трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.3. Система показників ефективності інноваційної діяльності


При розгляді класифікації інновацій було відзначено, що нововведення можуть бути покупними і власної розробки, а інновації як результат впровадження нововведень можуть здійснюватися толь-ко в самій організації. Інновації не можуть продаватися, продаються нововведення для перетворення їх в інновації в сфері споживання.
Життєвий шлях нововведень може розвиватися по одному з трьох шляхів: 1) накопичення в інноваційній організації (ВО); 2) перетворення в ІО в інновацію; 3) продаж як товару.
Ефективність діяльності організації виражається через економічні та фінансові показники. В умовах ринкових відносин не може бути уніфікованої системи показників. Кожен інвестор самостійно визначає цю систему виходячи з особливо-стей інноваційного проекту, професіоналізму фахівців і менеджерів та інших факторів. Детальніше це питання викладається у навчальних курсах «Економіка підприємства», «Фінансовий менеджмент» та ін Нижче викладаються пропозиції автора, які не претендують на їх повноту.
До системи показників пред'являються такі вимоги:
показники повинні охоплювати процеси на всіх стадіях життєвого циклу товару;
показники повинні формуватися на перспективу , мінімум на 3-5 років, на основі ретроспективного аналізу діяльності організації;
показники повинні спиратися на дані з конкурентоспроможності конкретних товарів на конкретних ринках за конкретний період;
найважливіші показники повинні бути виражені абсолютними, відносними і величинами (наприклад, прибуток, рентабельність товару і виробництва, питома ціна товару);
показники мають бути зістиковано з усіма розділами плану;
показники повинні відображати всі аспекти фінансової діяльності організації (доходи, витрати, страхування, ліквідність цінних паперів і коштів, податки, ефективність використання ресурсів та ін);
проектування остаточних показників повинне здійснюватися на основі різноманітних розрахунків , з визначенням ступеня ризику та стійкості фінансової діяльності, з використанням достатнього і якісного обсягу інформації, що характеризує технічні, організаційні, екологічні, економічні та соціальні аспекти діяльності організації.
Одним з основних показників ефективності і стабільності функціонування організації є показник її стійкості.
Впровадження нововведень може дати чотири види ефекту (рис. 10.2):
економічний ефект;
науково-технічний ефект;
соціальний ефект;
екологічний ефект.
За рахунок отримання економічного ефекту у формі прибутку ІО здійснює комплексний розвиток і підвищення добробуту співробітників.
Решта види ефекту несуть у собі потенційний економічний ефект. Наприклад, розроблене І Про винахід як новше-ство вищого рівня може дати економічний ефект або після його продажу, або після реалізації товару ІО, розробленого на основі винаходу. Або підвищення ступеня задоволення фізіологічних потреб співробітників ІО та їх сімей скоротить втрати робочого часу по хворобах, підвищить продуктивність праці, якість відтворення трудових ресурсів і т. д., що неможливо підрахувати відразу у формі економічного ефекту. Зниження викидів шкідливих компонентів в атмосферу, грунт, воду зберігає Прибуток ІО від інноваційної діяльності (при дотриманні законодавства) Економічний ефект від здійснення інновацій в ІО
Економічний ефект
від продажу нововведень власної розробки і покупних
Науково-технічний ефект
Економічний ефект
Екологічний ефект
Прибуток від ліцензійної діяльності
Прибув ь від впровадження винаходу, патентів, ноу-хау
Приріст обсягу продажів
Поліпшення ис-користування виробничої потужності
Скорочення терміну окупності інвестицій-стіцій
Скорочення термінів капи-тального будів-ництва
Поліпшення використання
ресурсів: зростання вироб-дітельності праці; підвищення фондовіддачі; прискорення обо-оборотності оборотних коштів та ін
Кількість за-реєстрованих авторських свідоцтв
Збільшення питомої ваги нових Інформаційним технологій
Збільшення питомої ваги нових прогресивних техно-логічних процесів
Підвищення коефіцієнта автоматизації виробництва
Підвищення організаційного рівня виробництва і праці
Зростання кількісних-ва публікацій
(індексу цитування)
Підвищення конкуренто-спроможності ІОіее товарів па ринках промислово розвинених країн
Приріст доходу праців-ників ІО
Підвищення ступеня удов-летворенія фізіологічних потреб працівників
Підвищення
ступеня без-небезпеки працівників
Підвищення ступеня удов-летворенія соціальних і
духовних потреб
Збільшення робочих місць
Підвищення кваліфікації працівників
Поліпшення ус-ловий праці і відпочинку
Збільшення тривалості життя працівників та членів їх сімей
Зниження ви викидів в атмо-сферу, грунт, воду шкідливих компонентів
Зниження відходів вироб-ництва
Підвищення ер-гономічності виробництва
Поліпшення екологічності товарів, що випускаються
Поліпшення ергономічно-сти (рівень шуму, вібрації і т. п.) випускаються ІО товарів
Зниження штрафів за порушення екологічного законодавства та інших нормативних документів Рис. 10.2. Система показників ефективності інноваційної діяльності 2) екосистему, збільшує тривалість життя людини і т. д. Цей ефект неможливо відразу перевести в прибуток.
Наведені приклади дозволяють зробити наступний висновок: економічний ефект розробки, впровадження у себе (перетворення в інновацію) або продажу нововведень може бути потенційним або фактичним (реальним, комерційним), а науково-технічний, со-ціальний і екологічний еффектимогут мати формутолько потен-ціального економічного ефекту. По суті, якщо брати до уваги тільки кінцеві результати впровадження або продажу нововведень, то будь-який вид інноваційної діяльності можна оцінити у вартісному вираженні. Критеріями кінцевої оцінки тут є: час отримання фактичного економічного ефекту і ступінь невизначеності його одержання (або рівень ризику вкладення інвестицій в інновації). У курсі «Управлінські рішення» зазначається, що альтернативні варіантирешеній повинні приводитися в порівнянний вид по 8факторам:
фактору часу;
фактору якості;
фактору масштабу;
фактору освоєності об'єкта у виробництві;
методу отримання інформації;
умовам застосування об'єкта;
фактору інфляції;
фактору ризику (насамперед технологічного та комерційного) і невизначеності.
При проведенні аналізу ефективності інноваційної діяльності організації слід враховувати перераховані чинники порівнянності варіантів аналізу та оцінки.
Критерієм прийняття управлінського рішення є економічний ефект. В даний час відповідно до рекомендацій ЮНІДО (Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку) в зарубіжній практиці застосовуються такі показники оценкіеффектівності інноваційної деятельності/25 /:
1) Чиста поточна вартість (ЧДД)
де Т - горизонт розрахунку, рівний номеру кроку розрахунку, на якому виробляється ліквідація об'єкта; R - результати, досягнуті на t-му кроці розрахунку; 3, - витрати, здійснювані на цьому кроці; Е - норма дисконту;
внутрішня норма прибутку (IRR) або коефіцієнт дисконту-вання;
проста норма прибутку
NP + P
R =-j-100%, (Ю.В)
де NP - чистий прибуток; Р - відсотки на позиковий капітал; / - загальні інве-стіціонного
проста норма прибутку на акціонерний капітал
NP + P
R = N ~ Pm%, (10.4)
де Q - акціонерний капітал;
коефіцієнт фінансової автономності проекту (К.)
(10.6)
де С, - власні кошти; Z - позикові кошти; 6) коефіцієнт поточної ліквідності (К)
де Q - акціонерний капітал;
5) коефіцієнт фінансової автономності проекту (К.)

(10.6) i 10,7)

де Сс - власні кошти; Z - позикові кошти; 6) Коефіцієнт Поточної j "-" (К,) Кл = де Оа - сума оборотних активів пр
оЬока
7) як інтегральнофопЬкОЗателя ^ ^ Акрактерізующего ефективність інноваційної діяльності організації, може бути ис (рекомендованим) для освоєння в серійному виробництві; < 2 - фактичні витрати на НДДКР за Г'-іі рік; N-число років аналізованого періоду; НЛ - незавершене виробництво на початок аналізованого періоду у вартісному вираженні; Н2 - те ж на кінець аналізованого періоду.
До цих показників слід включити ще показник терміну окупності інвестицій в інноваційний проект
° = п / <10'8>
T0 = jp (10.8)
де П, - чистий річний прибуток, одержуваний в результаті функціонування об'єкта.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Система показників ефективності інноваційної діяльності "
 1. 2. Зміст курсу. Основні розділи
  ефективності інноваційної діяльності Тема 14. Оцінка ефективності інноваційних проектів. Тема 15. Фінансування інноваційної діяльності. Розділ VII. Управління людськими ресурсами в інноваційному менеджменті Тема 16. Проблема підвищення інновативності керівників. Тема 17. Стимулювання творчості та інтеграції службовців в рамках інноваційних процесів. Тема 18. Інновації та
 2. Зміст
  системі продажів банківських продуктів 110 Організація продажів як заключна стадія інноваційного процесу 110 Розвиток клієнтоорієнтованих інноваційних технологій банківського обслуговування 131 3.3. Практичні питання впровадження програм лояльності в системі банківських продажів (на прикладі обслуговування торговельних підприємств) 143 Висновок 158
 3. Хотяшева О. М. Інноваційний менеджмент, 2006

 4. А.В. Сурін, О.П. Молчанова. Інноваційний менеджмент, 2008

 5. 56 Особливості оцінки інноваційної діяльності
  показниками: витрати на освоєння нововведень; виручка від продажу продукції, виробленої із застосуванням нововведень; приріст вартості нематеріальних активів; прибуток від продажу продукції, виробленої із застосуванням нової, прогресивної технології. Модель факторного аналізу впливу інноваційної діяльності на економічні показники виглядають наступним чином. Вплив на собівартість одиниці
 6. Глава 1ІННОВАЦІОННАЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ФІРМ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
  інноваційний менеджмент ». 2. Класифікація інновацій. 3. Становлення наукової концепції інноваційного менеджменту. 4. Об'єктивні передумови інноваційної діяльності. 5. Інновативність як фактор конкурентоспроможності фірм. Основні поняття: інновації, інноваційний менеджмент, принципи та функції інноваційного менеджменту, класифікація інновацій, наукові концепції, зовнішні і внутрішні
 7. ГЛАВА 3.1. ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
  системи, а саме: ринками інновацій як об'єктів інтелектуальної власності, ринками інноваційного капіталу (під інноваційним капіталом розуміється капітал, пов'язаний з фінансуванням інноваційної діяльності та ринком ланцюгових паперів високотехнологічних компаній), ринками інноваційної продукції та ринками послуг з підтримки і супроводу інноваційної діяльності (рис. 3.1). Рис. 3.1.
 8. 2.1. Інноваційний маркетинг як особливий вид інноваційної діяльності
  ефективність вторинних інновацій багато в чому визначається маркетингової складової даного процесу. Таким чином, інноваційний маркетинг представляє собою технологію використання комплексу маркетингових заходів (марці тинг мікс) протягом усього ЖЦ нововведення, починаючи з пошуку інноваційної ідеї і закінчуючи відходом товару з ринку. З даного визначення видно, що інноваційний маркетинг
 9. Анотація
  інноваційною діяльністю фірм. Принциповим моментом є розширене бачення інноваційних процесів, що охоплюють всі сфери управління компанією. Особливо виділена специфічна сфера управління інноваційною діяльністю - інноваційний маркетинг. У навчальному посібнику зачіпаються такі проблемні аспекти, як ребрендинг, прогнозування продажів нового товару, тестування нової
 10. Мединський В.Г., Ільдеменов С.В. Реінжиніринг інноваційного підприємництва, 1999

 11. Зміст
  ефективності інноваційної діяльності 81 Глава 6 84 СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 84 6.1. Роль керівника в процесі інновацій 85 6.2. Основні методи стимулювання інноваційної активності службовців 89 6.3. Опір інноваціям і методи його нейтралізації 94 6.4. Внутрішня культура фірми і її зміна в холі інновацій 103 Глава 7108 РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
 12. Звєрєв О.А.. Інноваційні технології в роздрібному банківському бізнесі, 2008


bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба