трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Основні положення про діяльність кооперативу по залученню та використанню грошових коштів громадян на придбання житлових приміщень


При здійсненні діяльності по залученню та використанню грошових коштів громадян на придбання житлових приміщень кооператив має право.
1) залучати і використовувати грошові кошти громадян на придбання житлових приміщень;
2) вкладати наявні у нього грошові кошти в будівництво житлових приміщень (у тому числі в багатоквартирних будинках ), а також брати участь у будівництві житлових приміщень в якості забудовника або учасника пайового будівництва;
3) придбавати житлові приміщення;
4) залучати позикові кошти у разі, передбаченому ч. 3 ст. 47 Закону про кооперативи.
Правила надання кооперативом інформації про сам кооперативі та її діяльності містяться в ст. 17-21.
Статтею 24 передбачено, що витрати кооперативу на здійснення діяльності по залученню та використанню грошових коштів громадян на придбання житлових приміщень повинні компенсувати пайові внески членів кооперативу. При встановленні розміру пайового внеску спочатку визначається приблизна вартість житлового приміщення, яке має бути придбано або побудовано для даного члена кооперативу, виходячи з середньої ринкової вартості аналогічних житлових приміщень. Після придбання або завершення будівництва кооперативом для члена кооперативу житлового приміщення розмір пайового внеску уточнюється на підставі фактичної вартості придбаного або побудованого кооперативом житлового приміщення. Як первинний, так і остаточний розмір пайового внеску визначаються в рішенні уповноваженого статутом кооперативу органу кооперативу, погодженому з членом кооперативу.
Пайовий внесок члена кооперативу повинен забезпечувати погашення також пов'язаних з придбанням або будівництвом житлового приміщення витрат кооперативу:
1) на страхування житлового приміщення;
2) підвищення споживчих якостей придбаного або побудованого житлового приміщення до рівня, відповідного вимогам, зазначеним у заяві про прийом в члени кооперативу;
3) зміст, ремонт житлового приміщення, оплату комунальних послуг (до передачі житлового приміщення у користування члену кооперативу);
4) обслуговування та погашення залучених кредитів і позик на придбання або будівництво житлового приміщення;
5) сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Порядок внесення пайового внеску членом кооперативу визначається відповідно до обраної ним формою участі в діяльності кооперативу (ст. 27).
Членами кооперативу одноразово вносяться вступні членські внески. Членські внески вносяться членами кооперативу щомісяця, якщо статутом кооперативу не передбачений інший порядок внесення таких внесків. Вступні членські внески та членські внески не підлягають поверненню при припиненні членства в кооперативі, якщо інше не передбачено статутом кооперативу (ст. 25).
Встановлювані кооперативом форми участі в діяльності кооперативу повинні відповідати вимогам Закону про кооперативи, у тому числі вимогам до забезпечення фінансової стійкості діяльності кооперативу, встановленими ст. 47, і не повинні призводити до порушення нормативів оцінки фінансової стійкості кооперативу, встановлених ст. 49.
Форми участі в діяльності кооперативу встановлюють:
1) мінімальний і максимальний періоди внесення, а також мінімальний розмір (або спосіб визначення розміру) частини пайового внеску, після внесення якої виникає право на придбання або будівництво кооперативом житлового приміщення для члена кооперативу;
2) період внесення решти пайового внеску;
3) розміри та періодичність платежів в рахунок пайового внеску ;
4) можливі умови залучення позикових коштів у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 47.
Встановлювані кооперативом форми участі в діяльності кооперативу можуть передбачати:
1) умови індексування періодичних платежів у рахунок пайового внеску;
2) умови нарахування відсотків на паєнагромадження, що направляються з пайового внеску кооперативу на придбання або будівництво кооперативом житлових приміщень для інших членів кооперативу;
3) інші умови придбання або будівництва кооперативом житлових приміщень та умови внесення пайових внесків.
Форми участі в діяльності кооперативу затверджуються загальними зборами членів кооперативу. Рішення загальних зборів членів кооперативу про затвердження форм участі в діяльності кооперативу повинні містити висновки про можливий вплив форм участі в діяльності кооперативу на її фінансову стійкість. Встановлені відповідно до Закону про кооперативи форми участі в діяльності кооперативу можуть направлятися кооперативом у саморегульовану організацію житлових накопичувальних кооперативів для отримання висновку.
Форма участі в діяльності кооперативу не може встановлюватися індивідуально для одного члена кооперативу (ст. 27).
Згідно ст. 28 право члена кооперативу на придбання або будівництво кооперативом житлового приміщення виникає після виконання членом кооперативу умов внесення частини пайового внеску, визначеної відповідно до обраної ним формою участі в діяльності кооперативу.
Після внесення членом кооперативу даної частини пайового внеску за умови дотримання членом кооперативу передбачених формою його участі в діяльності кооперативу термінів і періодичності внесення відповідних платежів кооператив у порядку черговості зобов'язаний:
1) придбати житлове приміщення, що відповідає вимогам, зазначеним у заяві члена кооперативу;
2) придбати право на споруджуване житлове приміщення або побудувати житлове приміщення, відповідне таким вимогам.
Черговість придбання кооперативом житлового приміщення, придбання права на споруджуване житлове приміщення або черговість будівництва житлового приміщення для члена кооперативу встановлюється після внесення членом кооперативу необхідної для виникнення у нього права на такі дії кооперативу частини пайового внеску і закінчення встановленого обраної ним формою участі в діяльності кооперативу терміну її внесення.
Порядок визначення черговості придбання кооперативом житлового приміщення, придбання права на споруджуване житлове приміщення або черговості будівництва житлового приміщення для члена кооперативу встановлюється статутом кооперативу і (або) рішеннями загальних зборів членів кооперативу.
При встановленні порядку визначення черговості повинні враховуватися розмір внесеного паенакопления і термін внесення частини пайового внеску, після внесення якої виникає право на придбання або будівництво кооперативом житлового приміщення для члена кооперативу, а також можуть враховуватися інші умови, передбачені формою участі в діяльності кооперативу. При рівних умовах перевагу має член кооперативу, який повинен внести решту пайового внеску в більш короткий термін, а при рівності термінів - член кооперативу, раніше вступив в кооператив.
Порядок визначення черговості повинен відповідати вимогам Закону про кооперативи, у тому числі вимогам до забезпечення фінансової стійкості діяльності кооперативу, встановленими ст. 47, і не повинен призводити до порушення нормативів оцінки фінансової стійкості даної діяльності, встановлених ст. 49.
Обрана членом кооперативу форма участі в діяльності кооперативу та вимоги до місця розташування і характеристиками житлового приміщення вказуються в рішенні уповноваженого статутом кооперативу органу кооперативу про прийом громадянина в члени кооперативу на підставі його заяви або в приймається зазначеним органом на підставі відповідної заяви члена кооперативу вирішенні про зміну вимог до житлового приміщення. Виписки із зазначених рішень або їх копії видаються членам кооперативу на їх вимогу протягом одного робочого дня.
Передача житлового приміщення, придбаного кооперативом для члена кооперативу, в користування останнього здійснюється кооперативом безпосередньо після придбання кооперативом права власності на це житлове приміщення. Перед передачею житлового приміщення у користування члену кооперативу може бути здійснено ремонт житлового приміщення або виконані роботи з підвищення споживчих якостей такого приміщення, якщо це передбачено обраної членом кооперативу формою участі в діяльності кооперативу.
Рішення про передачу житлового приміщення у користування члену кооперативу приймається органом кооперативу, певним статутом кооперативу. Виписка з такого рішення або його копія видається члену кооперативу протягом одного робочого дня (ч. 1 і 2 ст. 29 Закону про кооперативи).
Відповідно до ст. 30 право власності на житлове приміщення, передане кооперативом у користування його члену, набувають член кооперативу чи інші особи, які мають право на пай, внісши в повному розмірі пайовий внесок за це житлове приміщення. Кооператив зобов'язаний передати члену кооперативу або іншим особам, які мають право на пай, вказане житлове приміщення вільним від будь-яких зобов'язань.
При припиненні членства в кооперативі, за винятком випадку внесення членом кооперативу пайового внеску в повному розмірі, член кооперативу, якому кооператив передав у користування житлове приміщення, і проживають разом з ним особи втрачають право користування житловим приміщенням та зобов'язані його звільнити протягом двох місяців з дня припинення членства в кооперативі, а в разі ліквідації кооперативу - з дня прийняття рішення про ліквідацію кооперативу. У разі відмови звільнити жиле приміщення член кооперативу і проживають разом з ним особи підлягають виселенню за рішенням суду без надання іншого жилого приміщення в порядку, передбаченому житловим законодавством РФ для громадян, що виключаються з житлових або житлово-будівельних кооперативів (ст. 31).
При припиненні членства в кооперативі в зв'язку з добровільним виходом або виключенням члена кооперативу з кооперативу останній зобов'язаний виплатити вибулому члену кооперативу дійсну вартість паю. Дійсна вартість паю вибулого члена кооперативу визначається на день закінчення фінансового року, протягом якого виникли підстави для припинення членства в кооперативі. Згідно п. 11 ст. 2 Закону про кооперативи дійсна вартість паю - частина вартості чистих активів кооперативу, пропорційна розміру паю. Вартість чистих активів кооперативу визначається як різниця між вартістю активів кооперативу (грошових коштів на рахунках і вартості майна кооперативу, визначеної незалежним оцінювачем) і величиною заборгованості кооперативу.
Кооператив зобов'язаний виплатити вибулому члену кооперативу або іншим мають право на пай особам дійсну вартість паю протягом шести місяців з дня закінчення фінансового року, протягом якого виникли підстави для припинення членства в кооперативі, якщо інший термін не передбачений статутом кооперативу. При цьому передбачений статутом кооперативу термін не може перевищувати два роки з дня закінчення відповідного фінансового року. У разі, якщо вибулому члену кооперативу було передано кооперативом у користування житлове приміщення, виплата дійсної вартості паю здійснюється після звільнення ним і спільно проживають з ним особами зазначеного житлового приміщення.
За порушення кооперативом зобов'язань з виплати вибулому члену кооперативу або іншим мають право на пай особам дійсної вартості паю кооператив сплачує вибулому члену кооперативу або іншим мають право на пай особам неустойку, розмір якої визначається статутом кооперативу і не може перевищувати 1/300 Діючою одягни сплати неустойки ставки рефінансування Центрального банку РФ за кожен день прострочення платежу (ст. 32).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Основні положення про діяльність кооперативу по залученню та використанню грошових коштів громадян на придбання житлових приміщень "
 1. 10.1. Загальні положення про житлових накопичувальних кооперативах
  Як зазначалося вище, дію положень гл. 11 ЖК «Організація і діяльність житлових та житлово-будівельних кооперативів» не поширюється на інші спеціалізовані споживчі кооперативи, створювані з метою задоволення потреб громадян у житло відповідно до федеральними законами про такі кооперативах. Порядок створення та діяльності таких кооперативів, правове становище їх
 2. 7.2. Споживчий кооператив
  Споживчий кооператив, або некомерційне партнерство, як некомерційне об'єднання громадян, а також і юридичних осіб, у тому числі і спільно з громадянами, засноване на членстві учасників та їх пайових внесків, які не припускає обов'язкового особистого участі в його справах. У зв'язку з цим тут немає обмежень на коло учасників, якщо вони прямо не встановлені спеціальним законом або статутом
 3. 2.4. Виробничі кооперативи (артілі) Поняття виробничого кооперативу
  Виробничим кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання громадян, утворене для спільної виробничої иинойхозяйственнойдеятельности. Створення ідіяльності кооперативу (артілі) засновано на особистій трудовій і іншій участі та об'єднанні майнових пайових внесків його членів. Коопера-тив є юридичною особою - комерційною організацією, має фірмове
 4. Тема 10. Житлові накопичувальні кооперативи
  Тема 10. Житлові накопичувальні
 5.  6.6. Виробничі кооперативи
    Виробничим кооперативом є будь добровільних об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської де-ності, заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами майнових пайових внесків. Виробничий кооператив утворюється за рішенням його засновників. Число його членів не повинно перевищувати п'яти чоловік. Член
 6.  10.4.Управленіе кооперативом
    Відповідно до ст. 33 Закону про кооперативи органами кооперативу є: 1) загальні збори членів кооперативу; 2) правління кооперативу; 3) ревізійна комісія (ревізор) кооперативу; 4) виконавчі органи кооперативу. У кооперативі додатково можуть бути створені й інші органи, передбачені статутом кооперативу. Діяльність правління, ревізійної комісії (ревізора) та
 7.  Тема 9. Житлові та житлово-будівельні кооперативи
    Тема 9. Житлові та житлово-будівельні
 8.  5.4. Особливості обліку каптала і прибутку (вибуття) в товариствах і кооперативах
    У господарських товариствах внесений капітал враховується як пайовий. На кожного учасника (вкладника) відкривають окремий аналітичний рахунок, на якому враховують суму внесеного ним вкладу у вигляді грошових коштів або іншого майна. Внесене майно оцінюють зазвичай за ринковими цінами, узгодженим учасниками. При вибутті члена товариства йому виплачують частину вартості майна
 9.  14.4. Особливості обліку капіталу та прибутку (збитку) у товариствах і кооперативах
    У господарських товариствах внесений капітал враховується як пайовий. На кожного учасника (вкладника) відкривають окремий аналітичний рахунок, на якому враховують суму внесеного учасником вкладу у вигляді грошових коштів або іншого майна. Внесене майно оцінюють зазвичай за ринковими цінами, узгодженим учасниками. При вибутті члена товариства йому виплачують частину вартості
 10.  4. Залучення грошових коштів небанківськими організаціями
    Механізм отримання позик детально прописаний у § 1 глави 42 ЦК РФ. Згідно ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність» банк є кредитною організацією, яка має виключне право здійснювати в сукупності наступні банківські операції: залучення у внески грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок
 11.  Питання 9Фінанси некомерційних організацій
    Некомерційні організації створюються не з метою отримання прибутку і можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише для досягнення цілей, заради яких вони створені. Вони можуть створюватися у формі: споживчих кооперативів; громадських і релігійних об'єднань; благодійних та інших фондів; інших формах, передбачених законом. Споживчим кооперативом є добровільне

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба