому до доходу платника податку від реалізації (іншого вибуття) цінних паперів не включаються суми процентного доходу, раніше враховані при оподаткуванні.
Проілюструємо вищесказане на прикладі.
Приклад 10.4. Продовжимо розглядати ситуацію, описану в прикладі 10.3. Припустимо, що організація в призначений термін (10 квітня 2007) пред'явить вексель до погашення і отримає 200 000 руб.
При заповненні декларації за півріччя отриману суму (200 000 руб.) Організація відобразить по стор 010 Ліста 06 «Розрахунок податкової бази по податку на прибуток за операціями з цінними паперами, не обертаються ria організованому ринку цінних паперів »декларації. Витрати, пов'язані з придбанням і реалізацією векселя (150 000 руб.), Відображаються по стор 030 Ліста Про. Таким чином, в податкову базу по Лісту 06 Декларації потрапляє сума в 50 000 руб. (Стор. 040, 070, 120). Вона ж (за умови, що інших угод з реалізації (вибуття) цінних паперів організація не проводила) переноситься в основний Лист 02 (постр. 180-200).
При цьому необхідно враховувати, що процентний дохід за I квартал 2007 р. (44 565 руб.) Вже врахований у податковій базі за відповідний період (стор. 030 Ліста 02 декларації за I квартал), тому , щоб уникнути подвійного оподаткування, організація повинна зменшити суму доходу з погашення векселя на 44565 руб. по стор 040 Ліста 02 (рядку 020 Додатка № 7 до Лісту 02).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Оподаткування доходів за векселями третіх осіб "
 1. ЗМІСТ
  оподаткування при виплаті дивідендів Визначення дивідендів. 83 Бухгалтерський облік у джерела виплати дивідендів и .. 89 Бухгалтерський облік у організації - отримувача дивідендів ......... . 90 Оподаткування дивідендів v 92 Особливості надання пільг при оподаткуванні дивідендів за міжнародними договорами; 94 Удосконалення оподаткування дивідендів. :
 2. 10.6. Відображення збитків від операцій з векселями третіх осіб
  оподаткування доходів за векселями третіх осіб? Як виконується оподаткування операцій з векселями третіх осіб? - 7. У чому особливість нарахування доходу за векселями з терміном погашення «за пред'явленням, але не раніше»? Як визначається ієна угоди при розрахунках векселями третьіхліц? Як відображається збиток за операціями векселями третіх
 3. Приклад 3. Вартість безоплатно отриманого від засновника векселя не була включена в оподатковуваний базу з податку на прибуток.
  Оподаткування прибутку. Що є порушенням порядку визначення оподатковуваного прибутку з податку на прибуток, так як згідно подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ отримане майно не визнається доходом для цілей оподаткування тільки в тому випадку, якщо протягом одного року з дня його отримання це майно (за винятком грошових коштів) не передається третім особам. Вексель відповідно
 4. 10.5. Визначення ціни угоди при розрахунках векселями третіх осіб
  оподаткування приймається фактична ціна реалізації або іншого вибуття даних цінних паперів при виконанні хоча б однієї з таких умов: 1) якщо фактична ціна відповідної угоди знаходиться в інтервалі цін за аналогічною (ідентичною, однорідної) цінного папері, зареєстрованої організатором торгівлі на ринку цінних паперів на дату здійснення операції або на дату найближчих торгів до
 5. 14.9. Облік фінансових векселів
  доходи і витрати ». Отримані за векселем платежі відображають за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунку 91. При оплаті відсотків за фінансовим векселем понад номінальної ціни отримані суми відсотків відображають за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунку 91 «Інші доходи і витрати». Пред'явлені потім до оплати фінансові векселі списують з рахунку 58 у дебет рахунку 91.
 6. 10.1. Визначення та обов'язкові реквізітивекселей третіх осіб
  векселя третьої особи можна сказати наступне: це вексель, векселедавцем якого не є ні організація, його видала, ні продавець векселя. Векселі третіх осіб, використовувані при розрахунках між постачальником і покупцем, можуть буть двох видів: раніше отримані покупцем від своїх контрагентів в якості оплати за відвантажені йому товари (виконані для нього роботи, надані йому послуги); '
 7. 10.3 Ціна і прибутковість депозитних сертифікатів і векселів
  доходу) може бути визначена за формулою: Rc х TD = N16T, де N - номінал сертифіката; D - процентний дохід; R (. - процентна ставка по сертифікату; Т - термін дії сертифіката. Сума, що виплачується власникові сертифіката при погашенні, дорівнює: Rc х T, Rc х T N + D = N + Nw = N (1 + йт '. Ціна сертифіката визначається за формулою: D 360 Rd = N х T, де Rd - дисконтна ставка (прибутковість); D - величина
 8. 11.5. Облік виданих фінансових векселів
  доходи і витрати "(на обліковий відсоток, сплачений кредитної організації) і кредиту рахунків 66 і 67 (на номінальну вартість векселя). З метою рівномірного віднесення витрат за векселем (дисконту або відсотка) векселедавець може врахувати зазначені витрати на рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів". У подальшому вони рівномірно списуються з кредиту рахунку 97 в дебет рахунку 91. Операція обліку (дисконту)
 9.  Кошти міжнародних розрахунків
    векселя (тратти) - письмові накази про сплату певної суми певній особі у визначений термін, що виставляються експортерами на іноземних імпортерів; - звичайні (прості) векселі - боргові зобов'язання імпортерів; - банківські векселі - векселі, виставлені банками даної країни на своїх іноземних кореспондентів. Залежно від репутації банків сфера обігу їх векселів ширше,
 10.  6.6. ОБЛІК ВИДАНИХ ФІНАНСОВИХ ВЕКСЕЛІВ
    доходи і витрати »(на обліковий відсоток, сплачений кредитної організації) і кредиту рахунків 66 і 67 (на номінальну вартість векселя). З метою рівномірного віднесення витрат за векселем (дисконту або відсотка) векселедавець може врахувати зазначені витрати на рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів». У подальшому вони рівномірно списуються з кредиту рахунку 97 в дебет рахунку 91. Операція обліку (дисконту)
 11.  Глава 6. Типові помилки в обліку операцій з цінними бумагаміПрімер 1. Помилки в оформленні векселів
    векселі »вексель повинен бути складений тільки на паперовому носії. Це означає, що норми вексельного права не можуть застосовуватися до зобов'язань, оформленим на електронних і магнітних носіях (п. 2 Постанови Пленуму ЗС РФ і Пленуму ВАС РФ від 4 грудня 2000 року № 33). Вексель повинен містити всі необхідні реквізити, встановлені Положенням про переказний і простий вексель, затвердженим
 12.  11.4. Вексельні кредити
    вексельне кредитування - це будь-яка форма кредитування, в якій використовуються векселя. При цьому під вексельними кредитуванням не слід розуміти кредит, виданий векселями. Форм вексельного кредитування досить багато. Отримання банківських векселів і наступні розрахунки ними - одна з них. При видачі банківських векселів може одночасно оформлятися кредитний договір, відповідно до якого
 13.  2.8. Ф'ючерси на казначейські векселі. Процентний арбітраж
    вексель номіналом А, що погашається через тліти після моменту його поставки. Ф'ючерсну ціну казначейського векселя в даний (нульовий) момент часу позначимо через FT (z). Якщо даний ф'ючерсний контракт можна розглядати як форвардний, то має місце рівність: FT (т) = Ae "f (Tl т + г) г, (2.11). F (Т + т) | (Т + т) - f ( Т) | Т де f (T, T + т) =-і '-; т f (Т), f (Т + т) - безризикові
 14.  Приклад 2. Порушення методології обліку операцій з розрахунків векселями в бухгалтерському та податковому обліку
    оподаткування прибутку збігається з датою визнання виручки від реалізації в бухгалтерському обліку та не залежить від моменту оплати дебіторської заборгованості. Це означає, що векселедержатель в I кварталі 2006 року включить в оподатковуваний базу з податку на прибуток отриману від реалізації продукції прибуток - 500 руб. і належні до одержання відсотки за векселем - 118 руб. При цьому з метою

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба