трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. ОРГАНИ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ


Фондові ринки різних країн функціонують за різними моделями, мають свої власні правила роботи і систему органів регулювання. Однак, незважаючи на відмінності, ор-нізаційної побудова системи регулювання в переважній більшості держав базується на концепції дворівневої системи органів регулювання. Перший рівень складають органи державного регулювання, другий рівень утворюють саморегульовані організації, створені самими професійними учасниками ринку цінних паперів. До останніх відносяться різного роду спілки, асоціації, ліги професійних учасників, фондові біржі та організатори поза-біржової торгівлі. Розподіл функцій і повноважень між державними органами і саморегулівними організа-Зарубіжні інвестиційні та фондові біржі
Парламент
X
Казначейство
7Г,
Рада з цінних паперів та інвестицій (S1B)
Публічні кошти Приватні кошти Г Визнані професійні організації Асоціація правників Асоціація бухгалтерів і аудиторів
Саморегулівні організації
Асоціація фінансових посередників, керуючих і брокерів
Організація інвестиційних керуючих
Організація страхових компаній і об'єднаних трастів
Рада з цінних паперів та ф'ючерсів
Визнані інвестиційні та фондові біржі
Лондонська фондова біржа (LSE)
Лоноонская межбунарооная біржа фінансових ф'ючерсів і опціонів (LIFFE)
Лондонська біржа ОМ (OmlXJ] Лондонська біржі метан (LFEf Понбонская Оіржа
нафтопродуктів (LPE)
Лондонська товарна біржа (LCE) Рис. 10,1. Органи регулювання у Великобританії ціями обумовлено культурними та історичними традиціями кожної країни, а також рівнем розвитку ринку цінних паперів.
Країною, в якій найбільшу роль в системі регулювання фондового ринку відіграють саморегульовані організації, є Великобританія. У Росії ж поки переважає державне регулювання ринку цінних паперів. У цьому зв'язку цікаво розглянути і порівняти ці дві протилежні системи.
На малюнку 10.1 представлені органи регулювання фондового ринку в Великобританії. Державним органом регулювання фондового ринку є Казначейство (Міністерство фінансів), яке діє на підставі законів, прийнятих парламентом. Основним законодавчим актом, що регламентує механізм функціонування фондового ринку, є закон про фінансові послуги (1986 р.). Відповідно до цього закону за Казначейством залишено невелику кількість функцій з регулювання фондового ринку, серед яких головними є загальний контроль за станом ринку і допуск на ринок Великобританії зарубіжних інвестиційних інститутів і фондових бірж.
Основне навантаження з регулювання лягає на самих учасників фондового ринку . Відповідно до Закону про фінансові послуги переважна частина функцій з регулювання передана Раді з цінних паперів та інвестицій (Securities and Investments Board - SIB), який є некомерційною приватною компанією. Учасники SIB - це представники компаній, що працюють на фондовому ринку.
Функціями SIB є:
ліцензування діяльності саморегулівних організацій, які представлені об'єднаннями професійних учасників фондового ринку і професійними організаціями. Даним об'єднанням SIB видає генеральні ліцензії, на підставі яких саморегульовані організації здійснюють ліцензування діяльності компаній, що входять в об'єднання (асоціацію);
ліцензування інвестиційної діяльності великих будівельних компаній і банків. Поступово SIB знімає з себе цю функцію і передає на рівень саморегулівних організацій;
нормативно-методичне забезпечення фондового ринку, моніторинг та контроль за діяльністю учасників фондового ринку.
Діяльність SIB фінансується за рахунок коштів учасників фондового ринку.
Регулюванням діяльності безпосередніх учасників фондового ринку займаються саморегульовані організації, які об'єднують компанії за професійною ознакою. Для того щоб компанія могла працювати на фондовому ринку в якості професійного учасника, вона повинна бути членом однієї або декількох саморегулівних організацій.
В даний час у Великобританії діють чотири саморегульовані організації (СРО). Ідея створення СРО полягає в тому, що професійні учасники фондового ринку добровільно об'єднуються в спілки та асоціації, розробляють правила роботи і беруть на себе зобов'язання щодо їх дотримання.
На саморегульовані організації покладено виконання таких функцій:
розробка правил і стандартів професійної діяльності на ринку цінних паперів у рамках чинного законодавства;
розробка вимог до членів СРО і прийом компаній до складу СРО, що рівносильно їх ліцензуванню і допуску до роботи на фондовому ринку;
контроль за діяльністю членів СРО;
накладення санкцій за порушення правил СРО;
розгляд скарг з боку клієнтів на компанії - членів СРО;
захист інтересів інвесторів.
З метою захисту інтересів інвесторів, і насамперед дрібних, саморегульовані організації формують компенсаційні фонди, за рахунок яких відшкодовуються збитки інвесторам у разі банкрутства інвестиційного інституту. За правилами, чинним в Раді з цінних паперів та ф'ючерсів, вкладення в розмірі 30 тис. ф. ст, повертаються інвестору цілком, а вище цієї суми - у розмірі 90% від вкладеної суми, але не більше 50 тис. ф. ст.
Крім СРО, в системі регулювання задіяні ще дві групи організацій: визнані професійні організації і біржі.
Визнані професійні організації об'єднують бухгалтерів, аудиторів, юристів, для яких робота на фондовому ринку не є їх основним видом діяльності, Але SIB, визнавши ці об'єднання, дає право їх членам проводити
24 1014 аудиторські перевірки професійних учасників фондового ринку і надавати їм юридичні послуги.
Фондовим і ф'ючерсними біржами належить чільне місце в системі регулювання. Біржі несуть основне навантаження щодо забезпечення ефективності функціонуючого ринку, ліквідності цінних паперів, надійності придбаних на біржі цінних паперів. Біржі в системі регулювання фондового ринку виконують такі основні функції:
встановлюють правила прийому в члени біржі;
розробляють правила і процедури лістингу та діли-Стінга цінних паперів;
встановлюють правила біржової торгівлі, порядок проведення операцій і розрахунків по операціях, розмір комісійних зборів і відрахувань на користь біржі;
вимагають від учасників угод дотримання правил поведінки в торговому залі;
забезпечують інформаційну прозорість ринку, публікуючи інформацію про угоди, цінах, обсягах торгівлі та ін;
здійснюють контроль за діяльністю учасників біржової торгівлі та встановлюють систему адміністративних і економічних санкцій за порушення правил .
Створена у Великобританії система регулювання фондового ринку у своєму роді є унікальною, оскільки на державні органи (Казначейство) покладені вельми незначні обов'язки, а основну регулюючу роль виконують саморегульовані організації. Це обумовлено тривалим періодом розвитку фондового ринку , який налічує кілька століть, культурними та національними традиціями.
В інших країнах розподіл функцій між державними органами і саморегулівними організаціями досить по-різному, але СРО відіграють значну роль в системі регулювання фондового ринку.
У Росії фондовий ринок, відроджений після краху адміністративної системи, налічує лише кілька років. Тому на ринку, що розвивається, на якому ще не сформувалися традиції і правила роботи, об'єктивно необхідно мати сильні державні органи регулювання.
Система регулювання фондового ринку в Росії пройшла два етапи. Перший етап (1992-1996 рр..) характеризується тим, що головним регулюючим органом з боку держави виступила-пало Міністерство фінансів, на яке було покладено нормативно-методичне забезпечення, атестація, ліцензування та контроль за діяльністю інвестиційних інститутів. Одночасно при президенті Росії діяла комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка виконувала в основному консультативні функції.
Другий етап розпочався в 1996 р., коли значна частина функцій з регулювання була передана Федеральної комісії з ринку цінних паперів. На малюнку 10.2 представлена ??сучасна структура державних органів регулювання ринку цінних паперів.
Центральне місце займає Федеральна комісія з ринку цінних паперів (ФКЦБ), на яку покладено проведення державної політики у області ринку цінних паперів. Поряд з ФКЦБ регулювання окремих сфер діяльності на фондовому ринку здійснюють і інші державні органи.
Повноваження ФКЦБ закріплені Законом про ринок цінних паперів, відповідно до якого Федеральна комісія:
розробляє основні напрямки розвитку ринку цінних паперів;
затверджує стандарти діяльності на фондовому ринку;
стверджує проспекти емісії цінних паперів;
встановлює порядок і здійснює атестацію спеціалістів та ліцензування професійних учасників фондового ринку;
виробляє ліцензування саморегулівних організацій та видає їм генеральні ліцензії на право діяльності на фондовому ринку;
визначає стандарти діяльності конституціональних інвесторів (інвестиційних фондів, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів) на фондовому ринку;
здійснює контроль за діяльністю на фондовому ринку і застосовує санкції за порушення правил.
Хоча в російському законодавстві введено поняття саморе-гуліруемих організацій, в даний час вони ще не отримай-ли належного розвитку. Система регулювання є практи-но поліостью державної. У таблиці 10.3 наведені порівняльні характеристики систем регулювання фондового ринку, застосовуваних у Росії і Великобританії . Представлені в таблиці дані наочно свідчать про надмірно високою
Рис. 10.2. Органи регулювання фондового ринку в Росії

частці держави в регулюванні російського фондового ринку, яка в міру його становлення повинна зменшуватися, масть функцій передаватися саморегульованим організаціям.
Таблиця 10.3
Системи регулювання фондового ринку Елементи регулювання Великобританія Росія 1. Роль держави в регулюванні Обмежена принциповими питаннями Надмірно велике 2 . Роль саморегулівних організацій в регулюванні Велика Незначна 3, Моніторинг законодавчої та нормативної бази СРО ФКЦБ та ін держ. органи 4. Атестація фахівців СРО ФКЦБ 5. Ліцензування діяльності професійних учасників фондового ринку СРО ФКЦБ 6. Контроль за діяльністю на фондовому ринку СРО ФКЦБ 7 . Фінансування витрат з утримання органів регулювання Приватні кошти компаній Федеральний бюджет 8. Система компенсацій постраждалим інвесторам Мається Відсутня
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.3. ОРГАНИ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ"
 1. 7. Ринок цінних паперів
  Ринок цінних паперів - це ринок, де проводяться операції з цінними паперами. Цінний папір - це категорія, що характеризує відносини, пов'язані з присвоєнням частини вартості, яка відповідає майновим правам її власників Інвестор - це особа, яка купує цінні папери. Емітент - це особа, яке випускає цінні папери. Функції ринку цінних паперів: цінова; комерційна;
 2. Берзон Н.І., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В.. Фондовий ринок, 1998

 3. 5. Фондовий ринок, його види
  Фондовий ринок - це система взаємовідносин попиту та пропозиції на ринку цінних паперів через взаємини між його основними суб'єктами (емітентом та інвестором) . Види фондового ринку 1) первинний (цінні папери нових випусків), 2) вторинний (перепродаж цінних паперів); 3) організований (біржовий); 4) внеорганізованний (перерозподілений). Останнім часом популярності набуває
 4. 10.2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ
  Для того щоб реалізувати зазначені цілі, необхідно створення стрункої системи регулювання фондового ринку, яка повинна включати в себе такі основні елементи: створення нормативно-правової бази; атестація фахівців фондового ринку; ліцензування діяльності професійних учасників фондового ринку; контроль за діяльністю на ринку цінних паперів та застосування санкцій за
 5. 3.6. Державне мито
  Згідно ст. 333.16 НК РФ державне мито - збір, що стягується з осіб, зазначених у ст. 333.17 НК РФ, при їх зверненні в державні органи, органи місцевого самоврядування, інші органи та (або) до посадових осіб, які уповноважені згідно з законодавчими актами РФ, законодавчими актами суб'єктів РФ і нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування, за
 6. 7.1. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження
    Після вивчення параграфа ви зможете:. Дати визначення і розкрити зміст поняття «бюджетний процес»;. визначити компетенцію органів державної влади та місцевого самоврядування у регулюванні бюджетних відносин;. перерахувати учасників бюджетного процесу і назвати їх стать - повноваженнями. Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяль-ність органів державної влади,
 7.  4.1. Суб'єкти і структура органів управління державними фінансами
    Під терміном «управління» розуміється свідоме вплив з метою розвитку і вдосконалення об'єкта. Держава повинна вдосконалювати систему відносин, покликаних нормалізувати фінансові ресурси, необхідні для соціально-економічного розвитку суспільства та здійснювати контроль за раціональним їх використанням. На вирішення цього завдання спрямовано управління фінансами - складний процес,
 8.  М. Г. Назарова. Статистика фінансів, 2007

 9.  15. Валютна система Російської Федерації
    Національна валютна система остаточно ще не сформувалася, вона знаходиться в процесі становлення. Ядром валютної системи Росії є російський рубль, який був введений в обіг в 1993 р. і замінив рубль колишнього СРСР. У результаті цього було закінчено відокремлення національної валютної та грошової системи Росії від валютної та грошової системи республік колишнього СРСР. Фактично рубль -
 10.  ЗМІСТ
    Передмова 4 Глава 1. Національна платіжна система і роль Банку Росії в її розвитку 6 Від системи безготівкових розрахунків до національної платіжної системі: етапи і труднощі переходу 6 Нові підходи до регулювання національної платіжної системи Росії 22 Теоретичні аспекти регулювання платіжних систем 38 Глава 2. Платіжна система Банку Росії 44 Поточний стан і перспективи розвитку
 11.  1.4. Користувачі інформації фінансової звітності
    В умовах ринку підприємства є незалежними виробниками. Однак фінансові результати їх діяльності, що міститься в бухгалтерській (фінансової) звітності, цікавлять досить велика кількість користувачів інформації, і перш за все тих, хто входить в так звані партнерські групи підприємства, тобто безпосередньо бере участь у його фінансової та господарської діяльності, вносить
 12.  8. Державна система управління трудовими ресурсами
    Державна система управління трудовими ресурсами включає сукупність органів державної законодавчої, виконавчої та судової влади, які впливають на формування і розвиток основних соціально-економічних відносин в країні і механізм використання і відтворення трудових ресурсів країни. Основними завданнями державної системи управління трудовими ресурсами є:
 13.  13. Позабюджетні фонди як складова частина фінансової системи РФ
    Позабюджетні фонди - один із способів перерозподілу органами влади національного доходу на користь деяких соціальних груп населення. Частку доходів населення держава мобілізує в фонди для фінансування своїх заходів. Позабюджетні фонди вирішують дві істотні завдання: постачання додатковими засобами пріоритетних сфер економіки та розширення соціальних послуг для населення.
 14.  7.3. Бюджети як економічна основа діяльності органів державної влади суб'єктів Російської Федерації
    Другий рівень бюджетної системи - це бюджети суб'єктів Російської Федерації як форма освіти і витрачання грошових коштів, призначених для забезпечення завдань і функцій, віднесених до предметів відання суб'єкта Російської Федерації. Бюджет суб'єкта Федерації являє собою систему економічних відносин, за допомогою якої здійснюється розподіл і перерозподіл
 15.  6.1. Аудит некомерційних організацій
    Згідно з Федеральним законом від 30.12.2008 р. № 307-ФЕ «Про аудиторську діяльність» обов'язковий аудит проводиться у випадках: якщо організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства; якщо цінні папери організації допущені до обігу на торгах фондових бірж і (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів; якщо організація є кредитною організацією,
 16.  10.1. ЦІЛІ РЕГУЛЮВАННЯ
    Система регулювання фондового ринку повинна забезпечити вирішення наступних завдань: Захист суспільних інтересів. Ринок цінних паперів є частиною економічної системи суспільства і забезпечує залучення інвестицій в усі галузі народного господарства. Приплив інвестицій у виробничий сектор не тільки забезпечує розширення виробничих потужностей, а й сприяє активізації

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба