трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3 Необхідність та перспективи бюджетування, орієнтованого на результат


Бюджетування, орієнтоване на результати (БОР) - формування та виконання бюджету з метою досягнення конкретних результатів у відповідності зі стратегічними напрямками, цілями, завданнями державної політики (чіткий взаємозв'язок між результатами і бюджетними витратами).
Основою нової організації бюджетного процесу в Казахстані стає широко застосовувана в світі концепція бюджетування, орієнтованого на результат (далі - БОР), в рамках середньострокового фінансового планування. Суть БОР полягає в розподілі бюджетних ресурсів між адміністраторами бюджетних програм з урахуванням або в прямій залежності від досягнення ними конкретних результатів (надання послуг). Ці результати оцінюються відповідно з середньостроковими пріоритетами соціально-економічної політики і в межах обсягів бюджетних коштів, прогнозованих на довгострокову перспективу. Ключовим елементом проведеної в цей час бюджетної реформи є перехід від кошторисного фінансування діяльності державних органів до фінансування наданих ними конкретних послуг.
Основні відмінності традиційної системи бюджетного планування полягає в наступному:
бюджетні програми слабо пов'язані з програмними цілями;
освоєння бюджетних коштів "за всяку ціну";
акцент на дотриманні правил, норм та інструкцій;
бюджетні програми спрямовані на забезпечення діяльності державних органів, установ і підприємств.
Для традиційної системи характерно чітке закріплення цільового використання коштів відповідно до затвердженого плану; деталь-ная функціональна та економічна класифікація бюджетних расхо-дов; контроль витрат за критеріями план-факт; наявність зовнішнього контролю і високий ступінь централізації в прийнятті рішень.
В умовах бюджетування, орієнтованого на результат:
бюджетні програми взаємопов'язані зі стратегічними цілями розвитку;
бюджетні ресурси виділяються на досягнення результатів;
акцент на доцільності та ефективності витрат через надання самостійності;
бюджетні програми спрямовані на надання послуг населенню, бізнесу та державними органами один одному .
Для системи орієнтованої на результат характерно чітке закріплення цільового використання коштів на відповідність цілям і результатам; відомча і програмна класифікація; контроль витрат поряд моніторингом результатів; внутрішній контроль і підзвітність; делегування управлінських повноважень на рівні ефективного виконання .
В основі реалізації цілей і завдань Стратегічного планування закладено фінансування бюджетних програм.
Бюджетна програма - форма представлення витрачання бюджетних коштів по напрямках відповідно зі стратегічними цілями і завданнями державного органу з визначенням індикаторів:
кількісного (прямого) результата;
якості: відображають ступінь відповідності наданої адміністративної послуги очікуванням її отримувачів та стандарту адміністративної послуги;
ефективності: відображають досягнення найкращого прямого результату з використанням затвердженого обсягу бюджетних коштів або досягнення прямого результату з використанням меншого обсягу бюджетних коштів;
результативності (кінцевого результату);
обсягів фінансування. Бюджетні програми Трансфері и і
субсидій {і тому числі фізичним!. динам) J
Бюджетні кредити
обслуговування і погашення зобов'язань Государегпа
Капітальні витрати
Державця и винні послуга (виходячи N3 функцій держоргану)
Бюджетне інвестиції Сі юм числі збільшення капі гала)
- Рисунок 10.5 - Ключові типи бюджетних програм
Бюджетні програми розробляються виходячи з принципів необхідності і залишковості для вирішення сформульованих у стратегічному плані цілей і завдань. Вони повинні бути згруповані за однорідними за своїм змістом державним функціям, повноваженням і державних послуг або напрямками діяльності адміністратора бюджетних програм.
Для ефективного впровадження системи бюджетування, орієнтованої на результат необхідно забезпечити реалізацію стратегічного планування в державних органах; переходу від короткострокового бюджетного планування до середньострокового; моніторингу досягнення результатів діяльності та оцінки результатів діяльності. Реалізація даних заходів дозволить досягти гармонізації стратегічного, економічного та бюджетного планування; здійснити перехід від «управління витратами» до «управління результатами», тобто переорієнтація діяльності державних органів з формального освоєння бюджетних коштів на досягнення конкретних кінцевих результатів; підвищити якість державних послуг і ефективність витрат бюджету.
Бюджетні програми, нині спрямовані на забезпечення діяльності державних установ та державних підприємств, повинні бути переорієнтовані на надання послуг державним органом. Вони відображають вартість державних послуг, що надаються поза-

Малюнок 10.6 - Критерії і показники ефективності / результативності витрат
шнім одержувачам, тобто бюджетні програми формуються не так на рів-ні заходів, а на рівні послуг.
Під послугою розуміється діяльність державного органу, підвідомчих йому організацій, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів, спрямована на забезпечення прав, свобод та захисту законних інтересів отримувачів послуг. При цьому дуже важливо, що окремі види бюджетних програм не повинні змішуватися. Це забезпечує підзвітність витрачання виділених коштів у відповідності з рішенням акімату і масліхатів. Не можна змішувати послуги та поточні видатки місцевого державного органу з посібниками для громадян (трансфертами) або змішувати послуги (поточні витрати) з капітальними витратами.
Одержувач послуги - юридична (фізична) особа, у тому числі державний орган, на задоволення потреби якого спрямована діяльність державного органу та підвідомчих йому організацій.
Таким чином, складовими бюджетного процесу в умовах реформи є:
визначення переліку послуг по кожному повноваженням;
розробка стандартів якості послуг;
розрахунок потреби в наданні послуги;
оцінка вартості бюджетної послуги (завдання);
визначення способу надання послуги;
формування і розміщення замовлення на надання бюджетної послуги;
організація моніторингу послуг.
Для практичної реалізації методики БОР необхідно чітко визна-ділити показник безпосереднього результату діяльності, яким є бюджетна або державна послуга, а також суспільно-значимий ефект, що виникає в результаті надання цієї послуги. У свою чергу, чітке визначення результату необхідно для:
підвищення якості послуг, що надаються бюджетним сектором (розробка стандартів якості конкретного виду послуги);
надання бюджетних послуг у необхідних обсягах і певної якості та своєчасної і повної оплати цих послуг (перехід від фінансування по кошторису до фінансування за результатом);
підвищення прозорості та обгрунтованості рішень державних органів про обсяги надаваних послуг і підвищення ефективності витрат на їх надання;
включення в процес надання послуг організацій інших секторів економіки (автономних і приватних організацій).
У концепції БОР бюджетні програми спрямовані на надання послуг населенню, бізнесу та державними органами один одному, тому що діяльність державних органів сприймається як надання послуг, а не як формальне виконання своїх функцій. Тому бюджетні програми повинні відображати вартість державних послуг, що надаються зовнішнім одержувачам, тобто бюджетні програми фор-нормуються не на рівні заходів, а на рівні послуг.
При складанні бюджетних програм важливо враховувати, що послуги в програмі повинні бути подібними. Бюджетні програми повинні бути згруповані за схожим за своїм змістом послуг. Програми слід формувати на рівні послуг, а не на рівні заходів. Усі ключові послуги державного органу повинні бути представлені окремо, в прозорій формі. Структура програми повинна бути ефективною з точки зору фінансування та моніторингу послуг. Користь від вдосконаленої інформації, одержуваної за новою структурою бюджетних програм, повинна переважувати витрати з проведення моніторингу, звітності та обліку. Важливо, що розміщення однакових витрат і послуг за двома різними програмами неможливо, зважаючи на необхідність уникнення подвійного обліку. Бюджетні програми не повинні бути занадто об'ємними і поєднують велику кількість різних послуг.
Ліворуч показані цілі і завдання, які відображені у Стратегічному плані державного органу та відповідні їм цільові індикатори та показники
праворуч - бюджетна програма, в якій відображено вартість послуг, що надаються державним органом і відповідні показники кількості і якості, ефективності та результативності Стратегічний напрямок - зміни в регульованих галузях чи сферах діяльності
1 Стратегічні цілі - орієнтири
діяльності Цільові індикатори - кінцевий результат Показники результативності
t Завдання - зміни в послугах
и р Показники послуг - прямий результат (кількість, якість) Показники послуг - кількість, якість, ефективність Бюджетна програма - вартість державних послуг
- А -> t Витрати - витрати на надання послуг Заходи - дії - Малюнок 10.7 - Схема взаимоувязки стратегічного плану та бюджетної програми
показники кількості і якості бюджетної програми повинні бути ув'язані з показниками завдань як прямого результату діяльності, а показники результативності з цільовим індикатором, як кінцевим результатом діяльності
для розрахунку показника ефективності відображені показники витрат на надання послуг
Механізм БОР дозволяє провести планування кінцевих результа-тов діяльності державних органів з чітким визначенням індикаторів досягнення результатів і показників якості послуг. На стадії виконання бюджету (республіканського і місцевого) механізм БОР надає певну самостійність адміністраторам бюджетних програм. З іншого боку, посилює їх відповідальність за досягнення заявлених результатів діяльності в рамках виділених бюджетних асигнувань.
На стадії виконання бюджету (республіканського і місцевого) механізм БОР забезпечує впровадження системи внутрішнього та зовнішнього моніторингу досягнення результатів.
Бюджетні програми розглядаються як поточні бюджетні програми і програми розвитку. У свою чергу і ті й інші формують базові витрати та витрати на нові ініціативи.
Базові витрати - це сформовані витрати державного органу на поточний та наступні роки, витрати постійного характеру, а також витрати на розпочаті (триваючі) проекти.
Нові ініціативи - це витрати, пов'язані з розподілом до виконавчих коштів на нові пріоритетні напрямки розвитку державно-го органу.
20-1467 305
В рамках БОР розглядаються прямі і кінцеві результати діяльності державного органу. Наприклад, показниками прямих результатів можуть служити:
кількість навчених студентів
кількість профілактичних заходів
кількість проведених перевірок
кількість розроблених нормативних актів
кілометраж побудованих доріг
Показниками кінцевих результатів можуть бути:
приріст врожайності
зниження захворюваності
підвищення безпеки (зменшення шкідливого впливу) екологічно шкідливих викидів
зниження транспортних витрат
При цьому до показниками результатів діяльності державного органу в процесі бюджетування пред'являються такі вимоги:
адекватність відображення результатів
своєчасність і регулярність отримання звітних даних
порівнянність
економічність
об'єктивність.
При цьому при визначенні показників результатів діяльності державно-го органу дуже важливо виключення так званих «лож-них стимулів», тобто чітке визначення критеріїв результативності. У даному випадку діє правило «Важливо як кількість, так і якість послуг». Так, наприклад, при видачі дозвільних документів суще-няє вибір між наступними показниками результатів:
середнє кількість розглянутих заяв
кількість виданих дозвільних документів
кількість правильно виданих дозвільних документів
зважене кількість правильно оформлених справ.
В рамках самого процесу стратегічного і оперативного планування, учасники бюджетного процесу зіткнулися з наступними основними проблемами в реалізації бюджетування, орієнтованого на результат.
Дуже складною проблемою стало визначення розмежувань прямих (чи виконана робота відомства) і кінцевих (як вплинула робота на тих, для кого вона була зроблена) показників.
 Не менш складним стало визначення ефективності та результативності бюджетних витрат. Зіставлення абсолютних і відносних показників, найчастіше не мають чіткої прив'язки до економічних (фінансових) показниками.
 Забезпечення єдності соціально-економічного та бюджетного пла-нування: як в аспекті загальнодержавних цілей розвитку, так і при об'єднанні завдань регіонального розвитку.
 Світовий досвід реалізації бюджетних реформ показав, що впровадження бюджетування, орієнтованого на результат дає наступні переваги для учасників бюджетного процесу.
 Так система БОР дозволяє Парламенту та Уряду країни:
 отримати повну, якісну і регулярну інформацію про результати використання державних коштів;
 забезпечити прямий контроль і управління ефективністю роботи державного сектора.
 Для державних органів вона передбачає:
 ефективне планування і керування результатами використання бюджетних коштів;
 самостійність в оперативному управлінні витратами, економії коштів, зміні структури витрат;
 стимулювання державних органів та їх персоналу за результатами діяльності.
 Міністерство фінансів зокрема отримує такі переваги:
 скасування планування і контролю деталізованих статей витрат відомств;
 управління бюджетними витратами;
 контроль ефективності бюджетних витрат.
 Бюджетування орієнтоване на результат дає певні перспективні переваги і відноситься до елементів перспективного бюджетного планування. Розробка і прийняття бюджетів тільки на черговий рік не дає можливості виробити і здійснити необхідні кроки в напрямку бажаних прогнозованих змін і при необхідності скоригувати просування в їх напрямку.
 Саме по собі річне бюджетне планування опосередковує наступні недоліки (обмеження) річного планування:
 неувязанность поточного, середньострокового та стратегічного планування;
 відсутність наступності в бюджетній політиці;
 річний бюджет не узгоджується з довгостроковими цілями держави в галузі державних фінансів, а також з цільовими показниками дефіциту і боргу на багаторічну перспективу;
 відсутня програмний підхід у плануванні;
 проблеми планування і реалізації інвестиційних програм;
 неможливість укладення довгострокових контрактів.
 Впровадження бюджетування, орієнтованого на результат, обумовлює необхідність виходу за рамки річного горизонту планування в частині досягнення всіх поставлених цілей. Потреби в середньостроковому бюджетуванні пов'язані з необхідністю мати чітко заявлені цілі податково-бюджетної політики на більш тривалий період часу. Крім того, підвищується актуальність сприяння кращому по розумінню виборцями реальних можливостей органів влади регіону (муніципального утворення) і розподілу відповідальності між регіональними та субрегіональними владою.
 Бюджетування, орієнтоване на результат дозволяє вирішувати наступні завдання:
 забезпечення середньостроковій збалансованості доходів і витр-дів;
 визначення пріоритетів розвитку регіону та їх відображення в перспективному фінансовому плані, а через нього в бюджетах, з урахуванням обмежень по доходах;
 формування обгрунтованих і реалістичних програм з реалізації пріоритетів розвитку регіонів;
 здійснення моніторингу та аналізу ступеня досягнення поставлених цілей і якості прогнозів;
 підвищення обгрунтованості стратегічних рішень;
 підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів.
 При цьому сама система перспективного бюджетного планування повинна будуватися на наступних принципах:
 прозорості та передбачуваності фінансової політики, що проводиться регіонами;
 розширення доступності відповідної інформації для зацікавлених осіб;
 реалістичності економічних прогнозів, що лежать в основі бюджетного планування, забезпечується розширенням кола використовуваних даних і регулярним аналізом причин порушення прогнозу за результатами звітного періоду;
 обліку циклічних факторів економічного розвитку, що забезпечується за рахунок використання прогнозних моделей, з метою забезпечення стабільності бюджетної політики в умовах дефіциту або надмірності фінансових ресурсів;
 обов'язкового резервування коштів під непередбачене зниження дохідних джерел;
 варіантності прогнозування і планування.
 Враховуючи складність точного прогнозування макроекономічних показників, що не залежать від податково-бюджетної політики, що проводиться органами державної влади, прогнозні та планові документи в рамках бюджетного планування розробляються в різних варіантах, відповідних базовому, оптимістичним і песимістичним сценаріями.
 Ключові слова: кошторисна фінансування, бюджетування по результату, державні послуги, якість послуги, циклічні фактори економічного розвитку, прогноз, збалансованість доходів і витрат.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.3 Необхідність та перспективи бюджетування, орієнтованого на результат"
 1.  ЗМІСТ
    ПрЄДІСЛОВІЄ * З Глааа 1. Основи фінансової політики підприємства 5 Поняття «фінансова полінця підприємства», се? значення в розвитку підприємства 5 Цілі, залачі і напрями формування фінансової політики 7 Основні етапи фінансової політики підприємства 10 Суб'єкти І об'єкти фінансової політики 11 Оріанідацін інформаційного забезпечення фінансової політики 13 Фінансова
 2.  Зміст
    Глава 1. Організаційно-правові форми некомерційних організацій Глава 2. Створення некомерційних організацій та їх державна реєстрація Створення некомерційних організацій Державна реєстрація некомерційної організації як юридичної особи Відомості та документи про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб Глава 3. Оподаткування некомерційних
 3.  Бібліографія
    Поляк Г.Б. Територіальні фінанси. Навчальний посібник, М.Вузовскій підручник, - 2006р. - 479с. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. "Економікс: Принципи, проблеми і політика». У 2 т.: Таллінн. - 1995р. В. Кириченко «Посилення держрегулювання: Поглиблення або призупинення реформації-онних перетворень?» / / РЕЖ. - 2005р. - № 2. - С. 3-13. Інтикбаева С.Ж. Державні фінанси: Навчальний посібник. - Алмати:
 4.  4.1. ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТУВАННЯ
    Складання, прийняття бюджету підприємства і наступний контроль за його виконанням називають бюджетуванням (budgeting). Процедура бюджетування - норма для зарубіжних компаній і в останні роки - для Росії. У сучасних умовах підприємства не можуть працювати ефективно, якщо бюджетування не синхронізовано з динамікою розвитку бізнесу. Формування та узгодження бюджету - найбільш
 5.  Зміст
    Ч а с т ь 1 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ: ЗМІСТ І РОЛЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Глава 1 Державні фінанси в системі фінансових відносин 1. 1 Державний сектор економіки і його роль у розвитку національного господарства 15 Сутність і місце державних фінансів у фінансовій системі держави 27 Основні ланки і елементи державних фінансів 40 Недержавний
 6.  Передмова
    У сучасному швидкоплинному світі економічної освіти належить унікальна роль у збереженні та примноженні національного багатства. У зв'язку з цим економічна освіта є елементом соціально-гуманітарної освіти, однією із складових частин загального світогляду. Воно формує навички поведінки особистості в умовах ринкової економіки. Все це обумовлює необхідність
 7.  ВИСНОВОК
    Економічний аналіз, будучи комплексною дисципліною і однією з завершальних процес навчання за спеціальностями економічного на-правління, дозволяє перевірити не тільки знання однієї курсу, а й по-нимание взаємозв'язків різних курсів. У процесі навчання дуже важливо орієнтувати студентів на самостійне вивчення методик економічного аналізу, складання аналітичних звітів і
 8.  Список використаної літератури
    Цивільний кодекс РФ. - Ч. I і II. - М,: Проспект, 1998. Податковий кодекс РФ. - Ч. I і II. - М.: Юркніга, 2005. Про бюджет розвитку РФ. Федеральний закон від 26.11.98 N ° 181-ФЗ. Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним. Федеральний закон ог 21.07.97 № 122-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 05.03.01, 12.04.01, 09.06.03, 11.04.02). Про лізинг. Федеральний закон від
 9.  10.2 Стратегічне та операційне бюджетне планування
    Державне стратегічне планування - діяльність органів державної влади та інших учасників процесу державного стратегічного планування по: прогнозуванню соціально-економічного розвитку; програмно-цільового планування; стратегічному контролю. Стратегічне планування в масштабах реалізації загальнодержавних напрямків розвитку виражається у встановленні:
 10.  Зміст
    4 ВІД АВТОРІВ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В РАМКАХ інституціональної теорії 6 Доцільність та перспективи використання неоінституціонального МЕТОДОЛОГІЇ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Республіки Білорусь 6 ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ ТРАНСАКЦІОННИ1Х ВИТРАТ СУБ'ЄКТІВ господарювання в економіці Республіки Білорусь 25 ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ бюджетно-податкового
 11.  3.4 Бюджетна політика держави
    Одним з активних інструментів регулювання макроекономічних пропорцій є бюджетна політика. Бюджетна політика виступає складовою частиною економічної політики взагалі та фінансової політики, зокрема. Сфера дії бюджетної політики обмежується бюджетними відносинами і охоплює заходи держави з формування доходів державного бюджету та ефективному
 12.  8.1 Структура і завдання органів державного управління міжбюджетних відносин
    З метою підвищення ефективності системи державного управління, починаючи з кінця 90-х років минулого сторіччя, Казахстан приступив до проведення глибоких адміністративних реформ. За ці роки проведена оптимізація структури державного управління, було створено Агентство у справах державної служби, прийняті закони «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», «Про адміністративні
 13.  Комп'ютерні програми як комерційний продукт
    В даний час програмний продукт для комп'ютерів - на жаргоні комп'ютерників «софтвер» - стає все більш важливим товаром. Ринок софт-продукту за своїми оборотами перевищує багато класичні ринки, наприклад ринок золота. І як товар програми володіють власною специфікою. Специфіка софтвера в тому, що у нього практично немає ізготовітельскіх витрат. Дійсно, витрати на копіювання
 14.  1.1. ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА ПОЛІТІКАПРЕДПРІЯТІЯ», ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
    В останні 3-5 років проявилися помітні тенденції стабілізації російської економіки. Уповільнення темпів інфляції, відсутність різких коливань валютного курсу рубля, зниження ставки позичкового відсотка, підвищення купівельної спроможності населення та інші фактори сприяють поліпшенню зовнішнього економічного середовища для вітчизняних підприємств. Тому, коли зовнішні умови стають більш
 15.  2.1. Методологічні аспекти визначення оптимальної частки державних витрат у валовому внутрішньому продукті
    Цільовим параметром бюджетної політики економічного зростання повинна служити обгрунтована оптимальна частка державних витрат у відношенні до ВВП. Існують дві протилежні точки зору на характер впливу державних витрат на економічне зростання. Згідно з першою, чим менше частка держвитрат - тим динамічніше розвивається економіка; представники іншої стверджують, що зростання держвидатків

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба