трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Оцінка ефективності проекту для акціонерів


Акціонери - це роззяви , які дивляться, як спливають їх грошики.
Поль Декурсель
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ
Таблиця 10.3 Показники Значення показника по кроках розрахункового періоду 0 1 ... 1. ПРИПЛИВ РЕАЛЬНИХ ГРОШЕЙ (р. 2 + р. 3 + р. 4) 2. Максимальні дивіденди (чистий прибуток після розрахунків з кредиторами, здійснення передбачених проектом інвести-цій та інших витрат) 3. Раніше не розподілений прибуток, що припадає на дану групу акціонерів 4. Доходи від реалізації активів в кінці розрахункового періоду за вирахуванням витрат на ліквідацію 5. ВІДТІК РЕАЛЬНИХ ГРОШЕЙ (стор. 6 + р. 7 + р. 8) 6. Витрати на придбання акцій 7. Податок на дивіденди 8. Податок на дохід від реалізації активів 9. ГРОШОВИЙ ПОТІК за акціями (стор. 1 - стор 4) 10. Те ж в дефлірованних цінах * 11. Коефіцієнт дисконтування 12. Коефіцієнт розподілу 13. Дисконтований грошовий потік (стр. 9 х стор 10 х стор 11) 14. Те ж накопиченим підсумком 15. Внутрішня норма прибутковості проекту для акціонерів * При розрахунку в постійних цінах збігається з рядком 9.
Приблизна форма подання розрахунку показників ефективності проекту для всієї сукупності акціонерів дана в табл. 10.3. При цьому взаєморозрахунки акціонерів не враховуються (бо від того, що один акціонер продав акцію іншому, загальна сума їх чистих доходів не змінюється).
Якщо оцінка ефективності проводиться роздільно по звичайним і привілейованим акціям, то вихідними даними для такого розрахунку є:
співвідношення вартості звичайних і привілейованих акцій;
прибутковість привілейованих акцій або її ставлення до прибутковості звичайних акцій (будь-який з цих показників визначає розподіл загального обсягу дивідендів за типами акцій).
Звернемо особливу увагу, що розрахунок ефективності проекту для акціонерів можна проводити, коли хоча б приблизно визначена дивідендна політика фірми. У розрахунках ефективності зазвичай приймається найбільш ефективна "залишкова дивідендна політика Лінтнер": фірма повинна виплачувати дивіденди тільки після того, як з отриманого прибутку профінансовані всі її інвестиційні проекти. Зокрема, при оцінці ефективності окремого проекту рекомендується приймати, що дивіденди виплачуються в розмірі прибутку, що залишається після сплати податків, розрахунків з кредиторами, здійснення передбачених цим проектом інвестицій і створення необхідних фінансових резервів. При цьому якщо раніше сформували-рова резерви виявляються надлишковими для подальших кроків розрахункового періоду, то на дивіденди може бути спрямована і частина цих резервів (рядок 3 таблиці).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.3 . Оцінка ефективності проекту для акціонерів "
 1. 2.4. Оцінка ефективності проекту на різних стадіях його розробки та реалізації
  оцінка, оцінка фактичної ефективності). Принципи оцінки ефективності проектів однакові на всіх ця-пах. Оцінка може відрізнятися за видами розглянутої ефективності, а також по набору вихідних даних і ступеня подробиці їхнього опису. На етапі розробки інвестиційної пропозиції ефективність проекту можна оцінювати без схеми фінансування або намітивши її в найзагальніших рисах (у тому
 2. Віленський ПЛ., Лівшиць В.М., Смоляк С.А.. Оцінка ефективності інвестиційних проектів, 2002

 3. 5.6. Бухгалтерська норма прибутковості
  оцінка також повинна бути врахована. Дана величина надає інформацію про вплив інвестицій на бухгалтерську звітність компанії. Показники бухгалтерської звітності є найважливішими при аналізі інвесторами та акціонерами інвестиційної привабливості компанії. 0,5 x (IC - RV) Переваги цього методу включають простоту розрахунків. Крім того, оцінюється прибутковість проекту. Однак
 4. Бізнес і влада
  ефективним. Навіть транспортна інфраструктура в силу специфіки нашого бізнесу є другорядною. Золото, навіть якщо його 50 тонн на рік, можна і вертольотом
 5. 5.3 Індекс прибутковості
  ефективність вкладень. Нехай, наприклад, доходи В і витрати З двох проектів (1) і (2) відповідно рівні: В (1) = $ 1000, С (1) = $ 990; В (2) = $ 100, С (2 ) = $ 90. Тоді без урахування дисконтування NPV (1) = NPV (2) = $ 10, але PI (1) = 1% і PI (2) = 10%. Проекти з великим значенням індексу прибутковості володіють більшою стійкістю. Так, в розглянутому прикладі зростання витрат на 5% робить перший проект
 6. 11.3. Галузева ефективність інвестиційних проектів
  ефективність інвестиційних проектів розраховується для окремих галузей народного господарства, фінансово-промислових груп, об'єднань підприємств і холдингових структур. Розрахунки показників галузевої ефективності виробляються аналогічно розрахункам показників ефективності участі підприємств у проекті. При цьому беруться ті ж самі допущення, а саме: можливість використання грошових
 7. 57 Оцінка ефективності інвестицій
  оцінки ефективності інвестицій відноситься розрахунок строку окупності інвестицій СОІ (РР), норми прибутку і коефіцієнта ефективності інвестицій КЕІ (ARR). Вони базуються на допущенні рівної значимості доходів і витрат за проектом в різні проміжки часу. Розрахунок коефіцієнта ефективності інвестицій (ARR): ARR = ((С1 - С2) х К2) / І, де С1, С2 - собівартість одиниці продукції до і після
 8. 11.6. Особливості оцінки інвестиційних проектів за лізинговими операціями
  оцінці еф-бництва подібних ІП до складу припливу реальних грошей від операційної діяльності замість ціни продукції, реалізованої на умовах лізингу, включаються лізингові платежі з реалізованої продукції. На кроці, в якому закінчується термін лізингового договору, до складу припливу включається сума, отримана від лізингоодержувача в якості викупу. До складу собівартості виробленої
 9. Сценарії і прогнози
  проекти розвиваються на паритетній основі. Чи так це? Співвласником «Ельдорадо», як багато хто помилково вважає, я не є вже приблизно п'ять років, з тих пір як моя частка перейшла братові. Розмір належного мені раніше пакета не розкрию, але в «Ельдорадо» мажоритарним акціонером на той момент був Ігор. На даний момент структура власності мережі мені невідома . У ТОВ «Банана-мама» частка Ігоря
 10. 1.9. Навіщо оцінюють інвестиційні проекти?
  оцінка конкретного проекту; обгрунтування доцільності участі в проекті; порівняння декількох проектів (варіантів проекту) і вибір кращого з них. Оцінка конкретного проекту передбачає: оцінку фінансової реалізованості проекту; оцінку вигідності реалізації проекту або участі в ньому з точки зору учасників проекту, держави і суспільства. Відповідні розрахунки носять назву розрахунків
 11. 3.2. Перевірка правильності формування, зміни та відображення в обліку статутного капіталу банку
  для банків у формі ТОВ, договір про створення АТ для акціонерних банків, список акціонерів, дані про засновників юридичних особах і т.д. ); ліцензії на здійснення банківських операцій; протоколи загальних зборів, засідань ради банку (наглядової ради); проспекти емісій акцій; договори купівлі-продажу акцій банку, підписні листи чи договори з учасниками неакціонерних банків, договори міни
 12. Аналіз грошового потоку при прийнятті інвестиційних рішень
  оцінці інвестиційних проектів нас цікавить вибір оптимального варіанту з усіх можливих рішень. Такий підхід часто пов'язаний з необхідністю використання концепції альтернативних витрат і відображенням цих витрат у грошовому потоці інвестиційного проекту. Розглянемо випадок, коли підприємство використовує власну будівлю для здійснення інвестиційного проекту. Чи слід відобразити вартість
 13. 19.10. Порівняння прибутку на власний капітал з прибутком на інвестиції акціонерів
  оцінка нерозподіленого прибутку 4 ROCSE = 6/60 = 10% п з 2 дол. + 4 дол. Прибуток на інвестиції акціонерів == 5%. 2 -60 дол. Таким чином, ціна, яку сплачує інвестор, відіграє вирішальну роль при визначенні його прибутку на інвестиції. Ціна нижче балансової вартості призвела б до зворотного результату. У цьому прикладі ми припускаємо, що ринок дає щонайменше повну оцінку прибутку,
 14. 3.3 Життєвий цикл інвестиційного проекту
  оцінка здійсненності інвестиційного проекту. Різниця між рівнями передінвестиційної дослід-ваний досить умовно, і глибина опрацювання кожного рівня залежить від складності проекту, тимчасових обмежень, ви-мог потенційного інвестора і безлічі інших фак-торів. Інвестиційна стадія полягає у проведенні торгів і укладання контракту, організації закупівель та поставок, виробництві
 15. Бузова І. А., Маховікова Г. А., Терехова В. В. Комерційна оцінка інвестицій, 2004

 16. Передмова
  оцінки як найбільш прогресивна. На базі багатого закордонного досвіду та вітчизняної практики сформувалася російська школа оцінки економічного аналізу, бух-галтерського обліку, оподаткування. Отже, сьогодні для прийняття ефективних управлінських рішень власникам і керівництву підприємства часто потрібна інформація про вартість бізнесу. У проведенні оціночних робіт зацікавлені і

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба